Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення аналітичної роботи в банківській установі

Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
74
Мова: 
Українська
Ціна: 
600 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи удосконалення аналітичної роботи в банківській установі
1.1. Організація аналітичної роботи в банках
1.2. Об’єкт і предмет аналітичної роботи в банківській установі
1.3. Методи, прийоми та види аналітичної роботи в банківській установі
1.4. Етапи комплексного аналізу банківської діяльності та їх особливості
1.5. Організація і удосконалення діяльності аналітичної служби банку
2. Програми удосконалення аналітичної роботи в банківській установі
2.1. Удосконалення фінансового аналізу банківських операцій
2.2. Удосконалення аналізу прибутків комерційного банку
2.3. Удосконалення аналізу витрат комерційного банку
2.4. Удосконалення аналізу ліквідності в банківській установі
2.5. Удосконалення аналізу ефективності інвестиційної політики комерційного банку
2.6. Удосконалення аналізу валютних операцій комерційного банку
2.7. Удосконалення аналізу кредитного портфеля банку
2.8. Удосконалення аналізу рівня платоспроможності клієнтів банку в контексті кредитних ризиків
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Вступ: 

Актуальність теми  дослідження. Фінансово-економічний аналіз є однією із найважливіших функцій фінансового менеджменту в банках. В сучасних умовах, коли ніякі державні та ринкові регулятори не спроможні подіяти на розвиток банківського сектору, він один дозволяє визначити реальний фінансовий стан і конкурентоспроможність банківської установи. Мета фінансово-економічного аналізу - оцінити фінансовий стан установи на основі достовірної інформації, визначити фінансовий результат, фінансову стійкість банку, ліквідність його балансу, платоспроможність, оцінити ефективність використання капіталу, спрогнозувати майбутній фінансовий, економічний соціальний розвиток установи.

Ефективність більшості управлінських рішень може бути оцінена за допомогою фінансових показників, тому фінансово-економічний аналіз є етапом і однією з основних умов забезпечення якості і ефективності рішень, що приймаються. Окрім здійснення узагальнюючої оцінки економічної ефективності діяльності банку фінансовий аналіз є інструментом прогнозування і фінансового моделювання діяльності банку, методом вивчення і оцінки її альтернативних напрямів, методом оцінки вартості кредитної установи.
Підвищення ефективності банківської діяльності багато в чому залежить від обгрунтованості, своєчасності і доцільності управлінських рішень, що приймаються. Адже правильно організована робота по аналітичному дослідженню результатів діяльності може забезпечити його дієвість і ефективність, грунтовно вплинути на хід процесів і явищ, що відбуваються в банківській сфері. Тому організація аналізу банківської діяльності повинна носити науковий характер аналізу - враховувати економічні закони, проводитися з використанням науковий обгрунтованих методик, грунтуватися на досягненнях науки в банківській галузі інших країн, на нових технологіях, в тому числі нових комп’ютерних аналітичних моделях з фінансово-економічного аналізу, програмах. Проведення аналізу діяльності банку має бути службовим обов’язком керівників різних рівнів і службовців, що мають відношення до ухвалення управлінських рішень. Від того, наскільки раціонально розподілені між ними обов’язки по проведенню аналізу, залежить не лише повнота обхвату об’єктів аналізу, але і унеможливлюється багатократного проведення одних і тих же досліджень різними особами, що сприяє ефективному використанню робочого часу і забезпечує комплексність аналізу.
Не дивлячись на досить повне освітлення в економічній літературі методологічних та методичних підходів до аналізу окремих банківських операцій і оцінки їх ефективності, до сих пір залишається недослідженою організація фінансово-економічного аналізу діяльності комерційних і державних банків України, що представляє важливе теоретичне і прикладне значення.
Аналіз глибини розробленості проблеми. В розробку теоретичних і організаційно-методичних положень фінансово-економічного аналізу в банківській сфері діяльності значний вклад внесли російські та інші зарубіжні учені. Провідне місце належить роботам С.Т. Пілецької та О.А. Сапліної [6],  І.В Бєлової [12], О.В.Васюренко та К. О. Волохатої [13, 14], С.О. Дмитрова [18], А.О. Єпіфанова, Н.Г. Маслак та І.В. Сало [19], І.М. Парасій-Вергуненко [23, 31, 32], Л.А. Примостки [24], М.І. Жадана й А.О. Хоменко [29], О.П. Зорі і А.П. Пухаль-ської [37], Ж.К. Нестеренко [40] та ін.
Аналітичний процес суб’єкта господарювання, за визначенням М.І. Жадана та А.О. Хоменко, є технологічною сукупністю операцій, яка складається з таких етапів: підготовчого, аналітичного оброблення інформації, завершального; узагальнення результатів аналізу [29, c. 168]. Цілком вірно стверджує автор Примостка Л.О., що технологія банківського аналізу в цілому є такою самою, але для здійснення оперативного управління фінансовими потоками потрібна певна деталізація [24, c. 42]. У цьому плані заслуговує на увагу концепція інформаційно-аналітичного «дерева» банку, розроблена російськими вченими Л. Т. Гіляровською та С. Н. Паневіною [15, c. 61].
Примостка Л.О. зосереджується на процесі комплексного фінансово-економічного аналізу банку, де головним є формування інформаційно-аналітичного поля [24, c. 70].
У питаннях організації фінансового аналізу багато праць присвячено дослідженню етапів проведення аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, збору і класифікації інформаційного забезпечення, проблемам вибору і обробки носіїв аналітичної інформації, плануванню аналітичної роботи, оформленню результатів аналізу.
Об’єкт дослідження - система аналітичної роботи в банківських установах.
Предмет дослідження - шляхи і методи удосконалення аналітичної роботи в банківських установах.
Мета дослідження - аналіз і удосконалення організаційних підходів до проведення фінансово-економічного аналізу банківської діяльності.
Для досягнення вказаної мети в роботі поставлені наступні завдання:
− узагальнити теоретичні основи удосконалення аналітичної роботи в банківській установі;
− проаналізувати програми удосконалення аналітичної роботи в банківській установі.
Методи дослідження. Теоретико-методологічну базу роботи складають основні принципи і положення класичного та неокласичного напрямів теорії   стратегічного менеджменту й економічного аналізу, зокрема, системний підхід, структурний аналіз та ін.
Інформаційною базою дослідження стали нормативні документи в галузі банківської діяльності, публікації у періодиці, електронні публікації, монографії та статті провідних фахівців галузі, довідкова література тощо.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000  № 2121-III, остання редакцiя вiд 18.12.2011: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14
 2. Закон України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999  № 679-XIV, остання редакцiя вiд 01.01.2012: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14
 3. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вiд 19.02.1993  № 15-93, остання редакцiя вiд 12.01.2011: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=15-93
 4. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.08.2001  № 368, редакцiя вiд 23.01.2011: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01
 5. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» вiд 15.03.2004  № 104, редакцiя вiд 15.03.2004: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0104500-04
 6. Аналіз банківської діяльності / С.Т. Пілецька, О.А. Сапліна; Донб. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2009. - 204 с.
 7. Аналіз банківської діяльності: Навч. посіб. / З.І. Щибиволок. - 2-е вид., стер. - К.: Знання, 2007. - 311 с.
 8. Аналіз банківської діяльності: підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алек-сеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.
 9. Аналіз та оцінка кредитоспроможності позичальників банків: (методика) / І.О. Титомир; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Л.: ННВК «АТБ», 2008. - 34 с.
 10. Аналіз та оцінка ресурсів банку: моногр. / Н.Р. Швець; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці: Рута, 2006. - 167 с.
 11. Банківська система України: монографія / В.В. Коваленко [та ін.]. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.
 12. Бєлова І.В. Організація контролю в банку: навч. посіб. / І.В Бєлова. – Суми: Університетська книга, 2008. – 448 с.
 13. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків / О.В.Васюренко, К. О. Волохата. – К.: Знання, 2006. – 463 с.
 14. Васюренко О. В. Моделі оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської системи: монографія / авт. кол. – К.: УБС НБУ, 2010. – 294 с.
 15. Гиляровская Л. Т. Комплексный анализ финансово-экономических резуль-татов деятельности банка и его филиалов: / Л. Т. Гиляровская, С. Н. Пане-вина. – СПб.: ПИТЕР, 2003. – 240 с.
 16. Головко А.Т. Система банківського менеджменту : навч. посібн. / за ред. О.С. Любуня та В.І. Грушко / А.Т. Головко, В.І. Грушко, М.П. Денисенко та ін. – К. : Фірма «ІНКОС», 2004. – 480 с.
 17. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: навч. посібник / П. Л. Гордієнко. – К.: Алеута, 2006. – 404 с.
 18. Дмитров С.О. Фінансовий моніторинг в банку: навч. посіб. – Суми : Університетська книга, 2008. – 336 c.
 19. Єпіфанов, А.О. Операції комерційних банків: навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. - Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. - 523 с.
 20. Кочетков В. М., Омельченко О. В. Основи аналізу діяльності комерційного банку: Навчальний посібник: Навчальне видання. – 2-е вид.. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2003. – 96 c.
 21. Науменкова С. В. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: інформаційно-аналітичні матеріали. Вип. 6 / С. В. Науменкова, Р. С. Лисенко, Д. С. Попов та інші . – К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2006. – 162 с.
 22. Облік та аналіз діяльності комерційного банку: навч. посіб. / Т. О. Плісак,   С. А. Гагаріна, Л. В. Недеря, Л. О. Нетребчук / Л.О.Нетребчук – К.: КНТЕУ, 2003 / Кн. 2 Ч.3. – 308 с.
 23. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. М. Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 с.
 24. Примостка Л.А. Аналіз банківської діяльності: Монографія / Л.А. Примостка. - К.: Либідь, 2006. - 432 с.
 25. Шпанковська Н.Г., Король Г.О., Петров В.М., Мушнікова С.А. Економічний аналіз. Частина 1. Теорія економічного аналізу: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 55 с.
 26. Азаренкова Г. Новий підхід до визначення оцінки стабільності розвитку банку / Г. Азаренкова, О. Головко // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 9. – С. 18-21.
 27. Банківська діяльність в Україні: проблеми, перспективи розвитку, напрями вдосконалення: наук. доп. / Ред.: Б.І. Пшик; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К., 2008. - 120 с.
 28. Емпіричний аналіз ефективності банківської системи України на засадах інституціоналізму / І.П. Твердохліб, П.В. Приймак // Актуал. пробл. економіки. - 2010. - № 10. - С. 266-271.
 29. Жадан М.І., Хоменко А.О. Внутрішній аудит комерційного банку // Економічний простір. - № 50. - 2011. - С. 167-171.
 30. Панченко Є., Нємой О. Модель функціонування регіональної мережі комерційного банку в Україні // Вісник Національного банку України. – 1999. – №1. – С. 60–62.
 31. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз ефективності стратегії банку: методичні підходи до уніфікації розрахунку оціночних показників / І. М. Парасій-Вергуненко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісн. нац. ун-ту «Львівська політехніка». - 2007. - № 577. - С. 300–306.
 32. Парасій-Вергуненко І. М. Використання сучасних технологій аналітичного дослідження ефективності фінансових стратегій банку / І.М.Парасій-Вергуненко // Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контро-лю та аналізу: теоретико-практичне значення та напрями подальшого розвитку: матеріали та тексти виступів на VI міжнар. наук. конф. (Житомир, 18–19 жовт. 2007 р.). - Житомир: ЖДТУ, 2007. - С. 490-495.
 33. Проблеми розвитку банківської системи України / В.К. Дорогань, Н.В. Бублик // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2008. - № 4. - С. 181-186.
 34. Рейтингова оцінка діяльності банків України / П. Матвієнко // Економіка України. - 2008. - № 2. - С. 36-45.
 35. Черняк О. Методика вибіркових досліджень у банківській системі України / О. Черняк, А. Камінський // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 8. – С. 14-18.
 36. Волохова Л. Ф., Євсєєнко О. Ф. Статистичний аналіз взаємозв’язку організа-ційно-фінансових чинників банківської системи [електронний ресурс]. - режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2011_1/30_03_10.pdf
 37. Зоря О.П., Пухальська А.П. Удосконалення аналізу валютних операцій комер-ційного банку: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_47/statti/19.pdf
 38. Кот О.С. Удосконалення методики аналізу грошового обігу банків в умовах міжнародної адаптації: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_3/29.pdf
 39. Кравченко В.П. Удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon /stat_17/32.pdf
 40. Нестеренко Ж.К. Удосконалення методики обліку і аналізу доходів та витрат комерційного банку: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_48_2/statti/14.pdf
 41. Сало І. В. Необхідність аналізу показників прибутку банку І. В. Сало, О. О. Лисянська: [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_01.pdf
 42. Соколова М.Ю. Методичні підходи до вирішення деяких проблем внутрішньо-го фінансового моніторингу в банках: [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.lib.academy.sumy.ua/library/Visnik/Numbers/1_28_ 2010/28_02_13.pdf
44
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.