Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управлінські рішення як результат менеджерської діяльності (на прикладі ПП "Віліс")

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Основи процесу прийняття управлінських рішень
1.1. Поняття процесу прийняття управлінських рішень та їх класифікація
1.2. Етапи процесу прийняття управлінських рішень
1.3 Роль керівника в процесі прийняття рішень
2. Прийняття управлінських рішень у практичній діяльності менеджера
2.1. Технології прийняття управлінських рішень, їх особливості і практичне використання
2.2. Моделі і методи прийняття рішень
2.3. Реалізація процесу прийняття управлінського рішення про участь у виставці (на прикладі ППФ «Віліс»)
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Прийняття рішень є найважливішою функцією управління, успішне здійснення якої забезпечує досягнення організацією її цілей. Внаслідок невміння якісно і раціонально здійснювати цей процес, через відсутність в організації механізму і технології його здійснення страждає більшість фірм, підприємств і державних установ і органів в Україні. Успіх організації, у якій би сфері вона не функціонувала, багато в чому залежить від цього, а тому тематика такого дослідження є досить актуальною, особливо в Україні, де багато організацій проходять перші етапи свого розвитку, а тому дуже важливо, яку технологію рішення проблем вони використовують. 

Прийняття рішень, поряд з координацією і комунікацією, є одним з найважливіших внутрішньоорганізаційних процесів, а особливість цього процесу полягає в тому, що він безпосередньо спрямований на досягнення цілей організації. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розглянути етапи процесу підготовки та прийняття рішення з погляду різних підходів до пояснення цього процесу і дати порівняльну характеристику різних методів. У рамках кожного підходу можна виділити визначену сукупність послідовно застосовуваних прийомів і методів, етапів і процедур, які мають прямі і зворотні зв'язки.

Об'єктом дослідження у роботі виступає управлінська діяльність - система управління (включаючи всі її підсистеми), а предметом є безпосередньо процес прийняття рішень з технологічної точки зору, тобто сукупність поетапно застосовуваних процедур і методів з вироблення і реалізації рішень.

Відповідно до мети, об’єкта і предмета роботи визначено такі завдання дослідження:

 • визначення поняття процесу прийняття рішень;
 • класифікація рішень в залежності від виду проблеми;
 • описати методи, етапи і процедури досліджуваного процесу;
 • теоретичний огляд технологій прийняття управлінських рішень.

У роботі використано різноманітну джерельну базу, однак особливо слід відзначити праці Василенко В.О. «Теорія і практика розробки управлінських рішень» та Берсуцької С.Я. «Развитие системы подготовки и принятия управленческих решений», які стосуються теоретичних основ системи прийняття управлніських рішень, Лісовець В.Т. та Монке С.Ю. «Мистецтво прийняття управлінських рішень», Ромащенко В.Н. «Прийняття рішень: ситуації і поради», у яких оновна увага звернута на практичний аспект застосування різноманітних схем і моделей прийняття рішення, а також Смірнова Е.А. «Разработка управленческих решений», Сопільника О.В. «Технологія прийняття управлінських рішень» та Еддоуса М. і Стенсфілда Р. «Методы принятия решений», у яких грунтовно і детально описано найбільш широко використовувані моделі прийняття рішень менеджерами та керівниками підприємств і організацій.

Структура роботи – вступ, два поширених розділи, перший з яких стосується теоретичних основ прийняття управлінських рішень, а другий присвячений розгляду практичних методів їх застосування та їх порівняльній характеристиці.

Не дивлячись на різноманіття методів і способів прийняття рішень не може існувати єдина, якомога краща технологія здійснення цього процесу. Природа досліджуваного процесу - це інформаційний обмін. Саме інформаційна природа (ступінь можливості одержання повної і своєчасної інформації, ступінь ризику) і багато інших факторів унеможливлюють увести процес у "чіткі рамки", однак це не виключає можливості створення більш-менш універсальної технології прийняття управлінських рішень.

 

Список використаних джерел: 
 1. Берсуцкая С.Я. Развитие системы подготовки и принятия управленческих решений. - Донецк: НАН, 1996. - 37 с.
 2. Валуев С.А., Игнатьев А.В. Организационный менеджмент. - М.: Юнити, 1993. – 312 с.
 3. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібн. для студ. вищих закл. освіти. - К.: ЦУЛ, 2003. - 419 с. 
 4. Вейл П. Искусство менеджмента, М.: Юрист, 1994. - 316 с.
 5. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М.: Гардарика, 1996. – 326 с.
 6. Власюк О.С. Можливості застосування аналітичного планування для обгрунтування та підготовки рішень на вищих рівнях управління. - К.: Ін-Прес, 1995. – 72 с.
 7. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник для вузов. - М.: Юнити, 1994. - 345 с.
 8. Голубков Е.П. Какое принять решение? (практикум хозяйственника). – М.: Экономика, 1990. - 201 с.
 9. Гроув С. Эндрю Высокоэффективный менеджмент. – М.: Терра, 2005. – 322 с.
 10. Доблаев В.Л. Теория организации. - М.: Вестра, 2000. – 190 с.
 11. Єршова О.Л. Моделі, методи та засоби інформаційної технології прийняття управлінських рішень в соціально-економічних системах. - К.: КНУ, 2000. - 21 с. 
 12. Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений. - М.: Русская деловая литература, 2006. – 432 с.
 13. Кохно П.А., Микрюков В.А., Коморов С.Е. Менеджмент. - М.: Либерти, 2003. - 450 с.
 14. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
 15. Ладанов И.Д. Практический менеджмент. - М.: Экономика и менеджмент, 1995. - 230 с.
 16. Литвак Б.Г.Управленческие решения. - М.: «Экмос», 2002. – 256 c.
 17. Лісовець В.Т., Монке С.Ю. Мистецтво прийняття управлінських рішень: навч. посібник / Уманська державна аграрна академія. – Умань, 2001. – 76 с.
 18. Менеджмент организации/под ред. З.П. Румянцевой. – М.: Знание, 2000. – 321 с.
 19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992. - 470 с.
 20. Мильнер Б. З. Системный подход к организации управления. - М.: Воркс, 2004. – 234 с.
 21. Основы менеджмента и маркетинга / под ред. Седегова Р.С., - Минск: Вышэйшая школа, 1995. – 408 с.
 22. Паркинсон, С. Нортког, Рустомжи М.К. Искусство управления. – СПб.: Питер, 2002. – 388 с.
 23. Ромащенко В.Н. Прийняття рішень: ситуації і поради. – К.: КНЕУ, 2003. – 124 с.
 24. Сиднев С. Принятие решений в условиях неопределенности // Бизнес-информ. – 1996. - № 15. – С. 16-19.
 25. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. - М.:Юнити, 2001. - 271 с. 
 26. Сопільник О.В. Технологія прийняття управлінських рішень: навч. посібник/Дніпропетровський нац. ун-т., ін-т. довуз. підгот. та післядип. освіти. – Дніпропетровськ: РВВДНУ, 2002. - 108 с.
 27. Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. – М.: Интел-синтез, 2003. – 285 с.
 28. Шегда А.В. Основи менеджменту: навч. пос. – К.: Знання, 1998. - 390 с.
 29. Эддоус М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений / пер. с англ., под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Банки и биржи, 1994. – 544 с.
10808
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).