Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення соціально-педагогічного консультування сім'ї

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
122
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження проблеми соціально-педагогічного консультування сім’ї
1.1. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічного дослідження
1.2.  Особливості соціально-педагогічного консультування сім’ї
Висновки до першого розділу
2. Аналіз шляхів удосконалення консультування окремих типів сімей
2.1. Характеристика напрямків удосконалення консультування неповних сімей
2.2. Аналіз форм і методів консультативної роботи з прийомними сім’ями
2.3. Особливості соціально-педагогічного консультування розлучених сімей
Висновки до другого розділу
3. Експериментальне дослідження процесу соціально-педагогічного консультування сім’ї
3.1. Організація і методика дослідження
3.2. Обгрунтування програми консультативної допомоги неповній сім’ї
3.3. Аналіз результатів дослідження
3.4. Рекомандації щодо удосконалення консультативної допомоги неповній сім’ї
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. Актуальність найгостріших проблем сучасної сім’ї, зокрема, соціально-економічних проблем виховання молодого покоління в громадянському і гуманістичному дусі, вимагає від фахівців різних областей і всього суспільства в цілому осмислення вже наявного досвіду підтримки родин, розробки і впровадження нових програм соціального захисту і підтримки різних категорій сімей з метою запобігання дитячої безпритульності, бродяжництва, соціального сирітства і стабілізації суспільства.

Сучасний стан розвитку суспільства, вплив урбанізації ї науково-технічного прогресу призвели до значного звуження ролі сімейної педагогіки у вихованні дітей, а також загострення багатьох проблем у сфері сімейного виховання, серед яких основними є: поглиблення дезорганізації сімейного життя, посилення конфліктності у відносинах між членами сім'ї, зниження виховного потенціалу сім'ї тощо. Низка вищезазначених проблем потребує своєчасного їх розв’язання. 

Національна програма «Діти України» визначає, що сім’я є і залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для цього. Вона має виступати основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження і передачі національно-культурних і загальнолюдських цінностей прийдешнім поколінням. У першу чергу сім’я повинна залучати дітей до освіти, культури і прищеплювати загальнолюдські норми суспільного життя. Основними методами збереження та зміцнення здоров'я в умовах сім'ї має стати профілактика захворювань та дотримання певних гігієнічних правил у повсякденному житті, оптимальна фізична активність, загартування організму, повноцінне харчування, запобігання шкідливим явищам - курінню, алкоголізму тощо. Усі державні та суспільні інституції мають підтримувати зусилля батьків або осіб, які їх замінюють, спрямовані на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, розвитку здорової дитини. 

Сьогодні соціальна педагогіка як галузь наукового знання, що інтенсивно розвивається, виявляє специфічні проблеми виховної роботи у сімейному середовищі. Специфіка обумовлена тим, що соціальна педагогіка у роботі з сім’єю орієнтується на сім'ю і дитину одночасно, оскільки виховання молої є основною функцією сучасної сім’ї.

Стан дослідження проблеми. Проблема соціально-педагогічної консультування сімей в останній час набула досить активного вивчення, зокрема, серед авторів, які визначають принципи і концепцію цієї роботи, можна виділити Комарову Н. М., Антонову-Турченко О. Г., Іванову І. Б. , Пєша І. В., Коваль Л.Г., Зверєву І.Д., Хлєбік С.Р., Наумчик В.Н., Капську А.Й., Семигіну Т. В., Миговича І. І., Тюптю Л.Т., Шакурову М.В. та ін. Власне соціально-педагогічний патронаж проблемних сімей з практичної точки зору досліджували Батищева Г.О., Зайцева З.Г., Керецман В. Ю., Кушнірова Т. В., Приходько В. М., Драпушко Р.Г., Трубавіна І. М. та ін.

Об’єкт дослідження – особливості процесу соціально-педагогічного консультування сім’ї у роботі соціального педагога.

Предмет дослідження – процес соціально-педагогічного консультування у практиці соціальної роботи з сім’єю. 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати і емпірично дослідити шляхи і методи вдосконалення соціально-педагогічного консультування сім’ї. 

Гіпотеза дослідження передбачає, що удосконалення соціально-педагогічного консультування сім’ї буде ефективним, якщо базуватиметься на чіткій діагностиці наявних і прихованих сімейних проблем і використання тренінгових програмних методик у профілактиці і вирішенні основних сімейних проблем.

Завдання дослідження: 

 • охарактеризувати поняття сім’ї як особливої соціальної групи;
 • вивчити поняття і особливості соціально-педагогічного консультування сім’ї;
 • проаналізувати специфіку роботи з проблемними сім’ями;
 • охарактеризувати підходи до консультування неповних сімей;
 • здійснити аналіз форм і методів роботи з прийомними сім’ями;
 • з’ясувати особливості консультування розлучених сімей.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувався ряд загальнонаукових методів: аналіз літературних і періодичних джерел, методи дедукції, синтезу, узагальнення вивченої інформації, а також експериментальні методи: констатуючий (діагностичний) і коригуючий експерименти.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел і літератури (70 найменувань) та додатки. Обсяг роботи становить 122 друкованих аркуші.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх».
 2. Закон України «Про охорону дитинства».
 3. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю.
 4. Алексеева Л.С. Работа с семьей в учреждениях социального обслуживания: Социально-психологический аспект // Семья в России. - 1998. - № 3/4. - С.112-124. 
 5. Алмазов Б.Н. Психологическая средовая дезадаптация несовершеннолетних. - Свердловск, 1986. - 236 с.
 6. Батищева Г.О., Зайцева З.Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім’єю (методичні рекомендації). - К.: А.Л.Д., 1996. - 100 с.
 7. Бех В. П.  Сутність та зміст соціальної роботи // Нова парадигма. - Запоріжжя, 2002. - Вип.24. - С.143-149. 
 8. Буянов М. Й. Ребенок из неблагополучной семьи. Записки детского психиатра. - М.: Просвещение, 1998. - 233 с.
 9. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб, заведений. - М., Издательский центр «Академия», 2001. - 160 с. 
 10. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 440 с. 
 11. Воронцова Г.Г. Организационно-педагогические условия взаимодействия социального работника с родителями и детьми из неполной семьи: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.п.н.. - СПб., 2002. - 23 с. 
 12. Ган М. П., Черепахова Э. М. Я сама : В помощь неполн. семье / Майя Ган, Элла Черепахова. - М. : Педагогика-пресс, 2002. - 145 с. 
 13. Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социальные исследования. - 1995. - №10. - С. 19-23.
 14. Гуров В.Н. Социальная работа школы с семьей: Учеб. пособие для вузов по напр. "Социал. работа" / Ставроп. гос. ун-т. - М.; Ставрополь: СГУ, 2001. - 153 с. 
 15. Гуров В.Н. Ставрополье: опыт подготовки семейных социальных педагогов // Педагогика. - 1998. - № 6. - С.57-60. 
 16. Гуров В.Н. Теория и методика социальной работы школы с семьей / Ставроп. гос. ун-т. - М.; Ставрополь, 1998. - 226 с.
 17. Гущина, Т. Ю. Формирование готовности будущего учителя к взаимодействию с неполной семьей школьника : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.п.н. - Белгород, 1997. - 22 с.
 18. Дементьева И. Ф. Негативные факторы воспитания детей в неполной семье // Социологические исследования. - 2001. - № 11. - С. 108-113. 
 19. Дудченко О.Н. Потребности семей разных типов в социальной защите // Семья в России. - 1994. - № 2. - С.81-102. 
 20. Евдокимова В. В. Технологии психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей. - М.: Экслибрис. - 215 с.
 21. Зайцева З. Г. Діяльність центрів соціальних служб для молоді щодо здійснення соціальної роботи з молодою сім’єю в Україні // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.256-261.
 22. Згоржельский И.П. Социальная защита семей, имеющих детей: На примере зарубежного опыта обеспечения пособиями // Вопр. соц. обеспечения. - М., 1991. - Вып.22. - С.108-122. 
 23. Исаев Н., Смирнов С. Реабилитационно-образовательный полис для семей из группы риска // Человек и труд. - 2001. - № 3. - С.45-48. 
 24. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. - М.: Вектор, 2004. - 269 с.
 25. Карцева Л.В. Социальная работа с семьей: психолого-педагогический анализ: Учеб. пособие / Казан. гос. мед. ун-т. Каф. экон. теории и социал. работы. - Казань, 1998. - Ч.1. - 87 с.; Ч.2. - 70 с.
 26. Керецман В. Ю. Деякі особливості соціальної роботи з неблагополучними сім’ями // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.290-293.
 27. Коваль Л.Г., Зверєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 392 с.
 28. Комплексные методики активизации социальной работы с семьей: Науч.-метод. пособие / Меновщиков В.Ю., Агрест Г.А., Вершинин А.Т., Трунов Д.Г.. - М., 2001. - 159 с. 
 29. Кривоконь Н.І. Професія працівника соціального захисту населення: вимоги та типізація/ // Практична психологія та соціальна робота. -2000. -№ 4 . - С. 43-45.
 30. Кушнірова Т. В. Перспективи соціально-психологічної роботи з сім’ями групи ризику // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. - Ужгород, 1999. - Ч.1. - С.391-394.
 31. Литвинене Ю. П. Общение в неполной семье как фактор нравственного развития детей дошкольного возраста : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. - Вильнюс, 1985. - 20 с.
 32. Лодкина Т.В. Семейный социальный педагог: теория и практика / Моск. гос. открытый пед. ун-т, Волог. гос. пед. ун-т. - М.; Вологда: Русь, 1997. - 141 с.
 33. Лукьяненко Л., Степанова Н. Работа с семьями "группы риска" // Соц. работа. - 1995. - № 1/7. - С.22-27. 
 34. Малафий Л.Н. Социальная поддержка семей группы социального риска // Семья в России. - 1999. - № 1/2. - C.17-22. 
 35. Михеева, А. Р. Отцы и матери после развода: отвественность, права, проблемы: Теорет. материалы к курсу "Социология семьи" / А. Р. Михеева; М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т. Экон. фак. Каф. общ. социологии. - Новосибирск : НГУ, 2002. - 54 с.
 36. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 1999. - 184 с. 
 37. Наумчик В.Н. Социальная педагогика: Проблема «трудных» детей: Теория. Практика. Эксперимент / В.Н. Наумчик, М.А. Паздников. - Минск: Асвета, 2005. - 330 с.
 38. Неполная семья как объект дифференцированной социальной защиты / Н.А. Гартман, В.Ф. Иванова, В.Н. Козлов и др.; Под общ. ред.: д.филос.н., проф. Б.С. Павлова и к.филос.н. В.Ф. Ивановой. - Екатеринбург : Ин-т экономики, 1999. - 1999. - 465 с.
 39. Никитина Л.Е. Социальная работа с семьей: современные подходы // Актуальные проблемы социологии, психологии и социальной работы: Ежегодник. - Барнаул, 1998. - Вып.2, ч.2. - С.277-283. 
 40. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Т.Ц. «Сфера», 2001. - 480 с. 
 41. Организация социальной работы с неполной отцовской семьей: Метод. рекомендаций / Сост. М. А. Костенко, Н. С. Жабина]. - Барнаул, 2000. - 55 с.
 42. Основы психологии семьи и семейного консультирования / под общей ред. Н.Н. Посысоева. - М.: Тета, 2004. - 336 с.
 43. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д.Павленок. - М.: ИНФРА -М., 1999.-368 с. 
 44. Панкратьева Н.В. Изменения социально-экономического потенциала семей и основные направления их социальной защиты // Семья в России. - 1996. - № 3-4. - С.50-63.
 45. Подуст Л.Н. З досвіду соціальної роботи у реабілітаційному центрі “Афродіта”. - К.: вид. КНЕУ, 2004. - 297 с.
 46. Практична соціальна робота / за ред. П.Картер та ін. - К.: Асоц. психіатрів України, 1996. - 184 с. 
 47. Приходько В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: дис. канд. пед. наук: / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 279 с.
 48. Секретека Л.А. Социальная работа в семье. Региональная модель социальной педагогики (аспект нарушений социализации индивида) // Сб. тр. молод. ученых и студ. Волгоград. гос. ун-та. - Волгоград, 1996. - С.221-223. 
 49. Социальная защита неполных семей / Н.А. Гартман, В.Ф. Иванова, В.Н. Козлов и др. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2001. - 215 с.
 50. Социальная педагогика / под общей ред. М.А. Галагузовой. - М.: Владос, 2000. - 342 с.
 51. Социальная педагогика:: Учеб. пособие для студ. висш. пед. учеб, заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272 с. 
 52. Социальная помощь семье и детям / Сафронова В.М., Вайнейкис Л.А., Бобкова П.В., Пантелеев А.А. // Соц. помощь семье и детям. - М., 1994. - Вып.4. - С.1-136. 
 53. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И.Курбатова. Серия «Учебники учебные пособия». - г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000. - 576 с. 
 54. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської - К., 2000. -264 с. 
 55. Соціальна робота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: З досвіду роботи центрів соц. служб для молоді / Укр. держ. центр соц. служб для молоді. - упоряд. Р.Г.Драпушко та ін.. - К., 1999. - 140 с. 
 56. Соціальна робота з молодою сім'єю. Збірник теоретичних і методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді. Вип. 2. -К.: А.Л.Д., 1995.
 57. Соціальне сирітство в Україні: Експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, О. Г. Антонова-Турченко, І. Б. Іванова, І. В. Пєша. - Київ, 1998. - 120 с. 
 58. Специфика эмоционально-личностной сферы дошкольников, живущих в неполной семье // М., Вопросы психологии. - 1999. - № 6. - С. 16-21.
 59. Стулова С.И. Формы и методы социальной защиты различных категорий женщин с семейными обязанностями // Социальная защита женщин: современные проблемы. - Иваново, 1994. - С.9-14. 
 60. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. - К.: Твори в 5-ти томах. - Радянська школа, 1978. – 338 с.
 61. Теорії і методи соціальної роботи: підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К.: Академвидав, 2005. - 327 с.
 62. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні / І.Д. Звєрєва; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1999. - 39 с.
 63. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К., 2000. - 372 стор. 
 64. Торохтий В.С. Основы психолого-педагогического обеспечения социальной работы с семьей: Учеб. пособие для студентов социал. фак. и вузов / Моск. гос. социал. ун-т и др. - М., 2000. - Ч.1. - 238 с.
 65. Трубавіна І. М. Соціальний супровід неблагополучної сім'ї: (Наук.-метод. матеріали) / Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім'ї та молоді. - К.: Державний центр соціальних служб для молоді, 2003. - 86 с.
 66. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. - К.: Знання, 2008 - 574 с.
 67. Холостова Е.И. Социальная работа в семье: проблемы и поиск их решения // Семья в России. - 1994. - № 2. - С.138-148.
 68. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція: навч. Пос. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 544 с.
 69. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. - М.: Владос, 2002. - 288 с.
 70. Якубова Ю. М., Антонова- Турченко О. Г., Святненко Г. В., Московка М. М. Проблемні сім'ї: діти і батьки / Український ін-т соціальних досліджень. - К., 1998. - 138 с.
2777
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).