Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління окремими етапами життєвого циклу транспортних засобів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
4
Мова: 
Українська
Оцінка: 
УДК 629.113
В.П. Матейчик, професор, д-р техн. наук,
С.В. Коломієць, аспирант
 
Национальный транспортный університет
вул. Кіквідзе, 40-А., г. Киев, Украина, 01103
М. Смешек, професор, д-р техн. наук
 
Rzeszow university of technology
Powstancow Warszawy 8, L-29,35-959 Rzeszow, Poland
 
УПРАВЛІННЯ ОКРЕМИМИ ЕТАПАМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ
 
В статті розглянута загальна схема управління життєвим циклом транспортних засобів та проведена оцінка забруднення довкілля на окремих його етапах. Визначені підходи до зменшення обсягів використання природних ресурсів та забруднюючих викидів на всіх етапах 
життєвого циклу транспортних засобів.
Ключові слова: життєвий цикл,транспортний засіб, управління, природні ресурси, викиди.
Актуальність. На сучасному етапі розвитку транспортних засобів (ТЗ) і накопичених знань в галузі екології стає очевидним той факт, що шкода, що наноситься ТЗ довкіллю, далеко не обмежується викидами шкідливих речовин з відпрацьованими газами і шумом, які нормуються. Виробництво, експлуатація і утилізація ТЗ породжують цілий ряд екологічних проблем, які істотно впливають на життя і здоров'я людей, розвиток екосистем і виникнення глобальних змін в масштабах всієї планети [1].
Для комплексної оцінки техногенного впливу на довкілля ТЗ повинні розглядатися усі стадії їх життєвого циклу (ЖЦ), починаючи від видобутку сировини, її переробки (отримання матеріалів), виготовлення, використання (експлуатації), підтримки працездатності і закінчуючи утилізацією конструктивних деталей і захороненням відходів. На кожному з цих етапів відбувається відчуження земель, споживання матеріалів та електроенергії, забруднення повітря, води, ґрунту шкідливими і токсичними речовинами, відходами, віброакустичне і електромагнітне випромінювання[2]. Крім того, необхідно брати до уваги, що шкідливі викиди в атмосферу, забруднення річок і тому подібне не обмежені територією однієї країни, тобто мають міжнародний характер.
Проблеми оцінки ЖЦ ТЗ досліджено такими вченими, як: В.А.Звонов, В.Н.Луканин, Ю.В.Трофименко, Ю.Ф.Гутаревич, П.О.Русіло, T.Greadel, В.Alenby та ін. У своїх наукових працях автори наголошують на необхідності оцінки екологічних показників на різних етапах ЖЦ. Таким чином, виникає необхідність детального аналізу науково-методичних підходів до оцінки ЖЦ ТЗ та управління його окремими етапами.
Постановка завдання. Метою роботи є детальний аналіз науково-методичного підходу до управління життєвим циклом ТЗ як складової еколого-економічного механізму забезпечення сталого розвитку.
Основна частина. Перші дослідження за методикою оцінки ЖЦ датуються кінцем шестидесятих - початком сімдесятих років. Ці дослідження в основному були націлені на визначення ресурсо- та енергоспоживання, деякі з них брали до уваги захоронення відходів [3]. 
В даний час оцінка екологічної безпеки ТЗ за методикою оцінки ЖЦ знаходить все більш широке застосування в світі. Роботи ведуться у таких основних напрямках [4]:
- Розробка стандартизованих методик для оцінки ЖЦ ;
- Розробка баз даних, які характеризують витрати ресурсів, викиди в навколишнє середовище та екологічні ефекти при виробництві та обробці різних матеріалів, використовуваних при виробництві ТЗ;
- Розробка програмного забезпечення для проведення оцінки ЖЦ ;
- Пошук способів інтегральної оцінки різнорідних екологічно несприятливих факторів, що виникають в життєвому циклі ТЗ;
- Інтеграція оцінки ЖЦ в процес розробки нової продукції.
 
Бібліографічний список використаної літератури
 
1. Звонов В.А.Экологическая безопасность автомобиля с учетом полного жизненного цикла / В.А. Звонов, А.В. Козлов, В.Ф. Кутенев // Автомобильная промышленность. — 2000. — № 11. — С. 7–12.
2. Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология / В.Н. Луканин, Ю.В. Трофименко. — М. : Высш. шк., 2001. — 273 с.
3. Environmental Protection Agency. Life Cycle Assessment: Inventory Guidelines and Principles. EPA/600/R-06/060. Office of Research and Development. Cincinnati, Ohio, USA. — 2006.
4. Звонов В.А. Экологическая безопасность автомобиля в полном жизненном цикле / В.А. Звонов, А.В. Козлов, В.Ф. Кутенев. — М.: НАМИ, 2001. — 248 с.
5. Русіло П.О. Вплив на довкілля автомобільного транспорту на всіх стадіях його життєвого циклу / П.О. Русіло, В.В. Костюк, В.М. Афонін // Науковий вісник НЛТУ України. — 2008. — № 18. — 
С. 85–89.
6. Гутаревич Ю.Ф. Екологія автомобільного транспорту : навч. посібник / Ю.Ф. Гутаревич [и др.] ; під ред. Ю.Ф. Гутаревича. — К. : Основа, 2002. — 312 с. 
 
Надійшла до редакції 7.04.2011 р.
Матейчик В. П., Смешек М., Коломиец С. В. Управление отдельными этапами жизненного цикла транспортных средств
 
В статье рассмотрена общая схема управления жизненным циклом транспортных средств и проведена оценка загрязнения окружающей среды на отдельных его этапах. Определены подходы к уменьшению объемов использования природных ресурсов и загрязняющих выбросов на всех этапах жизненного цикла транспортных средств.
Ключевые слова: жизненный цикл, транспортное средство, управление, природные ресурсы, выбросы.
 
Matejjchik V. P., Smeshek M., Kolomiec S. V. Managing individual life cycle phases of vehicles In the article the general chart of life cycle vehicles management is considered and estimation of contamination of environment on separate stages are conducted. The approaches of volumes diminishing of natural resources using and contaminating emissions on all stages of vehicle life cycle are determinated.
Keywords: life cycle, vehicle, management, natural resources, emissions.
Фото Капча