Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління маркетинговою діяльністю підприємства на прикладі ПП "Фендич"

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
120
Мова: 
Українська
Ціна: 
4300 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретико-методичні основи управління маркетинговою діяльністю підприємства 
1.11.1. Сутність управління маркетинговою діяльністю підприємства: суть, зміст, об’єкт управління
1.2. Механізм управління маркетинговою діяльністю
1.3. Критерії та показники оцінки управління маркетинговою діяльністю підприємства
2. Аналіз системи управління маркетинговою діяльністю ПП «Фендич»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз управління маркетингової діяльності
2.3. Оцінка ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства
3. Напрямки удосконалення управління організації маркетингової діяльності ПП «Фендич»
3.1. Обґрунтування реорганізації служби маркетингу підприємства
3.2. Розробка комплексної системи маркетингового управління діяльністю ПП «Фендич»
3.3 Обгрунтування стратегій маркетингу підприємства
4. Цивільна оборона та охорона праці на ПП «Фендич»
4.1. Система управління охороною праці на підприємстві
4.2. Організація безпечних умов праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

 

Примітка: можлива переробка на актуальні ціни без зміни вартості роботи.

Вступ: 

Актуальність теми. В умовах становлення ринкової економіки України діяльність підприємств отримує певну специфіку, оскільки підвищується рівень невизначеності і ризику, зростає інтенсивність конкуренції, покупці стають усе більш вимогливими до якості товарів і послуг. Успішне функціонування підприємств у даних умовах залежить не тільки від вдосконалення внутрішньогосподарської діяльності, а головним чином від того, як воно може пристосуватися до постійних змін у зовнішньому середовищі. В таких умовах необхідне відмовлення від традиційних методів управління, перегляд основних цілей діяльності підприємства. Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, об’єднання. Закордонний досвід свідчить про те, що маркетингова концепція сприяє вдосконаленню системи внутрішньо фірмового управління та успіху підприємства у конкурентній боротьбі. Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм управління, постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживача. Ефективна система управління маркетингом повинна базуватися не на затверджених планових завданнях, а передусім на глибокому вивченні об’єктивної інформації про ринок та реальні вимоги споживачів.

В умовах розвитку ринкових відносин, становлення економіки та функціонування підприємств, що базуються на засадах маркетингу, велику роль відіграє формуванню цілісної, науково обґрунтованої системи організації маркетингового управління, що спрямована на максимальне задоволення попиту на ринку, забезпечує гнучкість та адекватність реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому ринковому становищу та підвищує прибутковість виробництва та діяльності підприємства в цілому, тощо. Ефективні управлінські методи маркетингової діяльності забезпечують зростання рівня конкурентоспроможності підприємства, вихід з новими видами товарів на зовнішні та внутрішні ринки, збільшення прибутковості. Управління маркетинговою діяльністю в торгівельних підприємствах потребує досконалого вивчення та виконання певних функцій, пов’язаних із ринком, потребами клієнтів, доставкою товарів, їх цінами, комунікацією зі споживачами тощо.

Метою роботи є проведення аналізу системи управління маркетингом на підприємстві, а також використання резервів для її удосконалення.

Досягнення поставленої мети потребує вирішення наступних завдань:

 • дослідження економічного змісту процесу управління маркетинговою діяльністю підприємства;
 • визначення основних складових механізму управління маркетинговою діяльністю підприємства;
 • теоретичне узагальнення основних показників, що оцінюють управління маркетингом;
 • аналіз основних економічних показників діяльності ПП «Фендич»;
 • аналіз управління маркетингової діяльності;
 • оцінка ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства;
 • розроблення напрямів удосконалення організації маркетингової діяльності;
 • дослідження системи охорони праці на підприємстві;
 • узагальнення проведених досліджень у висновки.

Предметом дослідження є система управління маркетинговою діяльністю на ПП «Фендич».

Об'єктом дослідження є приватне підприємство «Фендич», що було засноване у 2002 році. Юридична адреса підприємства: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Дубенська, 210. ПП «Фендич» займається здійсненням роздрібної та оптової торгівлі. Назва торгової точки – супермаркет «Продсервіс». Власне виробництво підприємства включає 42 види найменувань, основними з яких є: напівфабрикати, риба, м'ясо, мучні вироби, салати тощо. Допоміжним видом діяльності є фасування круп та цукерок. Канал збуту: дворівневий. Матеріально-технічна база охоплює: торговий зал, офіс, цех виробництва півфабрикатів, цех фасовки товарів, приміщення передпродажних товарів, складські приміщення (макробакалія сухо бакалія, консервація, склад побутової хімії, води, акцизний склад). Штат працівників складає 40 чоловік.

Методика досліджень. У процесі дослідження використані загальні та спеціальні методи досліджень. Абстрактно-логічний метод, метод узагальнення та метод розвитку теорії були використані при дослідженні теоретико-методологічних засад управління маркетинговою діяльністю підприємства. Статистичні методи дослідження задіяні при аналізі ефективності управління маркетингом. Розрахунково-конструктивний метод застосовано при економічному обґрунтуванні запропонованих напрямків щодо удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства. 

Стан вивчення обраного предмета досліджень. Управлінню маркетинговою діяльністю присвячено досить багато наукових праць зарубіжних вчених – економістів. Серед них, необхідно виділити роботи Ф. Котлера, К. Макконелла, С. Брю, Д. Карича, П. Діксона, Е. Дихтля, Х. Хершгена, Дж. Р. Еванса, Б. Бермана. В російській економічній літературі цьому питанню приділяли увагу Г. Абрамова, Г. Багієв, П. Зав’ялов, Г. Крилова, Е. Уткін. У вітчизняній літературі цей аспект висвітлювався українськими вченими, зокрема, Е. Азаряном, П. Гайдуць- ким, О. Гудзинським, Й. Завадським, І. Герчиковою, П. Зав’яловим, О.Арсеньєвою, Н. Мойсеєвою, В. Андрійчуком, О. Білорусом, В. Будкіним, А. Вовчаком, А. Кредісовим, Д. Лук’яненком, О. Мозковим, В. Онищенком, С. Савельєвим, О. Соколенком, В. Поповим, Т. Циганковою та іншими. 

Практична цінність. Результатами впроваджених заходів є розширення асортименту, створення Інтернет-сайту, покращення популярності та іміджу підприємства, обізнаності покупців, економії витрат тощо. При запровадженні Інтернет-сайту та Інтернет-магазину вже за перших пів року їх роботи підприємство отримає чистий прибуток у розмірі 2,8 тис. грн., у 2014 році - 44,5 тис. грн. та у 2015 році - 48,9 тис. грн. При використанні стратегії інтенсивного росту шляхом розширення асортименту на 577-755 найменувань, відбудеться збільшення обсягів реалізації на 14-19%. За перших пів року застосування цієї стратегії підприємство отримає додатково 10,6 тис. грн. чистого прибутку, в 2014 – 93,6 тис. грн., а у 2015 році – 99,1 тис. грн. 

 

Список використаних джерел: 
 1. Агапцов С. А. Мотивация труда как фактор повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия / Агапцов С.А., Мордвинцев А.И., Фомин П.А., Шаховская Л.С. – М.: Высшая школа, 2009. – 344 с.
 2. Бай С.І. Менеджмент організацій. – К.: КНТЕУ. – 2008. – 174 с.
 3. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2004. — 645 с.
 4. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2008. – 400 с.
 5. Богомолова В.В. Маркетинговий аудит на підприємстві // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Соціально-Економічний розвиток України. Європейській вибір». У 2 ч. / за заг. ред. А. А. Ткача. Мелітополь, 18 травня 2010 р. – Мелітополь: МІДМУ ГУ «ЗІДМУ», 2010. – Ч. 2. – С. 60-62.
 6. Богомолова В. В. Організація управління маркетинговою діяльністю підприємства //Матеріали // Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції молодих науковці «Наука і вища освіта». У 3 ч. / м. Запоріжжя, 17-18 травня 2010 р. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2010. – Ч. 2. – С. 54-55.
 7.  Будько С. Маркетолог у комерційній структурі: проблеми підготовки професійної адаптації // Маркетинг в Україні. №4. – 2009. – С. 66-67.
 8. Бутенко Н.В. Маркетинг / Н. В. Бутенко: Підручник.-К.: Атака, 2008.-300с.
 9. Вільна енциклопедія Вікіпедія / Режим доступу [http://uk.wikipedia.org/].
 10. Волков Д. Н. Насколько оптимизация маркетинговых затрат может увеличить прибыль компании? – marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/ manage_m_expenses.htm.
 11. Волков В.П., Сова О.Ю. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств: Економічний простір. №11, 2008. – 587 с.
 12. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року. – zakon.rada.gov.ua.
 13. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688.: ил. – Парал. тит. англ.
 14. Дослідження кваліфікаційних вимог до маркетологів в Україні // Маркетинг в Україні. – 2010. – №2. – С. 24-29.
 15. Длігач А. Інтеграційні стратегії у системі маркетингу//Маркетинг в Україні. – №3. – 2010. – С. 9-11.
 16. Длігач А. Трициклічна модель маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. – №5. – 2009. – С. 46-49.
 17. Дудяк Р., Липчук В. Маркетинг: теорія, методика, практика: Навчальний посібник НВР “Українські технології”. – Львів, 2001. – 260 с.
 18. Економічна Енциклопедія. – enbv.narod.ru/text/Econom/encyclo/str/E-474.html.
 19. Житник О. Плюси і мінуси дослідницького ринку: результати «Marketvіew 2010: Ukraine» // Маркетинг в Україні. – №5. – 2009. – С. 12-16.
 20. Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.
 21. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України. 2012.
 22. Знис Б. М., Кокс К. Т., Классика маркетинга. – СПб.: Питер, 2001. – 752 с.
 23. Информационные технологии в маркетинге: Учебник для вузов / Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. проф. Г.А. Титоренко – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 335 с.
 24. Іващенко А.А. Особливості управління маркетинговою діяльністю в аграрній сфері // Економіка АПК. – 2007. – №2. – С. 11-14.
 25. Іляшенко А. Х. Необхідність, передумови й умови використання блочно-модульних структур маркетингу // Держава та регіони. Серія: Економіка тапідприємництво. – 2008. – №8. – С. 103-106.
 26. Іляшенко А. Х. Організаційні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 110-113.
 27. Іляшенко А. Х. Теоретичні основи маркетингового менеджменту // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 106-111.
 28. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Позиционирование службы маркетинга на предприятии. // marketing.spb.ru/read/m16/16.htm.
 29. Кеворков В. В., Леонтьев С. В. Политика и практика маркетинга на предприятии. – eup.ru/Documents/2003-03-03/15BE2.asp.
 30. Клімова І. Г. Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства та управління процесом її реалізації // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 115-118.
 31. Кодекс Законов о труде Украины. Закон Украины «О порядке разрешения трудових споров/конфликтов» – zakon.rada.gov.ua.
 32. Козін С. В. Організаційна схема збутової мережі торговельного підприємства//Маркетинг в Україні. – №3. – 2003. – С. 26-29.
 33. Кожекин Г.Я., Мисербиева С.Г. Маркетинг предприятия: Учеб. пособие. – Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2004. – 240 с.
 34. Коноплянникова М. А. Відділ маркетингу в структурі організації: призначення, функції і завдання // Маркетинг в Україні. – 2003. – №1. – С. 44-48.
 35. Kopiнєв В. Л., д-р екон. наук, проф. Оцінювання та планування фінансової діяльності підприємства // Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 4. – С. 142-146.
 36. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., и др. Основы маркетинга. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.
 37. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер Ком, 1998. – 896с.
 38. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 656 с.
 39. Кудлай В.Г. Оцінка ефективності управління маркетингом на підприємстві // Економіка, фінанси, право. – 2006. – №12. – С. 12-17
 40. Ларіна Я. С., канд. екон. наук. Дослідження чинників макросередовища як передумова обґрунтування маркетингових стратегій підприємств АПК // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. С. 164-166.
 41. Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу. – К.: ЦУЛ, 2010. – 384с.
 42. Макущенко Л. І. Статистичний моніторинг розвитку малого й середнього бізнесу в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С. 161-163.
 43. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе: Учебник для вузов/Под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. – 1998. – 255с.
 44. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Під заг. ред. М 26 М. І. Белявцева та В. Н. Воробйова. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 407 с.
 45. Маркушина Е. П. Идентификация основных объектов маркетинговой практики. – markus.spb.ru/navalochnaya/mcs3.shtml.
 46. Маркушина Е. П. Маркетинг для Главных. Маркетинговый аудит. – 14.02.02. – markus.spb.ru/navalochnaya/mcs2.shtml.
 47. Маркушина Е. П. Факторы, влияющие на результативность маркетинговой практики. – markus.spb.ru/navalochnaya/mcs1.shtml.
 48. Меджибовська Н., доц., канд. екон. наук. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням Інтернет-технологій // Економіка України – № 10. – С. 59-65.
 49. Мордвінцева Т. В. Необхідність і умови використання маркетингових структур // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 184-187.
 50. Мороз Л.А., Чухрай Н.Т. Маркетинг. – 2-е вид. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2002. – 244 с.
 51. Мошнов В. А., к. э. н. Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия. – cfin.ru/management/strategy/estimate_competitiveness.shtml
 52. Олійник Т. О. Створення маркетингової діяльності на підприємстві та управління нею//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 207-211.
 53. Петруня Ю. Є. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Знання, 2007. - 325 с.
 54. Пилипчик В. П. Контроль, оцінки та аналіз ефективності маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. – №1. – 2008. – С. 28-32.
 55. Поволоцька О. Л. Управління конкурентними перевагами підприємства в сучасних умовах господарювання // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 252-257.
 56. Поклонский Е. Ф., д-р екон. наук, проф. Проблемы управления производством. Маркетинговый подход к организации управления предприятиями // Экономика и право 2008. – №1. – С. 44-48.
 57. Пономарьова Ю., канд. екон. наук, Кіруца О. Категорійні засади формування асортиментної політики торговельного підприємства // Маркетинг и реклама. -1 (111). – 2009. – С. 30-37.
 58. Про захист від недобросовісної конкуренції (Закон України від 7 червня 1996 р. N 236/96-ВР) dinai.kiev.ua/Docs/Boss/vruzk236-1996-03.doc.
 59. Радєва М. М. Оцінювання та відбір стратегічних альтернатив диверсифікаційного розвитку підприємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 267-272.
 60. Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. 
 61. Ромашко И. Г. Инструменты маркетингового управления: корпоративные обучающие системы // Маркетинг и реклама. – № 1 (101). – 2009. – С. 38-44.
 62. Самыга С. Я., Полтавець А. И. Экономическая оценка надежности производственных процессов. – Запорожье: ЗГИА, 2001. – 146 с.
 63. Сара Уайт. Ревизия маркетинга. iteam.ru/publications/marketing/section_23/article_1786/.
 64. Сергеев С. Формы применения маркетинга на современных предприятиях // Маркетинг и реклама. – №11(111). – 2009. – С. 17-25.
 65. Скоробогатих І. Комплексна модель фахівця з маркетингу: десятилітній досвід досліджень PEA ім. Г. В. Плеханова // Маркетинг в Україні. – №4. – 2009. – С. 67-70.
 66. Слабковский Ю. Развитие маркетинга и его роль в экономическом росте // Економіка України. – №5. – 2009. – С. 74-81.
 67. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 288 с.
 68. Социально-психологические аспекты менеджмента : учебн. пособ. / В. А. Кузнецова, О. В. Магомедалиева. – Орел : Орел ГТУ, 2008. – 89 с.
 69. Тарондо Ж. – К., Ксардель Д. Дистрибьюция / Пер с фр. под ред. В. И. Черенкова. – СПб.: ИД «Нева», 2009. – 128 с.
 70. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Пер с анл. / Под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
 71. Третяк В. И. Научно-техническая информация в управленческой деятельности. – К.: Техника, 1990. – 113 с.
 72. Чеповой А. П. Система управленческого учета (концепция). Ключевые финансовые показатели. – chepovy.ukrbiz.net/article _05/art_0502.htm.
 73. Чумаченко М., акад. НАН України, Кендюхов О., канд. екон. наук, Димитpова C. Стратегічний підхід до оцінки ефективності управління торговими марками// – С. 79-84.
 74. Шумейко А.К., Шумейко А. К. Маркетинг у малому бізнесі. – К.: ЦУЛ, 2009. – 71 с.
7404
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).