Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Участь адвоката в доказуванні під час кримінального провадження

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Правове становище адвоката у кримінальному процесі
1.1. Адвокат як учасник кримінального процесу
1.2. Порядок вступу адвоката у кримiнальну справу
1.3. Права та обов’язки адвоката у кримінальному процесі
2. Правове регулювання участі адвоката у доказуванні
2.1. Реалізація повноважень адвоката зі збирання доказів
2.2. Особливості перевірки та оцінки доказів адвокатом
3. Основні етапи та напрямки участі адвоката у доказуванні
3.1. Участь адвоката у слідчих діях
3.2. Аналіз доказів у захисній промові
3.3. Участь адвоката у доказуванні при розгляді кримінальної справи в апеляційній, касаційній інстанціях та в порядку виключного провадження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Важливим завданням на шляху становлення правової держави є зміцнення законності, забезпечення дотримання прав людини під час провадження у кримінальних справах. Судово-правова реформа передбачає створення високоефективної системи кримінального судочинства, яка надасть можливість успішно поєднувати діяльність державних органів з розкриття злочинів та вирішення кримінальних справ з охороною прав й законних інтересів осіб, котрі затримані за підозрою у вчиненні злочину або яким пред’явлено обвинувачення. Процес реформування кримінального судочинства надає потужний імпульс об’єктивній необхідності дослідження важливих питань кримінально-процесуального доказування, зокрема ролі у ньому захисника. 

Захисник бере участь у кримінальному провадженні не тільки для того, щоб допомогти затриманим, підозрюваним, обвинуваченим, підсудним і засудженим у захисті їх правових інтересів, надати їм кваліфіковану юридичну допомогу, не допустити фальсифікації доказів, використання недозволених методів провадження слідства, нейтралізувати обвинувальний ухил досудового слідства тощо, а й для того, щоб виконати одну з функцій держави – захист законних прав і свобод своїх громадян.

Однак наукове дослідження процесуального становища захисника, організації і здійснення його професійної діяльності у кримінально-процесуальному доказуванні є недостатнім. Його діяльність у кримінальному судочинстві регулюється тільки в найзагальніших рисах, в основному, без конкретизації повноважень, відповідальності, без чіткого визначення критеріїв законності та допустимості дій адвоката-захисника.

Далеко не всі аспекти проблеми належним чином вивчені, а деякі базуються на застарілому законодавстві й узагальненні слідчої та судової практики минулих років. Наведені обставини зумовлюють актуальність даної теми та необхідність її розроблення у рамках курсової роботи.

Стан дослідження проблеми. У роботах більшості дослідників, зокрема, І. В. Головань [11], В. Ковальської [13], А. В. Молдован [17], І. Мороз [18] та інших, основна роль захисника розглядається у сприянні слідчому та суду в усуненні прогалин досудового та судового слідства і у подоланні обвинуваль-ного ухилу. Деякі автори, серед яких В. В. Власюк [9], С. О. Іваницький [12], В. К. Матвійчук [16], О. Г. Русанова [22] та інші, розглядали окремі форми участі захисника у кримінально-процесуальному доказуванні: участь в провадженні слідчих дій, заявленні клопотань, які спрямовані на збирання доказів, їх подання. Важливе значення для розроблення питань участі захисника у кримінально-процесуальному доказуванні мають праці таких вчених, як А. О. Ляш [15], В. О. Попелюшко [19], Д. П. Фіолевський [26], О. Яновська [29] та інших. 

Об'єкт дослідження - діяльність захисника як суб’єкта доказування в кримінальному процесі. 

Предмет дослідження - є кримінально-процесуальні відносини у сфері доказування в кримінальному процесі у зв’язку з участю у ньому захисника. 

Мета роботи –узагальнення, систематизація і поглибленні розвитку науко-вих уявлень про захисника як суб’єкта доказування в кримінальному процесі. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • визначити правове становище адвоката у кримінальному процесі;
 • проаналізувати правове регулювання участі адвоката у доказуванні;
 • дослідити основні етапи та напрямки участі адвоката у доказуванні.

Методи дослідження. Під час дослідження застосовувалися загально-наукові (аналіз і синтез, узагальнення, абстрагування та ін.) і спеціальні методи пізнання: метод системного аналізу, формально-юридичний та формальнологічний методи.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 53 сторінки. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 15.05.2014 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 05.07.2012 №5076-VI, редакція від 06.02.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI, редакція від 06.02.2015 [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» [Електронний ресурс]: [Режим доступу]. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96
 5. Рішення Конституційного Суду України 30.09.2009 р. № 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 79. – Ст. 2694.
 6. Адвокатура України: навч. посіб. для студ. / уклад.: О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л., 2013. - 303 c.
 7. Беляєва К. В. Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / К. В. Беляєва, А. М. Бірюкова, В. І. Бояров, В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко; ред.: В. Г. Гончаренко, В. А. Колесник; Акад. адвокатури України. - К.: Юстініан, 2014. - 573 c.
 8. Вільний вибір захисника своїх прав: (проблеми офіційної інтерпретації статті 59 Конституції України) / П. М. Рабінович [та ін.] // Право України. - 2013. - № 3/4. - С. 376-384.
 9. Власюк В. В. Роль адвоката в кримінальному провадженні на підставі угод / В. В. Власюк // Наше право . - 2013. - № 6. - С. 144-149.
 10. Голіна В. В. Правова статистика: підручник / В. В. Голіна, О. Ю. Шостко, І. О. Христич, М. Ю. Валуйська, О. Ю. Юрченко; ред.: В. В. Голіна; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків: Право, 2014. - 250 c.
 11. Головань І. В. До питання про поняття адвокатської діяльності / І. В. Головань // Адвокат. – 2012. – № 1 (136). – С. 12– 16.
 12. Іваницький С. О. Адвокат-захисник і прокурор у кримінальному провадженні: складні грані взаємовідносин / С. О. Іваницький // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право . - 2013. - № 1082, вип. 16. - С. 214-216.
 13. Ковальська В. Роль і статус захисника в кримінальному процесі / В. Ковальська // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 5жовтня 2012 р.). – Харків: ХНУВС, 2012. – С. 96–97.
 14. Кримінальний процес: підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц, О. В. Капліна, О. Г. Шило; ред.: В. Я. Тацій, Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, О. Г. Шило; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». - Х.: Право, 2013. - 823 c.
 15. Ляш А. О. Докази і доказування у кримінальному судочинстві: Навч. посіб. / А. О. Ляш, С. М. Стахівський; Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». - К., 2006. - 186 c.
 16. Матвійчук В. К. Тактика та методика участі адвоката-захисника у судовому слідстві та судових дебатах у кримінальних справах / В. К. Матвійчук, А. В. Закревський / Юрид. наука: наук. юрид. журн. – 2012. – № 3. – С. 135–140.
 17. Молдован А. В. Адвокатура України: навч. посіб. / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. - К.: Алерта, 2013. - 254 c.
 18. Мороз І. Роль і статус адвоката в кримінальному процесі / І. Мороз // Юрид. вісн. України. – 2011. – № 50 (17-23 грудня). – С. 13.
 19. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: монографія / В. О. Попелюшко; НУ «Остроз. акад.». - Острог, 2009. - 634 c.
 20. Правила адвокатської етики: затв. Установ. З’їздом адвокатів України 17 листоп. 2012 р. // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. - 2013. - № 2. - С. 119-136.
 21. Рибалка О. В. Представницво і захист адвокатом інтересів потерпілого в кримінальному провадженні / О. В. Рибалка // Право і суспільство . - 2013. - № 6.2. - С. 358-361.
 22. Русанова О. Г. Процесуальне представництво адвоката у кримінальному процесі як гарантія захисту конституційних прав потерпілого / О. Г. Русанова // Адвокат . - 2012. - № 2. - С. 42-45.
 23. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина: підручник / В. М. Тертишник. - Акад. вид. - Київ: Прав. Єдність: Алерта, 2014. - 438 c.
 24. Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Особлива частина: підр. / В. М. Тертишник. - Акад. вид. - Київ: Прав. Єдність: Алерта, 2014. - 418 c.
 25. Ухаль А. М. Захист у кримінальній справі: навч. посіб. / А. М. Ухаль. - Ужгород: ІВА, 2010. - 133 c.
 26. Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник / Д. П. Фіолевський. - 3-тє, випр. і доповн. - К.: Прав. єдність, 2014. - 622 c.
 27. Чеботарьова Н.М. Правова статистика: навч. посіб. для студ. з напряму підготов. «Прикладна статистика» / Н.М. Чеботарьова, Ю. В. Вдовенко; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». - Луганськ, 2013. - 188 c.
 28. Яновська О. Г. Кримінальне провадження: процесуальні документи захисту: посібник / О. Г. Яновська, Л. Л. Лазебний. ‑ К., 2013. ‑ 159 с.
 29. Яновська О. Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні / О. Яновська // Слово Національної школи суддів України . - 2013. - № 4. - С. 124-130.
5634
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.