Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Термінологічний словник з дисципліни «Інвестиційний аналіз»

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
6
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Термінологічний словник з дисципліни «Інвестиційний аналіз»
 
Акція— цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує участь на паях у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві й право на участь у керуванні ним, надає право її власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.
Бізнес-план інвестиційного проекту— це основний документ, у якому викладаються економічні характеристики проекту й фінансові показники, пов'язані з його реалізацією.
Валові інвестиції— це загальний обсяг коштів у певному періоді, що спрямовуються на нове будівництво, придбання засобів виробництва, на приріст запасів товарно-матеріальних цінностей.
Вексель— це цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця оплатити після настання строку певну суму грошей власникові векселя (векселедержателеві).
Державна інвестиційна політика— це система заходів, які органи державної влади виробляють і використовують у процесі управління інвестиційною діяльністю господарського комплексу, що включає підприємства й організації всіх форм власності.
Дивіденди— прибуток, отриманий внаслідок здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді відсотків на акції або внески в статутні фонди підприємств.
Дисконтна ставка — ставка відсотка, по якій майбутня вартість грошового потоку приводиться до дійсної його вартості.
Дисконтування— це процес конвертування планованих до одержання або виплати в майбутніх періодах коштів у їхню поточну вартість.
Емітент цінних паперів— це юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери й зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їхнього випуску.
Забудовник— суб'єкт інвестиційної діяльності, юридична особа, що забезпечує фінансування капітальних вкладень й їхнє освоєння підрядним або господарським способом.
Замовник— це суб'єкт інвестиційної діяльності, юридична особа, що видає замовлення на виконання робіт (послуг) на будівництво об'єктів, укладає підрядний договір (контракт), контролює вартість, строки, якість виконаних робіт і здійснює їхню оплату.
Інвестиції— це капітал в усіх його формах, що вкладається в об'єкти виробничого й невиробничого призначення л метою забезпечення його збільшення в майбутньому, а також досягнення позаекономічних ефектів соціального та екологічного характеру.
Інвестиційна діяльність— це сукупність практичних дій її суб'єктів (інвесторів й учасників) по реалізації інвестицій.
Інвестиційна інформація— це набір інформативних показників, необхідних для планування й аналізу інвестиційної діяльності підприємства, підготовки ефективних управлінських рішень у сфері інвестицій.
Інвестиційна привабливість— це сукупність різних об'єктивних ознак, коштів, можливостей та обмежені., що обумовлюють інтенсивність залучення інвестицій в економічну систему.
Інвестиційна програмапідприємства— це сукупність реальних інвестиційних проектів підприємства, реалізованих у середньостроковому періоді.
Інвестиційна стратегіяпідприємства— це система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства.
Інвестиційний аналіз— це процес дослідження інвестиційної активності та ефективності інвестиційної діяльності підприємства з метою виявлення резервів їхнього зростання.
Інвестиційний клімат держави — це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що визначають привабливість держави для інвестування.
Інвестиційний контроль — це процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності підприємства.
Інвестиційний портфель— це цілеспрямовано сформована сукупність цінних паперів, придбаних підприємством відповідно до розробленої інвестиційної стратегії фінансового інвестування.
Інвестиційний проект— це сукупність документів, що визначають необхідність і доцільність здійснення реального інвестування, що містять економічні, правові, організаційні, технічні й інші аспекти інвестиційного планування.
Інвестиційний процес— це процес обґрунтування й реалізації інвестицій.
Інвестиційний ризик— це можливість або ймовірність повного або часткового недосягнення (неотримання) очікуваних інвесторами результатів здійснення інвестицій.
Інвестиційний сертифікат— це цінний папір, що випускається винятково інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і який дає право її власникові на одержання доходу у вигляді дивідендів.
Інвестиційні ресурси— це сукупність фінансових ресурсів, які формуються й (або) використовуються підприємством для вирішення проблем, пов'язаних із процесами проектування, будівництва, розвитку суб'єктів підприємницької діяльності, тобто фінансують інвестиційну діяльність підприємства.
Інвестор— це суб'єкт інвестиційної діяльності, що ухвалює рішення щодо вкладення власних, позикових і притягнутих інвестиційних ресурсів в об'єкти інвестування.
Індекс рентабельності інвестицій— це показник економічної ефективності інвестицій, що показує відношення суми дисконтних грошових надходжень до суми дисконтних грошових відтоків (інвестицій):
Інноваційні інвестиції— це одна з форм реальних інвестицій підприємства, що здійснюється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво.
Іноземні інвестиції— це інвестиції міжнародних та іноземних підприємств і організацій, іноземних громадян, іноземних держав.
Капітальні вкладення— це вкладення капіталу у відтворення основних фондів підприємства.
Моніторинг інвестиційної діяльності— це механізм постійного спостереження за контрольованими показниками інвестиційної діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених і виявлення причин цих відхилень.
Облігація— цінний папір, що засвідчує внесення її власником коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ній строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску). Облігації всіх видів поширюються серед підприємств і громадян на добровільних початках.
Оперативне планування інвестиційної діяльності— це процес розроблення комплексу короткострокових планів з інвестиційного забезпечення основних напрямів розвитку господарської діяльності підприємства;
Ощадний сертифікат— письмове свідоцтво банку про депонування коштів, що засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту й відсотків по ньому.
Планування інвестиційної діяльності— це процес розроблення системи планів і планових показників із забезпечення підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому.
Реальні інвестиції— це вкладення капіталу у відтворення основних фондів, в інноваційні нематеріальні активи, у приріст запасів товарно-матеріальних цінностей та інші об'єкти інвестування, пов'язані зі здійсненням операційної діяльності підприємства.
Реципієнт інвестицій— це суб'єкт інвестиційної діяльності, що приймає інвестиції.
Ринкова ціна цінного папера— це сума коштів або вартість активу, які можна одержати від продажу даного цінного папера на ринку цінних паперів.
Стратегічне планування інвестиційної діяльності— це процес планування довгострокових інвестиційних цілей підприємства й шляхів досягнення цих цілей.
Строк окупності інвестицій— це кількість років, за які інвестор поверне вкладений капітал.
Тактичне планування інвестиційної діяльності— це процес розроблення конкретних поточних планів, які дають можливість визначити форми інвестиційної діяльності підприємства й джерела її фінансування на майбутній період.
Управління інвестиційною діяльністю— це комплекс методів розроблення й реалізації управлінських рішень, пов'язаних зі здійсненням інвестиційної діяльності підприємства.
Фінансовий інструмент— це цінний папір або оформлений відповідно до вимог законодавства документ, що підтверджує право власності на цінні папери або їхні похідні, валютні цінності, придбання (поставку) в певний строк цінних паперів або валютних цінностей, та інші види фінансових активів, цільний обіг яких не забороняється й не обмежений законодавством.
Фінансові інвестиції— це вкладення капіталу у фінансові інструменти інвестування.
Цінні папери— це грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємини між особою, що їх випустила, та їхнім власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.
Чисті інвестиції— це реальні інвестиції, спрямовані на розширене відтворення основних фондів підприємства. Їхній обсяг менший від валових інвестицій на величину коштів, що направляються із фонду відшкодування у вигляді амортизаційних відрахувань на реновацію.
Фото Капча