Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система соціальної роботи з людьми з особливими потребами

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
280 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади соціальної роботи з людьми з особливими потребами 
1.1. Люди з обмеженими функціональними можливостями як об'єкт соціальної роботи
1.2. Поняття інвалідності, її види
2. Методика соціальної роботи з людьми з особливими потребами
2.1. Моделі соціальної роботи з людьми з обмеженими функціо-нальними можливостями
2.2. Система соціального захисту людей з особливими потребами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Необхідність соціальної роботи з інвалідами визначається потребами суспільства у формуванні сучасної гармонійно розвиненої людини, всебічній активізації її інтелектуального і творчого потенціалу та вихованні високих особистіших рис громадянина України. Вони включають: національну свідомість, духовно-моральну, естетичну, екологічну, фізичну, правову і трудову культуру, патріотичні почуття та гуманістичні цінності.

Незважаючи на ріст числа інвалідів в Україні ще мізерно мало установ, які ведуть роботу з надання їм соціальної, соціально-медичної, матеріальної, соціальної й іншої допомоги. Однієї з найважливіших проблем інвалідів є їх не включенність у суспільне виробництво, тому що тільки частина регіонів активно займається відкриттям робочих місць, що негативно позначається на їхньому матеріальному становищі й психологічному стані.

Останнім часом фахівці різних професійних напрямків ведуть розробку технології соціального, соціально-медичного, соціально-психологічне супроводу інвалідів. Іде активне обговорення досвіду роботи провідних соціально-реабілітаційних центрів у спеціальних журналах, на конференціях й інших науково-практичних форумах. Однак, вважаємо, що є необхідність постійного й цілеспрямованого вивчення проблем інвалідів як на державному, так і регіональному рівні, у тому числі й університетському.

Інвалід зіштовхується також з такими проблема як самітність, тому що їхнє спілкування обмежується рамками батьківської родини або найближчих родичів, неможливість продовжити навчання й інше.

Все перераховане вище підтверджує надзвичайну актуальність проблеми, винесеної як тема дійсної курсової роботи.

Відповідно Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», 21 березня 1991 інвалідами є особи зі стійким розладом функцій організму внаслідок захворювання, травм та уроджених дефектів, що обмежують їх життєдіяльність, та які потребують соціальної допомоги й захисту. [4,482]

Інвалідність - соціальна не достатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.

Обмеження життєдіяльності особи виражається в повній або частковій втраті їм здатності здійснювати самообслуговування, пересування, орієнтацію, спілкування, контроль за своїм обігом, а також займатися трудовою діяльністю.

От чому держава, забезпечуючи соціальну захищеність інвалідів, покликано створювати їм необхідні умови для індивідуального розвитку, реалізації творчих і виробничих можливостей і здатностей шляхом обліку їхніх потреб у відповідних державних програмах, надання соціальної допомоги в передбачених законодавством видах з метою усунення перешкод у реалізації інвалідами прав на охорону здоров'я, робота, утворення й професійна підготовка, житлових й інших соціально-економічних прав.

Найбільш актуальними завданнями соціальної політики щодо інвалідів є забезпечення ним рівних з усіма іншими громадянами України можливостей у реалізації прав і воль, усунення обмежень у їхній життєдіяльності, створення сприятливих умов, які дозволяють інвалідам вести повноцінний спосіб життя, брати активну участь в економічному, соціальної й політичному житті суспільства, виконувати свої цивільні обов'язки.

Основним завданням соціальної роботи з інвалідами є об'єднання зусиль як державних органів, так і суспільних і часток ініціатив, груп самодопомоги для найбільш повного задоволення потреб даної категорії населення й самореалізації осіб з обмеженими можливостями.

Об'єктом дослідження курсової роботи є особи з постійним розладом функцій організму.

Предметом - досвід соціальної, медико-соціальної і соціально-психологічної роботи з інвалідами.

Метою є теоретичне осмислення проблем інвалідів і основних форм роботи з ними.

Виходячи з мети, були поставлені наступні завдання:

 1. Проаналізувати спеціальну літературу з питань правових основ соціального захисту інвалідів, медико-соціальних й управлінських аспектів захисту інвалідів.
 2. Проаналізувати досвід роботи установ соціального захисту по соціальній, медико-соціальній і соціально-психологічній реабілітації інвалідів. 
 3. Розкрити суть моделей соціальної роботи з людьми з обмеженими функціональними можливостями.

Гіпотеза - дослідження проблематики соціальної роботи з інвалідами сприятиме підвищенню ефективності її організації в соціальних інститут.

Методи дослідження - аналіз літератури й документів, які узагальнюють досвід роботи центрів соціального обслуговування з інвалідами, спостереження і бесіда.

Теоретичною основою курсової роботи є роботи вчених: А. Й. Капської, Е. І. Холостової, А. В. Гостюшина, Т. А. Добровольської, Л. К. Грачова, А. В. Кузнецової, Е. В. Устинової й інших.

Структура роботи передбачає  вступ, основну частину, висновків, список використаної літератури і додатки. У вступі розкривається актуальність теми, мета, завдання, об'єкт, предмет. У 1-му розділі висвітлюється теоретичні питання соціальної роботи з інвалідами. У 2-му -сутність і проблематика інвалідності, методика соціальної роботи з інвалідами, соціальний захист інвалідів. У висновках подаються результати дослідження. Загальний обсяг роботи - 48 сторінок, список використаних джерел - 37 найменувань.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Права інвалідів в Україні: 36. прав. док. -К.: Сфера, 1998. – 634 с.
 2. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Закони України. - Том 1. - К.: АТ «Книга», 1996. - С. 301-309.
 3. Айшервуд М.М. Полноценная жизнь инвалида / Пер. с англ. - М.: Педагогика, 1991. 
 4. Архипова С.П., Майборода Г.Я. Соціальна педагогіка: Навчально-методичний посібник. – Черкаси-Ужгород, 2002. – 154 с.
 5. Боровая Л.П. Социально-психологическая помощь семьям, имеющих тяжело больных детей // Социально-педагогическая работа. – 1998. - №6. – С. 59-63.
 6. Высоцкая Л. Вселить веру в себя. Социальное партнерство в специальной библиотеке // Библиотечное дело.- 2004.- № 10.- С. 33-35. 
 7. Гостюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выживания: Человек в чрезвычайных обстоятельствах. Экстремальная медицина. - М., 1995. 
 8. Грачев Л.К. Программа социальной работы с семьями, имеющими детей-инвалидов. - М., 1992. 
 9. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социального работника в обслуживании инвалидов и пожилых людей.  - М.: Институт социальной работы, 1995. – 108 с.
 10. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Формы и методы ме¬дико-социальной реабилитации нетрудоспособных граждан. - М.: ЦИЭТИН,  1991. - 135 с.
 11. Еременко І.В. Соціальний супровід дітей з особливими потребами / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. – 2003. – липень-вересень. – C. 110-114.
 12. Лезгейко А. С. Принципы и концепция развития медико-социальной реабилитации больных, инвалидов и лиц пожилого возраста.- Методические рекомендации.- Москва.- 1990. – 88 с.
 13. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 80 с.
 14. Марчук Т. Батькам про розвиток дітей, які потребують особливої уваги // Соціальна робота в Україні. - №4. – 2006. - С. 16-19.
 15. Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2006-2010 роки. - Закони України. - Том 1. - К.: АТ «Книга», 1996. - С. 291-300.
 16. Основы реабилитации инвалидов в системе социальной работы // Развитие социальной реабилитации в России. - М., 2000. 
 17. Основы социальной работы: Учебник. Под редакцией П.Д. Павленок. М.: ИНФРА – М, 1998. – 368 с.
 18. Пономарева С.В. Повір у себе / Запорізька універс. наук. обл. б-ка ім. О.М.Горького. - Запоріжжя, 1999. - 44 с. 
 19. Сварник М. Найважливіші пріоритети для дітей із особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №4. – 2006. - С. 19-23.
 20. Социальная работа с инвалидами: Настольная книга специалиста. Под. Ред. Е.М. Холостовой. М.: Институт социальной работы, 1996. – 210 с.
 21. Социальная работа с инвалидами: Настольная книга специалиста/ Под ред. Е.И. Холостовой, АИ. Осадчих. - М., 1996. 
 22. Соціально-економічне становище дітей-інвалідів // Україна. Людський розвиток. Звіт ООН за 2006 р. - С. 82.
 23. Стадієнко Н. Шляхи інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 90 с.
 24. Стрижеус С. Досвід та проблеми включення дітей з особливими потребами: монографія. – Ужгород, 2004. – 139 с.
 25. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник/ За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005.
 26. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008. - 574 с.
 27. Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами: Уч. пособие. - Саратов: СГТУ, 2003. - 224 с.
2694
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).