Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління економічною безпекою в лісових господарствах: теоретичний аспект

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У статті розглянуто теоретичні аспекти процесу управління економічною безпекою та підходи до вирішення економічних завдань в умовах кризи. Визначено ефективність управління нею у лісових господарствах.
Ключові слова: управління, методи управління, економічна безпека.
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світової економіки, з огляду на глобальні тенденції, все гострішого значення набуває забезпечення економічної безпеки держави.
Починаючи з переходу до ринкової економіки в Україні спостерігався поступовий спад виробництва в більшості галузях економіки і лісове господарство – не виключення. На сучасному етапі спостерігається ситуація, коли підприємства працюють в умовах невизнаності, непередбачуваності, не маючи впевненості в подальшій підтримці з боку держави та сприятливості економічного середовища всередині нашої держави. Особливо це стосується державних підприємств, які мають високий ризик не те що втратити високий та стабільний економічний рівень, але й взагалі зникнути з продовольчої карти України. Під економічною безпекою розуміють спроможність підприємства захищатися від негативних зовнішніх та внутрішніх економічних явищ, чинників та спроможність їх усунути максимально ефективно та швидко. В науковій праці О. І. Барановського звертається увага на всеосяжність проблеми економічної безпеки, вплив її на всі галузі економіки країни та наводиться розгорнуте визначення, в якому увага акцентується на захищеності фінансових інтересів усіх рівнів, забезпеченості фінансовими ресурсами, збалансованості підсистем національної економіки, наявності та якості фінансових інструментів і послуг.
Якщо зосередити увагу на нашій країні, то внутрішні проблеми з економічною безпекою, на нашу думку є недосконалість державного регулювання соціально- економічних процесів. З цього і випливає: спад виробництва та погіршення
зовнішньоторговельного балансу разом зі збереженням його від'ємного сальдо, подальше поглиблення платіжної кризи та рівня “тінізації” економіки, зростання рівня заборгованості перед бюджетом нарахованих сум штрафних санкцій, низькі обсяги іноземних інвестицій та ін. Проаналізуємо організації більш вузької сфери – лісові господарства, які переживають не найкращі часи, але тримаються за рахунок своїх природних ресурсів та стабільності попиту в Україні на лісо пиломатеріали. Не менш важливим фактором стабільності більшості лісових господарств, і навіть основним являється досвідчене та грамотне управління економічною безпекою підприємств, які не зважаючи на постійні зміни в політико-економічній сфері держави мають стабільну ситуацію та, згідно фінансовій звітності, мають позитивну динаміку прибутковості організацій, що, на нашу думку є головним якісним показником діяльності будь-якого підприємства. Для забезпечення економічної безпеки для підприємства важливо враховувати розміщення підприємства, природні ресурси, трудовий потенціал підприємства, освітньо-кваліфікаційний рівень працівників підприємства, рівень забезпечення населення тощо.
А тому дослідження особливостей управління економічною безпекою, в даній ситуації, лісових господарствах є доцільною та актуальною. Сучасні зміни та проблеми в нашій державі обумовлюють проведення даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей управління економічною безпекою у підприємствах знайшли належне відображення у наукових працях багатьох зарубіжних вчених: Адама Сміта, Джона Кейнса, Ірвинга Фішера, та вітчизняних – О. І. Барановський, М. О. Бєндіков Н. М. Капустін, В. І. Шликов, О. М Гусак, Є. І. Цурик, П. М. Третяк, В. І. Парпан, М. В. Чернявський В. І. Бойко та інших, в в процесі вивчення методології деякі аспекти залишаються недослідженими і потребують подальшого розгляду.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення та дослідження особливостей управління економічною безпекою у лісових господарствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Головним завданням будь-якого лісового господарства України, в першу чергу є ефективне та доцільне управління державними лісовими ресурсами (організація та регулювання посадкових робіт, деревообробка та виготовлення готових лісо пиломатеріалів) контроль над мисливською діяльністю (надання ліцензій для сезонного полювання), оптова та роздрібна реалізація готової продукції та багато іншого. Попит на продукцію досліджуваних лісових підприємств області зберігається на достатньо високому рівні, причиною цьому слугує низький рівень конкуренції виробників пиломатеріалів та іншої подібної продукції. Всі лісові господарства країни поділяються на великі лісництва, які в свою чергу включають в себе менші (філії), які майже повністю підпорядковуються та залежать від великих підприємств. Тому політика лісовогогосподарства в сфері управління економічною безпекою несе за собою відповідальність за свої філії, іншими словами невдале та непрофесійне управління може призвести до занепаду одразу кількох підприємств різних районів.
 
Рис. 1 – Система економічної безпеки підприємства
Джерело: [1]
 
З метою виявлення наявних резервів, наявних проблем і тенденцій розвитку лісового господарства та розробки конкретних рекомендацій і пропозицій, спрямованих на сприяння подальшого ефективного розвитку лісових господарств було проведено комплексний економічний аналіз функціональної ефективності та фінансового стану державних лісогосподарських підприємств Миколаївської області. Для проведення комплексного економічного аналізу функціональної ефективності та фінансового стану державних лісогосподарських підприємств було зібрано і опрацьовано показники статистичної бухгалтерської, економічної, фінансової й іншої звітності державних лісових господарств Миколаївської області.
Проведене дослідження надало змогу зробити висновок про загалом достатньо високий рівень ефективного ведення фінансово-господарської діяльності державних лісогосподарських підприємств, що пояснюється досить високим професійним рівнем працівників економічних та інших служб. Водночас, спостерігаються деякі негативні тенденції в розвитку окремих територій та певних показників, які характеризують фінансово-господарський стан державних лісогосподарських підприємств, а саме:
 • відсутність системи управлінського аналізу, що не дає змоги здійснювати планування роботи в часі, задовольнити обмін інформацією, оцінювати можливості
 • виконання робіт власними силами, або використання потенціалу підрядчиків;
 • 50неврегульованість постійності права держлісгоспів на використання лісових ресурсів державного значення, необхідність його щорічного підтвердження та залежність цього права від рішень місцевих органів влади;
 • правова неврегульованість підстав для отримання з державного бюджету необхідного фінансування, а також порядку його отримання і використання;
 • відсутність системи стимулювання якості лісогосподарських заходів;
 • обмеженість коштів (державних та власних) для фінансування належного ведення лісового господарства;
 • близько 70% основних засобів держлісгоспів є зношеними, що не сприяє їх ефективному використанню.
Акцентуємо увагу на проблемі: Бєндіков М. [2] розуміє економічну безпеку підприємства, як захищеність його науково-технічного, технологічного, виробничого та кадрового потенціалу від прямих або непрямих загроз.
Дане поняття, на нашу думку, найбільш точно характеризує та коротко передає всю сутність поняття, особливо це стосується лісових господарств.
Найважливішими факторами, що впливають на економічну безпеку підприємства, є ступінь досконалості законодавчої бази, рівень оподаткування, доступ на широкі ринки збуту, інвестиційна привабливість регіону, держави. Насамперед, економічна-безпека підприємства залежить від економічної безпеки держави, регіону, адже ґрунтується на їхньому фінансовому, сировинному та виробничому потенціалі, перспективах розвитку.
Із загальної характеристики лісових господарств України перейдемо до більш конкретного, який може слугувати прикладом вдалого та професійного управління економічною безпекою.
На даний період результати дослідження ДП «Врадіївське лісове господарство» Врадіївського району вказують на достатньо стабільну ситуацію економічною ефективністю організації та уміле управління економічною безпекою. В результаті цього ДП «Врадіївське лісове господарство» визнано кращим лісовим господарством Миколаївської області останніх років.
Якщо вдаватися до аналізу фінансової звітності останніх років досліджуваного підприємства, то вимальовується досить стабільна тенденція при, далеко не найстабільнішій, економічній ситуації в країні:
Річний чистий прибуток зберігається на рівні близько 2 млн грн, при цьому рівень рентабельності складає більше 150% – результат для лісового господарства районного масштабу досить солідний та слугує прикладом ефективного менеджменту економічними процесами та наявними ресурсами підприємства.
Одним із чинників може слугувати нестабільність цін на транспортні послуги, комунального господарства,  ремонтних і інших послуг. Підвищення цін і тарифів на послуги збільшує поточні витрати підприємств, зменшує прибуток і знижує рентабельність торговельної діяльності. Та головним зовнішнім чинником що може негативно вплинути на діяльність досліджуваного підприємства – це зміни у регулюванні державою діяльності лісових господарств. Цей фактор відноситься до числа основних, що визначають розмір прибутку і рентабельності. Зміна стратегії міністерства, або загальне реформування подібних господарств може суттєво вплинути на стабільність та взагалі загрожувати подальшій діяльності ДІЇ «Врадіївське лісове господарство» Врадіївського району.
Для досягнення успіху у підприємницькій діяльності, забезпечення стабільності на ринку в умовах конкуренції потрібна постійна аналітична робота в усіх сферах діяльності підприємства, в усіх його структурних ланках з метою оцінки недоліків, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків зміни економічних показників. Тільки ті виробничі колективи, які володіють досконалою системою аналітичних досліджень, можуть уникнути необґрунтованого ризику у прийнятті господарських рішень, швидко адаптуватись до змін ринкового середовища.
Поняття економічної безпеки по-різному трактується в науковій літературі. На думку професора В. А. Тамбовцев, «... під економічною безпекою тієї чи іншої системи будемо розуміти сукупність властивостей стану її виробничої підсистеми, що забезпечує можливість досягнення цілей всієї системи» [3].
Доктор економічних наук В. А. Савін вважає, що «економічна безпека являє собою систему захисту життєвих інтересів держави. В якості об'єктів захисту можуть виступати: народне господарство країни в цілому, окремі регіони країни; окремі сфери і галузі господарства; юридичні та фізичні особи як суб'єкти господарської діяльності» [4].
Професор В. К. Сенчагов пише про те, що для розуміння сутності економічної безпеки важливо усвідомити її зв'язок з поняттями «розвиток» і «стійкість». Розвиток – один з компонентів економічної безпеки. Якщо економіка не розвивається, то в неї різко скорочуються можливість виживання, опірність і пристосовність до внутрішніх і зовнішніх загроз. Стійкість і безпека – найважливіші характеристики економіки як єдиної системи. Їх не слід протиставляти, кожна по-своєму характеризує стан економіки. Стійкість економіки відображає міцність і надійність її елементів, вертикальних, горизонтальних і інших зв'язків усередині системи, здатність витримувати внутрішні і зовнішні навантаження. Безпека – це стан об'єкта в системі його зв'язків з точки зору здатності до виживання і розвитку в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних і важкопрогнозованим факторів [5].
Висновки. Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна зробити висновок, що роль економічної безпеки в лісових господарствах грає неабияку роль у формуванні економічної діяльності підприємства, формуванні його стратегії та організації роботи в кадровій структурі підприємства. Формування належного плану, який буде відповідати всім вимогам сучасного стану економіки України – головне завдання менеджменту будь-якого господарства, який відповідає за стан економічної безпеки на підприємстві. В лісових господарствах дана робота є не настільки ризиковою як у аграрних підприємствах, де суттєвим зовнішнім чинником можуть стати погодні умови, які вплинуть на кінцевий показник врожайності, але свої ризикові аспекти також є, які стосуються в першу чергу безпеки лісових ресурсів. Тим більш попит на продукцію лісового господарства може суттєво знизитись через нестабільність постійних каналів збуту. Аналізуючи теперішній нестабільний економічний стан загальної виробничої сфери в Україні можна зробити висновок, що робота над економічною безпекою державного підприємства є наразі як ніколи актуальною.
 
ЛІТЕРАТУРА
 
 1. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / укл. І. П. Отенко, Г. А. Іващенко, Д. К. Воронков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 39 с.
 2. Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия (организационно-методический аспект) / М. Бедников // Консультант директора. – 2000. – № 2. – 133 с.
 3. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради. – 2005. – №10. – С. 255-275.
 4. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та мехінізм забезпечення: Монографія / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. – 2007. – 416 с.
 5. Науковий збірник Економічна безпека України та виклики сьогодення. (Частина І) – К. : УДУФМТ, 2010. – 116 с.
Фото Капча