Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення правового статусу органів виконавчої влади

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Ціна: 
210 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
 1. Аналіз Концепції адміністративної реформи у дискурсі зміни статусу органів виконавчої влади
 2. Ретроспективний аналіз зміни статусу органів виконавчої влади на різних етапах адміністративної реформи
 3. Оцінка зміни статусу органів виконавчої влади на останньому етапі адміністративної реформи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні, а також аналіз результатів демократичних перетворень крізь призму впливу сучасних світових тенденцій свідчать про необхідність запровадження більш ефективного та результативного державного управління, зокрема шляхом реформування адміністративної системи. Найактуальнішою науковою проблемою українського державотворення, що потребує системного аналізу та невідкладного вирішення, є якісне поліпшення організації та функціонування виконавчої влади.

Загальновизнаною є думка, що саме органи виконавчої влади реалізують найважливіші функції держави. З огляду на це теоретичне обґрунтування оптимізації функцій управління - ключового чинника ефективного функціонування органів виконавчої влади - набуває особливого значення як із теоретичної, так і з практичної точок зору.

Підвищення ефективності та результативності функціонування системи державного управління, уточнення закономірностей розвитку суспільних процесів, а також вирішення проблем реформування систем (інститутів), що забезпечують належний рівень її життєдіяльності, є важливим чинником забезпечення національної безпеки. Саме тому останніми десятиліттями в різних країнах особлива увага приділяється дослідженням, спрямованим на пошук нових моделей систем державного управління в контексті сучасних процесів глобалізації, врахування специфічних культурно-історичних, суспільно-політичних й економічних особливостей національного розвитку. При цьому забезпечення відповідності системи державного управління демократичним стандартам, здатності задовольняти потреби громадян є однією з передумов подальшого її вдосконалення.

Стан дослідження проблеми. Як вітчизняний, так і зарубіжний досвід свідчать, що реформування державного управління має бути органічно вбудованим у процеси суспільних перетворень, спрямованих на прогресивний розвиток сус-пільства. Успіхи країн Центрально-Східної Європи в проведенні адміністративних реформ були значною мірою обумовлені чітким розумінням реформ не як самодостатнього процесу, а як забезпечувальної діяльності зі створення адміністративної системи, що спроможна здійснити весь комплекс необхідних суспільних перетворень для досягнення стратегічної мети - вступу до ЄС.

Зокрема, автори монографії «Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи» Н. Р. Нижник та Н. Т. Гончарук [18] на основі досвіду перших років незалежності України зробили висновок про те, що немож-ливо кардинально реформувати економіку без суттєвих змін у політичній сфері, в першу чергу у сфері державного управління. Разом з тим В. М. Скрипнюк [28] вказуэ, що цілі, масштаб і послідовність кроків проведення адміністративної реформи повинні визначатися кінцевими завданнями і заходами економічної, політичної та соціальної реформ.

Т.М. Кравцова [22] у монографії «Виконавча влада і проблеми регуляторної політики в Україні» зазначає, що нерозробленість зазначеної наукової проблеми значною мірою стримує проведення функціональної та структурної реформ системи виконавчої влади, позбавляє політико-управлінську діяльність необхідної організуючої спрямованості та ефективності.

Автор монографії «Адміністративне право України в сучасних умовах» В.В. Галунька [19] констатує, що однією з причин затримки реформи публіч-ної адміністрації є недостатня опрацьованість окремих проблем, перманентний пошук оптимальної моделі організації системи державного управління.

Необхідність ефективного вирішення завдань, що стоять перед виконавчою гілкою влади на сучасному етапі державного будівництва України, свідчить про своєчасність звернення до проблеми наукового дослідження функцій органів виконавчої влади та пошуку шляхів їх оптимізації. Для з’ясування причин, чому окремі існуючі структури виконавчої влади неадекватно наділені управлін-ськими функціями, а також для теоретичного осмислення шляхів їх оптимізації необхідно дослідити організаційний потенціал функціонального навантаження виконавчої гілки влади та її окремих органів. Функціональний аспект проблеми є дуже важливим, оскільки в ньому зосереджено найбільше потенційних можливостей оптимізації виконавчої влади.

 

Список використаних джерел: 
 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. - 1996.
 2. Закон України про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України // Голос України. - 1992. - 7 квіт.
 3. Закон України про Президента Української РСР // Голос України. - 1991.-27 лип.
 4. Закон України про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України // Голос України. - 1992. - 7 квіт.
 5. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 лип. 1998 р. № 810. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 6. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 груд. 1999 р. № 1572. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 7. Закон України про місцеве самоврядування в Україні. - Режим доступу: http://zako№ 1 .rada.gov.ua
 8. Про затвердження порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 черв. 2000 р. № 965. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 9. Закон України про внесення змін і доповнень до Конституції України. - Режим доступу: http://zako№ 1 .rada.gov.ua
 10. Закон України про Кабінет Міністрів України. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 груд. 2004 p. № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України), м. Київ. Справа № 1-45/2010 ЗО верес. 2010 р. № 20-рп/2010. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 12. Закон України про Кабінет Міністрів України. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 13. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 груд. 2010 р. № 1085/2010. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 14. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 24 груд. 2010 р. № 1199/2010. - Режим доступу: http://zako№ 1 .rada.gov.ua
 15. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» вiд 17.03.2011 № 3166-VI. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 16. Закон України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності . - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 17. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лип. 2007 р. № 950. - Режим доступу: http://zako№l.rada.gov.ua
 18. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за ред. Н. Р. Нижник та Н. Т. Гончарук. - К.: Моноліт, 2009. – 268 c.
 19. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття): монографія / за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон: ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2010. – 378 c.
 20. Баланс доцільності та інтересів службовців // Урядовий кур’єр від 15 грудня 2010 р. – № 235. – C. 4.
 21. Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 11 листоп. 2010 р., Полтава. Ч. 1 / Ред.: В. О Онищенко. - Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Полтава, 2010. - 152 с.
 22. Виконавча влада і проблеми регуляторної політики в Україні: монографія / Т.М. Кравцова. - Суми: Мрія, 2007. - 194 c.
 23. Галунько В.В. Напрями реформування системи органів виконавчої влади // Митна справа. - №1(73). – 2011. - ч. 2. – С. 45-51.
 24. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія / Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, Н. В. Александрова, О. Ф. Андрійко, О. П. Анісімов, Н. О. Армаш, А. В. Береза, М. А. Бояринцева, Ж. В. Завальна, М. М. Іжа; Ред.: І. В Люлька; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К.: Юрид. думка, 2010. - 495 с.
 25. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності: наук. вид. / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк, С.І. Віднянський, Є.І. Головаха, В.М. Горобець; Ін-т історії України НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 988 с.
 26. Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності / В. Тертишник // Вісн. НАН України. - 2007. - № 3. - С. 23-29.
 27. Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції: тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24 берез. 2011 р., Дніпропетровськ / Ред.: О. В Пушкіна; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. - Д., 2011. - 295 с.
 28. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-правові аспекти: монографія / В. М. Скрипнюк. - К.: Логос, 2010. - 504 с.
 29. Схема організації центральний органів виконавчої влади: затверджено Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 // Урядовий кур’єр від 14 грудня 2010 р. – № 234. – С. 14.
 30. Центральні органи виконавчої влади: сучасний стан та напрями реформування / В.А. Дерець // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. - 2009. - № 43. - С. 228-234.
5644
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).