Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Учнівське самоврядування як інструмент захисту прав неповнолітніх

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
І. Теоретичні засади дослідження системи учнівського самоврядування
1.1. Поняття учнівського самоврядування, його структура
1.2. Принципи та напрями впливу учнівського самоврядування на формування правової свідомості учнів
ІІ. Аналіз ефективності учнівського самоврядування як засобу захисту прав неповнолітніх
2.1. Роль системи учнівського самоврядування у правовому вихованні учнів
2.2. Форми роботи з формування правової свідомості учнів засобами учнівського самоврядування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Сучасна освіта відтворює й нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал народу, виховує патріота й громадянина України. У цьому зв'язку особливої ваги набуває включення дітей та молоді до управління процесом їх навчання, виховної діяльності тощо. 

Школа – це середовище, в якому виховується особистість, у ньому необхідно цілеспрямовано й систематично, через діяльність громадських організацій, формувати й підвищувати в учнів правосвідомість та правову культуру. За змістом правових поглядів правосвідомість учнів повинна стати регулятором його поведінки, за формою відображення правової дійсності – мати власні переконання в дотриманні законності й правопорядку, за рівнем відображення правової дійсності – стати зразком соціальної активності в навчальному закладі. Найефективніше це здійснювати через діяльність органів шкільного самоуправління.

За територіальною поширеністю в школі формується місцева правосвідо-мість; за суб'єктами – колективна, групова; за характером діяльності – буденна. Але кожен учень є індивідуальним носієм власних поглядів, уявлень і почуттів із приводу чинного або бажаного юридичного права. Тому громадська робота, успіх сприяють посиленню значимості учня, й особливо молодшого підлітка, його авторитету, віри в майбутнє.

Побудувати правову державу спроможні громадяни, які володіють високою правовою культурою, з повагою ставляться до закону. Органи шкільного самоврядування створюють необхідні умови для формування демократичних поглядів, навичок, умінь, зокрема учнів 5-6 класів, готують їх до самостійного життя.

Активна участь у суспільному житті недержавних самоврядних спільнос-тей людей сприяє посиленню правосвідомості, підвищенню відповідальності перед членами свого колективу.

Стан дослідження проблеми. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки проблема самоврядування школярів досліджується Є. І. Агарковою [1], В. М. Благініним [4], Я. Глінчевською [9], В. З. Кулик [16], М. І. Приходько [26] та іншими. Власне питання впливу учнівського самоврядування на розуміння учнями своїх прав та обов’язків висвітлені у працях М. Байрамової [2],  Н. Боярин [5], Л. М. Волошкової [8], Д. Дмитрієвої [12], О. Козаченко [15], Л. Мазу-ренко [20], О. Макарової [22] та ін.

Об'єкт дослідження - навчальний процес у загальноосвітній школі.

Предмет дослідження - учнівське самоврядування як дієвий засіб розвитку уявлення неповнолітніх про свої громадянські права та шляхи їх реалізації. 

Мета роботи – теоретично обгрунтувати та практично дослідити ефективність застосування системи учнівського самоврядування як інструменту захисту прав неповнолітніх. 

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання: 

 • уточнити поняття учнівського самоврядування, його структуру; 
 • визначити принципи та умови ефективності впливу учнівського самоврядування на формування правової свідомості учнів;
 • з’ясувати роль системи учнівського самоврядування у правовому вихованні учнів;
 • визначити ефективні форми роботи з формування правової свідомості учнів засобами учнівського самоврядування.

Методи дослідження. Відповідно до визначених завдань у роботі використовувався комплекс взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів: аналітичний метод, методи теоретичного та порівняльного аналізу, метод емпіричного дослідження, метод теоретичного узагальнення та метод статистики.

Структура роботи. Курсова робота включає вступ, два розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 33 аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Агаркова Е. И. Деятельность органов ученического самоуправления в образовательном учреждении: Учеб.-метод. комп. матер. для подг. спец. для обществ.-актив. шк. / Е. И. Агаркова, В. М. Чернышова, Н. В. Щебланина – Тамбов: ТОИПКРО, 2010. – 66 с. 
 2. Байрамова М. Технології учнівського самоврядування / М.Байрамова, А.Дзюбук, В.Дзюбук // Директор школи. – 2003. – № 15-16. – С. 11-13.
 3. Беженар Г. Учнівське самоврядування як засіб розвитку лідерських якостей / Г. Беженар // Директор школи. Шкільний світ: Газета для керівників шкіл. - 2013. - № 6. - С. 16-21.
 4. Благінін В. М. Учнівське самоврядування в педагогічній теорії та практиці / В. М. Благінін // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин: НДУ , 2008. - № 3. - С. 36-38.
 5. Боярин Н. Державно-громадська модель управління навчальним закладом: з досвіду роботи / Н. Боярин // Директор школи. Шкільний світ: Газета для керівників шкіл. - 2013. - № 3. - С. 5-11.
 6. Бугайова Т. Самоврядування з початкових класів / Т. Бугайова // Початкова освіта. Шкільний світ: Перша українська газета для першого вчителя. - 2011. - № 38. - С. 13-15.
 7. Виноградова Т. Учнівське самоврядування: історія питання / Т. Виноградова // Підручник для директора: посіб. з управл. компетентності. - 2010. - № 7/8. - С. 65-72.
 8. Волошкова Л. М. Учнівське самоврядування: аналіз досвіду / Л. М. Волошкова // Професійно-технічна освіта: науково-методичний журнал. - 2010. - № 4. - С. 15-18.
 9. Глінчевська Я. Роль учнівського самоврядування в школі / Я. Глінчевська // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2009. - № 5. - С. 74-79.
 10. Грищенко Т. Учнівське самоврядування у процесі управління / Т. Грищенко // Директор школи. Україна. - 2010. - № 4. - С. 26-29.
 11. Денисенко Т. Основні засади самоврядування / Т. Денисенко // Підручник для директора: посіб. з управл. компетентності. - 2010. - № 10. - С. 2-11.
 12. Дмитрієва Д. Самоврядування як шлях формування громадянина / Д. Дмитрієва // Підручник для директора: посіб. з управл. компетентності. - 2010. - № 11. - С. 9-11.
 13. Жученко Л. П. Проект: учнівське самоврядування "Нове тисячоліття" / Л. П. Жученко // Позакласний час. - 2012. - № 15/16. - С. 25-38.
 14. Ковальська О.  Основні завдання та напрями управління правовою освітою учнів у системі роботи загальноосвітнього навчального закладу / О. Ковальська // Нова пед. думка . - 2009. - № 4. - С. 107-109.
 15. Козаченко О. Учнівське самоврядування, батьки та громадськість / О. Козаченко // Підручник для Директора: Журнал управлінської компетентності. - 2010. - № 12. - С. 10-12.
 16. Кулик В. З. Модель ефективної системи учнівського управління школою / В. З. Кулик // Виховна робота в школі: науково-метод. журн. - 2013. - № 8. - С. 6-13.
 17. Лозинський Е. П. Учнівське самоврядування в класному колективі / Е.П. Лозинський // Виховна робота в школі: Науково-методичний журнал. - 2005. - №5. - С. 37-38.
 18. Лук'янова О. В. Діяльність органів учнівського самоврядування / О. В. Лук'янова // Обдарована дитина: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - № 10. - С. 32-34.
 19. Ляментовська І. С. Учнівське самоврядування / І. С. Ляментовська // Виховна робота в школі: Науково-методичний журнал. - 2009. - № 10. - С. 43-46.
 20. Мазуренко Л. Демократизація школи через учнівське самоврядування / Л. Мазуренко // Підручник для директора: посіб. з управл. компетентності. - 2010. - № 9. - С. 2-4.
 21. Майнулова В. Практичні засади самоврядування / В. Майнулова // Підручник для директора: посіб. з управл. компетентності. - 2010. - № 10. - С. 12-14.
 22. Макарова О. Учнівське самоврядування як засіб підвищення ефективності виховання особистості школяра // Директор школи. – 2000. – № 18. – С. 12-14.
 23. Мартинець Л. Учнівське самоврядування - основа становлення особистості / Л. Мартинець // Підручник для Директора: Журнал управлінської компетентності. - 2010. - № 12. - С. 7-9.
 24. Мельник Н. Учнівський парламент і КТС / Н. Мельник // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2011. - № 3. - С. 24-27.
 25. Набока Б. С. Перспективи розвитку самоврядування в українській школі / Б. С. Набока // Позакласний час. – 2001. – № 22. – С. 4-11. 
 26. Приходько М. І. Учнівське самоврядування в сучасному вимірі / М. І. Приходько. – Х.: Основа, 2008. – 176 с.
 27. Прудникова Ю. Практика самоврядування гімназії / Ю. Прудникова // Підручник для директора: посіб. з управл. компетентності. - 2010. - № 10. - С. 15-17.
 28. Пшенична Ю. С. Інноваційна система учнівського самоврядування / Ю. С. Пшенична // Професійно-технічна освіта: науково-методичний журнал. - 2011. - № 4. - С. 35-37.
 29. Участь молоді у процесах прийняття рішень на рівні школи: учнівське самоврядування // Шкільний світ. – 2005. – № 34. – С. 13-24.
 30. Харітоненко Л. Практична модель учнівського самоврядування / Л. Харітоненко // Директор школи. Шкільний світ: Газета для керівників шкіл. - 2012. - № 22. - 1-8
 31. Яковенко Т. Класне самоврядування / Т. Яковенко // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід: Освітянський науково-методичний журнал. - 2010. - №11. - С. 60-64.
978
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).