Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технології роботи соціальних служб з прийомними сім'ями

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
62
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади сімейної опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1.1. Діти-сироти як проблема сучасного суспільства
1.2. Сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1.3. Нормативно-законодавче регулювання функціонування прийомних сімей
Висновки до розділу І
2. Аналіз специфіки діяльності працівників районних соціальних служб з прийомними сім’ями
2.1. Підготовка прийомних батьків до створення прийомної сім’ї
2.2. Створення інституту прийомної сім’ї
2.3. Становлення дитини у прийомній сім’ї: соціальний супровід
Висновки до розділу ІІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні в умовах економічної кризи, політичної і соціальної нестабільності, радикальної соціально-культурної трансформації постає проблема щодо необхідності розробки нових форм утримання та виховання дітей, які перебувають у особливо складних і дискомфортних умовах. Перш за все це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

В останні десять років в нашій державі вдвічі збільшилася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість цих дітей влаштовані в інтернатні заклади. Вихованці інтернатних закладів відрізняються від дітей, які виховуються в сім’ях, станом здоров’я, розвитком інтелекту й особистості в цілому, що підтверджено спеціальними психологічними дослідженнями (І.М.Дубровіна, М.І.Лисіна, А.М.Прихожан).

Дитина в державних закладах отримує комплекс освітніх, медичних, соціальних послуг, але спостерігаються значні відхилення у процесі її соціалізації, які проявляються у відсутності навичок самостійного життя, невмінні самостійно будувати стосунки у сім’ї та відкритому колективі. 

Вивчення проблем влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, довело, що сімейне виховання, безперечно, виступає пріоритетною формою в Україні. 

Роль сім’ї для дитини надзвичайно важлива. Батьки дають дітям життя, відповідають за догляд і виховання, беруть на себе фінансову відповідальність, мають юридичні повноваження, у тому числі на право прийняття важливих рішень від імені дітей. Батьки допомагають відчути взаємне тепло й любов, передають дітям досвід поколінь, життєві цінності та духовність, виховують дітей, задовольняють щоденні потреби, надають зразки для наслідування, поступово прищеплюють соціальні й побутові навички, необхідні у самостійному житті. Усі ці потреби життєво важливі для кожної дитини, якого б віку вона не була.

Діти повинні зростати в сім’ях рідних батьків, але коли це неможливо, альтернативою біологічній родині може слугувати інша сім’я.

В Україні існує чотири форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За їх пріоритетністю перелік такий - усиновлення, опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

Сімейні форми влаштування забезпечують соціальний захист, захист майнових та житлових прав дитини, догляд, виховання, корекцію та компенсацію розвитку, вирішення медичних проблем, подолання психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини, яка залишилася без піклування батьків.

З метою забезпечення індивідуального підходу до виховання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківської опіки, формування її особистості в умовах сімейного піклування в Україні розпочато роботу по створенню інституту прийомної сім’ї.

Під час перебування дитини у прийомній сім’ї держава не тільки фінансує, а й контролює утримання і виховання дитини, надає допомогу у її розвитку, соціалізації, організовує соціальний супровід сім’ї та дитини.

Питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, хвилює багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. В цьому напрямку працюють відомі науковці Г.М.Бевз, А.Й.Капська, С. Мещерякова, І.В.Пєша, І.М.Трубавіна, Н.М.Комарова та інші. 

Об’єкт дослідження – технології роботи районної служби зайнятості з дітьми з прийомних сімей.

Предмет дослідження - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Мета дослідження – науково обгрунтувати і емпірично дослідити особливості технологій роботи районної служби зайнятості з дітьми з прийомних сімей.

Зважаючи на об’єкт, предмет і мету дослідження, були поставлені наступні завдання: 

 • окреслити проблему сирітства у сучасному суспільстві;
 • охарактеризувати сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • проаналізвати нормативно-законодавче регулювання функціонування прийомних сімей;
 • описати технологічні прийоми підготовки прийомних батьків до створення прийомної сім’ї;
 • висвітлити проблемні питання технологій створення інституту прийомної сім’ї;
 • дати аналіз соціального супроводу як технології становлення дитини у прийомній сім’ї.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використано наступні методи: вивчення матеріалів теоретичних досліджень, нормативної документації, логіко-системний аналіз, порівняння, узагальнення та ін.

Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає в тому, що в дослідженні науково обгрунтовані доцільність та необхідність впровадження у практику сімейних форм опіки над дітьми-сиротами відповідно до потреб сучасного українського суспільства..

Практичне значення полягає в тому, що в ході дослідження ми брали активну участь у тренінгових заняттях по підготовці потенційних кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, зробили узагальнюючі висновки за поставленими завданнями. 

Структура роботи. Курсова робота включає зміст, вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел (47 найменувань) і додатки, загальний обсяг роботи склав 62 аркуші.

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996.
 2. Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-111 « Про охорону дитинства». 
 3. Закон України від 13.01.2003 р. № 2342-4 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 
 4. Положення «Про дитячий будинок сімейного типу» затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 565 від 26.04.2002 р. 
 5. Положення «Про прийомну сім’ю», затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 564 від 26.04.2002 р.
 6. Бевз Г. М. Сім’ї заміщувальної опіки: соціально-психологічні аспекти. Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. - К.: Міленіум, 2005. - вип. 9 (12). - С. 104-115.
 7. Бевз Г. М., Тарусова Л.І. Соціальна політика держави в інтересах дитини: аналіз і концептуальна модель розбудови / Післядипломна освіта в Україні № 2. - 2005 (7). - К.: РОВ «Валевіна» - С. 16-22.
 8. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). - К.: Главник, 2006. - 112 с. 
 9. Бевз Г., Ейдеміллєр В. Інформаційна компанія з рекрутування кандидатів у прийомні батьки: критерії ефективності // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2004. - № 3 (8). - С. 5-14. 
 10. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. - К.: Логос, 2003. - 134 с.
 11. Голик А.Н. Социальная психиатрия сиротства. - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. - 192 с. 
 12. Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2007 р.): соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування / Ю.Г. Антіпкін, Л.В. Бадим, Л.С. Волинець та ін. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2008. - 138 с.
 13. Дитина в прийомній сім’ї: Нотатки психолога / Г.М. Бевз, І.В. Пеша - К.: Український інститут соціальних досліджень.2001. - 101 с.
 14. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист: зб. док. - К.: Столиця, 1998. - Ч. 1. - 248 с.
 15. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчально-методичний посібник у 2 кн. // Бевз Г.М., Боришевський М.Й., Тарусова Л.І., та інші. - К.: Міленіум, 2005. - 286 с.
 16. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. – К.: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2002. - 318 с.
 17. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. - К.: УД ЦССМ, 2001. - 228 с.
 18. Комарова Н.М., Пєша І.В. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. - К.: Держсоцслужба, 2006. - 118 с.
 19. Лишенные родительского попечительства: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов пед. ун-тов и ин-тов / Сост. В.С. Мухина. - М.: Просвещение, 1991. - 223 с.
 20. Методичний посібник по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків / Г.М. Бевз, А.Й. Капська, Н.М. Комарова та ін. - К.: УІСД, 2000. - 128 с.
 21. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків / Н.М.Комарова, Л.С.Волинець, Н.Б.Салабай, І.В.Пєша, Г.М. Бевз. - К.: Студцентр, 1998.- 128 с.
 22. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей / Н.М.Комарова, Г.М.Бевз, Л.С.Волинець та ін. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 1999. - 103 с.
 23. Методичні рекомендації щодо навчання прийомних батьків, соціальних працівників, національних та регіональних тренерів / Н.М. Комарова, І.В. Пєша. - К.: Держсоцслужба, 2006. - 168 с.
 24. Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у запитаннях і відповідях). - К.: Держсоцслужба, 2005. - 116 с.
 25. Наша сім’я: Методичні рекомендації прийомним батькам / Н.М. Комарова, Г.М. Бевз, Л.С. Волинець та ін. - К., 1999. - 80 с. 
 26. Організація і технологія соціальної роботи з дітьми вулиці / К. Акмтман, Е. Банеманн, П. Бакфіш. За редакцією проф. А.Й. Капської. - Інтернаціональний союз. Ліга соціальних працівників України, 2003. - 260 с.
 27. Ослон В.Г., Холмогорова А.Б. Замещающая професиональная семья как система // Семейная психология и психотерапия. - 2001. - № 2. - С. 3-26. 
 28. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: Професиональная замещающая семья. - М.: Генезис, 2006. - 368 с.
 29. Пєша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування). - К.: Логос, 2000. - 87 с.
 30. Посібник для прийомних батьків та батьків-вихователів. - К.: Держсоцслужба, 2006. - 104 с.
 31. Прийомна сім’я: методика створення і соціального супроводу: Науково- методичний посібник / Г. М. Бевз, В. О. Кузьмінський, О.І. Нескучаєва та ін. - К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. - 92 с.
 32. Прийомна сім’я: оцінка ефективності опіки (методичні рекомендації для соціальних працівників) / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Г.М. Бевз, Л.С. Волинець та ін. - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. - 78 с.
 33. Програмно-методическое обеспечение опытно-экспериментальной работы по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей и предложения для органов опеки и попечительства по развитию служб по устройству детей на воспитание в семью / составитель М.Ф.Терновская. - М.: Молодежь, 2004. - 340 с.
 34. Психология социальной работы / Под общей ред. М.А. Гулиной. - СПб.: Питер, 2002. - 352 с.
 35. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й.Капської, І.М.Мінчук, С.В.Толстоухової. - К., 2000. - 260 с.
 36. Соціальна педагогіка / За ред. А.Й.Капської. - К.: КДЦССМ, 2000. - 258 с.
 37. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під редакцією В.Полтавця. - К.: Видавничий дім «КМ Academia», 2000. - 236 с.
 38. Соціальна робота в Україні: теорія і практика / Науково-методичний журнал. - №3. – 2005. - 32 с.
 39. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Л.С. Волинець, Н.М. Комарова, О.Г.Антонова-Турченко та ін. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 1998. - 120 с.
 40. Соціальне становлення дитини у прийомній сім’ї: соціальний супровід: Навч.-метод. посіб. / Л.С.Волинець, А.Й. Капська, Н.М. Комарова, І.В. Пєша, Г.М. Бевз, Л.В. Волинська, О.О. Яременко. - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. - 127 с.
 41. Соціальні служби - родині: Розвиток нових підходів в Україні (перевидання) / За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. - К., 2003. - 128 с.
 42. Створення та функціонування прийомних сімей: Навч. посіб. для держ. службовців / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Л.С. Волинець, І.В. Пєша. - К.: Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. - 128 с.
 43. Технологія створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Збірник методичних матеріалів / Авт. кол. Г.М. Бевз, А.Й. Капська, Н.М. Комарова та ін. - К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. - 188 с. 
 44. Трубавіна І. М. Підготовка соціальних працівників до супроводу дитячих будинків сімейного типу. - К.: Держсоцслужба, 2002. - 92 с.
 45. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика. – К.: Знання, 2008. – 576 с.
 46. Яковенко В.С. Дитина-сирота: розвиток, виховання, усиновлення. - Кіровоград, 1997. - 173 с.
 47. Якубова Ю.М., Лавриненко Н.В., Московка М.М. Батьків не обирають: проблеми відповідального батьківства в сучасній Україні. - К.: А.Л.Д., 1997. - 144 с.
2686
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).