Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Туристична індустрія Великобританії

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
45
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Природно-кліматичні умови, культурно-історичні пам’ят-ки та рекреаційні ресурси
1.1. Природно-кліматичні умови
1.2. Культурно-історичні пам’ятки
1.3. Рекреаційні ресурси
Висновки до розділу 1
2. Розвиток туристичного бізнесу у Великобританії
2.1. Історія становлення туризму у Великобританії
2.2. Характеристика внутрішнього і зовнішнього туризму у Великобританії
2.3. Найбільші туристичні центри Великобританії
Висновки до розділу 2
3. Туристична інфраструктура Великобританії
3.1. Готельно-ресторанний комплекс
3.2. Транспортне забезпечення
3.3. Проблеми та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Великобританії
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Незважаючи на те, що Велика Британія знаходиться на півночі Європи, розташована на островах, має вологий і туманний клімат, вона, проте, володіє величезною туристичною привабливістю. Завдяки природно-кліматичним, культурно-історичним і соціально-економічним факто-рам у країні розвинено багато видів туризму: морський рекреаційний (вітрильні регати, прогулянки на яхтах, серфінг), лікувально-оздоровчий, навчальний, діловий, культурно-пізнавальний. Крім того, Велика Британія завжди асоціювалася з королівською родиною, яка стала невід’ємною частиною її іміджу й історії, з ритуалами, що незмінилися протягом часу.

Слід зазначити, що Велика Британія є батьківщиною сучасного туризму як форми здійснення культурного дозвілля, тому що ще в 1841 році англієць Томас Кук заснував першу у світі туристичну фірму, яка провела для п’ятисот сімдесяти людей масову прогулянку залізничним транспортом по пригородах Лондона. Те, що міжнародний туризм здобув широкого розвитку саме в Англії, пояснюється низкою причин: її більш високим на той час ступенем розвитку економіки в порівнянні з іншими країнами й більш високим рівнем життя місцевого населення, швидкою урбанізацією, впровадженням загальної початкової й розвитком середньої й вищої освіти, передовим трудовим законодавством, що встановило для всіх працівників щорічну оплачувану відпустку та обмежило робочий день, гарним розвитком для того часу залізничного й морського транспорту, близькістю до континентальної Європи.

У теперішній час внесок туризму в економіку Великої Британії досить значний і характеризується наступними показниками: створює 5% внутрішнього валового продукту держави, забезпечує зайнятістю біля 2 млн осіб, що становить 7,5% економічно активного населення країни.

Стан дослідження проблеми. Проблеми організації туризму та турис-тичної діяльності у країнах Західної Європи розглядають В. В. Безуглий [1], М. П. Мальська [11], В.Л. Погодіна [16], І. В. Смаль [17], В. М. Юрківський [22] та ін. Теоретичні та прикладні аспекти туризму в умовах Великобританії, організації окремих його видів описані в публікаціях М. Д. Бикової [2], С. К. Волкова [6], М. В. Кобеця [9], Є. К. Соколової [19], І. С. Шапки [21] та інших. Загальні засади туристичного потенціалу Об’єднаного королівства розроблені Ю. І. Веклич [4], С. С. Галасюк [7], С. П. Мовчаном [13], Н.Ф. Вовченко [15] та ін.

Об’єкт дослідження – туристична індустрія Великобританії в сучасних умовах.

Предмет дослідження – особливості потенціалу і перспектив розвитку галузей туризму у Великобританії. 

Мета роботи – проаналізувати природний та індустріальний, соціально-культруний потенціал туристичної індустрії Великобританії. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати природно-кліматичні умови, культурно-історичні пам’ят-ки та рекреаційні ресурси;
 • дослідити розвиток туристичного бізнесу у Великобританії;
 • охарактеризувати туристичну інфраструктуру Великобританії.

Методи дослідження. При написанні курсової роботи використовувалися базові науково-теоретичні положення рекреаційної географії, а також ідеї та концепції, розроблені у сучасній туристичній науці. У роботі використано також такі наукові методи дослідження: аналітичний, синтетичний, системний аналіз, порівняльно-географічний та ін. 

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три поширені розділи, висновки, список використаних джерел і додатки, загальний обсяг роботи склав 45 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Безуглий В. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу : Посіб. / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. - К. : Вид. центр "Акад.", 2003. - 688 c.
 2. Бикова М. Д. Географічні аспекти становлення і розвитку міжнародного туризму у Великобританії / М. Д. Бикова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 23. - С. 241-245.
 3. Британия надеется, что перекрестный год культуры повлияет на туризм [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ria.ru/culture/20140121/990451789.html#ixzz3EP7UMaMZ (дата обращения: 21.01.2015).
 4. Веклич Ю.І. Geography of Great Britain - Книга для читання з географії Великої Британії (англійською мовою): Посібник з курсу «Країнознавство» / Укладач Ю.І. Веклич. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. – 66 c.
 5. Вигран О.Ф. Знайомтеся: Великобританія / О.Ф. Вигран. – К.: Форум, 2001. – 304 с.
 6. Волков С. К. Туристская индустрия Шотландии: отличительные признаки и особенности развития / С. К. Волков // Изв. ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, перспектива)". Вып. 10 : межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2010. - № 13. - C. 129-135.
 7. Галасюк С. С. Основні напрями розвитку туристичного ринку Великої Британії / С. С. Галасюк // Одеський державний економічний університет. – 2009. – С. 33-37.
 8. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник для образовательных учреждений туристского профиля / В.А. Квартальнов. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 313 с.
 9. Кобец М.В. Опыт Великобритании и Австралии по развитию внутреннего и въездного туризма с целью посещения друзей и родственников / М.В. Кобец // Международный журнал «ЭПОС». - № 2 (58). - 2014. - С. 89-95.
 10. Кузик С. П. Географія туризму : навч. посіб. / С. П. Кузик; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : Знання, 2011. - 271 c.
 11. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підруч. / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - К. : Знання, 2008. - 661 c.
 12. Міжнародний туризм: методика і матеріали статистичних досліджень : навч. вид. / уклад.: О. Д. Король, Т. Д. Скутар; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2008. - 64 c.
 13. Мовчан С. П. Велика Британія: географія, історія, культура : [навч. посіб.] / С. П. Мовчан, Г. М. Кипаренко. - Л. : ПАІС, 2012. - 494 c.
 14. Музыкальный туризм приносит экономике Британии около 1 млрд евро в год [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ilmeny.org.ru/24943-muzykalnyy-turizm-prinosit-ekonomike-britanii... (дата обращения 17.01.2015).
 15. По Великій Британії: Навч. посіб. з курсу «Країнознавство» / Уклад. Н.Ф. Вовченко. – К.: Знання, 2002. - 222 с.
 16. Погодина В.Л. География туризма: учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова / Под ред. Е.И. Богданова. - М.: Инфра-М, 2014. - 256 с.
 17. Смаль І. В. Географія туризму : навч. посіб. / І. В. Смаль. - Ніжин, 2011. - 574 c.
 18. Смаль І. В. Соціально-економічна географія світу. Регіони і країни: Європа : навч. посіб. / І. В. Смаль, О. М. Харченко; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - 499 c.
 19. Соколова Е.К. Индустрия туризма Великобритании в условиях экономического кризиса / Е.К. Соколова / Журнал НЭА. - № 4 (24). – 2014. - с. 195-200.
 20. Спортивный туризм в Великобритании [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.poedem. ru/news/1453 (дата обращения: 23.01.2015).
 21. Шапка І. С. Політика Великобританії у галузі музейної справи та роль музеїв у формуванні туристичного іміджу країни / І. С. Шапка // Економічна та соціальна географія: наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол. : С. І. Іщук (відп. ред.) та ін.]. - Київ: КНУ, 2014. - С. 276-283.
 22. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни : Підруч. для студ. геогр. спец. вищ. закл. освіти / В. М. Юрківський. - К. : Либідь, 2000. - 416 c. 
 23. Analysis of the UK Government’s 2015 tourism policy. By: Kennel, James; Chaperon, Samantha. Cultural Trends. 2016, Vol. 22, Issue ¾, p. 278-284.
 24. Expenditure and visits [Электронный ресурс]. – [2016]. – Режим доступа: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Tourism-Culture-Sports/ ТendExpenditureVisits
 25. Music’s £ 2 bn. Boost for UK tourism. By: Williams, Paul. Music Week. 10/11/2013. Issue 41, p. 1.
 26. Official statistics [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mla.gov.uk/, http://www.mla.gov.uk/what/research/statistics
 27. The development of cultural tourism: a review of UK experience. By: Yi-De Liu; Chi-Fan Lin. In: Tourismos: an International Multidisciplinary Journal of Tourism, 2011, Vol. 6, Issue 2, p. 363.
 28. Tourism is leading UK economy growth. By Jansen, Kurt.Caterer & Hotelkeeper.9/26/2014, Vol. 204. Issue 4844, p. 22.
10612
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).