Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологічні підходи у діяльності соціальних служб сім’ї, детій та молоді

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
71
Мова: 
Українська
Ціна: 
800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Робота з молоддю як галузь соціальної роботи
1.1. Об’єкт, предмет та напрямки соціальної роботи з молоддю
1.2. Технологічні напрями діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2. Характеристика технологій соціальної роботи   з молоддю
2.1. Соціальна профілактика
2.2. Соціальна реабілітація, обслуговування, допомога, супровід та інспектування
2.4. Специфічні технології соціальної роботи з сім’єю, дітьми та молоддю
3. Інтернет-технології як інноваційна форма роботи з молодими людьми, які мають функціональні обмеження
3.1. Особливості застосування Інтернет-технологій при роботі з молоддю, яка має функціональні обмеження
3.2. Зміст використання Інтернет-технологій при роботі з функціонально-обмеженою молоддю щодо реалізації творчих здібностей та самореалізації
3.3. Дослідження можливості та ефективності застосування Інтернет-технологій при роботі з молоддю, яка має функціональні обмеження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. В умовах динамічних соціальних змін у світовій практиці все більше утверджується інноваційний метод освоєння соціального простору – його технологізація. Соціальна технологізація – це процес оптимізації соціуму, переборення його розбалансованості, активний вплив на розвиток соціальних систем шляхом використання соціальних технологій.

Глибокі соціальні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві різко загострили становище молоді в Україні: зростають злочинність і правопорушення серед неповнолітніх, набувають серйозних масштабів дитячий алкоголізм і наркоманія, зростає число дітей, що мають відхилення у фізичному і психічному розвитку. Причина цих явищ полягає не лише у значному зниженні рівня життя, незадовільній охороні здоров'я, освіти і соціальної сфери в цілому, але й у тому, що відсутня цілісна система медико-соціальної, психолого-педагогічної, реабілітаційної, соціально-правової підтримки дітей. У цих умовах одним із пріоритетних напрямків соціальної політики держави повинен стати захист прав дитини: обновляється зміст освіти, впроваджуються нові форми і методи виховання; здійснюється соціальна підтримка дітей з багатодітних, малозабезпечених і неблагополучних родин, дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей з відхиленнями в розвитку; створюється широка мережа установ нового типу: центри соціального здоров'я сім’ї, центри психолого-педагогічної реабілітації важких підлітків, педагогічні і соціальні служби для дітей, центри виховної роботи з дитячим і дорослим населенням та інші. Кожна з таких установ вносить вагомий вклад у ліквідацію «соціальних хвороб» суспільства, від яких страждають діти.

Актуалізація проблем виховання в сучасних умовах, поява виховних установ нового типу, введення інститутів соціальних педагогів і соціальних працівників обумовили зростання інтересу вчених до методологічних і теоретичних досліджень в області соціальної педагогіки.

Отже, продиктована часом, необхідність у зміні підходів та методів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у вирішенні соціальних проблем визначили актуальність обраної теми дослідження: «Технологічні підходи в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

Мета дослідження - розкрити особливості технологій соціальної роботи в соціальних службах для сім’ї, дітей та молоді, довести можливість використання інтернет- технологій у практиці соціальної роботи.

Предмет дослідження - технологічні процеси соціальної роботи з молоддю.

Об’єкт дослідження - соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді та сучасні технології соціальної роботи.

Гіпотеза дослідження – використання інтернет-технологій у практиці соціальної роботи з молоддю, яка має функціональні обмеження, є ефективним засобом соціалізації останньої.

Відповідно до поставленої мети, предмету і гіпотези дослідження визначені наступні завдання:

1) висвітлити об’єкт, предмет та напрямки соціальної роботи з молоддю;

2) проаналізувати технологічні напрями діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

3) дати характеристику технологій соціальної роботи   з молоддю;

4) дослідити особливості застосування Інтернет-технологій при роботі з молоддю, яка має функціональні обмеження.

Методи дослідження. При виконанні роботи нами було використано ряд теоретичних та експериментальних методів: аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, вивчення технологічних підходів у діяльності соціальних служб, соціологічний метод (опитування), статистичні методи, а також метод активізації інтересів.

Структура роботи. Робота включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та літератури і додатки, загальний обсяг роботи складає 71 сторінку.

 

Список використаних джерел: 
 1. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики” від 27 березня 2007 р. № 1159/2007.
 2. Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".
 3. 10 років центрам соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді; Державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. - Ніжин: Видавництво ДЦСССДМ, 2002. - 20 с.
 4. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / за ред. А.Й. Капської. - К.: Наук, світ, 2002. - 164 с.
 5. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 лютого 2008 року, м. Черкаси / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Управління у справах молоді та спорту Черкаської ОДА ; Черкаський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / А.Й. Капська (ред.) - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. - 222 с.
 6. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. - К.: УДЦСССДМ, 2001. - 344 с.
 7. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи / Інститут проблем виховання АПН України. - К.: Науковий світ, 2006. - 363 с.
 8. Бех І.Д.Особистісно зорієнтоване виховання: Навч.-метод.посібник. – К.: ІЗМН, 2004, 267 с.
 9. Богданов С. Соціальний захист інвалідів. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002, 342 с.
 10. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. та ін. Соціальна робота. - К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2004. - 224 с. 
 11. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. - Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. - 104 с. 
 12. Вакуленко О. В., Комарова Н. М., Пєша І. В., Романова Н. Ф. Деякі аспекти оцінки ефективності надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К. : Держсоцслужба, 2005. - 124 с.
 13. Головко Н. О., Данелян Л. Є., Довгалюк І. С., Комар Т. О., Кучеровський О. К. Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з особливими потребами: Метод. рек. / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К.: Держсоцслужба, 2005. - 108 с.
 14. Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. - К.: Академпрес, 1999. – 232 с..
 15. Зверева І.Д., Козубовсъка LB., Керцман В.Ю., Пічкар О.П. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). - Ч. І - Ужгород: УжНУ, 2000. - 192 с
 16. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К.: Правда Ярославичів, 1998. - 394 с.
 17. Иванова В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М.: Знание, 2003. - 392 с.
 18. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2007 року). - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2008. - 166 с.
 19. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навч. посібник / Український державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. - К. : УДЦСССДМ, 2001. - 219 с.
 20. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. - 2-ге вид., доп.. - К.: МАУП, 2003. - 168 с.
 21. Мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді: Інформаційний довідник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді / В.С. Вовк (упоряд.). - К., 2005. - 140 с.
 22. Молодежь в меняющемся обществе. Проект MONEE ЦВЕ/ СНГ/Балтия. - 2000. - 193 с.
 23. Молодь України у дзеркалі соціології / Заг. ред . О. Балакірєвої і О.Яременка. – К.: УІСД, 2001. - 210 с. 
 24.  Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / Під заг. ред.: І.Звєрєвої, Г.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2001. - 49 с.
 25. Про становище молоді в Україні (за підсумками 2007 року): Щорічна доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України. - К.: Техніка, 2008. - 158 с.
 26. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-28 2006 р.), Київ. - 1998. - 245 с. 
 27. Романова Н. Ф. Методичні рекомендації щодо створення та розвитку студентських соціальних служб / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. - К. : ДСССДМ, 2005. - 116 с.
 28. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. - Харків: Веста, 2002. – 128 с.
 29. Соціальна педагогіка / За ред. А. Й. Капської. - К.: Центр нав. літ., 2003. - 256 с.
 30. Соціальна політика та менеджмент в соціальній роботі / Під загальною редакцією І.Звєрєвої Г.Лактіонової. - К.: Наук. світ, 2001. - 61 с.
 31. Соціальна робота в Україні: перші кроки. / За ред. В. Полтавця. -- К., 2000. - 236 с.
 32. Соціальна робота з людьми з особливими потребами: Методичні матеріали для тренера / Упоряд.: О.В.Безпалько та інші; Під заг. ред. І.Д.Звєрєвої. - К.: Наук. світ, 2002. – 55 с. 
 33. Соціальна робота з молоддю в Україні / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К.: АТ «Столиця», 1997. – 152 с. 
 34. Соціальна робота з молоддю в Україні: Зб. інформаційно-метод. матеріалів / Український держ. центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді / Л.Ф. Бурлачук (ред.), І.О. Хохлєнков (підгот.). - К. : Столиця, 1997. - 152 с.
 35. Соціальна робота: технологічний аспект / за ред. А.Й. Капської. - К.: Центр нав.літ., 2004. - 352 с.
 36. Технологии социальной работы: учебник / под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. - 400 с.
 37. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Знання, 2008 - 576 с.
 38. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 432 с.
 39. Шахрай В.М.Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.
 40. Шендеровський К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби: Навч.-метод. збірка для спеціаліста з соціальної роботи системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м.Києва. - К., 2002. - 153 с.
2802
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).