Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Трансформація досвіду соціальної роботи США у вітчизняну практику

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Соціальна робота у США: історія, принципи, підходи
1.1. Історія розвитку соціальної роботи і системи соціального забезпечення США
1.2. Особливості сучасної системи соціальної роботи у США з різними категоріями населення
1.3. Характеристика підходів і принципи роботи соціальних працівників у США
2. Дослідження можливих напрямків впровадження досвіду соціальної роботи в США у вітчизняну практику
2.1. Аналіз досвіду практичної підготовки соціальних педагогів у США
2.2. Соціальний супровід у програмах реабілітації наркозалежних у США і Україні
2.3. Застосування підходів до розвитку системи соціального забезпечення США в українській практиці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Зацікавлення проблемою підвищення ефективності практичної підготовки соціальних педагогів в Україні потребує вивчення світового, зокрема, американського досвіду метою покращення системи підготовки соціальних працівників і в нашій країні.

В силу особливостей історичного розвитку соціальна робота в Україні як наука і як вид професійної діяльності, перебуває на етапі становлення, тому сьогодні одним із пріоритетних завдань у цій сфері є створення власної цілісної системи підготовки кадрів для соціальної роботи. Ефективно ж вирішити це завдання неможливо без врахування досвіду, набутого іншими країнами. Особливо вагомим у цьому аспекті є досвід соціальної освіти США, який нагромаджений у цій країні протягом столітнього періоду її розвитку.

Дослідницька робота, пов’язана з різними аспектами соціальної роботи в Україні, в основному зосереджена на соціальній вразливості та на слабких місцях у системі соціального захисту цих соціальних груп, однак існують і додаткові дослідницькі проекти, які вивчають повсякденне життя та умови життя. Соціальне забезпечення та захист – важлива умова соціальної роботи з дітьми та молоддю, які мають проблеми або ризикують постраждати у своєму оточенні, що мають соціальні проблеми або можуть викликати соціальні проблеми внаслідок своєї поведінки.

Дослідженню соціального забезпечення та соціального захисту у різних країнах останнім часом відводиться все більше уваги серед українських дослідників, оскільки після переходу до ринкового типу економічного розвитку Україна проходить шлях більшості зарубіжних країн, натикаючись у всіх сферах на ті самі “підводні камені” соціальної політики і соціального забезпечення.

Однією з актуальних соціальних проблем над якою працюють сьогодні науковці є вивчення і впровадження досвіду соціальної роботи і політики різних країн в українську практику, і з цієї точки зору досвід США як країни з досить давньою історією соціальної роботи є для України незамінним.

Стан дослідження проблеми. Вивченням системи соціальної роботи у США займався ряд вітчизняних і закордонних вчених, серед яких слід відзначити роботи Мельника С.В. Козлова Л.А, Кудрявцевої Г. А., Мустаєвої Ф.А., Потрікеєва О.Л, Доела М., Шадлоу С., Павленока П.Д., Остапчука А. А., Панова Я. Н., Ромма Т. А., Собчак Н. М., Новака Е.С. Зарецкої С.Л., Капранової Л.Д., Фокіна В.А., Целих М. П., Шервіша Ф. та ін.

Загалом же питання використання досвіду зарубіжних країн у системі соціального забезпечення і соціальної роботи в Україні досліджене недостатньо. Серед вітчизняних фахівців, які присвітили свої роботи цій проблемі слід згадати Братусь І. В., Віннікову Л. В., Гайдука Н. М., Сидорова В., Москаленко В.В., Тименко В. М. Тюпті Л.Т., Іванової І.Б.  та ін.

Мета дослідження – з’ясувати  особливості системи соціальної роботи у США і можливі напрямки використання американського досвіду у соціальній роботі в Україні.

Об’єкт дослідження – система соціального забезпечення і соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки.

Предмет дослідження – особливості соціальної роботи у США з точки зору можливості вровадження їх у практику соціальної роботи в Україні.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи нами було визначено завдання дослідження:

1) розглянути історію розвитку соціальної роботи і системи соціального забезпечення США;

2) вивчити особливості сучасної системи соціальної роботи у США з різними категоріями населення;

3) охарактеризувати підходи і принципи роботи соціальних працівників у США;

4) проаналізувати досвід підготовки соціальних педагогів у США;

5) порівняти соціальний супровід у програмах реабілітації наркозалежних у США і Україні;

6) оцінити можливість застосування підходів до розвитку системи соціального забезпечення США в українській практиці.

Гіпотеза дослідження – впровадження окремих елементів системи соціальної роботи у США і вивчення отриманого американськими фахівцями досвіду дасть змогу запобігти негативним процесам у розвитку системи соціальної роботи і соціального забезпечення в Україні і впровадити ефективні заходи в таких галузях, як соціальний супровід наркозалежних і пенсійне забезпечення громадян.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у курсовій роботі завдань ми використовували загальнонаукові, аналітичні і синтетичні методи, серед яких аналіз літератури з досліджуваної проблематики, робота з джерелами Інтернет, узагальнення отриманих у процесі пошуку даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

Список використаних джерел: 
 1. Бех В. П.  Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. - Запоріжжя, 2002. - Вип.24. - С.143-149. 
 2. Братусь І. В. Соціально-педагогічна робота з юними матерями у США та Великій Британії / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2007. - 220 с.
 3. Віннікова Л. В. Система підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2003. - 217 с.
 4. Гайдук Н. М. Професійна підготовка соціальних працівників до здійснення посередництва (на матеріалах США і Канади) / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2004. - 264 с.
 5. Зарубіжний та міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин та соціального захисту населення // за ред. к.е.н. С.В.Мельника. - Луганськ, 2005.
 6. Козлов Л.А. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы. - М.: Гемини, 1997. - 46 с.
 7. Кудрявцева, Г. А. Социальная работа за рубежом: учеб.-метод. пособие / Г.А. Кудрявцева, Ф.А. Мустаева, О.Л. Потрикеева. - Магнитогорск : МГПИ, 1999. - 35 с.
 8. Новіков В., Сіройч 3. Концептуальні засади соціально орієнтованої економіки (практика європейських країн) // Україна: аспекти праці. - № 6. -2004. – С.19-22.
 9. Обучение практике социальной работы: Международн.взгляд и перспектива / под ред. М.Доэла и С.Шадлоу. - М., 1997. - 223 с.
 10. Обучение социальной работе: сост.и перспективы: Материалы Междунар. Конгрессов Школ социальной работы. - М., 1997. - 283 с.
 11. Основы социальной работы: учебник / отв.ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА. - М., 1998. - 368 с.
 12. Особливості соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності // Проблеми педагогічних технологій. - Луцьк, 2004. - Вип.3-4 (28-29). - С.122-157. 
 13. Остапчук А. А. Соціально-економічна адаптація іммігрантів у США (1970-90 р.р. ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.03 / НАН України; Інститут історії України - К., 1995. - 23 с.
 14. Панов Я. Н. Социальное обслуживание населения. Социальная работа за рубежом / Энциклопедия социальной работы. - М., 2003. - 756 с.
 15. Практична соціальна робота / за ред. П.Картер та ін.. - Амстердам-К.: Асоц. психіатрів України, 1996. - 184 с. 
 16. Професія працівника соціального захисту населення:вимоги та типізація / Н.І.Кривоконь // Практична психологія та соціальна робота. -2000. -№ 4 . - С. 43-45.
 17. Ромм Т. А. Социальная работа за рубежом: учеб. пособие / Т.А. Ромм ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2003. - 160 с.
 18. Семигіна Т. В.  Підготовка соціальних працівників до роботи в громаді // Наукові записки. - К., 2002. - Т.20: Спец. вип., ч.2. - С.389-393. 
 19. Сидоров В. Навчання практиці соціальної роботи в Україні: шлях до Європи // Соц.політика і соц. робота. - 2003. - №3,4. - С.15-26. 
 20. Собчак Н. М. Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у системі неперервної освіти США: Дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 351 с.
 21. Социальная работа за рубежом: учеб. пособие / Волгогр. гос. ун-т; под общ. ред. Е.С. Новак. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2001. - 170 с.
 22. Социальная работа и подготовка социальных работников в Великобритании, Канаде, США : (учеб.-метод. пособие) / Ком. социал. помощи семье и детям М-ва социал. защиты населения Рос. Федерации, Исслед. центр пробл. качества подгот. специалистов. - М. : Исслед. центр пробл. качества подгот. специалистов, 1992. - 198 с.
 23. Социальное обеспечение в странах Запада: США, Канада и Великобритания: сб. обзоров / ред.-сост. Зарецкая С.Л., Капранова Л.Д. - М.: ИНИОН, 1994. - 180 с.
 24. Соціальна робота:наука і професія/ І.Мигович // Віче. -1998. -№ 5. - С. 74-86.
 25. Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування: Матеріали наук.-практ. конф., 12 трав. 2005 р., Черкаси / АПН України. Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України та ін.; редкол.: В.В.Москаленко та ін. - К.: Фенікс, 2005. - 663 с. 
 26. Стан реформування системи соціальних пільг та напрями її вдосконалення. Огляд зарубіжного досвіду // Інформаційний матеріал ДУ НДІ соціально-трудових відносин. - Луганськ, 2005.
 27. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 28. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие для высшей школы. - М., 2000. - 490 с.
 29. Тименко В. М. Педагогічні засади соціальної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах США / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 2005. - 231 с.
 30. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 - 408 с.
 31. Фокин В.А. Социальная работа с пожилыми в США. - М.: МГПИ, 2002. - 196 с.
 32. Целых М. П. Социальная работа за рубежом. Соединенные Штаты Америки: уч. пос. - М.: Академия, 2007. - 128 с.
 33. Шервиш Ф. Обучение и практика социальной работы в США / Теория и практика соц.работы: отеч.и заруб.опыт. - М. - Тула, 1993. - 340 с.
 34. Social Work in the United States: 50 Years of Challenge and Change. - July 31, 2006. - IFSW World Conference. - Munich, Germany. – 45 p.
 35. www.cswe.org - Консультаційний центр  з підготовки соціальних працівників США.
 36. www.socialworkers.org - Асоціація соціальних працівників США.
 37. www.sswaa.org - Асоціація соціальних працівників шкіл США.
2643
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).