Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тенденції розвитку соціальної доктрини протестантизму

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження соціально-етичної доктрини протестантизму
1.1. Структура і догматичні особливості протестанських церков в Україні
1.2. Специфіка соціально-етичного спрямування протестантизму
2. Аналіз розвитку і значення соціально-етичної доктрини протестантизму в Україні
2.1. Динаміка соціальних процесів українських протестанських громад
2.2. Культурно-духовні тенденції розвитку протестантизму в Україні
2.3. Перспективи розвитку соціально-етичного вчення протестанських церков в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Розвиток світового суспільства на початку ХХІ ст. супроводжується економічними і технологічними інноваціями, політич-ними й ідеологічними трансформаціями, культурними і духовними перемінами. Глобальні світові процеси істотно впливають на формування світосприйняття і світорозуміння людського суспільства загалом і кожної особистості зокрема. Не стояли осторонь цих процесів і церкви, насамперед, протестантські.

Реформація в Європі викликала потребу сформувати соціальну етику у відповідності з “духом капіталізму”. Вироблені ідеологами протестантизму нові етичні цінності сприяли “прориву” системи традиційних релігійних уявлень про сенс людського життя і роль в них економічних чинників. Соціально-етична доктрина протестантизму стимулювала психологічний імпульс, який виникав внаслідок ставлення до своєї праці як до “покликання” і до найнадійнішого, зрештою, часто єдиного засобу переконатися у “власній обраності”. 

Сьогодні відбуваються радикальні зміни у моральному богослов’ї церков, яке дедалі очевидніше трансформується у соціальному самовираженні. У соціальному вченні протестантизму все більше посилюється тенденція до гуманізації суспільних процесів, наголошується на створенні належних умов для всебічного розвитку людської особистості як унікальної цінності. По суті, ідеї й інновації, акумульовані в соціальному вченні протестантів, виходять за межі власне церковної доктрини, постають як соціально важливі орієнтири вирішення загальнолюдських проблем сучасності.

В українських умовах становлення ринкової економіки, будівництва соціальної держави, формування громадянського суспільства, не менш важливим, а, можливо, визначальним чинником є зміцнення соціально-етичної основи суспільства, морального здоров’я нації, гуманізація всіх сфер суспільних відносин. Такі поняття й категорії соціально-етичного вчення церкви, зокрема протестантської, як сакралізація підприємницької діяльності, продуктивності праці й послуг, партнерства, з урахуванням української національної традиції і ментальності українців, очевидно, можуть бути корисними в процесі соціалізації державної політики й демократизації та гуманізації суспільства. Осмислення явищ і тенденцій, які покладені в основу соціально-етичного вчення протестантизму, має безпосереднє відношення до сучасного періоду розвитку України, що і зумовлює актуальність теми дослідження.

Стан дослідження проблеми. Проблемі еволюції протестантизму в Україні присвячено досить багато досліджень, зокрема, Н. Дудар [3], І. Любащенко [10], Ю. Решетнікова [14], П.Л. Яроцького [6, 22] та ін. Дослідженням розвитку доктринальних аспектів в контексті дослідження займалися В. Єленський [4], Н. Г. Каралаш [8], Д.В. Миронович [11] та інші.

Мета дослідження – комплексне вивчення тенденцій розвитку і конфесій-них особливостей сучасного соціально-етичного вчення протестантизму в українських реаліях.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань:

 • з’ясувати структуру і догматичні особливості протестанських церков в Україні;
 • визначити специфіку соціально-етичного спрямування протестантизму;
 • дослідити динаміку соціальних процесів українських протестанських громад;
 • проаналізувати культурно-духовні тенденції розвитку протестантизму в Україні;
 • спрогнозувати перспективи розвитку соціально-етичного вчення протестанських церков в Україні.

Предмет дослідження – феномен соціально-етичного вчення протестантизму.

Об’єкт дослідження – витоки, етапи, тенденції розвитку, особливості соціально-етичного вчення протестантизму в Україні.

Методи дослідження. Розкриття теми вимагало вивчення джерельного матеріалу, який стосується соціально-етичної проблематики протестантизму. Метод систематизації із залученням аналітично-синтетичного методу використовувався при дослідженні тенденцій розвитку конфесійних особливостей соціального вчення. З емпіричних методів використано джерельний метод дослідження біблійних текстів, праць протестантських теологів і філософів.

Структура роботи зумовлена логікою проблеми, метою і завданнями дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Список використаних джерел: 
 1. Балаклицький М. А. Медіатизація протестантизму в Україні 1991 – 2010 років: монографія / М. А. Балаклицький. – Х., 2011. – 379 с.
 2. Головащенко С. Класичний протестантизм / С. Головащенко // Політика і час. – 1994. – № 4. – С. 51-58.
 3. Дудар Н. Нові релігійні течії: український контекст / Н. Дудар. – К.: Наукова думка, 2000. –132 с.
 4. Єленський В. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. / Єленський В. – К., 1989. – № 12. – С. 10.
 5. Жукалюк Н. История Церкви христиан Адвентистов седьмого дня в Украине / Жукалюк Н., Любащенко В. – К. : “Джерело життя”, 2003. – 320 с.
 6. Історія релігії в Україні: наук. вид.: у 10 т. Т. 6. Пізній протестантизм в Україні. П'ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови / Ред.: П. Яроцький. – 2-ге вид., уточн. і доповн. – К.; Дрогобич: Вид. Сурма С., 2008. – 630 с.
 7. Історія релігії в Україні: У 10 т. Т. 5. Протестантизм в Україні. Ранній протестантизм. Пізній протестантизм. Баптизм / НАН України. Ін-т філос. ім. Г.Сковороди. Від. релігієзнав. / Ред.: А. Колодний; П. Яроцький. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2002. – 428 с.
 8. Каралаш Н. Г. Протестантизм та його модернізація в діяльності релігійних громад сучасної України / Н. Г. Каралаш // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: зб. наук. пр. – Чернівці, 1999. – Вип. 64. – С. 74-76.
 9. Колодний А. Україна в її релігійних виявах / А. Колодний. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – 336 с.
 10. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні / В. І. Любащенко. – Львів: Просвіта, 1995. – 350 с.
 11. Миронович Д.В. Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх релігійних організацій в Україні (на прикладі неопротестантських груп): автореф. дис. канд. соціол. наук: 22.00.04 / Д.В. Миронович ; Ін-т соціол. НАН України. – К., 2009. – 17 с.
 12. Мокієнко М.М. Пізній протестантизм в Україні: інституційний та суспільно-політичний аспекти (1991-2004 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук / М.М. Мокієнко; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 20 с.
 13. Наріжний Ю. Віровчення, культова практика та структура харизматичних церков в Україні / Ю. Наріжний // Новітні релігії в сучасній Украї ні : мат. кр. ст. та наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 51-68.
 14. Решетніков Ю. Огляд історії Євангельско-баптистського братства в Україні / Ю. Решетніков, С. Санніков. – Одесса: Богомисліє, 2000. – 230 с.
 15. Рощина Л. О. Зародження руху євангельських християн-баптистів в Україні / Л. О. Рощина, О. М. Морозов // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 4. – С. 119-125.
 16. Рязанова Л.С. Особливості протестантських общин віруючих і їх роль в експансії протестантизму в сучасній Україні / Л.С. Рязанова // Вісн. Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. – 2002. – №1. – С. 18-25.
 17. Сергійко В. Ф. Протестантська етика та її вплив на становлення фахової культури суспільства (історико-філософський та соціальний аспекти). / В. Ф. Сергійко // Студентська науково-практична конференція “Професійна культура сучасного фахівця”. – К., 1999. – С.83-86.
 18. Сітарчук Р.А. Роль етнічного чинника у становленні протестантських організацій в Україні / Р.А. Сітарчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Іст. науки . – 2011. – Вип. 212. – С. 68-73.
 19. Спис О. Релігійно-суспільні та соціокультурні зміни в пізньопротес-тантських громадах (за результатами експертного опитування) / Спис О. // Українське релігієзнавство. – 2005. – № 2 (34). – С. 88.
 20. Филипович Л. Нові релігійні течії та організації в Україні / Л. Филипович. – К.: Наук. думка, 1997. – 203 с.
 21. Яроцький П.Л. Протестантизм в Україні – динаміка змін / П.Л. Яроцький // Людина і світ. – 2004. – №7. – С. 2-10.
3200
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).