Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система соціального захисту дітей в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Характеристика системи соціального захисту дітей в Україні
1.1. Обгрунтування необхідності державного соціального захисту дітей
1.2. Правові аспекти соціального захисту дітей в Україні
1.3. Соціальний захист у спеціалізованих дитячих закладах
2. Аналіз програми державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без батьківського піклування на 2007-2017 рр.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Вступ: 

Актуальність теми. Діти і підлітки - особлива соціально-демографічна група населення, найбільш беззахисна і безправна. Одночасно вони - тонкий соціальний барометр, який чітко реагує на екологічні, економічні, політичні і соціальні зміни та неблагополуччя у суспільстві. 

Соціальна політика в інтересах дітей відбиває інвестиції в дітей, які являють собою майбутній людський капітал, що є одним із ключових детермінантів не тільки індивідуального добробуту, але й загального економічного росту і розвитку країни. Формування високоосвіченого і кваліфікованого людського капіталу надзвичайно важливе для економічного й соціального розвитку України, особливо беручи до уваги сучасну тенденцію скорочення чисельності населення і ріст конкуренції на глобальному ринку.

Причинами проблем у сфері соціального захисту дітей стало різке зниження доходів та рівня життя населення внаслідок структурних змін у галузях економіки, збитковості багатьох підприємств виробничої сфери, недосконалості фінансово-кредитних механізмів, різкого збільшення наявного та прихованого безробіття, неготовність навчальних та соціальних закладів, правоохоронних органів проводити роботу з такими категоріями населення в ринкових умовах. Крім того, свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України не підкріплюються достатньою освітньою, правовою та інформаційною роботою серед громадян, яка б допомогла реалізувати правові норми, передбачені Конституцією України.

Захист материнства і дитинства, актуальний за будь яких часів, в умовах сучасності набуває величезного значення. Загострення соціальних та економічних проблем, ескалація техногенних ризиків, значні зміни екологічної ситуації - усі ці та інші фактори небезпеки сучасного світу вимагають від держави і суспільства пильного ставлення до проблем підростаючого покоління. Лише здорові, благополучні, гармонійно розвинуті діти надають нації шанс на гідне майбутнє.

За даними Державного комітету статистики, що були отримані в результаті перепису населення від 1 грудня 2007 року, в нашій державі проживає 48 415,5 тис. осіб, серед яких 10769540 дітей, близько 10% з яких потребують соціальної підтримки держави.

Мета роботи - аналіз формування і реалізації системи соціального захисту дітей в Україні.

Об’єкт дослідження – система соціального захисту дітей в Україні.

Предмет дослідження – складові системи соціального зхаисту дітей, їх реалізації  ефективність в сучасній українській практиці.

Відповідно до визначеної теми, мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні завдання:

 • обгрунтувати неоьхідність системи соціального захисту дітей в Україні;
 • проаналізувати правові аспекти соціального захисту дітей;
 • дати характеристику системи соціального захисту дітей у спеціалізованих дитячих закладах;
 • провести аналіз програми державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без батьківського піклування на 2007-2017 рр.

Інтерес до формування і функціонування системи соціального захисту дітей населення на сучасному етапі проявляють багато дослідників. Так, основи організації соціального захисту населення розглядаються в працях таких авторів як Алєксєєнко Т.,  Волинець Л., Глущенко В., Юзікова Н. та ін. Економічні основи соціального захисту розглядають В.Д. Ройко, Т.С. Пантелеєва, Г.А. Черв’якова та ін. 

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи вивчення документів, нормативно-правових актів, порівняльного аналізу та узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел, загальний об’єм роботи складає 30 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України.// ВВР. - 1996. - № 30. – Ст.141.
 2. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21.11.92 р. // ВВР. - 1993. - № 5. - Ст. 21 (зі змінами і доповненнями).
 3. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : Закон України від 16.11.2000 р. // ВВР. - 2001. - № 1. - С. 2.
 4. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 01.06.2000 р. // ВВР. - 2000. - № 35. - Ст. 290.
 5. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.01 р.. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 22. - Ст. 94. 6.
 6. Про становище дітей в Україні (за підсумками 2005 року): Держ. доп. / Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. Український інститут соціальних досліджень. - К.: PrintXPress, 2006. - 120 с.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1545 «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів».
 8. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 21-22. - Ст.135. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002.// ВВР.- 2003.- № 7. - Ст.70 ). 
 9. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затверджене Указом Президента України від 30 серпня 2000 року № 1035/2000. 19. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250. 
 10. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок // Офіційний вісник України. - К., 1999. - С. 11-12. 17.
 11. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 ГА 20.10.89 р. (Збірник документів) - Ч. 1. - К.: Столиця, 1998. - С. 19-35. 5.
 12. Національна програма “Діти України”, затверджена Указом Президента України від 18 січня 2006 р., № 63/2006. - 162 с. 
 13. Алєксєєнко Т. Хто та як захистить дитину? // Український часопис прав людини. - Українська правнича фундація. - К., 1999. - С. 75-79.
 14. Андрієнко В. Подаруйте дітям надію // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 174. - С. 7.
 15. Антонюк О. Патронат як нова форма сімейного виховання дітей, які потребують державного захисту: Матеріали регіональної наук.- практ. конф. Проблеми захисту прав неповнолітніх. - Донецьк: ДонНУ. - 2001. - С. 51.
 16. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи. – К.: Логос, 2000. – 174 с.
 17. Глущенко В. Права дитини та можливості їх реалізації у сучасному українському суспільстві // Український часопис прав людини. - Українська правнича фундація. - К., 1999. – C.53-65.
 18. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2005 року. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2006. – 232 с.
 19. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина І. – К.: АТ „Видавництво „Столиця”, 2007. – 248 с.
 20. Інформаційно-методичні матеріали з питань захисту прав дітей: Для фахівців притулків для неповнолітніх / О. В. Вакуленкуо. О. М. Денисюк, І. У. Жогло, Ж. В. Петрочко. – К., 2003. – 62 с.
 21. Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Зб. нормат. документів та інформ. матеріалів / Упоряд. З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко, Л.Ю. Яременко, Л. І. Стрига – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 170 с.
 22. Санжаровська Т.В. Право неповнолітніх дітей на батьківську турботу та належне виховання в сім’ї як об’єкт судового захисту. // Актуальні проблеми політики. – „Юридична література”. - Одеса., Випуск 13-14. - 2002. - С. 829 -831.
 23. Тарасенко В.С. Закон України „Про охорону дитинства”: пропозиції щодо вдосконалення. // Актуальні проблеми політики. – „Юридична література”. - Одеса., 2001. – Випуск 12 - С. 737 -743.
 24. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 25. Юзікова Н. Діти потребують захисту. // Право України. – 1998. - № 6. - С. 111-112.
2689
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).