Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Трансформація споживчого ринку та його регулювання в перехідній економіці

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В. Н. Каразіна
 
ГРОДЕЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
УДК 330: 339. 13
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
 
Спеціальність 08. 01. 01 – економічна теорія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Харків – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Воробйов Євген Михайлович, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії.
Офіційні
опоненти - доктор економічних наук, доцент Тютюнникова Світлана Володимирівна, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління; - кандидат економічних наук, доцент Довгаль Олена Андріївна, Харківський гуманітарний університет „Народна українська академія”, завідувач кафедри економічної теорії. 
Провідна
організація - Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної теорії, м. Донецьк.
Захист відбудеться 24 січня 2003 р. о 17. 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 051. 01 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України за адресою: 61077, м. Харків, майдан Свободи, буд. 4, ауд. V-67.
З дисертацією можна ознайомитись в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, м. Харків, майдан Свободи, буд. 4.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Системна трансформація України в напрямку ефективної соціально орієнтованої ринкової економіки пов’язується, перш за все, з переходом до типової в розвинутих країнах системи взаємозв’язку виробництва і потреб, в якій останні реалізуються через свою платоспроможну форму – попит. Подібна спрямованість економічних реформ передбачає відмову від централізовано-планової моделі, зорієнтованої, в першу чергу, на досягнення необхідних обсягів виробництва, а не на забезпечення реальних потреб.
У контексті визначених завдань особливого значення набувають проблеми функціонування споживчого ринку як основного механізму реалізації потреб в товарах та послугах невиробничого характеру, відтворення людини в сукупності її фізичних, інтелектуальних та духовних якостей. Незбалансованість споживчого ринку приводить до неможливості оптимального використання трудового, інноваційного і творчого потенціалу робочої сили, викликає макроекономічну нестабільність та соціальну напруженість. Саме тому проблема державного регулювання та стабілізації на даному ринку є тією ключовою проблемою, на якій замикається багато інших. Це обумовлює необхідність розробки нового комплексного підходу до формування споживчого ринку, його структури, умов та методів стабілізації, процесів, що відбуваються у сфері особистого споживання.
Цілий ряд положень теорії споживання знайшли своє відображення в роботах К. Маркса, Г. Зіммеля, В. Зомбарта, М. Вебера, А. І. Левіна, Н. Я. Петрикова, А. П. Яркіна, Л. Я. Баранової, В. Д. Бєлкіна, Н. В. Белоха, В. П. Соловйова, А. Н. Шохіна та інших. Проблема особистих економічних потреб знайшла своє відображення в роботах В. В. Радаєва, В. М. Бєлоусова, Е. Г. Кудєліна, Г. С. Саркісянца, І. Н. Шутова, А. А. Чухно, У. Г. Чернявського, Л. Ф. Столмова та інших. Широкий матеріал щодо аналізу основних принципів побудови ринкового механізму встановлення рівноваги та використання конкретних форм і методів державного впливу на даний процес представляють собою моделі, розроблені такими представниками світової економічної думки, як Дж. М. Кейнс, Л. Мізес, Ф. Найт, П. Самуельсон, М. Фрідмен, С. Хансен, Ф. Хайєк, Д. Хікс, Й. Шумпетер та іншими.
Проте, в даних роботах проблеми функціонування споживчого ринку не є безпосереднім предметом дослідження, а виконують лише допоміжну роль. Необхідного підходу до розробки єдиного цілісного методу дослідження споживчого ринку, його структури, умов стабілізації та можливостей державного регулювання поки що не знайдено. Немає єдності й щодо ролі держави в цих процесах.
Актуальність питань трансформації споживчого ринку та його регулювання, їх недостатня наукова розробленість і дискусійність багатьох важливих проблем визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та логіку дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах теми науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна “Трансформаційна економіка: загальні тенденції і особливості їх прояву в Україні” (номер державної реєстрації 0199U004422).
Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного політико-економічного аналізу трансформації споживчого ринку, його структури, механізмів стабілізації та регулювання, розробці практичних рекомендацій по вдосконаленню захисту прав споживачів в Україні. Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:
– визначити сутність, структуру та основні трансформаційні зрушення споживчого ринку в перехідній економіці;
– виділити та систематизувати різні види споживчих ринків;
– розкрити особливості особистого споживання в перехідній економіці;
– виявити пріоритетні напрямки державного регулювання споживчого ринку;
– розробити заходи вдосконалення захисту прав споживачів в Україні.
Об’єктом дослідження є споживчий ринок в умовах перехідної економіки.
Предметом дослідження став процес трансформації споживчого ринку, його регулювання в перехідній економіці.
Методологічну основу дисертації складає діалектичний метод як загальний науковий метод пізнання соціально-економічних явищ. Комплексно-системне дослідження споживчого ринку обумовило застосування різних конкретно-наукових методів: системного,
Фото Капча