Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Творчість Джованні Боккаччо у жанрі новели

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження розвитку жанру новели в італійській літературі
1.1. Особливості інтерпретації новели як літературного жанру
1.2. Аналіз творчості Джованні Боккаччо у італійському та світовому літературному дискурсі
2. Аналіз ролі новели в італійській літературі на прикладі «Декамерона» Джованні Боккаччо
2.1. Загальний аналіз твору
2.2. Дослідження структурної побудови новелл Дж. Боккаччо
2.3. Аналіз образів оповідачів у «Декамероні»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Проблема жанру новели залишається однією із актуальних проблем сучасного літературознавства, не зважаючи на те, що теорія цього жанру функціонує понад два століття, а його назва живе близько п’яти століть. Новела така ж давня, як і цивілізація. Усі структурні ознаки європейської новели можна знайти вже у біблійних новелістичних вкрапленнях та оповідках Геродота. Такий погляд на генезис жанру спричинив появу досліджень античної новели, яка фактично рідко існувала самостійно, вегетуючи звичайно в лоні інших жанрів. Другий, більш традиційний напрям у теорії новели шукає колиски цього жанру в добі раннього Ренесансу. Саме витвір генія Бокаччового – «Декамерон» – знаменує для новели епоху її генеалогічного відділення та розвитку в письменствах різних народів.

Перший відомий збірник новел «Новеліно або Сто давніх оповідок» датується ще ХІІІ століттям. Саме італійський письменник Бонвензін Дра Ріва вперше назвав свої твори новелами. Історична роль цієї книги полягала в тому, що у ній було порушено науково-художній синкретизм ранньої італійської прози і на його уламках побудована нова художня єдність, в яку дидактика та вченість увійшли як підпорядковані.

Через півстоліття після створення цього збірника Джованні Боккаччо написав «Декамерон» і новела перетворилася на класичний літературний жанр, який було трансформовано з «позицій найпередовішого світогляду свого часу – ідей Відродження, а це давало несподіваний ефект новизни: літературна новела виростала на конфлікті старого й нового – рутини й новітнього світосприймання. Боккаччо сміливо поєднав фольклорну техніку трактування сюжетів з літературними прийомами, з досвідом античного й сучасного йому письменства; на імперсональний жанр він наклав відсвіт своєї небуденної особистості. Так літературна новела стала твором особистісного характеру, на відміну від тієї примітивної імперсональної, що була притаманна фольклорній оповідці, зокрема анекдотові» [7, с. 5].

Такий симбіоз фольклору й літератури у різних виявах проявила новела на певній стадії свого розвитку і в інших національних культурах. З одного боку, на ній позначаються особливості фольклору певного народу, а з іншого – прикмети його письменства у переломленні крізь творчий темперамент автора.

Стан дослідження проблеми. Дослідженням біографії і творчості Джованні Боккачо займалося багато вчених-істориків, літераторознавців тощо. Серед біографічних досліджень варто виділити праці М. Л. Андрєєва [1], М. П. Алексєєва та В. М. Жирелунського [5], А. Н. Веселовського [10], А. А. Тіхонова [28], Р. І. Холодовського [32]. Новела як жанр літератури Середньовіччя, італійського зокрема, стала предметом вивчення у працях того ж М. Л. Андрєєва [2, 3], В. Бранка [9], К. Дуб [16], Н.О. Висоцької [19], Ю.І. Ковбасенко [20], Б. Буніч-Ремізова [23], П. Хейзе [30] та інших.

Об’єкт дослідження – творчість Джованні Боккаччо у літературному процесі доби Відродження в контексті розвитку жанру італійської новели. 

Предмет дослідження – сюжети, мотиви, композиційні та інші особливості новелістичної творчості Дж. Боккаччо.

Мета дослідження – охарактеризувати особливості розвитку новели в італійській літературі на прикладі творчості Дж. Боккаччо.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи визначено наступні завдання дослідження:

 • дослідити особливості інтерпретації новели як літературного жанру;
 • проаналізувати творчість Джованні Боккаччо у італійському та світовому літературному дискурсі;
 • здійснити загальний аналіз збірки новел «Декамерон»;
 • дослідження структурну побудову новелл Дж. Боккаччо;
 • проаналізувати образи оповідачів у «Декамероні».

Методи дослідження. Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичні: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підгрунтя дослідження, метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел інтерпретації жанру новели, літературний аналіз образів персонажів та ін. 

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, вис-новків та списку використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 35 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андреев М. Л. Боккаччо, Джованни // Культура Возрождения. Энциклопедия. Том 1. М.: РОССПЭН, 2007. – С. 206-209.
 2. Андреев М. Л., Холодовский Р. И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М.: Наука, 1988. – 296 с.
 3. Андреев М. Новеллино в истории итальянской литературы и европейской новеллы // Новеллино. – М.: Наука, 1984. – С. 219-252.
 4. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления / Л. М. Баткин. – М.: Наука, 1978. – 199 с.
 5. Боккаччо /М.П.Алексеев, В.М.Жирелунский, С.С.Нокульский, А.А.Смирнов // История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. – М.: Высшая школа, 2000. – 462 с.
 6. Боккаччо Дж. Декамерон: зб. новел / Джованні Боккаччо; пер. з італ. Миколи Лукаша; передм. Ніколи Франко Баллоні. – Х.: Фоліо, 2011. – 671 с.
 7. Боккаччо Дж. Декамерон: новели / Боккаччо Джованні; пер. М. Лукаш. – Д.: Січ, 2000. – 622 с.
 8. Боккаччо Дж. Малые произведения / Дж.Боккаччо пер. с ит. состав. и общая ред. Н.Томашевского. – Л.: Художественная литература, 1975. – 608 с.
 9. Бранка В. Боккаччо средневековый. – М.: Радуга, 1983. – 401 с.
 10. Веселовский А.Н. Боккаччо, его среда и сверстники. / А.Н. Веселовский. – СПб.: Типография императорской академии наук, 1893. – 545 с.
 11. Веселовский А.Н. Художественные и этические задачи «Декамерона»// Предисловие к изданию «Декамерона». – СПб: Аварис, 2004. – С. 3-26.
 12. Генерика і архітектоніка. Кн. 1. Література европейського Середньовіччя / І.В. Качуровський. – К.: Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2005. – 382 с.
 13. Денисюк І. Поетика новели // Жовтень. – 1969. – № 10. – С. 127-134.
 14. Дживелегов А. К. Пастораль Боккаччо / А.К. Дживелегов // Боккаччо Джованни. Фьезоланские нимфы / А.К. Дживелегов. – М.-Л.: Academia, 1934. – С. 9-18.
 15. Дживелегов А.К. Начало итальянского Возрождения (Научно-популярная библиотека, серия I, № 3-4) / А.К. Дживелегов. – М.: Польза, 1908. – 218 с.
 16. Дуб К. Життєва конкретика жанру новели в теоретичному аспекті // Роди і жанри літератури. Зб. Наук. праць. – Одеса: Astroprint, 1997. – С. 18-19.
 17. Історія світової літератури. Західноєвропейське Середньовіччя (ІІІ – XIV ст.) / Г.Л. Рубанова. – Л.: ПАІС, 2004. – 144 с.
 18. Корелин М. Ранний итальянский гуманизм и его историография: крит. исслед. / М. Корелин. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича. – Т. 3: Джованни Боккаччо. Его критики и биографы. – 2-е изд. – 1914. – 255 с.
 19. Література західноєвропейського середньовіччя: Навч. посіб. / Ред.: Н.О. Висоцька; Київ. нац. лінгв. ун-т. – 2-е вид. – Вінниця: Нова Кн., 2005. – 449 с.
 20. Література середньовіччя: навч. посіб. / Ю.І. Ковбасенко; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б.Д.Грінченка. – К., 2009. – 152 с.
 21. Літературознавчий словник-довідник // За ред. Р. Гром’яка. – К.: Академія, 1997. – 752 с.
 22. Мелетинский Е. Историческая поэтика новеллы. – М.: Наука, 1990. – 275с.
 23. Новеллы эпохи Возрождения / Сост. Б. Бунич-Ремизов. – К.: Изд-во политич. лит-ры Украины, 1990. – 479 с.
 24. Пинто М. История национальной литературы в Италии: лекции, читан. в император. Санктпетербурж. ун-те / М. Пинто. – СПб.: Т. 1. – 1869. – 320 с.
 25. Сабадаш Ю.С. Еволюція гуманістичних ідей в Італії ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.: бароко і класицизм / Ю.Сабадаш // Гілея: науковий вісник. – К., 2009. – Вип.22. – С.292–301.
 26. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження. «Картина світу». Естетика. Поетика: навч. посіб. / І. В. Козлик. – Івано-Франківськ: Симфонія Форте, 2011. – 343 с.
 27. Теорія літератури / За наук. ред. О. Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.
 28. Тихонов А. А. Д. Боккачио, его жизнь и литературная деятельность: биогра-фический очерк А. А. Тихонова / с портр. Боккачио, грав. в С.-Петербурге Константином Адтом. – С.-Петербург: Типография Товарищества «Общественная польза», 1891. – 79 с.
 29. Українська новелістика кінця XIX – початку XXст. – К.: Наук. думка, 1989. – 688 с.
 30. Хейзе П. Новеллы / П. Хейзе. Стихотворения. Лейтенант Конрад. Имаго. / К. Шпиттелер / П. Хейзе; сост.: О. Жданко, В. Седельник; авт. послесл.: А. Гугнин, В. Седельник. – М.: Панорама, 1999. – С. 483-493.
 31. Холодовский Р. И. Декамерон. Поэтика и стиль. М.: Наука, 1982. – 329 с.
 32. Холодовский Р. И. О жизни Джованни Боккаччо, о его творчестве и о том, как сделан «Декамерон» / Р.Холодовский // Боккаччо Дж. Декамерон / пер. с итал. Н.Любимова. – М.: Художественная литература, 1970. – 703 с.
 33. Череватенко Л. Вже хоч як, а нудьга од сього убуде! / Леонід Череватенко // Боккаччо Дж. Декамерон / З італ. пер. М. Лукаш; Упорядкув., редагування Л. Череватенка. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2006. – C. 5-30.
 34. Шишмарев В.Ф. «Декамерон» Боккаччо // История итальянской литературы и итальянского языка: избранные статьи. – Спб: Наука, 1972. – С. 208-216.
 35. Юрчук О. Новела у світлі історичної поетики: проблеми типології жанру // Автореф. дис… канд. філол. наук. – К., 1999. – 19 с.
10967
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).