Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технології надання соціальної допомоги неблагополучній сім’ї

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти соціальної роботи з неблагополучними сім’ями
1.1. Поняття і особливості неблагополучних сімей, законодавче забезпечення соціальної роботи з ними
1.2. Рівні технологій соціальної роботи з неблагополучною сім’єю
2. Аналіз особливостей роботи соціального працівника з різними категоріями неблагополучних сімей
2.1. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, де є діти з девіантною поведінкою
2.2. Соціально-педагогічна робота з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію
2.3. Робота соціального педагога з сім’єю, де спостерігається насильство ..
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Для українського суспільства є актуальною проблема неблагополучних сімей. Вона вимагає свого розв’язання, оскільки сім’я – найперший фактор соціалізації дитини, від неї залежить, яким буде наше майбутнє, наше суспільство.

Процес трансформації сучасної сім’ї як соціального інституту супроводжується тривожними ознаками її дезорганізації: збільшення кількості розлучень, сімейно-побутових порушень, послаблення виховного потенціалу сім’ї, неврозами тощо. Найважчим у цьому контексті виступає становище дитини, яка, з ряду об’єктивних та суб’єктивних причин, не в змозі відстояти свої права і позбавлена можливості повністю задовольнити свої потреби. Особливо загрозливим є становище дитини з неблагополучної сім’ї, так як цей тип сімей характеризується низькою самооцінкою й нецілеспрямованими, переплутаними, неясними комунікаціями; ригідними, інертними, стереотипними, негуманними, такими, що надмірно обмежують життя, правилами поведінки; соціальними зв’язками, наповненими страхом і загрозою.

Аналіз чинного в Україні законодавства приводить до висновку, що неблагополучними є ті сім’ї, в яких порушуються права її членів, права людини, порушуються юридичні норми суспільства. Причинами цього можуть бути алкоголізм і наркоманія членів сім’ї, психолого-педагогічна і правова неграмотність, економічні фактори суспільства, хвороби, політична ситуація, насильство щодо членів сім’ї тощо.

Дослідженню соціально-педагогічних проблем функціонування сім’ї, сімейного неблагополуччя, шляхів соціально-педагогічного супроводу дитини, а також культурно-історичних аспектів становлення сім’ї присвячені праці Т. Алексеєнко, Т. Афанасьєвої, О. Безпалько, Ю. Василькової, Т. Василькової, Є. Волкової, М. Галагузової, І. Григи, В. Дружиніної, І. Зайнишева, І. Звєрєвої, А. Капської, Б. Ковбаса, В. Костіва, Г. Лактіонової, Є. Новикової, В. Поліщук, І. Семигіної, І. Трубавіної, О. Янкович та ін.

Мета роботи - вивчення теоретичних засад соціальної роботи з неблагополучними сім’ями, виявлення ефективних форм і методів соціально-педагогічної допомоги, які надаються таким сім’ям у сучасних умовах відповідно до типу сім’ї.

Об'єкт дослідження - неблагополучна сім’я як об’єкт соціальної роботи.

Предмет дослідження  – система соціальної роботи з неблагополучною сім’єю.

Для досягнення поставленої мети, відповідно до визначених у роботі об’єкта і предмета дослідження, необхідно реалізувати наступні завдання: 

 • з’ясувати поняття і особливості неблагополучних сімей, законодавче забезпечення соціальної роботи з ними;
 • проаналізувати рівні технологій соціальної роботи з неблагополуч-ною сім’єю;
 • охарактеризувати соціально-педагогічну роботу з сім’ями, де є діти з девіантною поведінкою;
 • дослідити особливості соціально-педагогічної робота з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію;
 • визначити напрямки і форми роботи соціального педагога з сім’єю, де спостерігається насильство.

У процесі дослідження були використані наступні методи: аналіз наукової літератури, бесіда, вивчення і узагальнення досвіду та аналіз отриманих даних.

Структура дослідження. Курсова робота містить вступ, два, висновки і список використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 40 аркушів.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про охорону дитинства». - К.: ВРУ, Вісник ВРУ, 2005. №11. - С. 149.
 2. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». - К.: ВРУ, Вісник ВРУ, 2005. - 455 с.
 3. Дементьева И. Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социологические исследования. - 2001. - № 11. - С. 108-113. 
 4. Евдокимова В. В. Технологии психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей. - М.: Экслибрис. - 215 с.
 5. Зайцева З. Г. Діяльність центрів соціальних служб для молоді щодо здійснення соціальної роботи з молодою сім’єю в Україні // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.256-261.
 6. Исаев Н., Смирнов С. Реабилитационно-образовательный полис для семей из группы риска // Человек и труд. - 2001. - № 3. - С.45-48. 
 7. Карцева Л.В. Социальная работа с семьей: психолого-педагогический анализ: Учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т. Каф. экон. теории и социал. работы. - Казань, 1998. - Ч.1. - 87 с.; Ч.2. - 70 с.
 8. Керецман В. Ю. Деякі особливості соціальної роботи з неблагополучними сім’ями // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.290-293.
 9. Коваль Л.Г., Зверєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
 10. Кушнірова Т. В. Перспективи соціально-психологічної роботи з сім’ями групи ризику // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.391-394.
 11. Малафий Л.Н. Социальная поддержка семей группы социального риска // Семья в России. - 1999. - № 1/2. - C.17-22. 
 12. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 184 с. 
 13. Практична соціальна робота / за ред. П.Картер та ін. - К.: Асоц. психіатрів України, 1996. - 184 с. 
 14. Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 279 с.
 15. Соціальна педагогіка. Навч. пос. / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. - 264 с. 
 16. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: З досвіду роботи центрів соц. служб для молоді / Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - упоряд. Р.Г.Драпушко та ін.. - К., 1999. - 140 с. 
 17. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 18. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні / І.Д. Звєрєва; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1999. - 39 с.
 19. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 стор. 
 20. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 574 с.
 21. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навчальний посібник / І.М. Трубавіна. – К.: ДЦССМ, 2003. – 132 с.
 22. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.
 23. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник. / І.Д. Зверева, О.В. Безпалько, С.Я. Марченко та ін. – К.: ДЦССМ, 2004. – 256 с.
 24. Проблемні сім’ї: діти і батьки / За ред. Ю.М. Якубова, О.П. Антонова – Турченко та ін. – К.: Студцентр. 1998. – 137 с.
 25. Психологічна допомога сім’ї / Упор. Т.Гончаренко. – К.: Вид. дім, 2005. – 128 с.
 26. Співпраця з родинами у вихованні дітей // Освітянське слово. – 2001. – 9 березня. – С. 2.
 27. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді. Методичний посібник / С.В. Толстоухова, О.О. Яременко, О.В. Ваку-ленко та ін. – К.: ДМСС Держ. Інститут пробем сім’ї та молоді. – 2003. – 88 с.
2687
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).