Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління фінансовими ресурсами на Харківському державному приладобудівному заводі імені Т.Г. Шевченка

Предмет: 
Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
116
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
1. Теоретико-методичні основи управління фінансовими ресурсами підприємства
1.1 Фінансові ресурси як економічна категорія та підходи до визначення їх сутності
1.2 Склад, характеристика та класифікація фінансових ресурсів
1.3 Проблеми формування стратегії та тактики в управлінні фінансовими ресурсами підприємства
2 Аналіз фінансової діяльності державного підприємства
2.1 Аналіз рентабельності, ліквідності та платоспроможності підприємства
2.2 Аналіз ділової активності та структури майна підприємства
2.3 Аналіз ефективності використання джерел фінансування діяльності підприємства
3 Удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємства
3.1 Побудова структурно-функціональної моделі удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами підприємства
3.2 Розробка моделі оцінки впливу на прибуток абсолютних та відносних показників
3.3 Методичний підхід до управління показником прибутковості підприємства з урахуванням інфляції
4 Охорона праці та навколишнього середовища
4.1 Санітарно-гігієнічні умови праці
4.2 Організація безпечних умов праці
4.3 Пожежна безпека
5 Цивільна оборона
5.1 Основи стійкості роботи промислових підприємств
5.2 Вимоги до стійкості функціонування промислових підприємств
5.3 Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об'єкта
5.4 Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів
Висновки
Список джерел інформації
 
ВСТУП
 
Реформування економічної системи України зумовлює необхідність підвищення ролі фінансового управління як найважливішого елемента загальної системи управління підприємством. У цьому зв'язку виникає практична потреба перегляду підходів щодо питань формування та використання фінансових ресурсів підприємств.
Динамічний розвиток підприємницької діяльності в Україні супроводжується значними економічними суперечностями, що зумовлені особливістю ринкової трансформації. Однією із найважливіших проблем з якою стикаються вітчизняні підприємства є недостатня ефективність управління їх фінансовими ресурсами в умовах переходу до ринку. З врахуванням того, що фінансові ресурси – найважливіший чинник економічного зростання, процес управління фінансовими ресурсами підприємств необхідно трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів спрямованих на його забезпечення. У зв'язку з цим перехід України до ринкових відносин потребує від науковців та практиків здійснення систематизації та доповнення теоретичних уявлень про процес управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України, виявлення причин її недоліків, розроблення окремих рекомендацій щодо їх усунення на рівні підприємства та економіки в цілому.
Фінансові ресурси підприємства забезпечують безперервність процесу виробництва та реалізації продукції. Не потребує доведення той факт, що розвиток підприємництва неможливий без надходження фінансових ресурсів, які формуються з різних джерел. При цьому важливе значення має оптимальне визначення їхньої структури, що сприяє мінімізації залучення додаткових фінансових ресурсів за рахунок кредитів. Відомо, що висока питома вага залучених ресурсів ускладнює фінансову діяльність підприємств і потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на акції, процентів на облігації, зменшує ліквідність балансу підприємств. Це обумовлює необхідність у кожному конкретному випадку глибоко обґрунтовувати доцільність залучення запозичених фінансових ресурсів у господарську діяльність підприємств. Для забезпечення економічного зростання як на макро-, так і на мікрорівні, підприємство повинно виважено управляти фінансовими ресурсами, зокрема ефективно їх формувати та використовувати.. Адже саме від цього залежить фінансова стабільність держави. За сучасних умов значно підвищуються вимоги до ефективного управління фінансовими ресурсами. Від того, наскільки ефективно і доцільно вони трансформуються в основні засоби і оборотні активи, залежить фінансова успішність підприємства в цілому, його власників і працівників.
Фінансові ресурси за умов реформування економіки України – важливий вид ресурсів підприємства, що трансформується в будь-який інший вид ресурсів. Віддаючи належне дослідженням учених-економістів у цій сфері, зауважимо, що на сьогодні ще не повною мірою розв'язано питання щодо розкриття економічної природи і категоріальної сутності фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, недостатньо досліджуваною залишається фінансова діяльність підприємств за умов перехідної економіки. Усе це об'єктивно потребує нових підходів до формування та використання фінансових ресурсів як з погляду теорії, так і практики.
Актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дипломної роботи, визначила мету та задачі дослідження.
Метою дипломної роботи є дослідження сутності фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, механізму формування та ефективності їх використання в умовах становлення ринкових відносин.
Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі: розкрити сутність та розглянути класифікацію фінансових ресурсів; визначити особливості формування фінансових ресурсів на підприємстві та дати оцінку ефективності їх використання при формуванні кінцевого результата фінансово-господарської діяльності підприємств; виявити проблеми стратегії та тактики в управлінні фінансовими ресурсами; побудувати структурно-функціональну модель удосконалення процесу управління фінансовими ресурсами; розробити методику обґрунтування показника прибутковості підприємства.
Об'єктом дослідження є фінансові ресурси вітчизняних промислових підприємств.
Предмет дослідження – це процес управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній економіці України.
Теоретичною і методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених та фахівців у сфері управління фінансовими ресурсами підприємств в умовах переходу до ринкових відносин.
Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту та сутності поняття "фінансові ресурси підприємств", "управління фінансовими ресурсами". Значення одержаних результатів полягає в тому, що впровадження розроблених методичних підходів до ефективного управління фінансовими ресурсами в практичну діяльність підприємств дозволяє:
-створювати дієву систему управління фінансовими ресурсами підприємства за рахунок конкретизації структури відповідної системи управління і
Фото Капча