Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення управління обсягом виробництва та реалізації продукції підприємства (на прикладі ФОП Попович І. В.)

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
120
Мова: 
Українська
Ціна: 
2700 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади управління обсягом виробництва та реалізації продукції підприємства
1.1 Сутність і завдання управління виробництвом продукції
1.2 Особливості управління обсягом реалізації продукції
1.3 Вимоги до управління обсягом виробництва та реалізації продукції на виробничому підприємстві
1.4 Зарубіжний досвід у сфері управління обсягом виробництва та реалізації продукції
2. Аналіз управління обсягом виробництва та реалізації продукції ФОП Попович І. В. 
2.1. Загальна характеристика діяльності ФОП Попович І. В.
2.2. Діагностика фінансового стану підприємства
2.3. Характеристика текстильної галузі та конкуренція в ній
3. Удосконалення управління обсягом виробництва та реалізації продукції ФОП Попович І. В.
3.1. Розробка пропозицій для підвищення конкурентоспроможності ФОП Попович І. В. 
3.2. Заходи з удосконалення обсягів виробництва та реалізації продукції на ФОП Попович І. В.
3.3. Обгрунтування ефективності запропонованих заходів
4. Управління охороною праці на підприємстві
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Характеризується тим, що основною метою підприємства в умовах ринку стає одержання максимального прибутку при мінімальних витратах з паралельним підвищенням якості обслуговування споживачів. Засобом досягнення цієї мети є максимізація товарообігу, валового доходу та оптимізація витрат обігу.

Планування кожного промислового виробництва має свою специфіку. Разом з тим усім їм притаманне те, що в них однакові основні етапи планування роботи: обґрунтування виробничої програми (обсягів виробництва, асортименту виробів, матеріально-технічного постачання), планування витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції, планування реалізації продукції та її рентабельності.

У річних планах швейних підприємств показують тільки зведені дані щодо продукції промислових виробництв у натуральному чи вартісному обчисленні, її товарну частку, собівартість, виручку від реалізації, прибуток і рентабельність. Ці дані беруть з попередньо розроблених планів промислових підрозділів. Основну ж роботу з планування діяльності промислових виробництв виконують під час складання планів (госпрозрахункових завдань).

Виробнича програма — це провідний розділ плану промислового підрозділу; він є базою для розробки всіх його наступних розділів — матеріально-технічного постачання, плану з праці й заробітної плати, собівартості продукції, плану реалізації продукції і прибутку. У виробничій програмі обсяги виробництва визначають як у натуральному, так і в грошовому виразі. До валової продукції швейних виробництв включають усю намічену до випуску продукцію, одержану як зі своєї, так і з придбаної сировини, незалежно від того, призначена вона для реалізації на сторону чи для використання в господарстві. Оцінюють її в поточних цінах. У перспективних планах показники виробничої програми розраховують тільки на рік, а в поточних — і в квартальному розрізі.

Плануючи обсяги виробництва промислової продукції, перш за все враховують виробничу потужність цеху, під якою розуміють його здатність до максимального випуску продукції або переробки максимальної кількості сировини за певний період часу. Виробнича програма, що характеризує обсяг виробництва з окремих видів продукції, виражає ступінь використання виробничих потужностей підприємства.

Проблема управління обсягом виробництва та реалізації продукції приваблює велику кількість науковців. Так, дослідженню цього питання присвячені праці наступних відомих вітчизняних і закордонних вчених: Є.В. Бикова, І.А. Бланк, Є. Брігхем, В.В. Ковальов, Г.В. Савицька, Є.С. Стоянова, М.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, С.І. Шкарабан, О.В. Калініченко, Л.М. Березіна, Г.Є. Гронтковська, А.Ф. Косік, А.О. Задоя, В.Д. Базилевич та ін..

Об’єктом дослідження є майстерня з пошиття весільних та вечірніх суконь ФОП Попович І. В.

Предметом дослідження є процес управління виробництвом та реалізацією продукції на ФОП Попович І. В.

Мета дослідження – вивчення та аналіз системи управління обсягом виробництва та реалізації продукції на підприємстві та розробка напрямків її удосконалення.

Реалізація мети дослідження потребує вирішення наступних задач:

 • розглянути економічну сутність і завдання управління обсягом виробництва продукції;
 • визначити основні теоретичні принципи управління обсягом виробництва та реалізації продукції на підприємстві;
 • здійснити діагностику фінансово-господарської діяльності підприємства ФОП Попович І. В.;
 • дослідити фінансовий стан підприємства;
 • проаналізувати структуру та динаміку обсягів виробництва та реалізації ФОП Попович І. В.;
 • розглянути зарубіжний досвід управління обсягом виробництва та реалізації продукції;
 • охарактеризувати вибір джерел фінансування діяльності підприємства;
 • зробити узагальнюючі висновки.

Основним джерелом дослідження, його інформаційною базою стали законодавчі і нормативні документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, інвестування, менеджменту, планування, обліку фінансових інвестицій, фінансова звітність підприємства ФОП Попович І.В.

 

Список використаних джерел: 
 1. Господарський кодекс України ВРУ № 436-IV від 13.01.2003 р.
 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України» Про оподаткування прибутку підприємств ВРУ № 283/97 – ВР від 22.05.1997 р.
 3. Закон України «Про податок на додану вартість» із змінами, внесеними згідно із Законами ВРУ № 168/97-ВР від 03.04.1997 р.
 4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» із доповненнями і змінами ВРУ № 334/94-ВР від 28.12.1994 р.
 5. Закон України  «Про систему оподаткування» із змінами, внесеними згідно із Законами ВРУ №283/97-ВР від 22.05.1997 р.
 6. Закон України «Про охорону праці» із змінами, внесеними зігдно із Законами ВРУ № 1193-VII від 09.04.2014 р.
 7. Інструкція «Про застосування плану рахунків бух. Обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій ” МФУ № 291 від 30.11.1999 р.
 8. Національні нормативи аудиту Постанова АПУ від 18.02.1998 р.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „ Баланс ” Наказ МФУ від 31.03.1999 р. №87.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 „ Загальні вимоги до фінансової звітності ” МФУ № 8 від 31.03.1997 р.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 „ Витрати ” МФУ № 318 від 31.12.1999 р
 12. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. МФУ від 24.05.1995 р.№88.
 13. Порядок заповнення податкової декларації по податку на додану вартість . ГНАУ від 30.05.1997 р.№166 (із змінами та доповненнями).
 14. Порядок представлення фінансової звітності, затверджений постановою КМУ №419 від 28.02.2000 року.
 15. Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства та порядок її складання. ГНАУ від 08.07.1997 р.№214 (із змінами від 29.03.2003 р.№143).
 16. Азьмук Л. А., Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат. — К.: КНЕУ, 2005. — 158 с.
 17. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України. — К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. — 172 с.
 18. Абрамова, В.І. Менеджмент і маркетинг:Учеб. Посібник/ В.І. Абрамова - М.: ВидавництвоРИОР, 2006.- 161 з.
 19. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми, — Тернопіль: Лілея, 1997. — 292с. 
 20. Багрова І.В.,Редіна Н.І., Власюк В.Є., Гетьман О.О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів.-Київ, Центр навчальної літератури, 2004. -580с. 
 21. Бєляєв, А.А.Системология /А.А.Беляев,Э.М. Коротков - М.:ИНФРА-М, 2000. –320с.
 22. Білик М.Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування // Фінанси України .- 2006.- № 9.- C.128-143.
 23. Білик Т.О. Розвиток малих підприємств та оцінка їх фінансових результатів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004.- № 5.- C.56-60.
 24. Білик Т.О. Теоретичні аспекти прибутку // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005.- № 8.- C.8-13.
 25. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006.- № 9.- C.3-6.
 26. Виноградський М.Д., Виноградська А.м., Шканова О.М. Менеджмент в організації: Навчальний посібник.-3е вид., випр.-К.:Кондор,2004.-598с. 
 27. Голубков,3.П. Використання системного аналізу після ухвалення рішень/3.П.Голубков - М.: Економіка,1992.-456с.
 28. Захарова Ю.В. Моделювання тенденцій розвитку прибутку підприємства при реалізації виробничої стратегії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2003.- № 7.- C.80-83.
 29. Захожай В. Б., Базась М. Ф., Матюха М. М., Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.
 30. Ільяшенко С. Звіт про фінансові результати // Все про бухгалтерський облік. - 2005.- № 8.- C.11-17.
 31. Кожемякіна С.М. Структурні зрушення в економіці України та їх вплив на фінансові результати // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004.- № 9.- C.230-232.
 32. Кривицька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку // Фінанси України.- 2005.- № 3.- C.138-147.
 33.  Кулаковская Л. П., Пича Ю. В. Основы аудита. — К.: Каравелла, 2004. — 494 c.
 34. Лисицына Е.В., Токаренко Г.С. Лекция 4. Управлениефинансовыми результатами компании // Финансовый менеджмент. - 2005.- № 6.-        C.125-141.
 35. Лумпов Н.А. Формула прибыли: подход к анализу и построению // Финансовыйменеджмент.- 2005.- № 3.- C.3-21.
 36. Мартиненко В.П. Резерви впливу податкової політики держави на фінансові результати діяльності підприємств // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 6. – Суми: Мрія ЛТД, 2002.- 306 c.
 37. Марюта О.М., Єлисєєва О.К. Адаптивне управління прибутком підпрємства // Фінанси України. - 2004.- № 3.- C.83-90.
 38. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. — К.: Вища школа, 2003. — 278 с.
 39. Новодворский В.Д., Клестова Н.В., Шпак А.В. Прибыль предприятия: бухгалтерская и экономическая //Финансы.- 2003.- № 4.- C.64-69
 40. Партин Г.О. Формування стратегічної моделі управління витратами підприємства // Фінанси України.- 2004.- № 11.- C.124-134.
 41. Попкова Л.В., Коваленко О.В. Функція планування в системі стратегічного управління витратами на підприємстві // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Т.16: Збірник наукових праць.- Суми: УАБС НБУ, 2006.– 334 c.
 42. Покропивный С. Ф. Экономика предприятия: Учебник. — Пер. с укр. 2-го перераб. и доп. изд. — К.: КНЭУ, 2002. 
 43. Проданчук М. А. Удосконалення обліку і контролю фінансових результатів. — К.: ННЦ ІАЕ, 2004. — 232 с.
 44. Растяпін А.В., Бубенко С.П. Максимізація прибутку підприємства // Фінанси України.- 2002.- № 2.- C.19-30.
 45. Скамай Л.Г. Прибыль и методыееанализа // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.- 2002.- № 1.- C.72-82.
 46. Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навчально-методичний посібник. - Львів: «Новий Світ-2000»,2006.-512с.
 47. Шумпетер И. Теория экономического развития / И. Шумпетер. - М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 1982. - 354 с.
 48. Шпак.// PR в России. – №10 – 2004. – Москва; (Маркетолог. – №11. – 2004.) --  Режим доступу:
 49. http://www.iteam.ru/publications/human/section_55/article_2211/
 50. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Легка промисловість
10471
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).