Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління трудовими процесами

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 11: Управління трудовими процесами
 
1. Регулювання трудової діяльності персоналу. Облік результатів праці
2. Сутність та класифікація трудових процесів. Організація і планування трудових процесів
3. Організаційні форми поділу і кооперації праці
4. Методи вимірювання і планування продуктивності праці
 
1. Регулювання трудової діяльності персоналу. Облік результатів праці
 
Регулювання трудової діяльності персоналу – це системно організований процес забезпечення й підтримання високоефективної праці кожного окремого працівника й трудового колективу в цілому; це найважливіше й постійне завдання менеджменту персоналу в організації.
Ефективність трудової діяльності персоналу залежить і формується під впливом багатьох різнопланових чинників. Їх можна умовно поділити на дві групи. Перша охоплює підготовчі заходи, у процесі виконання яких створюються необхідні умови для діяльності персоналу, без чого взагалі неможлива нормальна робота структурного підрозділу, а про якийсь рівень ефективності немає й мови.
До першої групи чинників доцільно зарахувати такі заходи:
визначення мети діяльності;
планування діяльності;
кадрове забезпечення;
нормативно-правове забезпечення;
організаційно-економічне забезпечення;
інженерно-технічне забезпечення.
Друга група чинників спрямована на підтримання встановленого ритму виробництва, виконання календарних графіків поставок замовникам, забезпечення руху транспортних засобів за розкладом і т. ін.
До другої групи належать такі заходи:
ресурсне забезпечення;
поточне обслуговування виробництва, трудових, транспортних та інших процесів;
оперативне регулювання виробничих і трудових процесів;
облік, контроль та оцінювання результатів діяльності (рис. 1).
 
Рис. 1. Основні чинники ефективності діяльності персоналу
 
Визначення мети діяльності. Створення умов для ефективної діяльності персоналу має починатися з визначення її мети. Це має бути принципове, ретельно обґрунтоване рішення вищого керівництва організації, яке базується на дослідженні ринку, вивченні наявних і потенційних конкурентів та власних можливостей. Правильно обрана, усебічно обґрунтована мета діяльності організації є необхідною передумовою її поступального розвитку. Головну мету діяльності організації доцільно розподілити на окремі часткові цілі, щоб на їхньому виконанні можна було зосереджувати людські та інші ресурси.
Планування діяльності. Це складний комплекс економічних розрахунків та обґрунтувань, наслідком яких має бути повна інформація про кількісні та якісні показники виробництва, строки поставок замовникам, необхідні ресурси, їхню вартість, фінансові джерела тощо.
Кадрове забезпечення – охоплює заходи з професійного добору, розстановки кадрів, виробничої та соціальної адаптації, професійного навчання й підвищення кваліфікації, навчання безпечним методам праці, створення й підтримання в трудових колективах сприятливого соціально-психологічного клімату.
Нормативно-правове забезпечення – це комплекс внутрішніх нормативних документів, які широко використовуються в менеджменті персоналу для регулювання трудової діяльності.
Організаційно-економічне забезпечення охоплює:
розроблення штатного розпису організації в цілому та її структурних підрозділів;
формування малих і великих трудових колективів (ланок, бригад, виробничих дільниць, цехів, відділів, секторів, бюро, лабораторій і т. ін.) ;
складання графіків змінності;
установлення норм і лімітів витрачання всіх видів ресурсів (праці, зарплати, основних і допоміжних матеріалів, інструментів, енергетичних ресурсів тощо) ;
розроблення календарних графіків виробництва продукції, відвантаження її замовникам;
складання графіків і регламентів обслуговування робочих місць, потокових і конвеєрних ліній, складних технічних систем;
складання графіків планово-попереджувального ремонту устаткування;
розроблення ефективних систем матеріального й морального заохочення працівників.
Інженерно-технічне забезпечення охоплює:
проектування та конструювання виробів, технологічного оснащення, різноманітних пристроїв, засобів механізації трудомістких процесів;
розроблення технологічного процесу виготовлення продукції, її випробування;
проектування та вдосконалення трудових процесів, офісних технологій і процедур;
створення й оснащення робочих місць усім необхідним для продуктивної роботи;
забезпечення працівників індивідуальними й колективними засобами захисту здоров’я.
Ресурсне забезпечення передбачає своєчасне й повне постачання на робочі місця всіх видів використовуваних ресурсів: основних і допоміжних матеріалів, енергетичних ресурсів, інструментів, витратних матеріалів тощо. В окремих випадках, коли обсяги споживаних на робочому місці ресурсів незначні, допускається часткове самообслуговування.
Поточне обслуговування виробничих і трудових процесів – система заходів, спрямованих на підтримання встановленого виробничого ритму, запобігання простоям техніки та людей. Вона охоплює:
інструктування виконавців;
підтримання чистоти й порядку на робочих місцях;
оперативне усунення технічних неполадок, аварійних ситуацій та організаційних збоїв;
профілактичний огляд і поточний ремонт технологічного й підйомно-транспортного обладнання;
утримання в робочому стані систем енергопостачання, опалення, освітлення, вентиляції тощо.
Оперативне регулювання виробничих і трудових процесів – це система заходів спостереження за процесом виробництва й оперативного реагування на всілякі порушення виробничого ритму, усунення неполадок, диспропорцій, аварійних та інших небажаних ситуацій.
Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності. Кожен керівник, наділений правами планувати й організовувати діяльність повинен оцінювати результати цієї діяльності за певний період. Без оцінювання неможливо запровадити на підприємстві ефективне заохочення працівників, а також невідомо, як виконуються працівниками встановлені планові завдання. Процес оцінювання починається з обліку зробленого.
Існують різні форми й методи первинного обліку результатів діяльності трудових колективів: від ручного способу запису кількості виготовлених предметів або виконаних технологічних операцій до автоматизованого обліку й реєстрації даних з використанням сучасних інформаційних систем.
На промислових підприємствах серійного та одиночного виробництва, як правило, облік кількості та контроль якості виробленої продукції виконують переважно вручну контролери відділу технічного контролю.
На заводах масового й безперервного виробництва продукції встановлюються технічні засоби
Фото Капча