Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Туризм як форма соціальної активності людини: соціально-філософський аналіз

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Головашенко Ольга Вячеславівна
 
УДК 141. 7: 796. 5: 379. 85
 
Туризм як форма соціальної активності людини: соціально-філософський аналіз
 
09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
 
Запоріжжя – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Запорізького державного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філософських наук, доцент Кривега Людмила Дмитрівна, завідувач кафедри філософії Запорізького державного університету.
Офіційні опоненти: – доктор філософських наук, Цюрупа Михайло Володимирович, завідувач кафедри філософії та соціальних наук Київського університету туризму, економіки і права; - кандидат філософських наук Лепський Максим Анатолійович, начальник управління з питань внутрішньої політики Запорізької облдержадміністрації.
Провідна установа – Центр гуманітарної освіти Національної Академії наук України (м. Київ).
Захист відбудеться 06. 12. 2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17. 051. 01 по захисту дисертацій в Запорізькому державному університеті Міністерства освіти і науки України (адреса: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. V, ауд. 326).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького державного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. ІІ.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження обумовлюється тими об'єктивними процесами, що свідчать про якісні зміни в життєдіяльності сучасної людини. Це стосується, насамперед, зростання ролі туризму в системі суспільного виробництва, посилення залежності соціалізації людини і реалізації нею свого потенціалу від її туристської активності, а також змін в змісті і характері праці під впливом глобалізації соціальних процесів і підвищення мобільності людини, що стимулює розвиток туристичної індустрії. Туристська діяльність людини та її результат обумовлюють вирішення таких важливих соціальних завдань як повноцінне відтворення людини як біосоціальної істоти в умовах монотонної праці і повсякденності, надання особистості нових емоційних та естетичних вражень і засвоєння нею передових форм соціального досвіду.
В зв'язку з цим особливого значення набуває соціально-філософський аналіз феномену туризму як важливого чинника соціального розвитку і форми соціальної активності сучасної особи.
Виникнення та поширення тенденцій до зростання значення дозвіллєвих форм життєдіяльності людини викликає необхідність соціально-філософського дослідження сутності та людинотворчої спрямованості туризму.
Важливого значення дослідження цієї проблеми набуває в Україні, де розвиток туризму виступає одним з пріоритетних напрямків подальшого розвитку українського суспільства, що обумовить успішність входження нашої країни до числа передових країн світу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до державної бюджетної теми кафедри філософії Запорізького державного університету «Вдосконалення змісту і методики викладання філософських дисциплін в вузі як фактор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної України» (шифр держреєстрації № 0194У043134).
Мета і завдання дослідження полягає в тому, щоб здійснити соціально-філософський аналіз туризму як форми соціальної активності людини.
Реалізація цієї мети зумовила постановку таких завдань:
дати визначення туризму як соціального явища;
проаналізувати специфіку туризму як форми соціальної активності особи;
уточнити філософсько-методологічний інструментарій дослідження туризму як соціального явища;
виявити критерії типології туризму та характеристики основних його видів;
з'ясувати та розкрити зміст основних функцій туризму;
виявити соціокультурні детермінанти розвитку туризму;
дослідити місце і роль туризму як чинника суспільного виробництва;
визначити соціальні детермінанти оптимізації туристичної діяльності в Україні.
Об'єктом дослідження є мисленнєві конструкції щодо дослідження туристської активності людини і туризму як галузі суспільного виробництва та соціального явища в сучасній науці.
Предметом дослідження є соціальні детермінанти оптимізації туристичної діяльності як специфічно людської активності, спрямованої на реалізацію потенціалу сучасної особи та задоволення її туристських потреб.
Наукова новизна одержаних результатів обумовлена вибором теми дослідження, яка ще не отримала в Україні системного висвітлення, змістом цілей і науково-теоретичних завдань. Наукова новизна полягає в філософській рефлексії туризму як певного виду діяльності людини. Результати дослідження, що резюмують наукову новизну і виносяться на захист, можуть бути сформульовані у вигляді окремих тез:
вперше в вітчизняній літературі здійснено соціально-філософський аналіз туризму, який передбачає розгляд його як певного виду людської активності, як соціального інституту та чинника суспільного розвитку;
поглиблено уявлення про сутність, зміст та структуру туристської діяльності;
виявлено категоріальний ряд, що відображає зміст соціального феномену туризму, який складається з таких взаємопов'язаних понять як суб'єкт туризму, об'єкт туризму, туристська діяльність, туристські потреби, туристські мотиви, засоби туристської діяльності, форми та види туризму, функції туризму.
уточнено специфіку туризму як форми соціальної активності та прояву свободи сучасної особи;
дістало подальший розвиток питання про критерії типології туристської діяльності та характерних рис основних її видів, до яких відносяться мета туризму, часові та просторові характеристики, фінансові можливості туристів, способи пересування, засоби розміщення;
проаналізовано туристську діяльність як форму реалізації сучасною людиною свого потенціалу;
доведено, що місце туризму в сучасному суспільному виробництві полягає в тому, що туризм є важливим фактором соціального прогресу українського суспільства в умовах недостатньої кількості енергоресурсів та низької конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника;
визначено, що соціальними функціями туризму є
Фото Капча