Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Система вальдорфсьскої педагогіки

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади побудови вальдорфської системи освіти
1.1. Дослідження ідей вальдорфської педагогіки у вітчизняній педагогічній науці
1.2. Історія виникнення та розвитку концептуальних положень вальдорфської педагогіки
1.3. Психологічні питання вальдорфської педагогіки
2. Аналіз системи виховання у вальдорфській педагогіці
2.1. Система, структурні компоненти і основні поняття вальдорфської педагогіки
2.2. Завдання і принципи виховання у вальдорфській педагогіці
3. Проблеми і перспективи використання вальдорфської системи в Україні
3.1. Стан запровадження вальдорфської педагогіки в Україні
3.2. Особливості діяльності вальдорфських шкіл в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Питання створення нової концепції національного виховання і трансформації освіти на засадах гуманізму за своєю сутністю є міждисциплінарними, інтеґрують і торкаються різних сфер культури, всього комплексу гуманітарного знання в цілому. Неможливо за короткий термін створити нову освітню парадигму. Вона повинна народитися з усього духовно-змістовного контексту сучасної культури.

Одним із джерел визначення сучасної стратегії розвитку освіти в Україні є аналіз світового педагогічного досвіду гуманістичної орієнтації, зокрема передо-вого досвіду вальдорфської школи, яку ЮНЕСКО визнало школою ХХІ століття, завдяки тому, що вона на практиці реалізує цілі й ідеали гуманістичної педагогіки. 

Вальдорфська школа органічно поєднує в собі вимоги певного суспільного середовища та інтереси, потреби особистості в індивідуальній творчості, самовизначенні й самореалізації. Саме тому в розвинутих країнах світу, де суспільна думка поставила педагогічні питання в центр соціальних проблем, кількість вальдорфських шкіл невпинно зростає й за останні 20 років збільшилася втричі.

Як свідчить світова практика, такі школи успішно вирішують багато важливих проблем сучасного суспільства: нівелювання соціальної, релігійної, національної нерівності; соціальної адаптації випускників; попередження наркоманії, алкоголізму; виховання протистояння руйнівним для людини впливам технізованого світу - електронним, психотропним, сугестивним, тоталітарним тощо; ліквідації розриву і налагодження комунікацій між дітьми й батьками, між сім’єю та школою тощо. 

Таким чином, розв’язання завдань системи освіти України, передусім гуманістичного національного виховання, вимагає творчого осмислення методологічних, теоретичних, фундаментальних практичних наробок вальдорфської школи та науково обгрунтованої організації процесу використання її досягнень у сучасній школі.

Стан дослідження проблеми. Аналіз педагогічної літератури вказує на брак досліджень, у яких комплексно висвітлено теорію і практику вальдорф-ської школи. У фахових виданнях представлена низка праць, зокрема, С. В. Білецької [3], С. Журавльової [9], С. М. Івах [11], О. М. Іонової [13], С. Г. Крамаренка [15], Л.В. Литвин [18], O. І. Новицької [22], С.О. Сисоєвої [26] та інших, у яких подаються загальні уявлення про те, що таке вальдорфська педагогіка, особливості планів і програм, організації навчально-виховного процесу в Штайнер-школах.

Об’єкт дослідження - вальдорфська школа як цілісна педагогічна система гуманістичного виховання й навчання.

Предмет дослідження - теорія та практика реалізації ідей вальдорфської педагогіки в сучасній школі.

Мета дослідження - обгрунтувати теоретико-методологічні й науково-методичні основи організації навчально-виховного процесу в сучасній школі за принципами системи Р. Штайнера.

Відповідно до об’єкта, предмета та мети дослідження поставлені наступні завдання:

 • охарактеризувати теоретичні засади побудови вальдорфської системи освіти
 • проаналізувати систему виховання у вальдорфській педагогіці;
 • з’ясувати проблеми і перспективи використання вальдорфської системи в Україні.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано теоретичні методи: аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення; концептуально-порівняльний аналіз, порівняльно-історичний метод, системно-структурний метод та інші.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи склав 35 аркушів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Баханов К. Навчання історії у Вальдорфській школі / Баханов К. // Історія в школі. - 2000.-N8. - С.13-20.
 2. Бейлина А. А. Главные тезисы педагогики Штайнера: сборник / А.А. Бейлина // Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции: Сборник материалов междунар. научно-практич. конференции, 25 - 26 сентября 2003 года / М-во образования Республики Беларусь, Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина. - Брест, 2004. - С. 291-295.
 3. Білецька С. В. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / С. В. Білецька. - Х.: Факт, 2008. - 255 c.
 4. Боделан О.Р. Залежність психологічної адаптації дітей до школи від розвитку їхніх мотиваційних та емоційно-вольових особливостей // Наука і освіта. - Одеса, 1998. - № 1-2. - С. 54-61.
 5. Боделан О.Р. Психологічне забезпечення адаптації дітей 6-тирічного віку до навчальної діяльності / Боделан О.Р. - Одеса, 2000. - 202 с.
 6. Браун С. В. Анализ вальдорфских "секретов": Вальдорфская педагогика / С. В. Браун // Наука и школа. - 2006. - N 5. - С. 21-22.
 7. Гозак С. В. Гігієнічна оцінка уроку евритмії у Вальдорфській школі / С. В. Гозак // Довкілля та здоров'я. - 2005. - № 1. - С. 16-18.
 8. Гозак С.В. Гігієнічна оцінка впровадження вальдорфської педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних закладах України / С.В. Гозак / Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України. - К., 2006. - 189 с.
 9. Журавльова С. Реалізація антропософських ідей Рудольфа Штайнера в процесі становлення вальдорфської педагогічної системи / С. Журавльова // Рідна шк.. - 2006. - № 7. - С. 73-76.
 10. Загвоздкин В. Общечеловеческое образование, или Суть и смысл вальдорфской педагогики / Загвоздкин В. // Директор школи. - 2000.-N2. - С.73-82.
 11. Івах С. М. Розвивальний та виховний потенціал вальдорфської педагогіки / С. М. Івах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 9 (19). - С. 47-51.
 12. Іонова О. М. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів (на прикладі вальдорфської школи): моногр. / О. М. Іонова, В. В. Партола; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків: Цифр. друк. № 1, 2013. - 191 c.
 13. Іонова О.М. Вальдорфська педагогіка // Педагогічна Харківщина: Довідник. - Харків: Вид-во Круглова, 1997. - С. 12.
 14. Клим М. Деякі аспекти використання досвіду антропософії Рудольфа Штайнера / М. Клим // Молодь і ринок. - 2010. - № 12. - С. 134-138.
 15. Крамаренко С. Г. Розвиток особистості в умовах навчально-виховного процесу, побудованого на засадах вальдорфської педагогіки / С. Г. Крамаренко // Позакласний час. - 2010. - N 1. - С. 21-23.
 16. Краних Э. М. Антропологические основы вальдорфской педагогики: монография / Э. М. Краних. - К.: Генеза, 2008. - 277 c.
 17. Литвин Л. В. Ідеї вальдорфської педагогіки в Україні: монографія / Л. В. Литвин; ред.: С. О. Сисоєва; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К.: Едельвейс, 2012. - 199 c.
 18. Литвин Л.В. Адаптація моделі вальдорфської школи в Україні / Л.В.Литвин // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка: зб.наук.пр. / Луганський державний інститут культури і мистецтв –Луганськ, 2008. – Вип.11. – С.176–183.
 19. Лупаренко С. Є. Психолого-педагогічні основи навчання і виховання молодших школярів у вальдорфській школі / С. Є. Лупаренко // Педагогіка, психо-логія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2005. - № 11. - С. 66-72.
 20. Лупаренко С.Є. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами вальдорфської педагогіки / С. Є. Лупаренко / Харківський національ-ний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. - Харків, 2008. - 228 с.
 21. Мартіросян Л. А. Особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфській школі / Л. А. Мартіросян // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2011. - № 8. - С. 78-83.
 22. Новицька O. І. Організація навчально-виховного процесу у вальдорфських школах / O. І. Новицька // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2007. - № 36. - С. 191-193.
 23. Новосельська В.В. Естетичне виховання учнів у вальдорфських школах / В.В. Новосельська. - К., 2004. - 136 с.
 24. Передрій О. Методологічні засади вальдорфської педагогіки / О. Передрій // Вища шк.. - 2012. - № 8. - С. 96-103.
 25. Помелов В. Б. Вальдорфская педагогика Рудольфа Штейнера / В. Б. Помелов // Педагогика. - 2011. - № 3. - С. 106-115.
 26. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С.О. Сисоєва. - К.: Міленіум, 2006. - 344 с.
 27. Цех М. -М. Сторінками історії вальдорфської школи / М. -М. Цех // Позакласний час. - 2010. - N 1. - С. 23-31.
 28. Штейнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки / Р. Штейнер. - М.: Парсифаль, 1993. - 40 с.
 29. Штейнер Р. Методика и дидактика / Р. Штейнер. - М.: Парсифаль, 1996. – 176 с.
6437
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.