Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тенденції розвитку соціальної доктрини православ'я

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методологічні засади дослідження соціальних доктрин православ’я
1.1. Аналіз підходів до поняття «соціальної доктрини православ’я» у сучасній релігієзнавчій парадигмі
1.2. Розвиток соціальних аспектів православної ідеології в історичному дискурсі
2. Аналітичне дослідження сучасних тенденцій розвитку соціальної доктрини православ’я
2.1. Аналіз соціальної доктрини Української Православної Церкви Київського Патріархату
2.2. Сучасні тенденції адаптації соціальної доктрини православ’я
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Православ’я як система релігійних й філософських поглядів і як структура із певними та особливими закономірностями організаційного розвитку має дуже різноманітний вплив на суспільство, в якому воно функціонує. Тобто коли ми говоримо про політичний й економічний розвиток держав, де православні становлять більшість або ж складають впливові релігійні меншини, ми повинні бути свідомими того, що і політика, і економіка, і соціальний розвиток цих держав взаємозалежні у своїх проявах із православ’ям

Інтерес до соціального вчення православ’я обумовлений місцем, яке воно займає в сучасному українському суспільстві. Не викликає сумніву приналежність і виняткова значимість православно-візантійського варіанту християнства для духовного буття українського народу. Та й релігійне життя займає важливе місце у розвитку суспільства, відображаючи об’єктивні закономірності й інтереси різних груп населення та виражаючи духовно-ціннісні орієнтири людей. 

Головною метою соціальної доктрини православ’я є євангелізація суспільства, створення ціннісних засад для вкорінення в соціумі традиційних ідей православ’я. Цей складний процес сьогодні є мало вивченим. Його осмислення дозволить збагнути не тільки колізії сучасної масової свідомості, а й виявити значимість релігійного чинника в суспільно-політичному житті України. 

Соцільно-етичний та соціальний аспекти соціального вчення православ’я з критичних позицій розглядалися в працях В. Єленського [5], Н.В. Іщук [9, 10], Н. Д. Короткова [12] та ін.

Філософсько-богословський синтез у царині соціальної доктрини православ’я належить відомим філософам і богословам ХХ ст. В. Екземплярському, М. Олесницькому, П. Свєтлову, Н. Стелецькому, П. Столярському, І. Янишеву. Сучасний погляд на місце християнської моралі в соціальній дійсності розробляється представниками різних християнських традицій: митрополитом Дамаскіном (Папандреу), отцем І. Меєндорфом, єпископом Каллістом (Уером), Х. Яннарасом, дияконом А. Кураєвим та іншими. 

Окрім того, заслуговують на увагу й дисертаційні роботи із схожою тематикою – В. Сергійко «Соціально-етичне вчення православ’я: тенденції розвитку, конфесійні особливості» [27]; О. Титаренка «Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму» [32]. 

Однак в сучасній філософській, релігієзнавчій та конфесійній літературі недостатньо дослідженими є новітні тенденції трансформації антропологічної й етичної складових соціального вчення православ’я, що й зумовлює актуальність теми дослідження. 

Предмет дослідження – феномен соціальної доктрини православ’я.

Об’єкт дослідження – витоки,  тенденції розвитку, сучасні особливості соціально-етичного вчення православних конфесій.

Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні витоків, тенденцій розвитку і особливостей сучасного соціального вчення православ’я.

Досягнення поставленої мети зумовлює постановку низки питань, що передбачає вирішення наступних завдань:

 • проналізувати підходи до поняття «соціальної доктрини православ’я» у сучасній релігієзнавчій парадигмі;
 • дослідити розвиток соціальних аспектів православної ідеології в історичному дискурсі;
 • здійснити аналіз соціальної доктрини Української Православної Церкви Київ-ського Патріархату;
 • проаналізувати сучасні тенденції адаптації соціальної доктрини православ’я.

Методи дослідження. Розкриття даної теми на підготовчій стадії вирішення намічених завдань вимагало вивчення витокового матеріалу, що стосується релігійної  соціально-етичної проблематики. Метод систематизації із залученням аналітично-синтетичного методу використовувався при дослідженні тенденцій розвитку конфесійних особливостей соціального вчення. Теоретично-методологічну основу дослідження складають принципи об’єктивності, історизму. З емпіричних методів використано джерельний метод дослідження текстів, творів «отців церкви», документів православних соборів. 

Структура роботи зумовлена логікою проблеми, метою і завданнями дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи становить 37 сторінок.

Список використаних джерел: 
 1. Гаваньо І. прот. Передмова до українського видання // Гьофнер Й., Кардинал Християнське суспільне вчення / Пер. з нім. – Львів: Свічадо, 2002. – С. 10-23. 
 2. Гоменюк А. П. Формування державно-церковних відносин в Україні / А. П. Гоменюк // Південний архів : [зб. наук. праць. Історичні науки]. – Херсон : Видавництво ХДПУ, 2002. – Вип. 7. – С. 4–6.
 3. Грецьке Православ'я в Україні: Зб. наук. ст. та матеріалів / Ред.: І.В. Бичко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Філософ. ф-т. Істор. ф-т. Ф-т інозем. філології. Центр еллініст. студій та грец. культури, Ін-т філософії НАН України. - К.: Прайм, 2001. - 231 с.
 4. Демократизація православ'я 20-х рр. ХХ ст. (український контекст): монографія / А.Р. Кукурудза. - Рівне: Вид. О.Зень, 2008. - 249 с.
 5. Єленський В. Релігія, церква і суспільство в Україні: початок 2002-го // Людина і світ. – 2002. – №  3. – С. 31-36.
 6. Зеньковский В., прот. Апологетика. – М.: Лепта-Пресс, 2004. – 543 с.
 7. Історія релігій в Україні: Пр. XI-ї Міжнар. наук. конф. (Львів, 16-19 трав. 2001 р.). Кн. 1 / Ред.: В. Гаюк; Ін-т релігієзнавства - Філ. Львів. музею історії релігії, Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. ім. Г.Сковороди. - Л.: Логос, 2001. - 473 с.
 8. Історія християнства в Україні: навч. посіб. / О.В. Борисова; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка». - Луганськ, 2008. - 255 с.
 9. Іщук Н.В. Соціальна доктрина церкви: між державою та громадянським сус-пільством // Наука і молодь. Гуманітарна серія: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: НАУ, 2006. – С. 93-96.
 10. Іщук Н.В. Соціально-філософське вчення православ’я та моральне богослов’я: принципи взаємодії // Наука і молодь. Гуманітарна серія: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К.: НАУ, 2005. – С. 94-97.
 11. Кожух М. Суспільна доктрина Вселенської Церкви // Церква і соціальні проблеми: Єпархіальний Собор Стрийської єпархії УГКЦ. – Львів, 2002. – С. 36-42.
 12. Коротков Н. Д. Социальный аспект проблемы человека в религиозной философии. – К. : Наукова думка, 1978. – 294 с. 
 13. Костюк К. Н. История становлення и теоретические основания христианс-кого учения об обществе // Социально-политический журнал. – 1997. – № 4. – С. 130-145. 
 14. Лебедєва Н.Г. та ін. Релігієзнавство: Навч. посібн./ Н.Г. Лебедєва, О.Т. Джурелюк, Д.О. Самойленко. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 293 с.
 15. Лобье де П. Социальная доктрина католической церкви. Опит воплощения христианского идеала. – Брюссель, 1989. – 233 с.
 16. Марусяк М. Моральне богослов’я. Навч. посібник для духовних навчальних закладів. – Снятин: Прут Принт, 2000. – 144 с. 
 17. Марчишак А. Р. Трансформація православ’я в глобалізованому світі: постра-дянський контекст / Марчишак Арсеній Романович. – К., 2007. – 194 с.
 18. Недавня О. Взаємодія Української Греко-Католицької та Римсько-Като-лицької Церков в контексті викликів громадянського суспільства // Релігійна свобода: Релігія і церква в Україні: уроки минулого і проблеми сьогодення. Наук. щоріч. – № 7. – К., 2003. – С. 28-34.
 19. Новик В. Соціальна проблема в Російському Православ’ї // Соціальна доктрина Церкви ( Збірник статей). – Львів: Свічадо, 1998. – С. 178-215. 
 20. Новиков М. П. Тупики православного модернизма (критический анализ богословия ХХ века). – М.: Политиздат, 1979. – 167 с. 
 21. О социальной концепции русского православия / Под. общ. ред. М. П. Мчед-лова. – М. : Республика, 2002. – 399 с. 
 22. Основы социальной концепции Русской православной церкви // Социальная концепция Русской Православной церкви. – М.: Даниловский благовестник, 2001. – C. 29-186. 
 23. Православні основи економічної культури / С.О. Разумовський // Наук. зап. Харк. ун-ту Повітр. сил. Соц. філос., психологія. - 2007. - Вип. 3. - С. 93-100.
 24. Православ'я в новітній історії України. Ч. 2 / В.О. Пащенко. - Полтава, 2001. - 736 с.
 25. Саган О.Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К.: Світ Знань, 2004. – 910 с.
 26. Саган О.Н. Соціальна доктрина православ’я: чи буде два кроки назад? // Українське релігієзнавство. – К., 2002. – № 23.– С. 14-24.
 27. Соціально-етичне вчення християнства: тенденції розвитку, конфесійні особливості / В.Ф. Сергійко; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2003. - 20 с.
 28. Серджо Р. Бернал. Вчення православ’я про ставлення до матеріальних засобів // Соціальна доктрина церкви (збірник статей). – Львів: Свічадо, 1998. – С. 79-95. 
 29. Смирнов С. А. Православ’я в контексті сучасних соціально-політичних процесів в Україні (90-ті роки) / Смирнов С. А. – К., 2000. - 20 с.
 30. Соціальна адаптація православ'я: філософський аналіз / Н.В. Іщук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. - 17 с.
 31. Соціальна доктрина церкви. Короткий огляд документів // Соціальна доктрина церкви (збірник статей). – Львів: Свічадо, 1998. – С. 9-29.
 32. Титаренко О. Р. Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модернізму / Титаренко Олексій Русланович. – К., 2004. – 200 с.
 33. Церква і світ на початку третього тисячоліття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.risu.org.ua/ukr/resourses/religdoc/uockp_doc/uockp_socdoc/
 34. Ювілейний Помісний Собор Української православної Церкви Київського Патріархату 9-10 січня 2001р. (документи і матеріали). – К.: Вид. відділ Укр. Пр. Церкви Київського Патріархату, 2001. – 60 с. 
 35. Яроцький П. Л. Соціальне вчення церкви за умов глобалізації // Людина і культура в умовах глобалізації. Збірн. наук. статей. – К. : Парапан, 2003 – С. 321-329.
3199
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.