Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тлумачення правових норм

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Поняття тлумачення правових норм
2. Способи тлумачення правових норм
3. Види тлумачення правових норм
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. З часу здобуття незалежності перед Україною постало завдання розбудови соціально орієнтованої, економічно розвинутої і правової держави, яка має посісти належне місце в  світовому соціумі. Саме на досягнення цієї мети спрямовані ті структурні перетворення, що відбуваються в Україні останнім часом. У перші роки незалежності України було ухвалено чимало нормативних актів, спрямованих на встановлення нових відносин у сіспільстві. З пошуком державою свого шляху розвитку, продовженням реформ, інтенсивність розвитку українського законодавства постійно зростає. Реалізація цього правового матеріалу потребує, насамперед, усвідомлення змісту норм права, що містяться у прийнятих актах. 

Без глибокого розуміння змісту норм права неможлива їх ефективна реалізація, систематизація, формування правової культури та правосвідомості, розроблення та прийняття нових норм. Проте з'ясування дійсного змісту правової норми лише простим ознайомленням з її текстом є неможливим. Це зумовлено особливостями самих норм права, формами їх функціювання та зовнішнього виразу. Дослідження цих особливостей і форм, а також розкриття змісту норми обов'язково вимагає використання засобів тлумачення норм права. Саме тлумачення забезпечує процес і результати з'ясування та роз'яснення змісту правових норм. Важливе значення має також єдність розуміння і реалізації норм у суспільстві, що відбивається на стані законності в державі і досягається завдяки тлумаченню. Зазначеного можна досягти шляхом роз'яснення суб'єктам дійсного змісту норм права, тих ідей і понять, що закладені законодавцем. 

Недосконалість правової надбудови українського суспільства разом з її класичними ознаками та особливостями підносять актуальність проблеми тлумачення норм права на якісно новий рівень. Саме використання тлумачення, його методології й принципів дозволяє адекватно усвідомлювати зміст правових норм, забезпечує їх ефективну реалізацію,  зміцнює законність, стає своєрідним містком до впровадження нової правової системи, культури у суспільстві та побудови правової держави. Отже, актуалізація місця і ролі тлумачення в правовій дійсності, його поширення на всі правовідносини, що виникають у державі вимагають ретельного комплексного дослідження цього явища, надання йому змістовного наукового характеру.

Стан дослідження проблеми. Проблематика тлумачення норм права постійно приваблювала увагу вчених. Серед сучасних досліджень тлумачення правових норм слід загадати праці Т. О. Дідич [2], Л. І. Заморської [3], Б. В. Малишева [8], М. П. Молибога [9], І. Ю. Настасяк [10], С. В. Прийми [12], А. А. Фіроконь [16] та інших.

Об’єкт дослідження – норма права як юридична категорія.

Предмет дослідження - теоретичні засади, зміст, структура, сутність тлумачення норм права.

Мета роботи – проаналізувати поняття тлумачення норми права, статті правової норми в українському юридичному полі, визначити зміст і способи їх реалізації.

Методи дослідження. Юридично-правове дослідження проблеми сутності та реалізації норми права зумовило звернення в курсовій роботі до загальнотеоретичних методів їх осягнення: аналізу та синтезу, поєднання історичного та логічного, а також компаративного підходів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Дідич Т. О. Нормопроектування: питання теорії та методології: монографія / Т. О. Дідич; НАН України, Київ. Ун-т права. - К., 2010. - 160 с.
 3. Заморська Л. І.  Конституційно-правові норми як специфічний вид правових норм у сучасній теорії права / Л. І. Заморська // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. Наук. Пр . - 2010. - Вип. 48. - С. 3-9.
 4. Заморська Л. І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції: монографія / Л. І. Заморська; Нац. Ун-т “Одес. юрид. акад.”. - Чернівці : Технодрук, 2010. - 167 с.
 5. Камінська Н.В. Теорія держави та права / Н.В. Камінська, О.В. Горун, Горун О.В. Горун. – К.: КНТ, 2011. – 216 с.
 6. Кінаш Б. С. Теоретико-правові основи реалізації конституційно-правових норм: монографія / Б. С. Кінаш; Прикарпат. юрид. ін-т Львів. держ. ун-ту внутр. справ. - Івано-Франківськ, 2011. - 250 с.
 7. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. Для підготов. До держ. Іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. - Х.: Право, 2012. - 190 с.
 8. Малишев Б. В. Застосування норм права (теорія і практика): навч. посіб. / Б. В. Малишев, О. В. Москалюк. - К.: Реферат, 2010. - 260 с.
 9. Молибога М. П. Класифікація тлумачення норм права / М. П. Молибога // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр . - 2010. - Вип. 50. - С. 76-83.
 10. Настасяк І. Ю. Тлумачення правових норм: навч. Посіб. / І. Ю. Настасяк; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 335 с.
 11. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. Слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. Нац. Ун-т внутр. Справ, Херсон. Юрид. Ін-т. - Херсон, 2011. - 262 с.
 12. Прийма С. В. Принципи тлумачення норм права: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. В. Прийма; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2011. - 18 с.
 13. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій): навч. Посіб. Для студ. ВНЗ / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн.. - К.: Ун-т “Україна”, 2013. - 197 с.
 14. Сидорець Т. В. Форми реалізації норми права в контексті європейської юридичної науки // Право України. – 2011. - № 5. – С. 67-71.
 15. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун; МОНМС України, Харк. Нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К.: Прав. єдність, 2011. - 520 с.
 16. Фіроконь А. А. Еволюція тлумачення норм права у європейському законодавстві / А. А. Фіроконь // Право України. – 2011. - № 2. – С. 65-69.
 17. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко, І. В. Бене-дик, І. О. Биля-Сабадаш; ред.: М. В. Цвік, О. В. Петришин; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Право, 2010. - 583 с.
 18. Ярема А. Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. Т. 4. Методологія тлумачення нормативно-правових актів / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, О. Є. Сонін; Акад. Суддів України. - К.: Юрид. Кн.; Севастополь: Ін-т юрид. Дослідж., 2010. - 847 с.
975
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).