Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Умови оптимізації соціально-педагогічної роботи з сім'ями, у яких виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
112
Мова: 
Українська
Ціна: 
1900 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні основи дослідження соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями
1.1. Дитяча інвалідіність як соціальна і наукова проблема
1.2. Законодавче забезпечення соціального захисту дітей з обмеженими фізичними можливостями
1.3. Види соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями
1.4. Організації та установи, які надають соціально-подагогічні послуги сім'ям, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями
Висновки до І розділу
2. Дослідницько-експертне вивчення практичного застосування соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дітей з обме-женими фізичними можливостями на базі Бродівського районного центру соціальних служб сім'ї,дітей та молоді
2.1. Принципи, напрямки та методи роботи Бродівського районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді
2.2. Аналіз практичного досвіду впровадження Програми реабілітації сім'ї, які виховують дітей з фізичними обмеженими можливостями
Висновок до II розділу
3. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації
3.1. Соціально-економічне значення охорони праці
3.2. Система управління охорони праці на підприємстві чи організації
Висновки до ІІІ розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Актуальність проблеми. На даний час постає питання щодо соціальної підтримки дітей-інвалідів. Загальновідомо, що базовими характеристиками здоров'я населення, поряд з демографічними, є показники інвалідності. Значення цих показників настільки велике, що деякі автори розглядають їх в контексті репродуктивних збитків суспільства. Проблема інвалідності з дитинства є однією з найгостріших не лише в педіатрії, але й у соціальній програмі суспільства. Свідченням цьому є прийняті в Україні за останні роки законодавчі та нормативні документи щодо охорони здоров'я жінок і дітей, які визначають стратегію і тактику державних органів у вирішенні медико-соціальних проблем. [21, с. 12]

В Україні, на жаль, історично склалася ситуація, за якої категорія дітей з особливими потребами протягом довготривалого часу залишалася соціально незахищеною, і навіть певною мірою ізольованою від соціуму, а відкрите обговорення проблем, стосовно інвалідності було непопулярним у суспільстві..

Сучасна політика у відношенні дітей-інвалідів є результатом розвитку суспільства. Багато в чому ця політика відображає загальні умови життя та соціально-економічну політику держави. Невігластво, зневажання, упереджене ставлення та страх - ось ті соціальні фактори, що протягом усієї історії були перешкодою для нормального розвитку дітей з особливими потребами та призводили до ізоляції як самих хворих, так і їх родин.

В Законі України «Про охорону дитинства» зазначається, що проведення державної політики спрямовано на реалізацію цільових програм з охорони дитинства і передбачає надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства.

Закон України «Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства» встановлює права і гарантії дітей і батьків на отримання пенсій і соціальних допомог . [4, с.5]

На сьогодні найпоширенішою формою піклування про дітей-інвалідів і Україні є інституційна, яка передбачає соціалізацію їх у стінах дитячих будинків, шкіл-інтернатів, професійно-технічних закладів. У країні діє система спеціалізованих дошкільних закладів та шкіл-інтернатів.

Однак недоліки інтернатної системи соціального виховання стають на заваді формуванню соціальної мобільності та інтегрованості вихованців. Це призвело до того, що нині у більшості розвинутих країн інтернатних закладів немає зовсім.

Провідним принципом в охороні дитинства стала позаінституційна підтримка дітей та підлітків, яка полягає в тому, що дітей, котрі потрапляють під опіку держави, передають для тимчасового догляду та виховання у прийомні сім'ї. Такий вид догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки, отримав назву прийомної опіки .

Перебуваючи в умовах інтернатного закладу або на вихованні у сім'ї, діти з функціональними обмеженнями та їх сім'ї деякою мірою ізольовані від суспільства і позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя. Часто ці діти виявляються не підготовленими до життя у відкритому середовищі, яке аж ніяк не відповідає їхнім особливим потребам, зокрема у створенні без бар'єрної інфраструктури, забезпеченні без перешкод доступу до інформації. [18, с.25]

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів стикаються з рядом проблем: обмеження інформації, відсутність психологічної, часто і моральної, підтримки, незнання своїх прав. Нерідко перед батьками виникає ряд перешкод при оформлення дитини в дошкільний заклад освіти, а пізніше і в школу. Тому завдання соціального працівника є допомога сім'ям, які виховують хвору дитину: надання інформації про права батьків, про спеціалізовані заклади і спеціалістів, до яких сім'я може звернутись у разі виникнення проблеми. Також докласти усіх зусиль, щоб такі сім'ї не були ізольовані від суспільства і відчували підтримку оточуючих і держави.

Стан дослідження проблеми. Під впливом енергійної діяльності педагогів- ентузіастів, лікарів і громадських діячів освіти П. О. Бурковського,І.О. Сікорського, М. Д. Аленич, Ф. І. Ширяева, О. Дячкова, М. Ярмаченка, X. Замського та ін. формується думка про можливість і необхідність спеціального виховання та навчання дітей-інвалідів[16, с.76]. Концепція соціальної реабілітації з дітьми-інвалідами Л. М. Силкіна досить суперечлива. Адже згідно із запропонованим автором визначенням соціальна реабілітація являє собою одночасно і процес, і систему, хоча ці дві характеристики взаємовиключні. Відповідно, у сучасній науці існує кілька підходів до розуміння вищезгаданого поняття. Соціальну роботу можна розглядати у контексті таких основних напрямків: соціалізації, соціальної адаптації, соціальної нормативності та соціального контролю, економічного підходу до вирішення соціальних проблем, соціальної мобільності [30, с.89]. Піднята нами проблема є комплексною, вона має певні традиції дослідження у вітчизняній та зарубіжній філософії, соціальній роботі, психології, соціальній педагогіці. Так технологічний підхід у соціальній сфері розглядається В. Івановим, Г. Селевко, М. Халагузовою. Соціальні аспекти проблеми інвалідів у своїх працях висвітлили С. Богданов, А. Гонєєав, А. Пашков, А. Гриненко, П. Назаренко. Соціально-педагогічні основи виховної та реабілітаційної роботи з дітьми-інвалідами знайшли висвітлення в роботах С. Пальчевського, А. Мудрика, А. Гонєєва, Б. Алмазової. Питання соціалізації дітей-інвалідів порушували Д.Пащенко, М.Панасик,Т.Шульга,С.Холостова,І.Зайцева,А.Капська,О.Безпалько[24, с.77].

Об'єкт дослідження - сім'ї, які виховують дітей з функціональними обмеженнями.

Предмет дослідження - особливості соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Мета дослідження - аналіз теоретичних і практичних аспектів дослідження проблеми соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Гіпотеза дослідження: процес удосконалення соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, буде ефективним за таких умов, якщо:

 • необхідне забезпечення всебічної поінформованості про загальні проблеми даної категорії дітей і їхніх сімей;
 • детальне вивчення і диференціація проблем дітей з обмеженими можливостями шляхом діагностики соціуму;
 • буде знайдено дійовий механізм проведення соціально-педагогічної реабілітації шляхом створення спеціалізованих центрів;
 • визначення альтернативних варіантів вирішення проблем соціальної роботи завдяки корисній дії раніше створених соціальних служб;
 • прогнозування конкретних результатів при реалізації індивідуальної програми реабілітації;
 • проектування і моделювання ефективної діяльності спеціалістів щодо надання допомоги дитині і сім'ї;
 • проведення організаційної діагностики діяльності окремих неурядових організацій, місією яких є сприяння духовно-моральному розвитку дітей шляхом залучення їх до загальнолюдських цінностей у процесі соціальної роботи;
 • вивчення власного потенціалу сім'ї, в якій здійснюється виховання дитини з обмеженими можливостями.

Завдання:

 • розкрити дитячу інвалідіність як соціальну і наукову проблему;
 • проаналізувати законодавче забезпечення соціального захисту дітей з обмеженими фізичними можливостями ;
 • розглянути види соціально-педагогічної роботи з сім'ями, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями ;
 • дослідити принципи, напрямки та методи роботи Бродівського районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді;
 • проаналізувати практичний досвід через впровадження Програми реабілітації сімей, які виховують дітей з фізичним обмеженими можливостями.

Методи дослідження: аналіз наукових літературних джерел; систематизація та узагальнення; вивчення законодавчих та нормативно- правових документів, аналіз, порівняння та узагальнення досвіду роботи працівників в центрах соціальних служб сім'ї, дітей та молоді.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, шести підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91 Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21, ст.252.
 2. Закон України «Про охорону дитинства» від 07.03.2002. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.142
 3. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91р. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21, ст.252
 4. Закон України «Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства» від 02.03.2003. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 1, ст.2
 5. Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інваліда. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992р. №83.
 6. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.07.1999 Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 5, ст.21
 7. Закон України «Про освіту» від 04.06.91р Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451
 8. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001р. - 56 с.
 9. Типове положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 8 березня 2005р. 165 с.
 10. Простановище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами: Державна доповідь. — к., 2002. — (Препр. / Міністерство праці та соціальної політики України; Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство освіти і науки України та ін). - 224 с.
 11. 3аплотинська Н. Передумови формування компетентності дітей з особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №2. - 2004. - 102 с.
 12. Apxипова СП., Майборода Т.Я. Соціальна педагогіка: Навчально- методичний посібник. - Черкаси-Ужгород, 2002. - 154 с
 13. Актуальніпроблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / За заг. Ред.. Капської А.Й. - К., 2002. - 164 с
 14. АлбесоваИ.Ф. Введение в специальность «Социальная работа». -Ярославль.:Социум, 1997. -38 с.
 15. Артемова Л. Задоволення особливих потреб дитини у спілкуванні з однолітками. - К.: Контент, 2006. - 222 с.
 16. Бастуй H.A. Діти й молодь із розумовою недостатністю в Україні та в світі Соціальна політика і соціальна робота. -1994. -№ 2—3. 194 с.
 17. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей і Методичні рекомендації. // За ред. А. Й. Папської. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001. - 105 с.
 18. Богданов С. Соціальний захист інвалідів. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. - с. 202 с.
 19. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту в Україні: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. -615 с.
 20. Боровая Л.П. Социально-психологическая помощь семьям, имеющих тяжело больных детей. // Социально-педагогическая работа. - 1998. - №6. - 163 с.
 21. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. - М.: Академия, 2001. - 178 с.
 22. Ватере Л., Ланзинд М., Шонглер Э. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей: Сборник упражнений для специалистов и родителей. Мн.: Издательство БелАПДИ, 1997. - 18 с.
 23. Вихованнядітей з особливими потребами в сім'ї / У порядник І. Б. Іванова. - К.: УДЦССМ, 1998. 75 с.
 24. ГармашO.B. Право на спеціальну освіту дітей із розумовою відсталістю Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №4. - 2003. - липень- вересень. - 104-109.
 25. Грачев Л.K. Программа социальной работы с семьями, имеющими детей- инвалидов. -М.: АРС, 1992. - 256 с.
 26. ГриценкоA.M. Соціальна політика: Навч.-метод, посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К: КНЕУ, 2003. - 234 с.
 27. Дементьева Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социального работника в обслуживании инвалидов и пожилых людей. - М.: Институт социальной работы, 1995.-108 с.
 28. ДобровольскаяТ.А., ШабалинаН.Б., Демидов H.A. Социальные проблемы инвалидности //Социологические исследования. -1988. - №4 - 145 с.
 29. ЕременкоІ.В. Соціальний супровід дітей з особливими потребами / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. - 2003. - липень- вересень.- 214 с.
 30. 30.Збірник основних керівних матеріалів про спеціальні школи-інтернати для дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку. - К., 1984. - 390 с.
 31. Зверева І. Д., Козубовська І.В., Керецман В.Ю, Пічкар О. П. Соціальна робота з дітьми та молоддю (теоретико-методологічні аспекти). - Ч.І.- Ужгород, 2000. - 192 с.
 32. Іванова І. Б. Соцільно-психологічні проблеми дітей-інвалідів. — К., 2000.
 33. Ілляшенко Т. Д. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі // Психолог. - 2009. - № 37. - с. 6 - 11.
 34. Капська А. Й. Принципи: закономірності соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2006. - № 1 - с. 5 - 22.
 35. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. - К.: УДЦССМ, 2001. - 220 с
 36. Карманепко Т. М., Карманенко Ю. Г. Ляльковий театр — дітям. — К.: Рад. шк., 1986. с. 156.
 37. Кизимович Д.С., Ніжаща І.О., Герасимів Н.М. Соціально-педагогічна та психологічна допомога дітям і молоді з особливими потребами та їхнім батькам / Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - №3. - 2003. - липень-вересень. - С 103-109.
 38. Конвенціяпро права дитини. - К.: Укр. Правнича Фундація. Вид-во Право, 1995. - 190 с
 39. КравченкоР.І. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навчальний посібник /Наук, консультанти Грига І.М, Семигіна Т.В. , ГолубєваМ.О. -К.: ВШОЛ, 2001.-140 с.
 40. ЛевінецьН. Роль засобів народної педагогіки в роботі з дітьми, які мають особливі потреби // Соціальна робота в Україні. - №3-4. - 2000. - С 31-39.
 41. ЛукашевичМ. П., Бондарчук Л. В. Особливості соціалізації молоді з особливими потребами: пошук концептуальних підходів // Соціальна робота в Україні: Теорія і практика. - 2006. - № 2. - с. 25 - 30.
 42. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології. - К.:ІЗМН, 1998. - 245 с.
 43. Лукашевич М.П., Минович II. Теорія і методи соціальної роботи. - К.:МАУП, 2003. - 151 с..
 44. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М.: Педагогика-Пресс, 1996. - 80 с.
 45. Марчук Т. Батькам про розвиток дітей, які потребують особливої уваги // Соціальна робота в Україні. - №4. - 2006. - 192 с..
 46. Методикаи технологии работы социального педагога: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений /Б.Н.Алмазов, М.А.Беляева, Н.Н.Бессонова и др. Под ред. М.А.Галагузовой, Л.В.Мардахаева. - М.: Издат.центр "Академия", 2002. 256 с.
 47. МостіпанО. Державна політика щодо інвалідів і перспектива та пріоритети // Соціальлний захист. — 2002. — №11. с. 15-17.
 48. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами. / Л. В. Борщевська, А. В. Зіброва, І. Б. Іванова — К., 1999. 125 с.
 49. Національнапрограма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2006-2010 роки. - Закони України. - Том 1. - К.: АТ "Книга", 1996. - 300 с.
 50. Основы социальной работы (Отв. ред.. П.Д. Павленок). - М.:ИНФРА, 2003.-214 е..
 51. Основы социальной работы: Учебник. Под редакцией П.Д. Павленок. М.:ИНФРА-М, 1998.- 368 с.
 52. ПальчевськийС. С. Соціальна педагогіка: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2005. -560 с.
 53. Пашков А.Г., Гонеев АД. Педагогические основы социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. - Курск: Изд-во КГМУ, 1999. - 150 с.
 54. ПейнМ. Сучасна теорія соціальної роботи. - К. 2000. - 456 с.
 55. ПитерсиМ„ Трилор Р. Программа ранней помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки». Мн.: Издательство БелАПДИ, 1999. -150 с
 56. ПушкарськаЛ. П. Корекційно-розвивальна робота з глухими і слабочуючими дітьми раннього віку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2006. - № 2 - 268 с.
 57. СварникМ. Найважливіші пріоритети для дітей із особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №4. - 2006. - 193 с.
 58. СелевкоГ.К., Селевко А.Г. Социально-воспитательные технологии. - М., 2002.
 59. СкрипникТ. Розвиток особистості в процесі інтеграції дитини з особливими потребами // Соціальна робота в Україні. - №3-4. - 2000. - 344 с.
 60. 60.Смирнова Е.Р. Толерантность как принцип отношения к детям с ограниченными возможностями. // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 1997. - №2. - 351 с. 61 .Социальная работа с инвалидами: Настольная книга специалиста. Под. Ред. Е.М. Холостовой. М.: Институт социальной работы, 1996. - 210 с.
 61. Социальнаяработа с инвалидами. Настольная книга специалиста. (Под. ред.. Е.И. Холостовой, А.И.Осадчих) -M.: ИСР, 1996. 327 с.
 62. Соціальнапедагогіка: Підручник / За ред.. проф.. Капської А. Й. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 468 с.
 63. Соціальнаробота в Україні: теорія і практика. (За ред. Толстоухової C.B.) //Наук. - метод. Журнал. 2003. №.1. 135 с.
 64. Соціальнаробота в Україні: теорія і практика. Посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді. - 2-га ч. (Заг. ред. А. Я. Ходорчук). - К.:УДЦССМ, 2001. - 316 с.
 65. Соціальнаробота в Україні: теорія і практика. Посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді. - 4-га ч. (Заг. ред. А. Я. Ходорчук). - К.:УДЦССМ, 2001. - 179 с..
 66. Соціальнаробота в Україні: теорія та практика. 4-а частина - К.: ДЦССМ, 2003. - 454 с.
 67. Соціальнаробота в Україні. Навчальний посібник. (За заг. ред. Звєрєвої І. Д., Лактіонової Г. М). - К.: ХДФ. - 393 с.
 68. Соціальнаробота з батьками, що мають дитину-інваліда». / За заг. Ред.. А.О.Бучака. - Рівне, 2001. - 40 с.
 69. Соціальнаробота з дітьми, молоддю, жінками, різними категоріями сімей: Аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для молоді /Упор. Драп ушко Р.Г., Толстоухова С. В., Шатохіна О. К., Шампай Л.І.. - К.:УДЦССМ, 1999.-140 с.
 70. Соціальнаробота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За ред.. проф. А. Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.
 71. Соціально-економічнестановище дітей-інвалідів // Україна. Людський розвиток. Звіт ООН за 2006 р. - 282с.
 72. Соціально-педагогічнаробота з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями. Навчально-методичиий посібник для соціальних працівників і соціальних педагогів / За ред. А. Й.Капської. — К.: ЛПССМ. 2003. - 168 с.
 73. Соціально-психологічиийзахист дітей-інвалідів та молодих інвалідів // Інформаційно-методичний бюлетень / Упорядник Н. Є. Бешох, 1997. - Вип. 2. - Донецьк. - 156 с.
 74. СтадієнкоН. Шляхи інтеграції дітей з особливими потребами у суспільство. - Запоріжжя: ЗДУ, 2005. - 290 с.
 75. СташківБ. І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 567 с.
 76. СтрижеусС. Досвід та проблеми включення дітей з особливими потребами: монографія. - Ужгород, 2004. - 139 с
 77. Технологиисоциальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И.Холостовой. -М.: ИНФРА-М, 2002. - 135 с.
 78. Технологіїсоціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. А. Й. Капської. — К., 2000. - 351 с.
 79. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практик. Навч. посіб. - К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004. - 408 с.
 80. ХолостоваЕ. И. Социальная реабилитация. Учебное пособие. ML: Изд-во Корпорация "Дашков и КО", 2002. - 254 с.
 81. ХолостоваЕ.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. - М.: Изд.-торг. корпорация "Дашков" и К", 2003. 165 с.
 82. ШахрайВ. М. Технології соціальної роботи: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с.
 83. ШевчукО. Перші кроки програми делегування повноважень соціального працівника батькам, які виховують дитину з функціональними
 84. обмеженнями // Соціальна політика і соціальна робота. — 2001. — № 3. — 180 с.
 85. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б. “Безпека життєдіяльності”. К. 2003 – ст. 29-30, 85-89.
 86. Охорона праці : Підручник для студ. гірн. спец. вищих закл. освіти/ Ред. К.Н.Ткачук. -К., 1998. -320 с.
 87. Охорона праці в Україні: Нормативні документи/ Упоряд. О. М. Роїна, Ред. О. А. Кривенко. - К.: КНТ, 2006. -418 с.
 88. Геврик Є. Охорона праці: Навчальний посібник/ Є.О. Геврик,. -К.: Ельга: Ніка-Центр, 2003.
2763
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).