Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретико-методологічні основи підготовки педагогів до роботи з обдарованими школярами (виступ)

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Демченко В'ячеслав Васильович,
кандидат педагогічних наук,
проректор із науково-методичної роботи
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
Теоретико-методологічні основи підготовки педагогів до роботи з обдарованими школярами (виступ)
 
У статті обґрунтовується необхідність спеціальної підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами та висвітлюються можливі форми і методи цієї підготовки засобами післядипломної педагогічної освіти.
Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, здібності та задатки, післядипломна педагогічна освіта, професійна підготовка, готовність, діагностика, форми і методи діяльності.
В статье обосновывается необходимость специальной подготовки педагогических кадров к работе с одаренными школьниками и освещаются возможные формы и методы этой подготовки средствами последипломного педагогического образования.
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, способности и задатки, последипломное педагогическое образование, профессиональная подготовка, готовность, диагностика, формы и методы деятельности.
 
Сучасна освіта України переживає не простий період інноваційного оновлення. Одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки є « забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі; створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу [4].
Саме інноваційний супровід покликаний вирішити одне із стратегічних завдань сучасної освіти – створити умови для всебічного розвитку і реалізації творчих начал кожної особистості.
У стратегічних державних документах у галузі освіти, зокрема у Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки [5], окреслено завдання підготовки педагога, здатного до створення високоінтелектуального середовища, сприятливого для розвитку креативності дітей і молоді.
Водночас, підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами є справою новою, яка не має належного теоретичного обґрунтування і ефективної практичної реалізації у системі вищої та післядипломної педагогічної освіти.
Підготовці педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами притаманні суперечності між:
– вимогами до рівня професійної підготовки педагогів, що працюють з обдарованими дітьми з боку суспільства та їх батьків і неможливістю ефективного забезпечення цих вимог у рамках існуючої системи педагогічної освіти;
- потребами педагогів у теоретичних та прикладних напрацюваннях у галузі педагогіки і психології обдарованості та їх задоволенням [2].
Відтак, виникає проблема підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами, яку частково можуть вирішити заклади післядипломної педагогічної освіти, які опікуються навчанням дорослих людей із вищою освітою та досвідом професійної діяльності. Завдяки неперервному характеру післядипломної освіти, її здатності оперативно реагувати на зміни в суспільстві, педагоги можуть у стислі терміни здобути базового рівня знання, вміння і навички, необхідні для навчання і виховання обдарованих школярів, а саме:
1. Прискорення. Прикладом такої форми навчання можуть бути літні й зимові табори, творчі майстерні, майстер-класи, що передбачають проходження інтенсивних курсів навчання за спеціальними програмами.
2. Поглиблення. Даний тип стратегії навчання ефективний стосовно дітей, що виявляють екстраординарний інтерес до тієї чи іншої конкретної галузі знань чи сфери діяльності. При цьому, передбачається більш глибоке вивчення тем чи дисциплін певних галузей знань. Практика такого навчання дозволяє відзначити ряд позитивних результатів: високий рівень компетентності у відповідній галузі знань, сприятливі умови для інтелектуального розвитку учнів, тощо. Однак, застосування поглиблених програм не може вирішити всіх проблем. По-перше, далеко не всі діти з академічною обдарованістю досить рано виявляють цікавість до якоїсь однієї сфери знань чи діяльності, їхні інтереси мають широкий характер. По-друге, поглиблене вивчення окремих дисциплін, особливо на ранніх етапах навчання, може сприяти «насильницькій» чи занадто ранній спеціалізації, що не сприяє загальному розвитку дитини.
3. Збагачення. Відповідна стратегія навчання орієнтована на якісно інший зміст навчання з виходом за рамки вивчення традиційних тем за рахунок установлення зв'язків з іншими темами, проблемами чи дисциплінами. Крім того, збагачена програма передбачає навчання дітей різноманітним способам і прийомам роботи. Таке навчання може здійснюватися в рамках традиційного освітнього процесу, а також – через участь учнів у різноманітних проектах.
4. Проблематизація. Цей тип стратегії навчання передбачає стимулювання особистісного розвитку учнів. Ракурс навчання у цьому випадку передбачає використання оригінальних пояснень, перегляд наявних відомостей, пошук нових значень і альтернативних інтерпретацій, що сприяє формуванню в учнів особистісного підходу до вивчення різних галузей знань, а також -рефлексивного плану свідомості. Слід відзначити, що стратегії збагачення та проблематизації навчання є найперспективнішими. Вони дозволяють максимально врахувати особливості обдарованих дітей, тому повинні бути тією чи іншою мірою використані як при прискореному, так і при поглибленому варіантах побудови навчальних програм [6].
Сучасні технології навчання обдарованих дітей передбачають орієнтацію педагогічних кадрів на індивідуалізацію освітньої діяльності у контексті особистісно-орієнтованого підходу, що означає не формування особистості із даними властивостями, а створення умов для розвитку специфічних особистісних функцій учнів як суб’єктів освітнього процесу; активізацію навчання за рахунок проблемних, дослідницьких, творчих методів з поступовою передачею обдарованому учню ініціативи в організації своєї пізнавальної діяльності; встановлення ділових партнерських стосунків учителя і учнів, що сприяє вільному вибору, розкутості, творчій винахідливості, домінуванню власної дослідницької практики над репродуктивним засвоєнням знань, забезпечує право на складання індивідуальних освітніх програм із дисципліни, що вивчається на даний час.
Водночас, питання про те, якими якостями і якою мірою повинен володіти вчитель обдарованих дітей, є дискусійним і ще довго буде предметом психолого-педагогічних досліджень.
Отже, сучасній українській школі потрібен педагог із новим баченням проблем освіти, педагог-творець,
Фото Капча