Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові питання з Політекономії

Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
14
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Політична економія
Які явища та процеси відіграють визначальну роль в розвитку суспільства?
 • Багатство надр країни;
 • Суспільне виробництво;
 • Наявність в суспільстві тих чи інших класів;
 • Чисельність населення.
З нижче наведених елементів продуктивних сил виділити головний:
 • Робоча сила людини;
 • Засоби виробництва;
 • Форми і методи організації виробництва;
 • Предмети праці.
Що не відноситься до характеристики поняття “економічна категорія”:
 • Економічна категорія – це узагальнююче поняття, яке виражає істотні сторони економічних явищ і процесів;
 • Це необхідні, постійні, причинно-наслідкові зв’язки та взаємозалежності економічних явищ;
 • Це теоретичний вираз, абстракція, виробничих відносин;
 • Це поняття, яке відбиває глибинні процеси економічного розвитку.
Яка з проблем не вирішується державним господарським механізмом?
 • Збереження ресурсів, що не відтворюються;
 • Забезпечення вільної «гри» ринкових сил;
 • Формування умов захисту навколишнього середовища;
 • Відтворення всіх видів і форм безробіття.
Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що:
 • Вони суб’єктивні;
 • Вони діють тільки в людському суспільстві;
 • Вони об’єктивні;
 • Вони не можуть мати формалізованого вираження.
Спеціальні (конкретні) методи пізнання – це:
 • Наукова абстракція;
 • Індуктивний;
 • Моделювання процесів;
 • Усі відповіді правильні.
Яку з перерахованих функцій не виконує економічна теорія?
 • Практичну;
 • Методологічну.
 • Пізнавальну;
 • Збирання та узагальнення фактів.
Економічна теорія розвивалась у такій послідовності:
 • Меркантилізм, фізіократи, класична економічна теорія, пролетарська економічна теорія, маржиналізм, неокласична економічна теорія, інституціоналізм, кейнсіанство, неокласичний синтез, монетаристська школа;
 • Меркантилізм, класична економічна теорія, маржиналізм, пролетарська економічна теорія, інституціоналізм;
 • Меркантилізм, кейнсіанство, неокласичний синтез, монетаристська школа, маржиналізм;
 • Фізіократи, класична економічна теорія, меркантилізм, монетаризм, неокласична економічна теорія.
Індукція являє собою:
 • Форму умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;
 • Припущення про ймовірність зміни явища;
 • Спосіб пізнання, одне з можливих розв’язань економічної проблеми;
 • Використання статистичних даних спостереження.
Що таке економічний закон:
 • Наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища;
 • Категорія, що має об’єктивний характер, оскільки відбиває об’єктивну дійсність;
 • Суттєві, стійки і необхідні причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності даного економічного процесу;
 • Вищий критерій істинності, правильності результатів пізнання, узагальнень і висновків.
Яких потреб немає в основі піраміди Маслоу?
 • У самореалізації;
 • Духовні;
 • Фізіологічні;
 • Безпеки.
Проблеми “що, як і для кого виробляти” стосуються:
 • Тільки економіки країн, які економічно відстали;
 • Економіки будь-якого суспільства незалежно від його соціально – економічної і політичної організації;
 • Тільки тоталітарних систем, де панує централізоване директивне планування;
 • Тільки ринкової економіки;
Альтернативна вартість будівництва нової школи – це:
 • Інші товари і послуги, від яких відмовилися задля будівництва нової школи;
 • Витрати на наймання вчителів для нової школи;
 • Вартість будівництва школи в майбутньому;
 • Витрати на утримання нової школи.
Форма кривої виробничих можливостей зумовлена:
 • Законом попиту;
 • Законом пропозиції;
 • Законом зростання потреб людей
 • Законом зростання альтернативної вартості.
Ефективна національна економіка передбачає:
 • Повне залучення ресурсів;
 • Виготовлення кожного продукту з найнижчими витратами виробництва;
 • Повний обсяг виробництва;
 • Виробництво найбажанішої для суспільства продукції.
Економічні ресурси містять такі складові:
 • Земля, капітал, гроші, праця;
 • Капітал, праця, земля, підприємницький хист;
 • Гроші, капітал, споживчі блага, земля;
 • Праця, капітал, земля, споживчі блага.
Проблему рідкісності можна вирішити, якщо:
 • Зростуть темпи науково-технічного прогресу;
 • Люди відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;
 • Будуть виявлені нові джерела енергії;
 • Правильні відповіді є в пунктах 1 і 3.
Межа виробничих можливостей відображає:
 • Точні кількості двох продуктів, які національна економіка виготовить у конкретному році;
 • Альтернативні комбінації двох продуктів, які національна економіка може виготовити з наявної кількості ресурсів;
 • Найліпшу із можливих комбінацій виробництва двох продуктів;
 • Точки, у яких починає діяти закон зростання альтернативної вартості.
Що не належить до чинників економічного зростання інтенсивного типу:
 • Підвищення кваліфікації працівників;
 • Застосування продуктивніших машин і механізмів;
 • Удосконалення організації виробництва;
 • Збільшення кількості працівників.
Економічні інтереси – це:
 • Форма прояву економічних відносин;
 • Реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення потре;
 • Породження і соціальний прояв потреби, її усвідомлення;
 • Вигода, якої досягають у процесі реалізації економічних відносин.
Що є постійним дефіцитом у ринковій економіці:
 • Гроші;
 • Ресурси;
 • Товари щоденного вжитку;
 • Інтелектуальні блага.
Що є постійним дефіцитом у командній економіці:
 • Природні ресурси;
 • Гроші;
 • Товари і послуги;
 • Інтелектуальні блага.
Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його:
 • Володарем;
 • Користувачем;
 • Розпорядником;
 • Правильні відповіді 1 і 3.
Що не може бути нині об’єктом власності у ринковій економіці:
 • Людина;
 • Земля;
 • Устаткування;
 • Продукт інтелектуальної праці.
Економічна система включає такі елементи:
 • Провідний тип власності на ресурси;
 • Правові відносини;
 • Основні групи суб’єктів суспільного виробництва і відносини між ними;
 • Загальні економічні закони.
Структурними елементами продуктивних сил є:
 • Галузі;
 • Підприємства;
 • Сфери суспільного виробництва;
 • Засоби виробництва.
Основна продуктивна сила виробництва – це:
 • Людина, тобто людський ресурс;
 • Підприємець;
 • Високопрогресивна техніка;
 • Природні ресурси, насамперед земля.
Власність – це:
 • Не річ, а відносини між людьми з приводу виробництва і привласнення речей – продуктів праці;
 • Категорія, що характеризує необмежену в часі належність об’єкта власності певному суб’єкту;
 • Відносини між індивідами щодо відчуження – привласнення діяльності чи її результатів;
 • Ставлення індивідів один до одного і відповідно їх відношення до засобів і продуктів праці.
Типами власності є:
 • Експлуататорська;
 • Трудова, неексплуататорська;
 • Капіталістична.
 • Суспільна.
Економічною основою натурального господарства є:
 • Патріархальне господарство;
 • Примітивна сільська община;
 • Феодальний маєток;
 • Всі відповіді вірні.
Необхідною умовою виникнення товарного виробництва і обміну є:
 • Перший великий суспільний поділ праці;
 • Обмін надлишками вироблених продуктів між племенами і общинами;
 • Суспільний поділ праці;
 • Другий великий суспільний поділ праці.
Товарне виробництво є такою організаційною формою суспільного виробництва, за якої:
 • Продукти виробляються для задоволення суспільних потреб;
 • В економіці панує приватна власність на основні матеріальні чинники виробництва (землю і засоби виробництва) ;
 • Продукти виробляються
Фото Капча