Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тлумачення норм права

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Поняття тлумачення правових норм
 2. Способи тлумачення правових норм
 3. Види тлумачення правових норм
 4. Роль і значення тлумачення правових норм у практичній діяльності юристів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. З часу здобуття незалежності перед Україною постало завдання розбудови соціально орієнтованої, економічно розвинутої і правової держави, яка має посісти належне місце в  світовому соціумі. Саме на досягнення цієї мети спрямовані ті структурні перетворення, що відбуваються в Україні останнім часом. У перші роки незалежності України було ухвалено чимало нормативних актів, спрямованих на встановлення нових відносин у сіспільстві. З пошуком державою свого шляху розвитку, продовженням реформ, інтенсивність розвитку українського законодавства постійно зростає. Реалізація цього правового матеріалу потребує, насамперед, усвідомлення змісту норм права, що містяться у прийнятих актах. 

Мета роботи полягає в аналізі теоретичних та практичних проблем тлумачення норми як правового явища, визначенні її юридичної природи, змістовного й функціонального обсягу, класифікації і впорядкування засобів та видів тлумачення.

Без глибокого розуміння змісту норм права неможлива їх ефективна реалізація, систематизація, формування правової культури та правосвідомості, розроблення та прийняття нових норм. Проте з'ясування дійсного змісту правової норми лише простим ознайомленням з її текстом є неможливим. Це зумовлено особливостями самих норм права, формами їх функціювання та зовнішнього виразу. Дослідження цих особливостей і форм, а також розкриття змісту норми обов'язково вимагає використання засобів тлумачення норм права. Саме тлумачення забезпечує процес і результати з'ясування та роз'яснення змісту правових норм. Важливе значення має також єдність розуміння і реалізації норм у суспільстві, що відбивається на стані законності в державі і досягається завдяки тлумаченню. Зазначеного можна досягти шляхом роз'яснення суб'єктам дійсного змісту норм права, тих ідей і понять, що закладені законодавцем. 

Об’єкт дослідження – норма права як юридична категорія.

Предмет дослідження - теоретичні засади, зміст, структура, сутність тлумачення норм права.

Мета роботи – проаналізувати поняття тлумачення норми права, статті правової норми в українському юридичному полі, визначити зміст і способи їх реалізації.

Методи дослідження. Юридично-правове дослідження проблеми сутності та реалізації норми права зумовило звернення в курсовій роботі до загальнотеоретичних методів їх осягнення: аналізу та синтезу, поєднання історичного та логічного, а також компаративного підходів.

Недосконалість правової надбудови українського суспільства разом з її класичними ознаками та особливостями підносять актуальність проблеми тлумачення норм права на якісно новий рівень. Саме використання тлумачення, його методології й принципів дозволяє адекватно усвідомлювати зміст правових норм, забезпечує їх ефективну реалізацію,  зміцнює законність, стає своєрідним містком до впровадження нової правової системи, культури у суспільстві та побудови правової держави. Отже, актуалізація місця і ролі тлумачення в правовій дійсності, його поширення на всі правовідносини, що виникають у державі вимагають ретельного комплексного дослідження цього явища, надання йому змістовного наукового характеру.

 

Список використаних джерел: 
 1. Власов Ю.Л. Дослідження способів тлумачення норм права // Правова держава: Щорічник наукових праць. - К.: Ін Юре, 1998. - Вип.9. - С. 324–329.
 2. Власов Ю.Л. Сучасні наукові погляди на способи тлумачення права // Держава і право: Щорічник наук. праць молодих вчених. - К.: ВЦ ІДіП НАНУ, 1997. - Вип.1. - С. 35 – 41.
 3. Заєць А.Г. Тлумачення норм права - спеціальний вид юридичної діяльності // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2005. - Вип. 28. - С. 84-88.
 4. Зубенко А.В. Співвідношення та взаємодія актів тлумачення норм права з правозастосовчими та нормативно-правовими актами // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 45. - С. 82-86.
 5. Проблеми теорії держави і права: навч.-метод. посіб. / О.М. Балинська, Т.З. Гарасимів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л.: Світ, 2008. - 320 c.
 6. Старостюк А.В. Застосування норм права: навч. посіб. - Ірпінь, 2007. - 137 с.
 7. Теорія держави і права: навч. посіб. / О.М. Головко, І.М. Погрібний, О.В. Волошенюк, Д.М. Михайлович, І.М. Овчаренко, А.А. Письменицький, О.С. Передерій, Д.В. Слинько, Ю.А. Холод, А.М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Консум, 2010. - 277 с.
 8. Теорія держави і права: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Скакун; Нац. ун-т внутр. справ. - 2-е вид. - Х.: Консум, 2005. - 656 с.
 9. Шабуров А.С. Использование как форма реализации права // Правовые вопросы современности: теория и практика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 15 мая 2009 г. – Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2009. – С. 36-40.
 10. Юридична методологія / Р. Циппеліус; Пер.: Р. Корнут; Прогр. техн. допомоги Європ. Союзу (Tacic) Україні. - К.: Реферат, 2004. - 173 с.
 11. Камінська Н.В., Горун О.В., Фатхутдінова О.В. Теорія держави та права. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 12. Право і держава в дослідженнях молодих науковців: матеріали ІІІ наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих науковців Ін-ту нац. та міжнар. права Міжнар. гуманіт. ун-ту, 26 берез. 2010 р., Одеса. Т. 1 / Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2010. - 330 с.
 13. Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави і права: модульний курс: Навч. посіб. - К.: Центр учбо-вої літератури, 2010. - 264 с.
 14. Сидорець Т. В. Форми реалізації норми права в контексті європейської юридичної науки // Право України. – 2011. - № 5. – С. 67-71.
 15. Фіроконь А. А. Еволюція тлумачення норм права у європейському законодавстві // Право України. – 2011. - № 2. – С. 65-69.
4853
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).