Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технологія застосування навчальних ситуацій у навчально-виховному процесі з біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 37. 026: 371. 3
                                                                                                                          М. КУКАЛЕЦЬ
                                                                                                                          Н. МАКСИМЧУК
 
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ З БІОЛОГІЇ
 
Анотація
У статті розглядаються дидактичні аспекти технології підготовки учнів загальноосвітньої школи до засвоєння змісту навчального матеріалу засобами навчальних ситуацій.
 
Аннотация
В статье рассматриваются дидактические аспекты технологии подготовки учащихся общеобразовательной школы к усвоению учебного материала средствами учебных ситуаций.
 
Annotation
The didactic aspekts of the pupils' preperation of general educational school for learning material's content by means of the training are considered in the article.
 
Реформування галузі освіти передбачає широке впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних та педагогічних технологій.
Гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці сприяють творчому застосуванню нових педагогічних ідей. Тому перед дидактикою та методикою постають завдання пошуку нових технологій навчання.
Перспективною, на нашу думку, є технологія підготовки учнів до засвоєння змісту навчального матеріалу засобами навчальних ситуацій.
М. А. Данилов вважає, що навчання на уроці проходить через навчальні ситуації, які є структурними елементами уроку [4].
Навчальні ситуації, з точки зору шкільної психології, розглядали такі вчені, як Г. С. Костюкта Г. А. Балл. Вони дослідили способи використання навчальних ситуацій, спрямованих на організацію навчальної діяльності учнів початкових класів. На їхню думку, побудова навчального матеріалу повинна здійснюватися в тісній єдності з аналізом навчальних ситуацій. Вони наголошують на тому, що навчальна ситуація повинна мати структуру, розраховану на різні шляхи суб'єктивного сприйняття і осмислення. При цьому кожен із суб'єктивних шляхів повинен створити деякий єдиний, загальний смисл, на основі якого у мисленні кожного учня формується певний навчальний здобуток [5].
В. В. Богословський також відмічає актуальність особливої побудови процесу навчання з точки зору педагогічної психології. На його думку, учні одержать можливість самостійно здобувати знання тільки тоді, коли вони оволодіють системою розумових операцій [3].
Відомо, що такі прийоми, як цікаві повідомлення, проблемні ситуації, навчальні задачі не завжди задовольняють інтереси учнів. Тому виникає потреба у застосуванні навчальних ситуацій. При створенні навчальних ситуацій необхідно враховувати не тільки змістовий, але і процесуальний компоненти навчання.
Важливою, на нашу думку, є підготовка учнів до засвоєння змісту системою методів і прийомів, складовими яких є навчальні ситуації.
Під навчальною ситуацією ми розуміємо таку систему педагогічних дій та впливів учителя, яка стимулює учнів до активного засвоєння нових знань.
Навчальна ситуація сприяє збудженню пізнавальних інтересів учнів, спонукає їх до пошукової діяльності і нагадує собою проблемну ситуацію. Однак, поняття „проблемна ситуація» вужче, ніж навчальна. Проблемна ситуація -елемент проблемного уроку. Навчальна ситуація не пов'язана із окремою формою чи методом, вона реалізується через зміст навчального матеріалу, засоби навчання, слово учителя, його дію.
Навчальні ситуації можна створювати перед вивченням нової теми і сприяти переходу до засвоєння знань. За допомогою логічно спланованих навчальних ситуацій, вчитель організовує роботу учнів на різних етапах уроку. Пройшовши один етап засвоєння, виникає потреба у розв'язанні наступної ситуації і т. д.
Основною метою нашого дослідження є наукове обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності застосування навчальних ситуацій на уроках біології.
З метою перевірки достовірності наших припущень, ми провели ряд експериментальних досліджень. Участь в експерименті взяли учні 8-9 класів ЗОШ № 6, 22. Рівень навчальних досягнень учнів у контрольних та експериментальних класах за оцінками 1-го семестру приблизно однаковий.
Дослідження проводили під час опрацювання теми «Обмін речовин та енергії. Значення обміну».
У контрольних класах дана тема вивчалася за традиційною методикою, а в експериментальних - застосовували навчальні ситуації.
Приступаючи до опрацювання даної теми, вчитель використовує знання, які учні отримали при вивченні подібного матеріалу в 6-7 класах.
Актуалізувавши знання учнів, учитель створює навчальну ситуацію, яка дає їм можливість включитись у подальший процес засвоєння.
Навчальна ситуація І. Використавши свої знання і досвід, розкрийте зміст поняття «обмін речовин та енергії».
Учні обговорюють дане поняття, пригадують, як відбувається обмін речовин між організмом та навколишнім середовищем під час фотосинтезу.
Учитель пропонує учням дати відповіді на питання, які попередньо записані на дошці:
1. Розкрити механізм обміну речовин? 
2. Визначити, які речовини беруть участь у обміні? 
3. Як забезпечується організм речовинами та енергією?
Учні опинилися у ситуації затруднення, яка примушує їх мислити, самостійно здобувати знання. Вчитель дає учням інструкції, підтримує їх пізнавальні інтереси, створює наступну навчальну ситуацію.
Навчальна ситуація II. При пересадці хворим людям донорських органів, лікарям необхідно прикласти великі зусилля, для подолання їхнього відторгнення. Чому організм не приймає донорських органів?
Учні намагаються розв'язати дану ситуацію, шукають у підручниках та посібниках інформацію. Після розв'язання ситуації вчитель організовує роботу над засвоєнням нових понять «пластичний і енергетичний обмін», учні записують терміни. Вчитель пропонує нові цікаві завдання.
Навчальна ситуація III. Чи можуть одні органічні речовини перетворюватися на інші, необхідні для життя людини?
Для переходу на новий рівень пізнання учні опрацьовують статті «Обмін жирів» і «Перетворення в організмі органічних сполук». Опрацювавши статтю, учні дають ґрунтовні відповіді. В кінці уроку вчитель рекомендує учням виконати диференційовані домашні завдання. Завдання даються на вибір.
Завдання: 1. Підготувати повідомлення на тему: «Вплив факторів навколишнього середовища на обмін речовин в організмі». 2. Обґрунтувати шкідливу дію алкоголю на організм підлітка. 3. Проаналізувати причину захворювань, пов'язаних із порушенням обміну речовин, запропонувати заходи їх профілактики.
Вибравши завдання, учні, якщо необхідно, отримують інструктаж щодо способів їх виконання.
З метою перевірки ефективності експериментальних методик ми порівняли їх із традиційними. Для цього на наступному уроці дали письмові завдання для обох класів.
Аналіз результатів письмових робіт засвідчує, що дані методики були ефективними. Учні добре засвоїли навчальний матеріал, одержали знання, зуміли використати і застосувати їх під час відповідей. Однак, урок з навчальними ситуаціями мав складнішу внутрішню структуру, був розрахований на самостійне отримання знань та застосування їх у нових навчальних ситуаціях. На уроці всі діти залучалися до творчої роботи, ситуація, яка створювалася передусім класом, перетворилася на індивідуальну ситуацію кожного учня. Школярі мали можливість творчо мислити та самостійно працювати.
Для підтвердження нашої гіпотези про переваги уроків з навчальними ситуаціями ми провели додаткове дослідження і використали для цього тему «Кров і кровообіг». Після перевірки письмових робіт ми одержали такі результати: (Див. Таблицю 1.)
 
Таблиця 1. Результати перевірки письмових робіт у контрольних та експериментальних класах
 
Як бачимо, більш ґрунтовні і поширені відповіді продемонстрували учні експериментальних класів. Учні зуміли реалізувати свої знання, продемонструвати вміння аналізувати, доводити, співставляти різноманітні факти та процеси. В учнів контрольних класів спостерігалась менша кількість доведень, зміст висловлених думок наближався до змісту матеріалу підручника.
Отже, уроки, в зміст яких вводилися навчальні ситуації, які спонукали учнів до активної пізнавальної діяльності, виявилися цікавішими і результативнішими.
 
ЛІТЕРАТУРА:
  1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь «Природознавство». -К. : Тенеза», 1996. – 54с.
  2. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) //Початкова школа. – 2002. – № 2, 3.
  3. Богословский В. В., Бочкарева Г. И., Великороднова А. И. и др.. Практикум по общей психологи. Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М. : Просвещение^ 990. -347с.
  4. Данилов М. А., Скаткин М. Н. Дидактика средней школы. – М. : Просвещение, 1995. – 303с.
  5. Костюк Г. С., Балл Г. А. Учебный материал и учебные ситуации: Психологические аспекты. – К. : Рад. школа, 1986. – 143с.

 

 
 
Фото Капча