Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Технології соціальної роботи з сім’ями, де панує насилля

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціально-психологічна характеристика насильства в сім’ї
1.1. Теоретичний аспект проблеми насильства
1.2. Соціальне визначення і основні форми сімейного насильства
2. Аналіз технологій соціальної роботи з сім’ями, де панує насилля
2.1. Класифікація і методичні особливості основних технологій роботи з сім’єю, де панує насилля
2.2. Форми і методи соціальної роботи з дітьми – жертвами насильницької поведінки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми. Відомо, що сім'я включена в розгляд багатьох наук - філософії, психології, етики, демографії, сексології тощо. Однак соціологія бачить сім'ю як особливу цілісність, і ця її зацікавленість в дослідженні сім'ї як цілого, як системи ставить соціологію в особливе до неї відношення, бо системний цілісний розгляд припускає інтеграцію всіх знань про сім'ю, а не виділення свого окремого аспекту.

Питання про роль сім'ї в суспільстві э центральним в осмисленні сімейної проблематики. При цьому мову слід вести про сучасну сім’ю, - ту, яка стала продуктом тривалого розвитку людства і яку можна віднести до сучасної не тільки в історичному часі, однаковому для всіх, але і в соціальному, який враховує і швидкість суспільних перетворень. Усвідомлюючи нечіткість сучасного критерію, доцільно відзначити, що в межах цієї невизначеності він все ж таки працює і дозволяє, наприклад, патріархальний тип сім'ї не зараховувати до сучасних.

Застійна екстремальність життя веде до наростання граничних ситуацій і психопатичних реакцій і станів, жорстокості і агресивності по відношенню до більш слабкого члена соціуму. Це відображається в посиленні масштабу внутрісімейного насильства, брутальных злочинів проти жінок і дітей.

Доцільність роботи полягає саме у тому, що проблема насильства у сім’ї вже давно перестала бути поодиноким випадком, на сьогодні цими питаннями займається багато спеціалізованих структур, а найяскравішим свідченням гостроти цієї проблеми як негативного соціального явища є визнання її на державному рівні як в Україні, так і у цілому світі.

Метою курсової роботи визначено вивчення проблем насильства у сучасній сім’ї як соціальної проблеми сьогодення.

Об’єктом дослідження при цьому виступає сім’я як соціальний феномен суспільства, а предметом – явище насильства у сучасній сім’ї, його причини, особливості і технології подолання.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження у курсовій роботі визначено наступні завдання:

 • опрацювати теоретичні аспекти проблеми насильства;
 • дати характеристику соціального визначення і основних форм сімейного насильства;
 • проаналізувати класифікацію і методичні особливості основних технологій роботи з сім’єю, де панує насилля;
 • дослідити сучасні форми і методи соціальної роботи з дітьми – жертвами насильницької поведінки.

У роботі було використано такі методи дослідження, як аналіз літературних джерел, методи порівняння і узагальнення, а також спостереження.

Джерельною базою виконання курсової роботи стали дослідження сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема, слід відзначити грунтовну розробку досліджуваних питань у працях Целіновської В. А., Орлова А.В., Трубавіної І. В. та ін., у яких звернуто увагу на психологічні аспекти сімейного насилля і наслідки їх для суспільства у цілому. Крім того, питання соціальної проблематики насилля розглянуті у роботах Сидоренкової Т. В. Також в курсовій роботі використано сучасну законодавчу базу щодо питань насилля в сім’ї.

Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаної літератури да додатків, загальний обсяг роботи складає 36 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». – Зб. закон. актів. України. – К.: Юрінком-Інтер, 2004. – с. 117-124.
 2. Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми: наказ Мін-ва освіти і науки України від 25.12.06 № 844 // Інформ. зб. Мін-ва освіти і науки України.– 2007. –№ 3(січень).– С. 19–32.
 3. Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу: постанова Каб. Міністрів України № 616 від 26 жовт. 2003 р. // Офіц. вісн. України.– 2003.– № 18. –19.– С. 55–57.
 4. Сімейний кодекс України: сімейний кодекс України від 10 січ. 2002 р. № 2947–111.
 5. Агаркова Н. Законодавче забезпечення соціально-правового захисту дітей (2002-2005 рр.) // Рідна школа. – 2007.– № 2. – С. 9–12.
 6. Асланова Н.К. Руководство по предупреждению насилия относительно детей”. – М.: Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС», 1997. - 505 с.
 7. Волинець Л. С., Дорошок Т. О., Євсюкова М. В., Ковальчук Л. Г., Колесникова О. В. Система захисту дітей від жорстокого поводження: Навч.-метод. посібник / Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді; Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-Україна" / К.Б. Левченко (ред.), І.М. Трубавіна (ред.). - К.: Держсоцслужба, 2005. – 395 с.
 8. Галюкова М. Детская депривация как фактор насилия в современном обществе // Alma mater (Вестн. высш. шк.).– 2006.– № 9.– С. 40–42.
 9. Карлсон А. Как сделать мир действительно безопасным для детей // Вестн. Моск. ун-та. Сер.18: Социология и политология.– 2003.– № 3.– С. 83–93.
 10. Квасневська А. П. Індикатори, які дозволяють визначити факти психологічного насильства в сім’ї щодо дітей // Соціологічні дослідження. – 2005. - № 6. – С.19-22.
 11. Ковальчук М. Право на захист від жорстокого поводження та всіх форм насильства щодо неповнолітніх // Рідна шк.– 2007.– №2.– С. 15–18.
 12. Кон И. Дети и родители // Семья: Книга для чтения. Кн.1. / Сост. И.С.Андреева, А.В.Гулыга. - М.: Политиздат, 1990. - С.236-270.
 13. Кочемировська О. О., Ходоренко А. А. Індикатори прихованих форм сімейного насильства щодо дітей та їх застосування в практиці соціальних служб: метод. посіб. / Харківський центр жіночих досліджень. - Харків: Східно-регіональний центр гуманітарних ініціатив, 2006. – 42 с.
 14. Кочемировська О.О., Ходоренко А.А.Індикатори прихованих форм сімейного насильства та їх застосування в практиці соціальних служб. Методичний посібник. – Харків: Лідер, 2006. – 122 с.
 15. Ладыкова О.В. Междисциплинарные команды специалистов Нижнего Новгорода в профилактике насилия и жестокого обращения с детьми // Вестн. психосоц. и коррекц.- реабилитац. работы.– 2006.– № 2.– С. 69–78.
 16. Левитес Д.Г. Педагогическое насилие: источники, механизмы, пути преодоления // Начальная школа: плюс, минус.– 2000.– № 6.– С. 16–26.
 17. Меллібурда Є. Обличчя насильства / Матеріали з проблеми попередження домашнього насильства. – Варшава-Київ: Інститутом психології здоров’я, 2000. – 238 с.
 18. Науково-практична конференція "Проблема запобігання насильства в сім'ї" // Вісн. Акад. правов. наук України.– 1999.– № 1.– С. 246–248.
 19. Орлов А.В. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи / Психолог в детском саду. – 2000. - №3-4. – С.12-16.
 20. Осипова Н. Насильство в сім'ї: спільна проблема // Вісн. Акад. правов. наук України.– 2000.– № 1.– С. 181–190.
 21. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: Инфра-М, 1997. – 368 с.
 22. Понарина Л. Роль межведомственного подхода к проблеме насилия в семье // Соц. работа.– 2006.– № 4.– С. 26.
 23. Практичний посібник для органів та установ із попередження насильства в сім'ї / під ред. О.М. Руднєвої. – К.: Лестар, 2006.
 24. Ролінський В. Соціально-педагогічна проблема запобігання насильству над підлітками та його подолання // Рідна шк.– 9.– С. 7–9. 
 25. Руководство по предотвращению насилия над детьми / Под ред. Н.К.Асановой. - М.: Владос, 1997. – 97 с.
 26. Сафонова Т.Я. Жорстоке поводження з дітьми: навчання навичкам роботи з дітьми, які постраждавли від жорстокого поводження // Практ. психологія та соц. робота.– 2007.– № 2.– С.17–29; № 3.– С.26–35.
 27. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 28. Ходоренко А.А., Кочемировська О.О. Насильство в сім'ї щодо жінок та дітей: медико-психологічні, поведінкові та соціальні наслідки: посібник для соціальних робітників. – Харків, Лідер, 2005. – 143 с.
 29. Целіновська В. А. Окремі психологічні особливості осіб, що скоюють насильство в сім’ї // Соціологічні дослідження. – 2005. - № 3. – С. 56-64.
 30. Щербак Н. Д. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім'ї / Харківська держ. академія культури. - Харків, 2004. – 233 с.
 31. Юридичні аспекти захисту жертв насильства в сім'ї: навч. пос. / за ред. Чернехової Є.С. – Чернігів: вид. ЧІГН, 2004. – 149 с.
2646
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).