Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Техніко-тактична підготовка у розрізі успішної змагальної діяльності баскетболістів високої кваліфікації

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Техніко-тактична підготовка у розрізі успішної змагальної діяльності баскетболістів високої кваліфікації
 
Добрянська О., Фотуйма О.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 
Анотація: в статті розглядається доцільність розвитку системи показників технічної i тактичної підготовки у баскетболістів. Обґрунтовано необхідність поетапного контролю в площині засвоєння техніко-тактичних командних дій. Авторами акцентується увага на важливості різносторонньої базової підготовки гравців.
Ключові слова: технічна підготовка, тактична підготовка, фізична підготовка, навчально-тренувальні заняття, змагальна діяльність, баскетбол.
Аннотация: в статье рассматривается необходимость качественного развития показателей физической, технической и тактической подготовки в современном баскетболе. Обосновывается важность всех видов подгтовки на учебно-тренировочном и соревновательном этапах деятельности квалифицированных баскетболистов.
Ключевые слова: техническая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, учебно-тренировочные занятия, соревновательная деятельность, баскетбол
Annotation: in the article the importance of indicators of physical, technical and tactical training in modern basketball. Substantiated the importance of all kinds pidhtovky on a training and competition phases skilled basketball players.
Key words: physical, technical and tactical training, teaching and training sessions, competitive basketball activities.
Постановка проблеми та аналіз результатів останніх досліджень та публікацій. На думку ряду спеціалістів [8; 19], спортивні ігри – загалом і баскетбол – зокрема, належать до техніко-тактичних видів спорту. Як вказує Г. М. Гагаєва [9], технічна майстерність спортсмена є важливою умовою високого розвитку його тактичної підготовленості. Повна зосередженість на розв’язаннi тактичних завдань можлива тільки при автоматичному виконанні технічних прийомів, які в свою чергу, потребують висококваліфікованого рівня розвитку загальної та спеціальної фізичної підготовленості баскетболіста.
Сучасний баскетбол досяг високого ступеня свого розвитку. Нерідко фізична, технічна і тактична підготовленість гравців команд визначається як приблизно однакова. Усе це ставить перед тренерами досить важке завдання, яке полягає у виявленні й розвитку в баскетболістів індивідуальних здібностей до ефективної спортивної діяльності в обраному виді спортивних ігор.
Зміна системи правил в українській баскетбольній Супер-лізі призвела до зростання динамічності гри, забезпечила зменшення кількості зупинок під час гри. Ці факти сприяють необхідності пошуку нових оптимальних шляхів підвищення ефективності та вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих баскетболістів [6].
Мета роботи полягала у теоретико-методичному вивченні концептуальних засад розвитку технічної і тактичної підготовленості висококваліфікованих баскетболістів.
Результати дослідження та їх обговорення. Фізична підготовка в сучасному баскетболі набуває особливо великого значення у зв’язку зі змінами у правилах гри, які спонукають до зростання її інтенсивності і розширення діапазону ігрових дій спортсменів, прояву максимальних зусиль у процесі змагальної діяльності [1; 14; 18; 23].
Це говорить про те, що фізична підготовка поряд із вдосконаленням техніко-тактичної майстерності є одним з найважливіших компонентів побудови тренувального процесу. Недостатній рівень фізичної підготовленості баскетболістів заважає якісному оволодінню техніко-тактичними діями і не дозволяє ефективно реалізувати свій змагальний потенціал.
Аналіз літературних джерел показує, що за останні роки проблему фізичної підготовки у баскетболі в зв’язку зі зміною у правилах гри, за незначним виключенням [1; 18], вивчено недостатньо. Відсутні кількісні орієнтири рівня розвитку тих чи інших якостей. Вивчення цієї проблеми надасть змогу тренерам визначити оптимальні шляхи планування тренувального процесу спортсменів [22].
Успішне вирішення завдань спортивного тренування, виховання і управління також зумовлюється умінням опиратися на положення індивідуального підходу, що полягають у знанні особистісних особливостей спортсмена [27]. Індивідуалізація тренувального процесу – одна із найважливіших елементів спортивних ігор. Тому, саме розробка методів, які дозволяють індивідуалізувати навчально-тренувальний процес, набуває актуальності, в сучасному спорті. Цей чинник важливий для всіх ігрових видів спорту і, насамперед, для баскетболу, який поднює в одній команді як гравців високого зросту – центрових, так і гравців швидких, відносно невисоких – захисників [3].
Високі спортивні результати в баскетболі можуть бути показані тільки на основі різностороньої технічної підготовленості [10]. Процес вдосконалення технічної майстерності в сучасній практиці підготовки спортсменів високого класу розглядається як беззупинний. Під технічною майстерністю варто розуміти бездоганне володіння найбільш раціональними рухами, елементами дій, що виконуються у різному ритмі при установці на досягнення високого змагального результату [11; 17].
В баскетболі технічна підготовка займає особливе місце, тому що всі інші види, на думку провідних спеціалістів [18; 25], об’єднуються саме в ній. Кваліфікований гравець повинен володіти різноманітними прийомами, які у прцесі спортивної боротьби майже ніколи не виконуються ізольовано, а в поєднанні з іншими, у вигляді комплексу командних комбінацій [20].
Серед факторів, що обумовлюють успіх в баскетболі, велике значення має розвиток високої точності спеціалізованих рухових дій за їх просторовими і часовими характеристиками [2; 12; 13; 28; 29]. Знання саме цих показників гравців дозволяє тренерам організувати їх підготовку як керовану систему, корегувати несформовані компоненти підготовки та застосовувати індивідуальний підхід в навчально-тренувальному процесі [5].
Важливу роль у спортивно-ігровій діяльності має вивчення динаміки складних зорово-моторних реакцій, а також функціонального стану аналізаторів, що беруть активну участь у формуванні і виконанні цілеспрямованої відповідної дії, яку важко коректувати в умовах емоційно-фізичного напруження [2; 24; 25; 26].
Теким чином, техніка є основою формування спортивної майстерності. Неможливо успішно виконувати командні дії в баскетболі, якщо гравці недостатньо підготовлені, а саме неякісно володіють технікою виконання ігрових прийомів як нападу так і захисту. Усі вони однаково важливі для ведення гри та повинні бути добре вивчені
Фото Капча