Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологічні аспекти формування професійних якостей вчителя фізичної культури в сучасний період

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
5
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Технологічні аспекти формування професійних якостей вчителя фізичної культури в сучасний період
 
Балахнічова Г., Заремба Л.
Волинський національний університет імені Лесі Українки
 
Анотація. Балахнічова Г., Заремба Л. Технологічні аспекти формування професійних якостей вчителя фізичної культури в сучасний період. Стаття висвітлює окремі напрямки сформованості професійних якостей студентів випускних курсів інститутів фізичної культури до практичної діяльності в освітніх закладах.
Ключові слова: технологічні аспекти, професійні якості, фізична культура, практична діяльність.
Аннотация. Балахничева Г., Заремба Л. Технологические аспекты формирования профессиональных качеств учителя физической культуры в современный период. Статья освещает отдельные направления формирования профессиональных качеств студентов выпускных курсов институтов физической культуры в практической деятельности образовательных заведений.
Ключевые слова: технологические аспекты, профессиональные качества, физическая культура, практическая деятельность.
Abstract. Balahnicheva G., Zaremba L. Tehnology aspects of forming the professional qualities of physical culture teachers in a modern period. The article describes separate directions of forming professional qualities of graduates of physical culture institutes for the practical activity in the educational sphere.
Keywords: technological aspects, professional qualities, physical culture, practical activity.
До окремих аспектів професійної підготовки майбутнього вчителя-тренера фізичної культури і спорту безпосереднє відношення має проблема технології сформованості професійних якостей у студентів випускних курсів.
Розроблена методика виявлення реального стану сформованості знань, умінь і навичок в галузі інформаційних технологій дозволила визначити реальний стан підготовленості фахівців фізичної культури до практичної діяльності в системі освіти.
Аналіз отриманих результатів показав, що найбільшу складність в роботі молодих вчителів фізичної культури становлять: взаємовідносини з адміністрацією школи – 31%, оформлення документів, розробка позаурочних занять – 15%, відсутність належної матеріальної бази, спортивного інвентарю – 24%, робота з батьками учнів – 30%.
Самооцінка студентів-випускників з питань набутого професіоналізму дозволила визначити рангову вагу підготовленості до проведення навчально-виховного процесу з учнями різновікових груп сучасної школи: 64% опитаних вважають, що вони підготовлені до роботи з учнями на високому рівні, 23% – на достатньому, 13% – недостатньо підготовлені.
Крім того ми з’ясували, що 29% майбутніх вчителів фізичної культури стикаються з труднощами в методичній підготовці, 18% – у проведенні виховної спортивно-масової роботи з учнями, 16% – у проведенні спортивних заходів з великою кількістю учасників, 19% – у написанні психолого-педагогічних характеристик на клас, 11% – в складанні характеристики на учня.
Подальше дослідження показало: 55% студентів випускних курсів вузу вважають за доцільне проведення педагогічних практик, або громадсько-педагогічної роботи з учнями молодшого, середнього та старшого віку починаючи з ІІ курсу; 35% студентів акцентують увагу на досконалості не лише загального курсу теорії і методики фізичного виховання, а й інших методик спортивних дисциплін; 20% вказали на важливість розширення курсу викладання психолого-педагогічних дисциплін, 87% випускників висловили побажання прослухати на V (VI) курсах спецкурс “Формування професійної майстерності вчителя фізичної культури”.
Усе це свідчить про те, що загальна технологічна система професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури повинна відображати взаємодію теоретичної і практичної підготовки в поєднанні з пізнавальною та самостійною роботою, а завдяки створеним педагогічним умовам сприяти формуванню професіоналізму фахівця фізичної культури [1].
Таким чином, технологія формування професійних якостей майбутнього вчителя фізичної культури з одного боку – це сукупність прийомів і засобів обробки, а з іншого – наука про такі засоби.
У широкому понятті під терміном “технологія” розуміється суворо визначений алгоритм дії, за допомогою якої і досягається необхідний результат.
Причому, якщо в промисловості ефективно сприймається технологія, яка веде до визначеної мети з найменшими витратами і за менш короткий час, то в педагогічній або тренерській роботі результативність технології залежить від того, наскільки вона зможе активізувати внутрішні можливості особистості, чи зможе залучити до вирішення проблеми додаткові організаційні та змістові ресурси.
Педагогічна технологія в конкретному вигляді є передбаченою моделлю системи дій викладача вузу, не тільки як носія знань, а й як майбутнього фахівця, яку необхідно виконати під час оптимально організованого навчально-виховного процесу з метою одержання високого рівня професіоналізму.
Адаптація майбутніх вчителів фізичної культури до практичної діяльності з учнями сучасної школи повинна турбувати професорсько-викладацький склад не лише на випускних курсах, а з перших років навчання у вузі, технічно спрямовуючи потенціал студента на кінцевий результат – майбутню діяльність.
Ми вважаємо, що, враховуючи дослідження сучасних науковців, технологію дидактичного і виховного процесу у вищому навчальному закладі, технологію формування професійних якостей вчителя фізичної культури варто розглядати в ракурсі таких взаємопов’язаних складових як мотивація і пізнавальна діяльність студентів та управління цією діяльністю з боку професорсько-викладацького складу.
 
Список використаної літератури
 
Балахнічова Г. В., Заремба Л. В. Формування професійної майстерності майбутнього фахівця фізичної культури: Навч. метод. посібник для студентів випускних курсів інститутів фізичної культури. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВДУ імені Лесі Українки, 2004. – 82 с.
Нісімчук А. С., Калинюк О. М. технологія формування духовності: дидактичний аспект. / Монографія. – Луцьк: Вид-во “Волинська обласна друкарня”, 2003. – 204 с.
Полат Е. С. Новые педагогические информационные технологии в системе образования. – М., 1999. – С. 72.
Свістельник І. Деякі проблеми впровадження інновацій у систему інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти // Зб. наук. праць. Вип. 4. – Рівне, 2006. – С. 61-62.
Смолюк І. О. Педагогічні технології дослідження соціально-особистого аспекту. – Луцьк: Ред. вид. відд. “Вежа” Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки, 1999. – С. 155-170.
Фото Капча