Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

«Управління персоналом» для студентів напряму 6.030.505 – «Управління персоналом та економіка праці» дистанційний навчальний курс

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
240
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Н.М. САМОЛЮК
 
«Управління персоналом» для студентів напряму 6.030.505 – «Управління персоналом та економіка праці»
 
дистанційний навчальний курс
 
Рівне - 2013
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА
 
Прізвище, ім’я, побатьковіСамолюк Наталія Миколаївна
Фотографія
Посадастарший викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва
Науковий ступінькандидат економічних наук
Вчене звання-
Науково-педагогічний стаж7 років
Напрямок наукових інтересів-витрати на персонал;
-інфраструктура підтримки малого підприємництва;
-рух персоналу;
-трудові договірні відносини;
-психологія праці.
 
АНОТАЦІЯ КУРСУ « УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
 
Вивчення студентами дистанційної форми навчання дисципліни «Управління персоналом» дозволить їм отримати теоретичні знання необхідні для ефективного управління персоналом. В даному курсі розглядаються усі складові процесу управління персоналом починаючи від кадрового планування та закінчуючи контролем кількісних та якісних показників праці. Також розкриваються особливості набору різних категорій персона, їх оцінювання та мотивації.
 
Зміст
 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
1. Опис навчальної дисципліни
2. Мета та завдання дисципліни
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура залікового кредиту
5. Самостійна робота
6. Індивідуальні завдання
7. Методи навчання
8. Методи контролю
9. Розподіл балів, що присвоюються студентам
10. Методичне забезпечення
11. Рекомендована література
12. Інформаційні ресурси
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПІЛНИ
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ
ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Рекомендована література
 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ
ВСТУП
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Тема 1. Методологічні аспекти управління персоналом
1 Спільні і відмінні ознаки у суміжних поняттях: "персонал", "робоча сила", "трудові ресурси", "людські ресурси", "кадри" 
2 Управління персоналом  як складова загальної системи управління організацією. Принципи управління персоналом
3 Класифікація персоналу
4 Функції управління персоналом 
5 Методи управління персоналом
Тема 2. Організаційна (корпоративна) культура 
1 Місце корпоративної культури у системі управління персоналом та її характеристика.
2 Типологія та атрибути корпоративної культури.
Тема 3. Стратегія і політика управління персоналом
1 Суть стратегії та політики управління персоналом (кадрової політики)
2 Завдання та напрями кадрової політики
3 Види кадрової політики
Тема 4. Ресурсне забезпечення та інформаційні технології в управлінні
персоналом
1 Нормативно-правова база управління персоналом. Науково-методичне забезпечення управління персоналом
2 Матеріально-технічна база управління персоналом.
3 Кадрове та фінансове забезпечення управління персоналом.
4 Автоматизація інформаційного обміну між суб’єктами управління персоналом.
Тема 5 . Служби персоналу і кадрове діловодство
Оргструктура і штати служби персоналу.  Напрямки діяльності служби управління персоналом.
Кваліфікаційні вимоги до працівників служби персоналу.
Основна кадрова документація.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Тема 6. Планування персоналу
1 Аналіз персоналу.
2 Чинники зміни потреби в персоналі.
3 Види планів з питань персоналу
4 Планування чисельності персоналу. Методи планування.
Тема 7. Організація професійного набору та найму персоналу
1 Розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади. 
2 Види джерел набору персоналу.
3 Методи відбору персоналу.
4 Оформлення найму працівника.
Тема 8. Адаптація персоналу
1 Поняття, види та етапи адаптації персоналу
2 Виробнича адаптація працівників
3 Управління адаптацією персоналу
Тема 9. Управління рухом персоналу
1 Рух персоналу та його види
2 Витрати та втрати пов’язанні з плинністю персоналу
3 Облік і звітність в управлінні рухом персоналу.
Тема 10. Управління розвитком персоналу
1 Організаційні форми і методи навчання працівників. Коучинг в системі розвитку персоналу. 
2 Витрати на професійне навчання персоналу.
Тема 11: Управління трудовими процесами
1 Регулювання трудової діяльності персоналу. Облік результатів праці
2 Сутність та класифікація трудових процесів. Організація і планування трудових процесів
3 Організаційні форми поділу і кооперації праці
4 Методи вимірювання і планування продуктивності праці 
Тема 12: Управління робочим часом
1 Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку
2 Гнучкий графік робочого часу
3 Методи аналізу ефективності використання робочого часу
4 Особливості праці за ненормованого робочого дня.
Тема 13: Управління охороною і безпекою праці  персоналу
1 Поняття умов, охорони та безпеки праці. Класифікація умов праці.
2 Державне регулювання охорони та безпеки праці
3 Оцінювання умов праці на виробництві
4 Планування роботи з покращення умов та охорони праці. Навчання з охорони праці.
Тема 14: Оцінювання працівників
1 Сутність та основні етапи процесу оцінювання персоналу.
2 Методи оцінювання персоналу
3 Атестація працівників
Тема 15. Соціальне партнерство та управління конфліктами
1 Сутність та суб’єкти соціального партнерства в організації.
2 Колективний договір.
3 Соціально-психологічний клімат в організації.
4 Конфлікти  та шляхи їх вирішення.
Тема 16. Мотивація персоналу та управління витратами на персонал.
1 Сутність мотивації персоналу. Матеріальні та соціально-психологічні методи стимулювання. 
2 Заохочувальні системи колективної та індивідуальної оплати праці. 
3 Облік та  аналіз витрат на управління персоналом.
Тема 17. Ефективність управління персоналом
1 Ефективність управління персоналом за напрямами.
2 Ефективність системи управління персоналом.
МОДУЛЬ 3. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Загальні засади проведення та оцінювання підсумкового контролю
ГЛОСАРІЙ (СЛОВНИК БАЗОВИХ ТЕРМІНІВ)
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Фото Капча