Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технології соціального захисту материнства і дитинства в Україні

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Загальні засади дослідження технологій соціального захисту материнства і дитинства
1.1. Мета, завдання і особливості технологій соціального захисту материнства і дитинства
1.2. Форми, методи і напрямки роботи соціального педагога у сфері захисту материнства і дитинства
ІІ. Аналіз і перспективи удосконалення технологій соціального захисту материнства і дитинства
2.1. Порівняльна характеристика технологій соціального захисту материнства в країнах Європи
2.2. Напрями і форми практичної діяльності щодо реалізації технологій соціального захисту материнства і дитинства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Головним національним багатством кожної країни є її народ. Люди, їх вміння та знання створюють економічний та культурний потенціал держави. Тому, основним завданням держави має бути забезпечення добробуту та розвитку населення, що реалізується через її соціальну політику. Одним з основних напрямів цієї політики є заходи, спрямовані на забезпечення розширеного відтворення населення країни, які можна узагальнити під назвою «захист материнства».

Захист материнства – це сукупність відносин між матір'ю і сім'єю – з одного боку та державою і роботодавцями – з іншого, які спрямовані на створення сприятливих матеріальних та моральних умов для народження і виховання дитини. Захист материнства полягає в правовому захисті жінки, економічній допомозі матері та сім'ї, створенні соціальної інфраструктури, яка забезпечує оптимальні умови для народження та належного виховання дітей.

Соціальний і правовий захист дітей є одним із пріоритетних напрямків державної політики України, тому основою системи соціально-педагогічного захисту неповнолітніх виступає в першу чергу правова база як функція держави. Вона включає міжнародне законодавство, українські державні закони і місцеві підзаконні акти, інструкції, конкретні методики, Міжнародне законодавство по захисту материнства і дитинства представлено Хартією дитинства, Декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини. Державною правовою базою соціального захисту материнства і дитинства виступають такі нормативні акти, як Конституція України, Кодекс України про шлюб та сім’ю, Закон України «Про освіту», а також державні програми (наприклад, програма «Діти України», затверджена Указом Президента України від 18 січня 1996 року).

Останніми роками погіршення умов життя і соціалізації дітей набуло характеру стійкої тенденції, помітно погіршилося соціальне становище підростаючого покоління і молоді – майбутнього нашої країни. Це зумовлює об’єктивну необхідність здійснення поглибленого комплексного дослідження дитинства як важливої складової моральності, розвитку і відродження української нації з тим, щоб розробити основні напрями та пропозиції щодо вдосконалення соціальної політики захисту материнства і дитинства у нашій країні.

Стан дослідження проблеми. Науково-теоретичними, методологічними та прикладними питаннями проблем захисту материнства і дитинства займалося багато вчених. Значний внесок у дослідження актуальних аспектів соціального захисту материнства і дитинства в Україні зробили вчені Волинець Л. С., Глущенко В., Вакуленко О. В., Денисюк О. М., Жогло І. У., Петрочко Ж. В., Корнякова Т., Санжаровська Т.В., Смагіна Л.І., Корнейчик А.С., Петрикевич А.А., Царик І.А., Тарасенко В.С., Тюптя Л.Т., Іванова І.Б., Фіцула М.М., Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М., Юзікова Н. та ін.

Мета роботи – проаналізувати систему технологій соціального захисту материнства і дитинства в Україні, визначити основні напрямки роботи соціального педагога у сфері захист прав матері і дитини.

Об’єкт дослідження – соціальний захист материнства і дитинства як об’єкту соціальних технологій.

Предмет дослідження – система захисту соціальних прав матерів і дітей, дослідження напрямків їх реалізації у роботі соціальних служб.

Відповідно до визначеної теми, мети, об’єкта і предмета дослідження нами було визначено завдання дослідження:

 • окреслити мету, завдання і особливості технологій соціального захисту материнства і дитинства в Україні;
 • проаналізувати форми, методи і напрямки роботи соціального педагога у сфері захисту материнства і дитинства;
 • дати порівняльну характеристика соціального захисту материнства різних країнах;
 • визначити і проаналізувати напрями і форми практичної діяльності соціального працівника у сфері захисту дитинства.

Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань використовувалися методи вивчення документів, нормативно-правових актів, порівняльного аналізу та узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, вис-новків і списку використаних джерел, загальний об’єм роботи складає 39 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок // Офіційний вісник України. - К., 1999. - С. 11-12. 17.
 2. Конвенція про права дитини, прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/25 ГА 20.10.89 р. (Збірник документів) - Ч. 1. - К.: Столиця, 1998. - С. 19-35. 5.
 3. Конституція України.// ВВР. - 1996. - № 30. – Ст.141.
 4. Національна програма “Діти України”, затверджена Указом Президента України від 18 січня 2006 р., № 63/2006. - 162 с. 
 5. Кодекс законів про працю України. - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08. 
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1545 «Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів».
 7. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21.11.92 р. // ВВР. - 1993. - № 5. - Ст. 21 (зі змінами і доповненнями).
 8. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам : Закон України від 16.11.2000 р. // ВВР. - 2001. - № 1. - С. 2.
 9. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: Закон України від 01.06.2000 р. // ВВР. - 2000. - № 35. - Ст. 290.
 10. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.01 р.. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 22.
 11. Про становище дітей в Україні (за підсумками 2009 року): Держ. доп. / Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. Український інститут соціальних досліджень. - К.: PrintXPress, 2010. - 126 с.
 12. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 21-22. - Ст.135. (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002.// ВВР.- 2003.- № 7. - Ст.70 ). 
 13. Алєксєєнко Т. Хто та як захистить дитину? // Український часопис прав людини. - Українська правнича фундація. - К., 1999. - С. 75-79.
 14. Андрієнко В. Подаруйте дітям надію // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 174. - С. 7.
 15. Антонюк О. Патронат як нова форма сімейного виховання дітей, які потребують державного захисту: Матеріали регіональної наук.- практ. конф. Проблеми захисту прав неповнолітніх. - Донецьк: ДонНУ. - 2001. - С. 51.
 16. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 134 с. 
 17. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи. – К.: Логос, 2000. – 174 с.
 18. Глущенко В. Права дитини та можливості їх реалізації у сучасному українському суспільстві // Український часопис прав людини. - Українська правнича фундація. - К., 1999. – C.53-65.
 19. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2009 року. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2010. – 236 с.
 20. Дитинство в Україні: права, гарантії, захист (збірник документів): Частина І. – К.: АТ „Видавництво „Столиця”, 2007. – 248 с.
 21. Інформаційно-методичні матеріали з питань захисту прав дітей: Для фахівців притулків для неповнолітніх / О. В. Вакуленко. О. М. Денисюк,       І. У. Жогло, Ж. В. Петрочко. – К., 2003. – 62 с.
 22. Комментарий в «Европейской конвенции о защите прав человека»/Под ред. Донны Ромиен. - Страсбург: Совет Европы, 1995. 
 23. Корнякова Т. Інтереси держави – це і права дітей, права кожного з громадян // Вісник прокуратури.- 2003.-№2. - С.14-17. 
 24. Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Зб. нормат. документів та інформ. матеріалів / Упоряд. З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко, Л.Ю. Яременко, Л. І. Стрига. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 170 с.
 25. Санжаровська Т.В. Право неповнолітніх дітей на батьківську турботу та належне виховання в сім’ї як об’єкт судового захисту. // Актуальні проблеми політики. – „Юридична література”. - Одеса., Випуск 13-14. - 2002. - С. 829 -831.
 26. Ситуаційний аналіз становища дітей та жінок в Україні//Доповідь ЮНІСЕФ.-К., 2007.- 64с. 
 27. Словарь по социальной педагогике: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Авт.-сост.Л.В.Мардахаев - М.:Издательский центр «Академия», 2002.-368с. 
 28. Смагина Л.И., Корнейчик А.С., Петрикевич А.А., Царик И.А. Сто уроков по правам ребенка.-Минск: “Уныверсыт эцкас”, 1999. 
 29. Тарасенко В.С. Закон України „Про охорону дитинства”: пропозиції щодо вдосконалення. // Актуальні проблеми політики. – „Юридична література”. - Одеса., 2001. – Випуск 12 - С. 737 -743.
 30. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 31. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ «Україна», 2008. - 574 с.
 32. Фіцула М.М. Правове виховання учнів. Навчально-методичний посібник. -Тернопіль, 1996. - 180 с. 
 33. Шость Н.В., Козир М.К., Ситник О.М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. – К., 1997. –346 с. 
 34. Шпалінский В.В., Белавіна Т.І. Вступ до прикладної соціальної психології особистості і колективу: Навч. посібник. - Харків: ХІПІ, 1991. - 88 с.
 35. Юзікова Н. Діти потребують захисту. // Право України. – 1998. - № 6. - С. 111-112.
2508
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).