Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Участь держави та територіальних громад у цивільних правовідносинах

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
47
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Загальні питання участі держави та територіальних громад у цивільних правовідносинах
1.1. Теоретико-правові підходи щодо участі держави у цивільних відносинах та її правосуб’єктності
1.2. Визнання держави як сторони цивільно-правового договору
2. Територіальні громади як учасники цивільних правовідносин
2.1. Поняття територіальної громади у законодавстві України, її ознаки
2.2. Загальна характеристика територіальної громади як учасника цивільних правовідносин: створення, припинення, правосуб’єктність, право- та дієздатність
3. Участь територіальної громади в окремих видах цивільних правовідносин
3.1. Характеристика участі територіальної громади у відносинах власності
3.2. Відповідальність органів органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Процес реформування суспільного життя України пов’язаний з законодавчим та практичним втіленням правових інститутів, притаманних більшості демократичних і правових країн світу. В той же час реалізація цих інститутів на практиці нерідко стикається з великим комплексом проблем та труднощів, що нагально потребують свого розв’язання і вирішення. Одним з таких проблемних питань є дослідження правових форм участі територіальних об’єднань громадян у цивільних правовідносинах. 

Конституція України вперше закріпила існування таких самостійних учасників цивільних правовідносин, як територіальні громади сіл, селищ та міст. У подальшому відповідні зміни відбулися й у іншому законодавстві України. Разом з тим чинне цивільне законодавство України і новий Цивільний кодекс України не містять достатніх і необхідних положень, які б належним чином врегулювали питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах. Однак потреба у його чіткому регламентуванні не викликає сумнівів з огляду на ту обставину, що територіальні громади є власниками значного за своїми обсягами та вартістю майна – земель, нерухомості, транспортних мереж тощо. Не менш важливим є і подальше вдосконалення правових механізмів регулювання участі територіальних громад у зобов’язальних відносинах, як договірних, пов’язаних передусім з порядком відчуження чи надання у користування комунального майна, так і позадоговірних – із заподіяння шкоди об’єктам комунальної власності, заподіяння шкоди територіальною громадою іншим учасникам цивільних правовідносин тощо. 

Важливим є й те, що належне врегулювання цивільних правовідносин за участю держави, територіальних громад сіл, селищ та міст може стати надійним підґрунтям подальшого розвитку в Україні інституту місцевого самоврядування.

Стан дослідження проблеми. Аналіз літературних джерел з проблеми дослідження засвідчує, що на теоретичному рівні ці питання фактично не дослі-джувалися. Окремі аспекти участі територіальних публічних утворень у цивіль-них правовідносинах висвітлювалися в роботах Ю. Бальцій [12], В. Волкова [17], О. В. Глинської [19], С. Ю. Русанової [26], C. І. Чернова [27] та інших, однак комплексного дослідження питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах у науці цивільного права не проводилося.

Об’єкт дослідження – правовідносини, які складаються під час участі держави і територіальних об’єднань громадян (територіальних громад) сіл, селищ та міст України у процесі цивільних правовідносин. 

Предмет дослідження – проблематика участі територіальних об’єднань громадян у цивільних правовідносинах. 

Мета роботи – розв’язання цивільно-правових проблем підстав та пра-вових форм участі держави та територіальної громади у цивільних правовід-носинах, формулювання науково обгрунтованих рекомендацій для вдоскона-лення цивільного законодавства України і правозастосовної діяльності. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • проаналізувати загальні питання участі держави та територіальних громад у цивільних правовідносинах;
 • охарактеризувати иериторіальні громади як учасників цивільних правовідносин;
 • визначити участь територіальної громади в окремих видах цивільних правовідносин.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі теоретичних досліджень у роботі були використані такі наукові методи, як історичний (генетичний,) діалектичний), догматичний метод, метод системно-структурного аналізу та метод порівняльного правознавства.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 47 сторінок. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-E2%F0&new=1&p= 1277824533000453.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV, тлумачення від 11.02.2014: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]. – http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/435-15
 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 02.03.2014: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]. – http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/436-15
 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 17.01.2015 [Електронний ресурс]. – [режим доступу]. – http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2755-17
 5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, редакція від 08.02.2015: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
 6. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985, редакція від 16.11.2009: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036
 7. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 № 93-IV, редакція від 26.10.2014: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93-15
 8. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]. – http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/5475-17
 9. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, редакція від 01.01.2015: [Електронний ресурс]. – [режим доступу]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
 10. Андрєєва О. Б. Господарське право України: навч. посіб. [для студ. юрид. ВНЗ]: [у 2 ч.]. Ч. 2 / О. Б. Андрєєва, О. П. Гетманець, І. І. Гришина, Ю. М. Жорнокуй, А. С. Загородній; ред.: О. П. Гетманець, Ю. М. Жорнокуй, О. М. Шуміло. – К., 2013. – 398 c.
 11. Атаманова Ю. Є. Господарське право: підручник / Ю. Є. Атаманова, Р. П. Бойчук, С. В. Глібко, Д. В. Задихайло, К. О. Кочергіна; ред.: Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Яраслава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – 693 с.
 12. Бальцій Ю. Органи самоорганізації населення – суб’єкти місцевого самоврядування України / Ю. Бальцій // Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. – 2012. – № 7/8. – С. 94-97.
 13. Банасько О. О. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: поясн., тлумачення, рек. з використ. позицій вищ. суд. інстанцій, М-ва юстиції, науковців, фахівців. Т. 7. Загальні положення про зобов’язання та договір / О. О. Банасько, Л. М. Баранова, І. О. Бровченко, Г. Г. Гриценко, Л. М. Довгополова, І. С. Канзафарова, Т. М. Карнаух, В. І. Крат, В. В. Луць, В. П. Маковей; ред.: І. В. Спасибо-Фатєєва. – Б.м.: Страйд, 2012. – 734 с.
 14. Беляневич О. А. Договори у сфері господарювання / О. А. Беляневич // Право України. – 2012. – № 9. – С. 197-205.
 15. Боднар Т. В. Цивільне право України. Особлива частина: підручник / Т. В. Боднар, С. М. Бервено, І. А. Безклубий, Т. П. Базова, В. А. Васильєва; ред.: О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, Р. А. Майданик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1173 c.
 16. Борденюк В. Суб’єкти цивільного права України: поняття, ознаки та види / В. Борденюк // Право України. – 2014. – N 8. – С. 242-252.
 17. Волков В. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування як суб’єкти цивільно-правових відносин / В. Волков, О. Москаленко // Правничий часопис Донецького університету. – 2003. – N1(9). – С. 10-15.
 18. Галіахметов І.А. Основні засади та принципи відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування: муніципально-правовий аспект / І.А. Галіахметов, С.І. Кожушко // «Вісник Вищої ради юстиції». – № 2 (6). – 2011. – С. 135-147.
 19. Глинська О. В. Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності / О. В. Глинська // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 120-125.
 20. Дзера Ю. М. Теоретико-правові підходи щодо участі держави у цивільних відносинах та її правосуб’єктності / Ю. М. Дзера // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 66-71.
 21. Клименко Н. О. Статут територіальної громади – основний нормативно-правовий акт локальної саморегуляції / Н. О. Клименко // Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2008 р.) / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 149-152.
 22. Кравчук Л. В. Правове регулювання відносин між громадськістю та органами місцевої влади: посібник / Л. В. Кравчук, Т. Б. Кадобний, Л. О. Кравчук. – Т.: Навч. кн. – Богдан, 2013. – 126 c.
 23. Кузнєцова Н. С. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. Т. 1 / Н. С. Кузнєцова, І. О. Дзера, В. М. Коссак, С. М. Бервено, С. І. Шимон, Р. О. Стефанчук, С. Д. Русу (Гринько), Ю. В. Білоусов, О. В. Михальнюк, О. В. Кривенда; ред.: В. В. Луць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 805 c.
 24. Лиска, О. Г. Система відповідальності у місцевому самоврядуванні / О. Г. Лиска // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запорізька держ. інжен. академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 43. – С. 75-82.
 25. Пінчук С. А. Проблеми практичного застосування форм безпосередньої участі громадян у муніципальному управлінні / С. А. Пінчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2011. – № 21. – С. 125-130.
 26. Русанова С.Ю. Поняття територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування / С.Ю. Русанова // «Розвиток держави і права в Україні: реалії та перспективи» Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Сімферополь, 24 квітня 2009 р. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримучпедгіз», 2009. – С. 182-185.
 27. Територіальна громада: управління розвитком: монографія / C. І. Чернов, Ю. О. Куц, О. В. Безуглий, О. Г. Лиска, Ю. Ю. Калиновський; ред.: Ю. О. Куц; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Х.: Константа, 2013. – 540 c.
 28. Цивільний кодекс України: наук.-практ. комент. Т. 1. Загальні положення / ред.: І. В. Спасибо-Фатєєва. – Х.: Страйд, 2010. – 319 c.
 29. Чудик Н. О. Статут територіальної громади як джерело конституційного права в Україні / Н. О. Чудик // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 11 квітня 2008 р.). – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2008. – С. 273-277.
5640
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).