Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теорія виховання В. Сухомлинського у розвитку соціальної роботи з дітьми

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Виховна робота соціального педагога
2. Формування гуманних почуттів у дітей за В. О. Сухомлинським
2.1. Поняття морального виховання
2.2. Шкільно-сімейне виховання як найбільш ефективний спосіб формування гуманістичної соціалізації
2.3. Інтелектуальний і трудовий розвиток учнів як складова частина теорії гуманізації виховання
2.4. Загальна характеристика системи соціального виховання В. О. Сухомлинського
3. Формування гуманістичної свідомості учня засобами соціально-педагогічної діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Соціальна педагогіка як наука про виховання прагне зрозуміти сенс виховання, пояснити, відкрити його закономірності, і, відкривши їх, вплинути на нього в інтересах людини і суспільства. Педагогіка, маючи свій предмет вивчення, має методи, які застосовуються для вивчення явищ, що вона вивчає. 

Сучасна соціальна педагогіка представляє собою дуже різносторонню науку. Насамперед вона тісно пов’язана з історією педагогіки, яка вивчає питання розвитку виховання як соціального явища і історією педагогічних вчень, що показує боротьбу прогресивних сил і ідей проти сил реакцій. Існують декілька джерел сучасної педагогіки. Одним з них можна назвати народну педагогіку, яка являє собою відбиток народної мудрості виховання в усній народній творчості. Друге джерело – педагогічні теорії і вчення прогресивних педагогів минулого, які прагнули до того, щоб освіта була доступною народу, щоб виховання пробуджувало все найкраще, що є у людині. Але роки змінювалися і стало зрозуміло, що треба змінювати і саму педагогіку.

Початок XX-го століття дав сильний поштовх розвитку творчого задуму педагогів, який був напрямлений на створення нової школи і системи виховання. Йшли пошуки типу та структури єдиної трудової школи, напружена робота велася в області визначення норм освіти для нової школи, пошуку нових організаційних форм та методів навчання. В ході цих задач складалася і оформлювалася нова педагогіка, яка відбивала особливості формування особистості людини в умовах існуючого суспільства.

Значну роль у розвитку сучасної педагогіки та розв’язанні практичних задач виховання відіграв талановитий педагог нашої країни Василь Олександрович Сухомлинський, який беззмінно, протягом більш як чверті століття, керував Павлиською середньою школою.

Саме його системі навчання, а зокрема вихованню гуманних почуттів у дітей і присвячена тема курсової роботи. Актуальність цієї проблеми пояснюється насамперед тим, що сьогодні, на межі століть, перед сучасною школою знову стоїть питання реформування системи освіти, вибір між європейською і національною педагогічною школою, і ідеї видатного педагога є тим грунтом, на якому повинне будуватися майбутнє навчання. 

Об’єктом дослідження у роботі виступає гуманістичне виховання школярів як основа соціальної роботи з дітьми, а предметом – методика формування гуманних почуттів у дітей за вченням В. О. Сухомлинського.

Мета курсової роботи – вивчити і проаналізувати основні напрямки роботи В. О. Сухомлинського щодо гуманістичного виховання учнів і узагальнити цей досвід з точки зору використання у сучасній соціально-педагогічній практиці.

Відповідно до мети роботи визначено її наступні завдання:

 • розгляд системи навчання за В. О. Сухомлинським;
 • аналіз основних напрямків, з яких формується методика гуманістичного виховання;
 • узагальнення цих напрямків і формування загальних висновків щодо використання їх у роботі соціального педагога.

Джерельною базою виконання роботи стали праці відомих педагогів, які займалися вивченням творчості В. О. Сухомлинського, зокрема, Г. Савлука, В. Омельчук,  Г. Калмикова та інших, а також, звичайно, праці самого вченого, які є неоціненним скарбом для педагогів усіх часів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Абаїмов В. Спадщина В.О.Сухомлинського:проблеми гуманізації історичної освіти в Україні // Історія в школі. -1997.
 2. Антонець М. Гуманізм педагогічних нововведень В.О.Сухомлинського // Початкова школа. -1997. -№ 9.
 3. Антонець М. Погляди В.О.Сухомлинського на процес шкільного виховання // Рідна школа. - 2002. - № 5.
 4. Басиладзе Н. В.О.Сухомлинський про підходи до виховання учнів // Рідна школа. - 2003. - №12 грудень.
 5. Благікін М.Т.Благікін М.Т. В.О.Сухомлинський про виховання у дітей доброти і милосердя // Педагогічні обрії. - 1999. - №5.
 6. Бондар Л.С. Гуманістичне виховання школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського: До 85-річчя з дня народженння В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія. - 2004. - №2.
 7. Боришевський М.Й. Гуманізм педагогічної системи В.О.Сухомлинського //Початкова школа. – 1995. - № 10 –11.
 8. Василь Сухомлинський і гуманістична педагогіка української народної школи/ М.Я.Антонець // Педагогіка і психологія. -1997.
 9. Волошина В.Я. Гуманістична сутність дидактики В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія. - 1998. - N 3.
 10. Головко М. Педагогічна система В.О.Сухомлинського - дитина як унікальна особистість // Фізика та астрономія в школі. - 2004. - №1
 11. Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний педагог-гуманіст: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю від дня народження видатного українського педагога/ Відп. ред. О.В.Сухомлинська; АПН України; М-во освіти України; Міжнарод. т-во послідовників Василя Сухомлинського. -К., 1993.
 12. Ідеї В.Сухомлинського і сучасна школа/ Упр. освіти Кіровоград. міськвиконкому, Кіровоград. загальноосвітня шк. № 33; Укл. О.Жосан. -Кіровоград: Земська школа, 1998.
 13. Ісупов В. Гуманізація навчально-виховного процесу на основі впровадження педагогічних ідей А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинського // Освітянське слово. - 1998. - травень.
 14. Калмиков Г.В. Педагогіку гуманізму В.О. Сухомлинського - в життя // Рідна школа. - 2002. - липень.
 15. Лавроненко О. Гуманізм як домінанта виховної системи Василя Сухомлинського // Рідна школа. - 2005. - №1.
 16. Матюша І. Вклад В.О.Сухомлинського в становлення гуманістичної педагогіки // Педагогічні обрії. - 1999. - №5.
 17. Міхелі С. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу // Початкова школа. - 2003. - №9.
 18. Омельчук В. Психологічні аспекти педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського // Початкова школа. -2004. -№ 11.
 19. Постельняк А. І.Постельняк А. І. В.О.Сухомлинський: діалог із сучасністю : Методичні рекомендації з питань вивчення і творчого використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського/ А. І. Постельняк; Упр. освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Обл. ін-т післядипломної пед. освіти. -Кіровоград, 2003.
 20. Савлук Г. І вічне, і нове...: Гуманістичні ідеї Василя Сухомлинського у практиці роботи вчителя// Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 41.
 21. Савченко О. Гуманізм педагогіки Василя Сухомлинського // Освіта України. - 2003. - 19 серпня.
 22. Семез А. В.О.Сухомлинський про роль учителя у виховання моральних цінностей учнів // Початкова школа. - 2003. - №9.
 23. Слісаренко С. Світова педагогічна думка до невичерпних джерел гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського // Відродження. -1997. -№ 3.
 24. Сухомлинський, Василь. Вибрані твори : В 5 т./ Василь Сухомлинський; Редкол.: І.О. Дзеверін (гол.), М.М. Грищенко та ін.. -К. : Рад. школа. –1976.
 25. Хайруліна В. Творчий спадок Василя Сухомлинського - джерело духовності: (Павлиська СШ // Освіта України. - 2000. - 27 вересня.
 26. Шаров І. І. Філософія серця, або гуманізм Василя Сухомлинського // Степовий край. - 2003. - 16 вересня.
6846
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).