Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система роботи з надання соціально-педагогічної допомоги педагогам, які працюють у компенсуючих групах ДНЗ

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади соціальної роботи з педагогічним складом компенсуючих груп
1.1. Особливості роботи педагогів у компенсуючих групах дошкільних закладів
1.2. Система соціально-педагочної роботи з педагогами компенсуючих груп ДНЗ
1.3. Синдром професійного вигоряння як основна проблема соціально-педагогічної роботи з педагогами компенсуючих груп
ІІ. Методика соціально-педагогічної роботи з педагогами компен-суючих груп із запобігання синдрому професійного вигоряння
2.1. Діагностика синдрому емоційного вигоряння у педагогів компенсуючих груп
2.2. Профілактика та корекція проявів синдрому емоційного вигорання педагогів компенсуючих груп шляхом соціально-педагогічного тренінгу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасне життя постійно ставить перед людиною нові завдання,спонукає вирішувати нові проблеми. Розбудова в Україні державності, національне її відродження вимагають нових підходів і ідей,продуктивних методів та форм виховання. Сенс нової системи виховання у її гуманізації, а мета спеціальної освіти полягає у тому, щобзробити повноцінним та гідним існування дитини з обмеженими можливостями розвитку. Робота з дітьми - справа складна, винятково відповідальна, якавимагає високої педагогічної майстерності, глибоких знань, великоїлюбові й поваги до кожної неповторної дитячої індивідуальності.

Однак слід звернути увагу і на інший бік діяльності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу - на роботу самих педагогів і вихователів, які, працюючи з дітьми з обмеженими можливостями, часто зазнають важких психологічних навантажень, фізичного виснаження, піддаються емоційному вигорянню.

Саме тому одним з пріоритетних напрямків діяльності для соціального працівника дошкільного навчального закладу є створення здорового середовища у педагогічному колективі, забезпечення максимальної уваги щодо розвитку особистості педагогів, створення дієвої системи соціальної роботи з ними з метою запобігання професійним деформаціям.

Успіх корекційної роботи з дітьми дошкільного віку в умовах компенсуючих груп комбінованого або спеціалізованого  ДНЗ для дітей з вадами розвитку залежить від наступності у роботі педагогічного колективу: дефектолога, психолога, вихователя, музичного керівника, їх взаємодії і особистісного ставлення до дітей.

Незважаючи на масштаб сучасного розгляду проблеми соціальної роботи, суть практичної організації соціально-педагогічної роботи з вихователями компенсуючих груп є предметом наукових дискусій, що зумовлює актуальність теми дослідження.

Стан дослідження проблеми. Проблема соціально-педагогічної роботи у педагогічному колективі компенсуючих дошкільних закладів досить добре роз-роблена у вітчизняній науці. Так, особливості роботи педагогів у компенсую-чих групах вивчалися такими вченими, як О. С. Волярська [8], Н.В. Носова [15], В. П. Андрущенко [2] та ін. Загальнотеоретичним проблемам створення системи соціально-педагогічної допомоги педагогам займалися О. В. Безпалько [4], А. Й. Капська [12], Л. Т. Тюптя [21] та ін. Проблема емоційного вигорання у педагогів ДНЗ досліджена Н. В. Назарук [14], В. Є. Орел [16] та ін.

Об'єкт дослідження - система соціально-педагогічної роботи з педагогами компенсуючих груп дошкільних навчальних закладів. 

Предмет дослідження - профілактика негативних станів педагогів компенсуючих груп дошкільних навчальних закладів шляхом соціально-педагогічного тренінгу. 

Мета роботи - теоретично обгрунтувати систему соціально-педагогічної роботи з педагогами компенсуючих груп ДНЗ і емпірично дослідити ефективність метоики профілактики їх емоційного вигоряння.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • виявити особливості роботи педагогів у компенсуючих групах дошкільних закладів;
 • проаналізувати систему соціально-педагочної роботи з педагогами компенсуючих груп ДНЗ;
 • дослідити ефективність методики соціально-педагогічної роботи з педагогами компенсуючих груп із запобігання синдрому професій-ного вигоряння.

Методи дослідження. У роботі було використано такі теоретичні методи дослідження, як аналіз літературних джерел, методи порівняння і узагальнення, а також експериментальні: тест В. Бойка на визначення показників емоційного вигорання, спостереження, опитування, статистичні методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки, та список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 40 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Концепція розвитку інклюзивної освіти затверджена Наказом МОН України № 912 від 091.10.2010 р. - [Електронний ресурс]: [режим доступу]: http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/362-.
 2. Андрущенко В.П. Психолого-педагогічна терапія в роботі соціального педагога: учебное пособие / В.П. Андрущенко // Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання): Навчальний посібник / НПУ ім. М.П. Драгоманова, Держ. центр соц. служб для молоді. - Київ, 2002. - С. 110-116.
 3. Барна М. В. Програма соціально-психологічного тренінгу з розвитку емпатійності майбутніх практичних психологів / М. В. Барна // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - N 12. - С. 50-66.
 4. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: навч. посіб. / О. В. Безпалько та ін.; за ред. д-ра пед. наук, проф. О. В. Безпалько. - К.: Академвидав, 2013. - 309 с.
 5. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2кн. К.1: Особистісно орієнтований підхід теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання / І.Д. Бех. – К.: Либідь,2003. - 280 с.
 6. Вайнола Р.Х. Соціально-педагогічні умови і принципи організації роботи терапевтичної групи / Вайнола Р.Х. // Наукові записки: Зб.наук.ст. - К.: НПУ, 2001.- Вип.40. - С.89-91.
 7. Вольнова Л. М. Соціальна психологія: формування компетентності майбутнього фахівця: навч. посіб. для студ. спец. "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка" / Л. М. Вольнова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 283 с.
 8. Волярська О. С. Інноваційні технології створення соціально-педагогічного адаптованого середовища навчально-виховного комплексу / О. С. Волярська, І. А. Мєлікова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11: Соціальна робота. Соціальна педагогіка: [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ; Івано-Франківськ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 17, Ч. 2. - С. 34-40.
 9. Данілович Н.В. Технологія організації та проведення тренінгу: навчально-методичний посібник / Данілович Н.В., Левчук С.С., Несторук Н.О., Хронюк І Є., Ярова Т.В. / За загальною редакцією Левчук С.С. – Сквира Джерело, 2010. – 64 с.
 10. Завацька Л. М. Технології індивідуальної та групової соціально-педагогічної роботи / Л. М. Завацька // Технології професійної діяльності соціального педагога: Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Л. М. Завацька. - Київ: Слово, 2008. - С. 38-49.
 11. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Заверико; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. - Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2011. - 259 с.
 12. Капська А. Й. Соціальна педагогіка: підручник для студ.вищ. навч. закладів / А. Й. Капська та ін.; ред. А. Й. Капська; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут соціальної роботи та управління. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 488 с.
 13. Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання:наук.-метод.посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О.Савчук. – К.:Наук. світ, 2010. - 196 с.
 14. Назарук Н. В. Психологічні засоби профілактики «професійного вигорання» вчителя: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Н. В. Назарук. – Івано-Франківськ, 2007. – 320 с.
 15. Носова Н.В. Фасилітативна діяльність педагогів як складова гуманізації навчально-виховного процесу // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип.10. Ч.1.– Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2006. – С. 285-293.
 16. Орел В. Е. Исследование влияния факторов рабочей среды на феномен пси-хического выгорания в профессиях социальной сферы / В. Е. Орел, А. А. Ру-кавишников // Социальная психология ХХІ век. – 1999. – Т. 2. – С. 164-167.
 17. Пихтіна Н. П. Основи професійної майстерності та красномовства соціального педагога: Тексти лекцій для спец. "Соціальна педагогіка; практична психологія" ден. та заоч. форм навчання / Н. П. Пихтіна. - Ніжин, 2008. - 208 с.
 18. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский дом «БАХРАХ», 2001. – 672 с.
 19. Сорочинська В. Є. Соціально-педагогічна робота в закладах інтернатного типу / В. Є. Сорочинська // Організаційна робота соціального педагога: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Є. Сорочинська: Кондор, 2010. - С. 84-95.
 20. Соціальна педагогіка: підручник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління; За ред. А.Й. Капської . - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: ЦУЛ, 2006. - 468 с.
 21. Тюптя Л. Т. Соціальна робота: теорія і практика: навчальний посібник / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ: Знання, 2008. - 574 с.
 22. Уманец Г.М., Кулеш В.О., Кобзар О.В. Інклюзивна освіта: особливій дитині – особлива увага.Практико-зорієнтований посібник. / Г.М. Уманец, В.О.Кулеш, О.В. Кобзар.- Донецьк:«Витоки», 2010. – 128 с.
 23. Фурдуй С. Б. Умови ефективності соціалізуючого процесу професійної підготовки обдарованих студентів до соціально-педагогічної діяльності / С. Б. Фурдуй // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки: сборник / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - 2009. - № 6, Ч. 2. - С. 103-107.
955
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).