Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Торгівля як сфера обміну та сфера комерційної діяльності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Торгівля як сфера обміну та комерційної діяльності
 2. Функціональна структура торгівля в сучасних умовах
 3. Законодавчо-правове регулювання торговельної діяльності суб’єктів комерційної діяльності
 4. Аналіз стану торгівлі як сфери комерційної діяльності та перспективи її розвитку
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Торгівля - це галузь господарства, яка виконує функції обігу товарів (забезпечує їх рух із сфери виробництва у сферу споживання), тобто торгівля - це комерційна діяльність з обороту, купівлі та продажу товарів. Або, іншими словами, торгівля - це комерція. Проте ці два поняття не тотожні, вони мають відмінності. Як відомо, торгівля - атрибут будь-якого суспільства Вона існує в усіх економічних формаціях і відображає рівень розвитку товарно-грошових відносин, носієм яких вона є. Разом з торгівлею розвиваються і відносини купівлі-продажу, які й отримують своє закріплення у визначенні комерції. Ці відносини не можуть існувати без торгівлі, оскільки вони виникають у процесі функціонування останньої і відбивають ступінь її зрілості.

Комерції властиві торгові угоди, спекуляція, “гонитва” за наживою, вигодою, прибутком. Комерція непередбачувана і регулюється ринком. Торгівля виступає формою існування комерції і відбиває відносини купівлі-продажу, що виникають у її процесі. Відмінності не існують без тотожностей, тому торгівлі без комерції теж не буває, оскільки процес купівлі-продажу передбачає отримання прибутку, вигоди, тобто здійснення комерції.

Отже, торгівля і комерція - як тотожність - тимчасова, минуща, відносна, а їх розвиток - зміна абсолютна.

Сьогодні торгівля України перебуває на шляху до комерції, що зумовлено більш високим рівнем розвитку її. Цей процес здійснюється комерціалізацією, тобто роздержавленням торгівлі та ліквідацією адміністративно-командної системи управління її. Передбачається ліквідувати торги, трести, об'єднання, фірми, управління, комбінати та інші аналогічні їм підприємства державної торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та утворення на їх базі структурних підрозділів нових комерційних підприємств торгівлі. При цьому зберегти за новоствореними підприємствами профіль основної їх діяльності з продажу товарів різноманітного асортименту. У сфері оптової торгівлі забезпечити створення і функціонування альтернативних структур, у тому числі заснованих на недержавних формах власності, надаючи їм, в разі потреби, відповідні приміщення. Відносини підприємств оптової торгівлі із новоствореними повинні здійснюватися на основі контрактів (договорів).

Разом з тим процес комерціалізації відбувається складно, повільно. Часто кооперативні підприємства торгівлі на "добровільних" засадах приймають підприємства торгівлі до своїх асоціацій, об'єднань з умовою, що останні делегують їм ряд функцій (природно тих, які в них були раніше).

Об’єкт дослідження - торгівля як сфера комерційної діяльності.

Предмет дослідження - торговельна діяльність в Україні, її особливості, тенденції розвитку, проблеми і перспективи.

Мета роботи - визначити поняття і роль торгівлі як сфери комерційної діяльності, з’ясувати її характерні особливості, правила і закони.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено наступні його завдання:

 • охарактеризувати торгівлю як сферу обміну та комерційної діяльності;
 • з’ясувати функціональну структуру торгівлі в сучасних умовах;
 • проаналізувати законодавчо-правове регулювання торговельної діяльності суб’єктів комерційної діяльності;
 • здійснити аналіз стану торгівлі як сфери комерційної діяльності та перспективи її розвитку.

Методи дослідження. Для досягення поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи, як аналіз фахової, методичної та періодичної літератури, статистичних джерел, методи узагальнення і синтезу та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, яка включає 4 підрозділи, висновків і списку використаних джерел та літератури, загальний обсяг роботи складає 36 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Апопій В.В. Перспективнi структури й органiзацiйнi моделi у сферi торгiвлi // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006.-10 берез. - С.7-11.Вкл.
 2. Апопій В.В. Сучаснi проблеми та стратегiчнi прiоритети розвитку внутрiшньої торгiвлi України // Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2005. - №4. - С.145-153.
 3. Балабан М.П. Оптова торгiвля в iнфраструктурi товарного ринку: проблеми i тенденцiї розвитку // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2006. - №1. - С.31-35.
 4. Балабан М.П. Оптова торгiвля в ринковому середовищi : Ефективнiсть функцiонування та стратегiя розвитку: Монографiя / М.П. Балабан . - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. - 153 с. 
 5. Виноградська А.М. Технологiя комерцiйного пiдприємництва : Навч. посiб. - К.: Центр навчальної лiтератури , 2006. - 780 с.
 6. Гончарук Н. Виключно українське : Український ринок роздрiбної торгiвлi // Контракти. -2006.- №44. - С.34-35.
 7. Гончарук Я.А. Стан i сучаснi тенденцiї розвитку внутрiшньої торгiвлi України // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006.-10 берез. - С.1-3.Вкл.
 8. Дідківська Л.I. Тенденцiї розвитку роздрiбних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - №8. - С.119-125.
 9. Інкотермс : Офiцiйнi правила тлумачення торговельних термiнiв мiжнародної торгової палати.( Редакцiя 2000 р.) // Правове забезпечення господарської дiяльностi: Додаток 1 до газети "Юридичний вiсник України". - 2006. - №1(1). 
 10. Лагутін В.Д. Економiко-правове забезпечення розвитку i функцiонування торгiвлi // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006. - 10 берез.- С.17-19.
 11. Лігоненко Л. Роздрiбна торгiвля України у дзеркалi свiтових тенденцiй розвитку галузi // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2005. - №6. - С.12-22. 
 12. Машляковский М. Инвестиционная привлекательность розничной торговли Украины // Новая торговля. - 2006. - №3. - С.58-62.
 13. Машляковский М. Инвестиционная привлекательность розничной торговли Украины // Новая торговля. - 2006. - №3. - С.58-62.
 14. Настiльна книга працiвника торговельного пiдприємства: Збiрник систематизованого законодавства / Уклад. О. Вiтковська . - Х : Фактор , 2006. - 448 с.
 15. Пасенко В. У контекстi досягнень i прорахункiв : Стан та перспективи розвитку галузi торгiвлi // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2005. - 22 квіт. - С.4.
 16. Про затвердження Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування населення : Постанова вiд 15.06.2006 р. №833 //Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2006. - №31. - С.8-9
 17. Саркісян Л.Г. Формування механiзму подолання економiчних диспропорцiй розвитку внутрiшньої торгiвлi // ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006.-10 берез. - С.20-21.
 18. Теорiя та практика торговельного обслуговування: Навч. посiб. / В.В. Апопiй; I.П. Мiщук; С.I. Рудницький; Ю.М. Хом'як . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 496 с. 
 19. Торгiвля за еталоном // Все для бухгалтера в торгiвлi. - 2005. - №52. - С.35-38.
 20. Тягунова Н.М. Комерцiйна дiяльнiсть на ринку товарiв та послуг: Опорний конспект лекцiй / к.е.н., доц. Н.М. Тягунова; О.А. Спориш, 2005. Полтава: ПУСКУ. - 168 с.
 21. Хасанова В. Деякi питання правової регламентацiї пiдприємництва у сферi внутрiшньої торгiвлi України // Пiдприємництво, господарство i право. - 2005. - №6. - С. 93-96.
4676
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).