Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тести

Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕСТИ
 
1. Адміністративне право регулює відносини:
а)  екологічні;
б)  фінансові;
в)  управлінські;
г)  сімейні;
д)  трудові.
2. Якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинна була і могла їх передбачити – це:  а)  прямий злочин;  б)  непрямий злочин;  в)  злочин, вчинений з необережності.
3. Протиправна, винна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність – це:  а)  злочин;  б)  правопорушення;  в)  проступок.
4. Який з наведених заходів є адміністративно-запобіжним?
а)  Попередження;
б)  адміністративне затримання;
в)  адміністративний арешт;
г)  перевірка документів;
д)  вимога припинити правопорушення.
5. Яке з наведених адміністративних стягнень може
застосовуватися і як основне, і як додаткове?
а)  Попередження;
б)  штраф;
в)  оплатне вилучення предмета;
г)  виправні роботи;
д)  позбавлення спеціального права.
д)  п'ять годин.
6. Яке з перерахованих стягнень не належить до
адміністративних стягнень?
а)  Штраф;
б)  оплатне вилучення;
в)  взяття на поруки;
г)  попередження;
д)  позбавлення спеціального права.
7. Вкажіть заходи адміністративного примусу:
а)  позбавлення волі;
б)  догана;
в)  сувора догана;
г)  вилучення речей та документів.
8. Суб'єктами адміністративної відповідальності є:
а)  фізичні особи, які досягли віку 16 років;
б)  фізичні особи, які досягли віку 16 років, а також в окремих випадках фізичні особи, які досягли 14 років;
в)  фізичні особи, які досягли віку 16 років, а також в окремих випадках юридичні особи;
г)  тільки юридичні особи;
д)  тільки дієздатні юридичні особи.
9. Вищим судовим органом серед судів загальної юрисдикції в
Україні є:
а)  Конституційний Суд України;
б)  Верховний Суд України;
в)  Європейський Суд з прав людини;
г)  Вищий апеляційний суд України;
д)  Рада юстиції України.
10. Яким є головне завдання адміністративного права?
а)  Правове регулювання шлюбних відносин у суспільстві;
б)  правове регулювання організаційних, управлінських відносин у
суспільстві;
в)  правове регулювання міжнародних відносин;
г)  правове регулювання майнових відносин;
д)  правове регулювання взаємин громадян.
11. Про який вид стягнення йдеться у такому визначенні:
«Грошове стягнення, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених законами України»?
а)  Пеня;
б)  штраф;
в)  позика;
г)  конфіскація;
д)  виправні роботи.
12. Про який вид стягнення йдеться у такому визначенні:
«Вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат із реалізації вилученого предмета»?
а)  Адміністративне вилучення;
б)  штраф;
в)  виїмка;
г)  конфіскація;
д)  оплатне вилучення.
13. Адміністративно-правові відносини – це:
а)  передбачена нормами адміністративного права сукупність прав і обов'язків відповідних суб'єктів у галузі державного управління;
б)  суспільні відносини, що виникають з приводу реалізації фізичними та юридичними особами права власності;
в)  врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, які складаються у сфері державного управління;
г)  суспільні відносини, які виникають у зв'язку з вчиненням особою злочину.
14. До додаткових адміністративних стягнень належать:
а)  оплатне вилучення, конфіскація;
б)  штраф, адміністративний арешт;
в)  видворення за межі України, виправні роботи;
г)  конфіскація, позбавлення спеціального права.
15. Адміністративно-правові відносини – це:
а)  передбачена нормами адміністративного права сукупність прав і обов'язків відповідних суб'єктів у галузі державного управління;
б)  суспільні відносини, що виникають з приводу реалізації фізичними та юридичними особами права власності;
в)  врегульовані нормами адміністративного права суспільні відносини, які складаються у сфері державного управління;
г)  суспільні відносини, які виникають у зв'язку з вчиненням особою злочину.
16. Основні методи адміністративного права:  А)  імперативний; диспозитивний.  Б)  владні; підлеглі.  В)  управлінські.
17. Адміністративне-правова норма -це А)  сукупність правових норм які регулюють відносини в адміністративних правовідносинах.  Б)  волевиявлення одного з учасників адміністративних правовідносин.  В)  загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене державою яке регулює виконавчо-розпорядчі відносини.
18. Встановлені законом й іншими правовими актами сукупність прав і обов'язків громадянина, що гарантують йому участь в управлінні державними справами і задоволення публічних та особистих інтересів через діяльність державної влади та органів місцевого самоврядування-це:  а) адміністративно-правовий статус громадянина України;  б) адміністративний процес;  в) адміністративна відповідальність.
19. Особливість методу адміністративного права полягає в тому, що його норми орієнтовані на задоволення:  а) приватних інтересів  б) суспільних інтересів в) особистих інтересів
Дайте відповідь на відкриті питання:
1)  Правопорушення: поняття.
2)  Вина: поняття, види.
3)  Форми вини.
4)  Основні принципи галузей права.
5)  Закон про звернення громадян.
6)  Поняття видiв звернень громадян: клопотання, скарга, заява.
7)  Локальні акти адміністративного права: поняття, приклади.
8)  Суб’єкт адміністративного права та його види.
 
Вiдповiдi
 
1. в
2. в
3. б
4. г
5. в
6. в
7. г
8. а
9. б
10. б
11. б
12. д
13. в
14. а
15. в
16. а
17. в
18. а
19. б
 
1)  Стаття 9. Адміністративним правопорушенням  (проступком)  визнається протиправна, винна  (умисна або необережна)  дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
2)  Стаття 23. Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.
3)  Форми вини: умисел та необережнiсть.
Стаття 24. Умисел і його види
1. Умисел поділяється на прямий і непрямий.
2. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння  (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.
3. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння  (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала їх настання.
Необережність та її види
1. Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість.
2. Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння  (дії або бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.
3. Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння  (дії або бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.
4)  Основні принципи галузей права:
Кримінальне – усунення злочинності в будь-яких його проявах і профілактування будь-яких неправомірних дій.
Цивільне – повна свобода волевиявлення і повна юридична рівність сторін.
Адміністративне – власно підлеглі відносини сторін.
5)  Стаття 1. Закон про звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.
Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
6)  Стаття 3. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Стаття 3. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями  (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. Метою скарги є обжалування.
Стаття 3. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
7)  Локальні нормативно-правові акти – це розпорядження керівників державних і громадських організацій  (у вигляді наказів та інструкцій), прийняті у межах їх повноважень та регулюють їх службову і трудову діяльність.
Найбільш поширеними актами локального характеру на під приємствах є: колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про преміювання, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, наказ, службова записка, розпорядження, характеристика, рецензія, протокол сборів, графіки відпусток графіки відпусток тощо.
8)  Суб’єкт адміністративного права – це юридична чи фізична особа, що є носієм прав і обов’язків у сфері державного управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати.
Суб'єктів адміністративного права можна поділити на два види: індивідуальні та колективні. До індивідуальних суб'єктів належать: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці; до колективних – органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації незалежно від форми власності; громадські організації, релігійні організації тощо.
 
Фото Капча