Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологія годівлі, догляду та утримання свиноматок

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. ЗНАЧЕННЯ ВИСВІТЛЮВАЛЬНОЇ ТЕМИ В ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА
2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
3. ОСНОВНА ЧАСТИНА
3.1. Годівля свиноматок при підготовці до парування
3.2. Годівля поросних свиноматок
3.3. Годівля підсисних свиноматок
3.4. Організація праці та обов’язки оператора по догляду за свиноматками
3.5. Досвід кращих підприємств регіону України з технології годівлі, догляду та утримання свиноматок
3.6. Раціони годівлі для свиноматок за фізіологічним станом
4. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан свинарства в Україні характеризується постійним зниженням виробництва і не дозволяє у повній мірі забезпечити населення якісною продукцією. Проблема забезпечення населення України високоякісним м'ясом і м'ясопродуктами вітчизняного виробництва може бути вирішена за рахунок інтенсивного і більш ефективного розвитку свинарства – однієї з найбільш скоростиглих галузей тваринництва. Підвищення економічної ефективності свинарства, використання потенційних можливостей галузі вимагає поглиблення досліджень у напрямі детального вивчення, аналізу та використання наукових досягнень вітчизняних вчених із питань годівлі свиней, наукових досліджень, спрямованих на вивчення економічної ефективності відгодівлі, проведення аналізу існуючих технологій відгодівлі свиней за різних типів годівлі. Досить актуальним залишається висвітлення розвитку наукової думки з питань годівлі свиней різних статево-вікових груп.

Вивчення аспектів годівлі свиней дає можливість різко підвищити їх продуктивність, зокрема молодняку на відгодівлі завдяки науково обґрунтованому балансуванню раціонів за вмістом енергії і кількістю поживних та біологічно активних речовин. Проте навіть оптимально високий рівень енергії поряд із балансуванням раціону за біологічно повноцінним протеїном за рахунок незамінних амінокислот (лізин, метіонін, цистин, триптофан, треонін) макро- і мікроелементами та біологічно активними речовинами також не забезпечує стовідсоткової реалізації відгодівельної програми, якщо господарник не приділяє належної уваги системам годівлі. Що таке система годівлі в сучасному розумінні? Це комплекс відповідних технологій, які можуть бути реалізовані за наявності відповідного обладнання і дотримання відповідних методик в контексті обраного типу годівлі.

В останній час з’явилася достатня кількість наукових публікацій з питань вивчення годівлі тварин в окремих галузях тваринництва. Що ж стосується досліджень із питань, присвячених розвитку та становленню вчення про годівлю, висвітлення основних напрямів і результатів наукових досліджень із проблем годівлі свиноматок різних вікових і плідних груп, то таким науковим розробкам не надавалося достатньої уваги. Загальна проблематика годівлі сільськогосподарських тварин розглянута у працях  А.Т. Цвігуна і М.Г. Повознікова [5], Г.О.Богданова та В.Ф. Каравашенко [7], А.П. Калашнікова [8], І.І. Ступака і В.О. Медвєдєва [13], В.І. Герасимова [16], Г.О. Бірти [17]; В. П. Рибалко і А. М. Шості [21], Л. Ернста [24] та інших. Система годівлі й утримання свиноматок в різних сільськогосподарських комплексах проаналізована такими вченими, як С. Вовк [2], С. Околишев [9], М. Повод і В. Гетьман [12], А.І. Свєженцов та Р.І. Кравців[15], В. Степанов [18], Л. В. Тимофеєв [20]. Питанням раціоналізації і оптимізації годівлі свиноматок за різних умов присвячені роботи О.М. Бучко та Н.О. Салига [3], О. В. Крятов [4], М. Г. Повод [11], А. В. Черненко [23] та ін.

Мета дослідження - вивчення й аналіз системи та етапів проведення годівлі свиней, висвітлення особливостей годівлі свиней різних плідних груп, особливостей складання раціонів та роботи оператора з годівлі свиней.

Об’єкт дослідження - система годівлі, догляду та утримання свиноматок в умовах сучасного процесу виробництва продукції свинарства.

Предмет дослідження - організація і проведення годівлі свиноматок різних груп, його принципи і значення.

Методи дослідження зумовлені тематикою роботи і включали аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, узагальнення існуючих підходів до годівлі свиноматок, методику розробки раціону годівлі свиней у господарстві та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків і списку використаної літератури, обсяг роботи склав 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Вертійчук А.І., Маценко М.І. Технологія виробництва продукції тварин-ництва. - К.: Урожай, 1995. - 376 с.
 2. Вовк С. Годівля та утримання свиней. Поради / С. Вовк, П. Березівський, Ю. Губені // Пропозиція. - 2002. - № 8-9. - С. 84-86. 
 3. Вплив різних умов утримання та годівлі на показники білкового і мінерального обміну в організмі свиней / О.М. Бучко, Н.О. Салига, Р.Я. Іскра // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та Держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. - 2009. - Вип. 10, № 1/2. - С. 127-131.
 4. Вплив умов утримання поросних свиноматок на їх відтворювальну здатність / О. В. Крятов, Р. Є. Крятова, О. І. Казнієнко, О. В. Усик // Вісник Сумського держ. аграр. ун-ту. - Суми, 1999. - Вип. 3. - С. 47-49.
 5. Годівля сільськогосподарських тварин: Довід. у табл. / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков, та ін. - Кам'янець-Поділ.: Аксіома, 2007. - 100 с.
 6. Групове утримання поросних свиноматок // Пропозиція. - 2001. - № 4. -        С. 84-87.
 7. Довідник по годівлі сільськогосподарських тварин / Г.О.Богданов, В.Ф. Кара-вашенко, О.І. Звєрєв та ін.; За ред. Г.О.Богданова. -К.: Урожай, 1986. - 488 с.
 8. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных живот-ных / А.П. Калашников, Н.И. Клейменов. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.
 9. Околышев С. Уход за супоросными свиноматками / С. Околышев // Живот-новодство России. - 2005. - № 11. - С. 23.
 10. Основы полноценного кормления свиней / Антоненко П.П., Масюк Д.Н., Яновская О.В. и др.; под ред. А.И. Свеженцова. - Днепропетровск: Арт-Пресс, 2000. - 360 с.
 11. Повод М. Г. Ефективність виробництва свинини при різних технологіях утримання свиней / М. Г. Повод // Вісник Дніпропетровського ДАУ. - Дніпропетровськ, 2006. - № 2. - С. 111-116.
 12. Повод М. Утримання та годівля холостих і поросних свиноматок / М. Повод, В. Гетьман // Пропозиція. - 2007. - № 8. - С. 116-121.
 13. Прогресивні технології виробництва свинини / І.І. Ступак, В.О. Медвєдєв, С.І. Сердюк та ін.; за ред. І.І. Ступака. - К.: Урожай, 1988. -168 с.
 14. Рибалко В. П. Минуле, сучасне і майбутнє галузі свинарства / В. П. Рибалко // Зоотехнія. - 2008. - №1. - С. 24-27.
 15. Свєженцов А.І. Нормована годівля свиней / А.І. Свєженцов, Р.І. Кравців, Я.І. Півторак. - Львів, 2006. - 386 с.
 16. Свинарство і технологія виробництва свинини: Підруч. для підгот. фахівців у агр. вищ. навч. закл. III - IV рівнів акредитації із спец. «Зооінженерія» / В.І. Герасимов, Л.М. Цицюрський, Д.І. Барановський, В.М. Нагаєвич, В.П. Рибалко. - 2-е вид., доповн. і переробл. - Х.: Еспада, 2003. - 446 с.
 17. Свинарство: монографія / Г.О. Бірта; Полтав. ун-т спожив. кооп. України, каф. товарознавства та експертизи прод. товарів. - Полтава, 2009. - 176 с.
 18. Степанов В. Содержание и кормление свиней на реконструированных свиновод-ческих предприятиях / В. Степанов // Свиноводство. - 1998. - № 1. - С. 20-21.
 19. Терещенко П. Утримання підсисної свиноматки / П. Терещенко // Ветеринарна газета. - 2006. - № 15-16. - С. 7.
 20. Тимофеев Л. В. Современные технологические требования к содержанию свиней / Л. В. Тимофеев, Б. В. Ходанович // Зоотехния. - 2001. - № 11. - С. 26-27.
 21. Утримання свиней / В. П. Рибалко, А. М. Шостя, В. Ф. Коваленко та ін. // Ефективне тваринництво. - 2006. - 5. - С. 34-36.
 22. Чаленко В. Утримання і годівля супоросних свиноматок / В. Чаленко // Ветеринарна газета. - 2008. - 1-15 листопада. - С. 6.
 23. Черненко А. В. Відтворювальні якості свиноматок при різних способах утримання / А. В. Черненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я / Миколаївський ДАУ. - Миколаїв, 2006. - Вип. 3(35), т.2. - С. 85-88.
 24. Эрнст Л. Основные факторы кормления и производство свинины / Л. Эрнст, Э. Филипович // Свиноводство. - 1988. - №6. - С. 19-20.
 25. Ярошенко С.П. Технологія табірного утримання свиней при сучасному виробництві свинини / С. П. Ярошенко // Вісник Сумського держ. аграр. ун-ту. - 1998. - № 2. - С. 379-382.
3138
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.