Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Транзакційний аналіз студентсько-викладацької взаємодії в умовах кредитно-транcферної системи навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
86
Мова: 
Українська
Ціна: 
1500 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичний аналіз міжособистісної взаємодії викладачів та студентів в умовах кредитно-транcферної системи навчання
1.1. Загальна характеристика взаємодії викладачів та студентів в умовах ВНЗ
1.2. Особливості транзакційної взаємодії викладача і студентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання
1.3. Характеристика педагогічних позицій викладача у транзакційній взаємодії зі студентами в умовах кредитно-трансферної системи навчання
1.4. Проблеми і бар’єри транзакційної взаємодії викладачів та сту-дентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання
2. Емпіричне дослідження проблем транзакційної взаємодії викладачів і студентів та їх корекція
2.1. Діагностика транзакційної взаємодії викладачів і студентів 1-3 курсу
2.2. Результати діагностичного дослідження рівня потреби спілкування у реальній практиці навчальної діяльності студентів.
2.3. Аналіз результатів дослідження
2.4. Програма розвитку комунікативних умінь і навичок студентів у взаємодії з викладачами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Розвиток студентів у системі кредитно-трансферної системи навчання є однією з основних проблем новітньої світової і української психолого-педагогічної науки. Це - стратегічний напрям освіти у вищих навчальних  закладах.

Значна частина студентів і викладачів українських вищих закладів освіти має внутрішні конфлікти, комплекси, психічні захисти. Чимало з них досягають рівня фрустрації, преневротичних і невротичних станів. Всі ці негативні явища істотно перешкоджають розвивальним процесам у психіці особистості. Негативні прояви у спілкуванні в навчально-виховному процесі в умовах кредитно-трансферної системи посідають одне із чільних місць у детермінації цих деструктивних феноменів. Отже, спрямування навчально-виховного процесу в розвивальному напрямі вимагає насамперед усунення деструктивних комунікативних домінант.

Особливої актуальності студентсько-викладацька взаємодія набуває в умовах кредитно-транcферної системи. Навіть гуманітарні спеціальності не зорієнтовані на формування ієрархізованої ціннісно-орієнтаційної компоненти у структурі особистості майбутнього фахівця. Тому саме духовно-ціннісний зміст спілкування учасників навчально-виховного процесу визначає досягнення основної мети гуманістичної освіти - розвитку учня, студента як самоцінної, здатної до самоактуалізації, самовдосконалення, самодостатньої особистості.

Розвивальна комунікативна ситуація стимулює інтелектуальну діяльність студентів, їх мисленнєво-пошукову активність на рівні діалогічно-дискусійного спілкування з викладачем, яке в такій ситуації спрямоване на пошук істини кожним суб'єктом спілкування разом з усіма його учасниками. Це спричиняє інтелектуальне задоволення від навчання, що є істотним психологічним фактором його ефективності.

Основним функціональним полем розвивальної комунікативної ситуації у сучасних вищих закладах освіти є аудиторні заняття в умовах кредитно-транс-ферної системи. Саме в навчальній аудиторії у процесі отримання студентами балів за навчальні досягнення уможливлюється пізнавальний та духовно-цінніс-ний, діалог – основа транзакційної взаємодії викладача і студента.

Актуальність дослідження психологічних чинників транзакційної взаємодії викладача і студента у вищих закладах освіти підвищується тим, що у вітчизняній психолого-педагогічній науці немає розробок дисертаційного та монографічного рівня, безпосередньо присвячених цій проблемі.

Стан дослідження проблеми. Проблеми педагогічного спілкування у процесі навчальної взаємодії «викладач-студент» досліджувалися Г.В. Бєлєнь-кою [4], С. М. Гончаровим [10], Л. В. Долинською [11], М.А. Машовець [24] та ін.). Висвітленням особливостей педагогічно ефективного спілкування у структурі професійно важливих якостей педагога займалися Л. Барановська [1], В. Костриченко [21], В. О. Раздольська [34] та ін.). Контексту дослідження психологічних аспектів транзакційної взаємодії викладачів і студентів тор-каються праці Л. М. Гнатик [7], І. М. Зарішняк [15], С. Коваль [17], О. Сар-навської [37] та ін.); комунікативним процесам міжособистісної взаємодії вик-ладача і студента присвячені роботи А. Г. Михайлової [27], Я. О. Ольшевської [29], О. О. Пісоцької [30], А. Я. Сохнич [41] та інших.

Об'єкт дослідження - педагогічне спілкування викладача і студента у кредитно-трансферній системі навчання.

Предмет дослідження - функціональна структура психологічних факторів транзакційної взаємодії викладача і студента у вищому закладі освіти в умовах кредитно-трансферної системи навчання.

Мета дослідження - виявлення і уточнення транзакційної взаємодії викладача і студента у вищому закладі освіти в умовах кредитно-трансферної системи навчання та їх корекція. 

Відповідно до теми, об’єкта і мети роботи визначено наступні завдання: 

 • дати загальну характеристику взаємодії викладачів та студентів в умовах ВНЗ;
 • дослідити особливості транзакційної взаємодії викладача і студентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання;
 • охарактеризувати педагогічні позиції викладача у транзакційній взає-модії зі студентами в умовах кредитно-трансферної системи навчання;
 • з’ясувати проблеми і бар’єри транзакційної взаємодії викладачів та сту-дентів в умовах кредитно-трансферної системи навчання;
 • емпірично дослідити проблеми транзакційної взаємодії викладачів і студентів та методику їх корекції.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс науково-дослідних методів: теоретичні – аналіз наукової літератури з проблематики транзакційної взаємодії, систематизація та узагальнення отриманої інформації для виявлення суті і проблеми транзакційної взаємодії викладачів і студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі, їхніх функцій та механізмів прояву; емпіричні – спостереження, анкетування та інтерв’ювання, індивідуальні бесіди.

Емпірична база дослідження. Дослідження проводилося на базі Рівненського державного гуманітарного університету. У дослідженні приймало участь 120 студентів 1-3 курсів.

Наукова новизна дослідження полягає в екстраполяції підходів до транзакційної взаємодії викладача і студента у вищому закладі освіти до умов кредитно-трансферної системи навчання. Виявлено комплекс психологічних чинників, які утруднюють спілкування у вищих закладах освіти. Чільне місце серед цих чинників посідає авторитарність і відчуженість викладача, що ґрунтуються на його негативному і байдужому ставленні до студентів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та апробації методики потимізації спілкування викладачів і студентів на основі поєднання тренінгового методу АСПН, дискусійно-семінарського методу і методики екзистенціальної гри.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (49 найменувань) і додатків. Загальний обсяг роботи - 86 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Барановська Л. Спрямованість діяльності викладача ВНЗ на попередження конфліктів за суб'єкт-суб'єктної взаємодії / Л. Барановська, А. Дьомін // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2009. - № 1. - С. 76-84.
 2. Бенера В. Є. Міжособистісна взаємодія педагога і студентів у вищій школі / В. Є. Бенера // Наука і освіта. - 2008. - № 3. - С. 95-100.
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. - Кн.2. Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / І.Д.  Бех. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.
 4. Бєлєнька Г.В. Взаємодія викладача та студентів у процесі вузовської лекції / Бєлєнька Г.В. // Наукові записки. XXXVI:Збірник наук.ст.НПУ імені М.Драгоманова.Ч.1:Педагогічні та історичні науки. - К,2000. - С.17-23.
 5. Боровець М. Індивідуальне спілкування як один із методів організації навчального процесу у вищій школі за кредитно-модульної системи / М. Боровець // Нова пед. думка. - 2008. - № 2. - С. 79-81.
 6. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні : підручник / Н. Ю. Бутенко – К. : КНЕУ, 2004. – 383 с.
 7. Гнатик Л. М. Психолого-педагогічні проблеми спілкування викладача та студента / Л. М. Гнатик, М. М. Баран, І. М. Васькович // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.3. - С. 380-385.
 8. Голярдик Н. А. Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів у вищих навчальних закладах / Н. А. Голярдик, Л. Л. Дика // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. - 2014. - № 2. - С. 64-73.
 9. Гончар О. В. Педагогічна взаємодія учасників навчального процесу в системі вищої освіти України (історико-педагогічний аспект) : монографія / О. В. Гончар; МОНМС України, Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 423 c.
 10. Гончаров С. М. Дидактичні основи кредитно-модульної системи організації навчального процесу : Моногр. / С. М. Гончаров; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2006. - 192 c.
 11. Долинська Л. В. Діалогічність як умова ефективної педагогічної взаємодії викладача зі студентом / Л. В. Долинська, Г. Пількевич // Наука і освіта. - 2008. - № 3. - С. 143-145.
 12. Євсєєва О. Взаємодія викладача і студента у процесі виконання творчих завдань / О. Євсєєва // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. - 2005. - N3. - С. 39-41.
 13. Євсюков О. Ф. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. для магістрантів та аспірантів аграр. ВНЗ : навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "магістр" спец. "Землеустрій та кадастр" у ВНЗ II - IV рівнів акредитації / О. Ф. Євсюков, Л. В. Герман, О. В. Тихоненко, І. Ю. Підгородецька; ред.: О. Ф. Євсюков; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2014. - 263 c.
 14. Зайченко І. В. Педагогіка і методика викладання у вищій школі : навч. посіб. для магістрантів спец. 8.05180101 "Технологія деревообробки" / І. В. Зайченко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Компринт, 2015. - 443 c.
 15. Зарішняк І. М. Сутність дидактичної емоційної взаємодії "викладач - студент" / І. М. Зарішняк // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 23. - С. 52-55.
 16. Кісенко О. О. Функції та якості професійної діяльності майбутнього викладача вищої школи у контексті Болонського процесу / О. О. Кісенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. - 2010. - Вип. 181, ч. 2. - С. 99-102.
 17. Коваль С. Психологічні умови забезпечення розвиваючої (діалогічної) педагогічної взаємодії / С. Коваль // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського ун-ту. - 1998. - Вип. 2. - Ч. 1. - С. 160-164.
 18. Ковальчук З. Я. Стиль педагогічної взаємодії: ціннісно-смислові, когнітивні й функціональні складові / З. Я. Ковальчук // Пед. процес: теорія і практика : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 2. - С. 195-203.
 19. Комінко С.Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посібн. / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер. – Тернопіль : Вид-во "Карт-бланш". – 2005. – 155 с.
 20. Король В. М. Взаємодія викладача і лідера академічної групи / В. М. Король // Наукова сесія, присвячена 175-річчю Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : За версією і сприянням ректора університету В. П. Андрущенка / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Кн. 1. - С. 194-203.
 21. Костриченко В. Взаємодія у системі "викладач - студент" як чинник особистісно-професійного зростання майбутнього фахівця / В. Костриченко, Н. Кушнір // Нова пед. думка. - 2012. - № 1. - С. 117-119.
 22. Леонтьев А.А. Психология общения : учебн. пособ. [для студ. ВУЗов] . – Изд. 4-ое, перераб. и доп. / А.А. Леонтьев. – М. : Изд-во "Смысл"; Изд. Центр "Академия". – 2007. – 224 с.
 23. Лисак Н. О. Педагогічна взаємодія у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу / Н. О. Лисак // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 40. - С. 35-40.
 24. Машовець М. А. Педагогічна взаємодія викладача із студентами як основа формування концепції "Я - професіонал" : сборник / М.А. Машовець // Вісник : Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2003. - Вип. 6. - С. 37-38.
 25. Мелихова И. А. Влияние мотивов выбора деятельности преподавателя на мотивацию учебной деятельности студентов / И. А. Мелихова, В. Вейда // Наука і освіта. - 2008. - № 3. - С. 67-71.
 26. Микитюк Г. Ю. Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення осо-бистості майбутнього вчителя : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г. Ю. Микитюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003. - 20 c.
 27. Михайлова А. Г. Педагогічна взаємодія між викладачем та студентом як одна із категорій акмеологічної позиції / А. Г. Михайлова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 19. - С. 153-159.
 28. Науменко Н. В. Валеологічні аспекти співпраці викладача та студентів в аудиторії / Н. В. Науменко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2008. - № 24. - С. 85-88.
 29. Ольшевська Я. О. Суб'єктивний підхід у педагогічній взаємодії в системі відносин "викладач- студент" / Я. О. Ольшевська // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2012 рік, 9-10 лютого 2013 року / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - С. 179-181.
 30. Пісоцька О. О., Знаменська В. І. Питання комунікації в технології педагогічної взаємодії / О. О. Пісоцька, В. І. Знаменська // Інноваційні освітні технології у підготовці медичних кадрів (ч. ІІ) : матеріали навчально-методичної конференції. – Полтава, 2010. – С. 41–42.
 31. Пісоцька О.О. Особливості взаємодії викладача і студентів у навчально-виховному процесі / О. О. Пісоцька, І. В. Знаменська // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2009. – Т. 9, Вип. 4 (28), Ч. 3. – С. 264–265.
 32. Пономарьов О. С. Філософія спілкування в контексті педагогічної культури / О. С. Пономарьов // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол.. - 2012. - № 2. - С. 17-25.
 33. Прядко Н. О. Особливості оцінки студентами особистості викладача / Н. О. Прядко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наукових праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2013. Серія: Психологічні науки, Вип. 114. - С. 172-175
 34. Раздольська, В. О. Навчальна взаємодія викладач-студент як сукупність педагогічних явищ / В. О. Раздольська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. [Серія 21]: Історико-педагогічні студії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 8. - С. 236-239.
 35. Ревенко В. В. Інтерактивна взаємодія як одна з умов ефективної організації процесу навчання у ВНЗ / В. В. Ревенко // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 29. - С. 301-305.
 36. Савенкова Л. О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт психолого-педагогічного управління : монографія / Л. О. Савенкова. – К. : КНЕУ, 2005. – 212 с.
 37. Сарнавська О. Морально-етичні аспекти співпраці суб'єктів навчально-виховного процесу ВНЗ / О. Сарнавська // Нова пед. думка. - 2012. - № 1. - С. 57-60.
 38. Скафа О. І. Наукові засади методичного забезпечення кредитно-модульної системи навчання у вищій школі : монографія / О. І. Скафа, Н. М. Лосєва, О. В. Мазнєв. - Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2009. - 379 c.
 39. Слободянюк Т. Б. Забезпечення педагогічних умов взаємодії викладача і студентів у навчальній роботі / Т. Б. Слободянюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. [Серія 21]: Історико-педагогічні студії : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 8. - С. 257-259.
 40. Сопілко Н.В. Психолого-педагогічні особливості взаємодії викладача та студентів ВНЗ під час вивчення іноземної мови / Н.В. Сопілко // Наукові записки. Cерія : Психолого-педагогічні науки / Ніжинський державний ун-т ім. М. Гоголя ; за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – №5. – С. 155-157.
 41. Сохнич А. Я. Взаємодія викладачів і студентів у ВНЗ / А. Я. Сохнич // Управлінські компетенції викладача вищої школи : Матеріали Міжнар. наук.-практич. конференції, 14-15 березня 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - С. 191-194.
 42. Тарарак Н. Г. Ціннісна педагогічна взаємодія учасників навчального процесу вищої школи України / Н. Г. Тарарак // Освіта та пед. наука. - 2013. - № 3. - С. 27-32.
 43. Туркот Т. І. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. магістратури спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Т. І. Туркот, О. А. Коновал. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 465 c.
 44. Федорова Н. В. Рівні гуманістичної взаємодії студентів з викладачами в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів / Н. В. Федорова // Пед. науки : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 65. - С. 375-381.
 45. Черепанова Г. Л. Особливості взаємодії викладача зі студентами в процесі їхньої підготовки до самовиховання / Г. Л. Черепанова // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 29. - С. 272-277.
 46. Шлапак О. М. Взаємодія викладача та студентів у процесі застосування дидактичних ігор / О. М. Шлапак // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 33. - С. 569-574.
 47. Яблонська Т. М. Взаємодія викладача та студентів у педагогічній підготовці, побудованій на принципі рольової перспективи / Т. М. Яблонська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закл. освіти : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 4 (47). - С. 220-224.
 48. Ящук І. П. Особистісно-орієнтована взаємодія "студент-викладач" в межах навчально-виховного процесу вищого педагогічного закладу / І.П. Ящук // Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М.П. Драгоманова: До 170-ліття НПУ ім. М.П. Драгоманова. До 15-річчя кафедри педагогічної творчості. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2005. - Вип. 3 (13). - С. 219-222.
10636
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).