Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління державним боргом

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
КУЧЕР ГАЛИНА ВІКТОРІВНА
 
УДК 336. 276
 
Управління державним боргом
 
Спеціальність 08. 04. 01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Огородник Сава Якович, Київський національний економічний університет, професор кафедри фінансів.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України Полозенко Дмитро Васильович, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, завідувач відділом фінансових ресурсів держави; кандидат економічних наук, доцентПавлюк Клавдія Василівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту.
Провідна установа: Інститут економічного прогнозування НАН України, відділ бюджетного та фінансового прогнозування, м. Київ.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Трансформація економічної системи України, пов’язана зі здійсненням економічних, політичних, фінансових, кредитних, соціальних перетворень, потребує значних фінансово-кредитних ресурсів. Відсутність їх у розпорядженні держави в достатніх обсягах сприяє широкому використанню державних позик як вагомого методу мобілізації ресурсів.
Недосконалість фінансової та грошово-кредитної політики держави спричинили невиправдане зростання державного боргу. Відсутність достатнього теоретичного обґрунтування, досконалого нормативно-правового забезпечення, ефективного механізму управління державним боргом, регулярного системного аналізу і контролю стану державного боргу та його впливу на національну економічну систему обумовили зростання державного боргу.
Накопичення значного державного боргу та його зростаючий тиск на державний бюджет потребують вивчення сутності й особливостей управління державним боргом, оскільки борговий тягар впливає на функціонування національної економічної системи.
Зростання державної заборгованості в окремих країнах, виникнення боргових криз внаслідок неплатоспроможності держави призводить до переростання національної боргової кризи в регіональну та міжнародну.
Інтернаціоналізація виробництва, капіталу, збуту, лібералізація міжнародного обміну, посилення відкритості національних економік, з одного боку, та зростання обсягів державної заборгованості різних країн світу, з іншого, потребують вивчення і обґрунтування функціонування системи управління державним боргом в умовах розбудови ринкової економіки, що дозволить визначити перспективи врегулювання боргових проблем України.
Основи розвитку теорії державного боргу та управління ним закладені в працях зарубіжних вчених таких, як А. Сміт, Д. Рікардо, А. Тюрго, Дж. С. Міль, Фр. Небеніус, Дж. М. Кейнс, К. Маркс, У. Хеллер, А. Лернер, М. Браунріг, Р. Масгрейв, К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Дж. Б’юкенен, С. Вайнтрауб, М. М. Агарков, М. І. Боголепов, Н. Бржеський, Ю. Вавілов, А. Г. Саркісянц, Л. О. Дробозіна, Л. М. Красавіна, та вітчизняних – В. Л. Андрущенка, О. І. Барановського, О. Д. Василика, Т. П. Вахненко, В. М. Геєця, А. М. Мороза, К. В. Павлюк, М. І. Савлука, В. Н. Суторміної, В. М. Федосова та інших. Але, у зв’язку з реформуванням фінансово-кредитної системи України, виникає необхідність подальшого поглибленого вивчення вказаних питань.
Вищезазначене зумовило вибір теми та основних напрямів дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано як складову науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою “Теорія та практика управління фінансами в умовах ринкової економіки” (державний реєстраційний номер 0196U007509). Особисто автором підготовлено підрозділ, присвячений розкриттю ролі управління державним боргом як складової управління фінансовою системою України.
Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні сутності та складових системи управління державним боргом, комплексному дослідженні її функціонування та удосконалення.
Для досягнення зазначеної мети були визначені такі завдання:
комплексного дослідження теоретичних основ державного кредиту та державного боргу;
вивчення причин формування державного боргу та рівня боргового навантаження України;
визначення сутності, складових та особливостей організації системи управління державним боргом в Україні;
оцінки стану нормативно-правового забезпечення управління державним боргом;
аналізу особливостей процесів формування та обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу України;
дослідження механізму врегулювання боргових криз із урахуванням світового досвіду;
визначення впливу функціонування системи управління державним боргом на рівень економічної безпеки країни.
Об’єктом дослідження є система управління державним боргом України.
Предметом дослідження виступають фінансові та правові відносини, що виникають між державою та внутрішніми й зовнішніми кредиторами в процесі формування та обслуговування державного боргу.
Методи дослідження. Методологія та методика дослідження базується на системному підході до загальнотеоретичного, історико-еволюційного осмислення особливостей становлення та розвитку системи управління державним боргом. При вирішенні поставлених завдань використовується діалектичний та логічний методи, методи аналізу і синтезу, конкретного і абстрактного, порівняльних характеристик. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є вивчення і творче переосмислення основних досягнень світової наукової думки з проблем розвитку державного кредиту, формування та обслуговування державного боргу.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з розвитку фінансово-кредитної системи України, норми міжнародного права, нормативні акти Національного банку України, статистичні матеріали Держкомстату України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Рахункової палати України, Національного банку України, економічні звіти науково-дослідних центрів, статистичні щорічники, бюлетені, огляди та рекомендації міжнародних фінансово-кредитних організацій з проблем макроекономічного розвитку та врегулювання боргових проблем, довідкова, монографічна й періодична вітчизняна і зарубіжна
Фото Капча