Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Умови вдосконалення системи соціально-правової адаптації біженців в Україні

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
100
Мова: 
Українська
Ціна: 
2800 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження проблеми соціально-правової адаптації біженців в Україні
1.1. Соціально-правова адаптація як наукова проблема
1.2. Аналіз нормативної бази соціально-правової адаптації біженців в Україні
1.3. Інноваційні підходи до соціально-правової адаптації біженців
Висновки до першого розділу 
2. Методичні аспекти дослідження проблеми соціально-правової адаптації біженців
2.1. Загальна характеристика методик дослідження
2.2. Аналіз практичного досвіду роботи з соціально-правової адаптації біженців
Висновки до другого розділу 
3. Емпіричне вивчення проблеми соціально-правової адаптації біженців в Україні
3.1. Обгрунтування методик дослідження
3.2. Організація, проведення і аналіз емпіричного дослідження
Висновки до третього розділу 
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що розпад СРСР, утворення суверенних держав, і особливо, останнім часом, виникнення локальних збройних конфліктів (Ірак, Ліберія, ЮАР, Молдова тощо) стали переломними моментами у розвитку міграційних процесів, що відбуваються на теренах України і СНД. 

Масова вимушена міграція – серйозний обмежуючий фактор і ресурс, що підлягає врахуванню у сучасній ситуації. Вона підсилює гостроту і актуальність прийняття оптимальних рішень в галузі соціально-правової адаптації, взаємин держави і суспільства, центру і регіонів, вибору ефективних управлінських технологій. На сьогодні міграційні процеси спричинені принципово новими обставинами або іншим характером їх прояву, ніж раніше. Це, насамперед, проблема міжнаціональних відносин, що стала однією з найбільш конфліктних. Національна напруженість охопила майже всю країну, втягуючи в конфронтацію різні етнічні групи і соціальні верстви, породжуючи в мирний час таке соціальне явище, як біженці. 

Стихійні міграційні процеси створюють одну з найскладніших державних проблем в Україні. Сотні тисяч біженців мають потребу в матеріальній і фінансовій допомозі, обсяги якої перевищують нинішні соціально-економічні можливості держави і окремих регіонів, а умови, у яких економічно активна частина біженців могла б зайнятися самозабезпеченням, практично відсутні. Протиріччя виникають і при виборі нового місця проживання: інтереси біженців і інтереси держави в цілому, регіонів і місцевих органів влади часто не збігаються. Це величезна соціальна, політична і гуманітарна проблема, яка вимагає особливих ресурсів і кваліфікації для її вирішення або, щонайменше, полегшення положення потерпілих. 

Сьогодні міграція виступає як відбиття соціальних, економічних і політичних протиріч не лише в нас у країні, але й за її межами. Відбулися радикальні зміни в міграційному обміні населення між Україною і державами Європи. За останні п'ять років більш, ніж на третину, виросла еміграція і іміграція. Вирішення проблем вимушеної міграції може бути ефективно здійснене на базі науково розробленої державної комплексної міграційної політики, яка, по суті, ще відсутня, і замінюється окремими терміновими заходами. В обгрунтуванні такої політики істотне місце надаватимуть дослідженням складних міграційних процесів і розробці практичних рекомендацій з удосконалювання організації соціально-правової адаптації біженців на регіональному й місцевому рівні в сучасних умовах. 

Стан наукового дослідження проблеми. Проблема соціально-правової адаптації біженців  перебуває на стику двох тем: міграції і соціально-правового захисту. Однак і перша, і друга більш досліджені відносно постійно проживаючого населення в аспектах традиційних підходів, напрямків і форм. Власне соціальному захисту і соціальній роботі з біженцями  в Україні поки що приділено недостатньо уваги як самостійному об'єкту вивчення. Проблема біженців  на теренах України стала висвітлюватися лише з початку 90-х років, опираючись на досвід, накопичений у закордонній науці. Дослідження з даної теми, у тому числі стосовно регіонального рівня, проводилися недостатньо.

Питання правового статусу біженців присвячені роботи Анісімової Т. Є., Стешенко В. М., Грабар Н. М., Ковалишина І. Г., Кузьменко О. В. та ін. 

Загальнотеоретичні проблеми соціальної роботи з такою категорією населення відображено у роботах авторів Тюптя Л.Т., Іванова І.Б., Лукашевич М. П., Мигович І. І. та ін.

Питання власне соціальної роботи з біженцями висвітлюються у праці Малиновської О. А. та ін.

Однак наявні дослідження торкаються лише окремих розділів соціально-правової адаптації біженців. Більш розробленою є теорія соціально-правової адаптації перехідного періоду, але в ній, по суті, така специфічна соціальна група, як біженці, не одержала належного місця, якого вона заслуговує згідно гостроти ситуації і особливостей потреби соціально-правової адаптації.

Складні процеси соціальної адаптації і соціально-правової адаптації біженців стали дискусією на науково-практичних конференціях і семінарах.

Наукова новизна полягає  в тому, що в дипломній роботі ми досліджуємо як теоретичні аспекти проблеми соціальної роботи з біженцями в Україні, так і проводимо динамічний аналіз зміни стану соціальної роботи з даною категорією протягом тривалого періоду, що дає змогу оцінити тенденцію процесу адаптації біженців в Україні. Зокрема, дано характеристику соціально-правова адаптації як наукової проблеми, здійснено аналіз нормативної бази соціально-правової адаптації біженців в Україні, проаналізовано інноваційні підходи до соціально-правової адаптації біженців. Крім того, у роботі проведено аналіз практичного досвіду роботи з соціально-правової адаптації біженців.

Практичне значення полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані у практиці соціальної роботи з біженцями спеціалістами міграційних служб, соціальними працівниками широкого профілю, студентами у курсовій підготовці тощо. Практична цінність емпіричного вивчення проблеми соціально-правової адаптації біженців в Україні полягає у застосуванні спеціально розроблених анкет-опитувальників щодо різних аспектів соціальної адаптації досліджуваної категорії респондентів, зокрема, стану мовно-культурної адаптації, роботи державних та громадських організацій, якості і доступності медичного обслуговування, відносин з місцевим населенням, матеріального становища та ін. Здобуті результати дають змогу оцінити сучасне становище щодо соціально-правової адаптації біженців в Україні.

Об'єкт дослідження – система соціально-правової адаптації біженців в Україні. 

Предмет дослідження – напрямки соціальної роботи, які використовуються у процесі соціально-правової адаптації біженців в Україні. 

Мета дослідження – розкриття теоретичних та практичних засад соціально-правової адаптації біженців в Україні.

Відповідно до поставленої мети дослідження у роботі передбачено вирішення наступних завдань: 

1) охарактеризувати соціально-правову адаптацію як наукову проблему;

2) провести аналіз нормативної бази соціально-правової адаптації біженців в Україні;

3) з’ясувати інноваційні підходи до соціально-правової адаптації біженців;

4) проаналізувати практичний досвід роботи з соціально-правової адаптації біженців;

5) здійснити емпіричне вивчення проблеми соціально-правової адаптації біженців в Україні.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що підвищення ефективності соціально-правової адаптації біженців в Україні можливе за дотримання наступних умов: вдосконалення законодавчих основ, покращення роботи відповідних соціальних служб з біженцями, проведення спеціалізованих занять і тренінгів з біженцями щодо ознайомлення їх зі своїми правами.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять розроблені Малиновською О. А. та Буроменським М. В.  концептуальні положення соціально-правової адаптації біженців. У дослідженні використані методи наукового узагальнення, системного і проблемно-орієнтованого аналізу та ін. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаної літератури і додатків, загальний обсяг роботи складає 100 сторінок.

 

Список використаних джерел: 
 1. Закон України "Про біженців": за станом на 10 травня 2006 року.
 2. Закон України "Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та протоколу щодо статусу біженців".
 3. Конвенція про статус біженців від 28.07.1951: чинна редакція від 10.01.2002.
 4. Конституція України / Закон  вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР.
 5. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / за ред. А.Й. Капської. – К.: Наук, світ, 2002. – 164 с.
 6. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – К.: УДЦССМ, 2001. – 344 с.
 7. Андреева А. Г. Социальная психология. – М.: Аверс, 1998. – 348 с.
 8. Анісімова Т. Є., Стешенко В. М. Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Україні: аналіт. доп. за результатами дослідж. стану дотримання прав шукачів притулку та біженців в Україні – Донецьк: Норд-Прес, 2004. – 82 с. 
 9. Анісімова Т. Є., Стешенко В. М. Забезпечення прав біженців та шукачів притулку в Україні. – Донецьк: Донецький фонд соціально-правової адаптації та милосердя. – 2004. – 47 с.
 10. Ахерн Ф. Социальная работа с детьми беженцев // Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. – Москва-Тула, 1991. – С. 78-85.
 11. Беженцы / под ред. А.Г. Здравомыслова. – М.: Юнити. 1993. – 310 с.
 12. Білуха Ю. Актуальні проблеми депортованих осіб та їх вирішення державними органами України // Біженці та міграція: Український часопис права і політики. – 1998. – № 3-4. – С. 9-11.
 13. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. та ін. Соціальна робота. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2004.- 224 с. 
 14. Бритченко С. Формування українського законодавства у сфері міграції // Біженці та міграція: Український часопис права і політики. – 1999. – № 2. – С. 17-18.
 15. Бурая Н.П. Соціальна робота: Навч посібник. – Харків: ун-т внутрішніх справ, 1996. – 104 с. 
 16.  Буроменський М. В. Міжнародний захист прав людини та права біженців. Навчальний посібник. – К.: Академія, 2002. – 412 с.
 17. Бюлетень з питань набуття громадянства України / Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). – К.: УВКБ ООН , 1996. – 31 с.
 18. Вехда А. А. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики / Юридичний журнал. – 2006. – №11. – С.9-12.
 19. Вынужденные мигранты: интерпретации и возвращение: сборник статей. – М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1997. – 309 с.
 20. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы). – М.: Междунар. отношения, 1968. – 128 с.
 21. Грабар Н. М. Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2007. – 16 с.
 22. Гудвин-Гилл Г. С. Статус беженца в международном праве: Пер. с англ. / Под ред. М. И. Левиной. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 647 с.
 23. Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці: Зб. документів (1941-1998) / Кол. упоряд.: Ю. Білуха. (кер). – К.: Абрис, 1999. – 176 с.
 24. Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. – К.: УМК ВО, 1992. – 248 с.
 25. Довідник для іммігрантів та біженців: Нормативні акти. Коментар. Довідкові матеріали / Л.О. Деркач (упоряд.). – К. : Слов'янський град, 1997. – 173 с. 
 26. Ковалишин І. Г. Правовий статус біженців в Україні: проблеми теорії і практики: дис. канд. юрид. наук / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2005. – 198 с.
 27. Кондратьєв Я. Ю., Римаренко Ю. І., Олефір В. І. Основи міграцієзнавства: Навч.-метод. посіб.. – К.: Ін-т держави і права HAH України, 2000. – 424 с.
 28. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2002: У 3 кн., кн. 1 / Відп. ред. П. Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер. – 782 с.
 29.  Крізь кордони. Інформаційний бюлетень УВКБ ООН в Україні. – № 2. – 2004. – 66 с.
 30. Кузьменко О. В. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні. – Донецьк: Наука і освіта, 2001. – 103 с. 
 31. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. – 2-ге вид., доп.. – К.: МАУП, 2003. – 168 с.
 32. Малиновська О. А. Біженці у світі та в Україні: моделі вирішення проблеми / Українська академія держ. управління при Президентові України. – К.: Генеза, 2003. – 288 с.
 33. Мацко А. Аналітична довідка про вивчення законодавства і практики, що стосується виконання екстрадиції в Україні, в тому числі якою мірою дане питання стосується біженців // Біженці та міграція: Український часопис права і політики. – 1999. – №1. – С. 51-54.
 34. Международное право: Учебник / Под ред. Г. И. Тункина. – М.: Юрид. лит., 1982. – 568 с.
 35. Мельник С. Шляхи формування міждержавної трудової міграції в Україні // Україна: аспекти праці. – 1996. – № 2-3. – С. 22.
 36. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: (Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика): Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – 912 с.
 37. Міжнародно-правові та національні засоби захисту прав біженців: Практикум для студ. / Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців; Інститут прикладних гуманітарних досліджень / М. В. Буроменський (уклад.). – Харків: Яшма, 2003. – 180 с. 
 38. Мосьонз С. Характеристика міграційного законодавства та органів виконавчої влади у сфері міграції // Проблеми міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал. – 2002. – Т. 7. -Число 3 (21). – С. 67-82.
 39. Науково-практичний коментар Закону України „Про громадянство України”. – К.: МП “Леся”, 2002. – 138 с.
 40. Новік В. О. Довідник для біженців та іммігрантів. – К. : ГРОТ, 2001. – 304 с. 
 41. Пирожков С, Малиновська О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії. – К.: Академпрес, 1997. – 128 с.
 42. Піскун О. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз: Навч. посіб.. – К.: ПМ "Леся", 1998. – 360 с.
 43. Піскун О. Свобода пересування – основний принцип міжнародно-правового регулювання міграційних процесів // Проблеми міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал. – 1999. – Т. 4. – Число 4 (11). – С. 81.
 44. Піскун О., Поворозник О. Досудовий та судовий захист біженців та пошукачів притулку в Україні // Проблеми міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал. – 2002. – Т. 7. – Число 2 (20). – С. 33-36.
 45. Порядок виїзду з України і в'їзду в Україну. Правовий статус іноземців: Наук.-практ. коментарі та нормативно-правові акти / М. І. Хавронюк, Б. В. Прощаєв, М. І. Марченко; Г. Трофимов. – К.: Правові джерела, 1998. – 448 с.
 46. Потапов В. И. Беженцы и международное право. – М.: Международные отношения, 1986. – 103 с.
 47. Права людини і біженці / ООН; Центр прав людини; Харківська правозахисна група; Украінсько-Американське Бюро захисту прав людини. – Х., 1995. – 36 с.
 48. Право на вільне пересування: відповідність українського законодавства євростандартам / Вісн. Запорізького юрид. ін-ту МВС України: Наук.-практ. зб. / Гол. ред. М. В. Тищенко. – Запоріжжя, 1998. – 210 с.
 49. Правовий захист біженців в Україні: зб. док. / В. Євінтов (упоряд.). – К. : Поліграф-СКВ, 1998. – 152 с.
 50. Правовий захист біженців та осіб без громадянства в Україні: Зб. документів. – К.: ВАІТЕ, 2001. – 310 с.
 51. Правовое регулирование миграционных процессов в Украине: Информационно-справочное пособие. – К.: Атіка, 2002. – 328 с.
 52. Проблема нелегальної міграції та транспортування мігрантів в Україні: Наук. доп. / Центр техн. кооперації для Європи та Центр. Азії, Міжнар. орг. з міграції; Упоряд. О. А. Малиновська. – К.: Бланк-Прес, 2000. – 120 с.
 53. Рекомендації місцевим неурядовим організаціям по роботі з біженцями / Подільський сервісний центр для біженців; Подільський центр прав людини; Вінницька група Української Асоціації "Міжнародна Амністія" / М. Бардимн (підгот.), Д. Гройсман (підгот.). – Вінниця, 1999. – 47 с.
 54. Система прописки: національний та міжнародний досвід. Міністерство юстиції України. – 2002. – 184 с.
 55. Соціальна педагогіка / За ред. А. Й. Капської. – К.: Центр нав. літ., 2003. – 256 с.
 56. Соціальна робота в Україні: перші кроки. / За ред. В. Полтавця. -- К., 2000. – 236 с.
 57. Соціальна робота: В 3 ч. – К. : Вид. Дім „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – Ч.2: Теорія та методи соціальної роботи/ А. М. Бойко, Н. Б. Бондаренко, О. С. Брижовата та ін.; за ред. Т. В. Семигіної, І. М. Григи. – 2004. – 224 с.
 58. Соціальна робота: технологічний аспект / за ред. А.Й. Капської. – К.: Центр нав.літ., 2004. – 352 с.
 59. Стрільчук Л. В. Українські політичні біженці та переміщені особи після Другої світової війни: автореф. дис. канд. іст. наук / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича – Чернівці, 1999. – 16 с.
 60. Тишков В.А. Вынужденные мигранты и государство. – М.: ЭКОС, 1998. – 221 с.
 61. Тищенко Я. Питання свободи пересування в Законі України "Про біженців" // Проблеми міграції: Український інформаційно-аналітичний журнал. – 2002. – Т. 7. – Число 3 (21). – С. 11-12.
 62. Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине: Учеб. пособие. – Х.: Факт, 1999. – 104 с.
 63. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004 – 408 с.
 64. Фирсов М. В., Студенова Е. Г. Теория социальной работы. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
 65. Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 152 с.
 66. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція. – К.: ВД “Професіонал”, 2007. – 544 с.
 67. Чепцова Г. Сучасний стан захисту прав біженців в Україні // Юридичний журнал. – 2004. – №7. – С.2-3.
 68. Чехович С. Б. Юридичні аспекти міграційних процесів в Україні. – К., 2001. – 288 с.
 69. Чехович С. Загальні засади правового статусу іноземців, осіб без громадянства та громадянина в правовій державі // Проблеми міграції: Український інформаційно-аналітичний журнал. – 2002. – Т. 7. – Число 2 (20). – С. 43-45.
 70. Чехович С. Інститут притулку як конституційно-правова гарантія захисту прав людини // Право України. – 2000. – № 4. – С. 22-23.
 71. Шаповал В., Крижанівський С. Інститут притулку в національному праві // Проблеми міграції: Український інформаційноаналітичний журнал. – 1998. – № 1. – С. 17-19.
 72. Шульга Н.А. Великое переселение народов: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 216 с.
 73. www.okhtyrka.net
 74. www.kyiv-obl.gov.ua
 75. www.unhcr.org.ua
 76. www.mfa.gov.ua
 77. www.rbc.ua
 78. www.refugee.net.ua
2778
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).