Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Урок трудового навчання як основна форма трудового виховання молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Урок трудового навчання - основна форма трудової підготовки молодших школярів
1.1. Загальні поняття і вимоги до урочної форми навчання
1.2. Типи і структура уроків
1.3. Організація навчальної діяльності учнів на уроці
2. Методичні засади трудового виховання учнів початкових класів
2.1. Методика формування загальнотрудових вмінь та навичок на уроках трудового навчання
2.2. Аналіз підходів до трудового виховання учнів молодших класів
2.3. Організація роботи на уроках трудового навчання з учнями молодших класів за темою "Виготовлення виробів з тканини"
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ: 

Актуальність дослідження. Розбудова самостійної Української держави, перехід до ринкових відносин з новою силою поставили питання про зміни в галузі народної освіти та висунули якісно нові вимоги до трудової підготовки учнів загальноосвітньої школи. Однією з провідних цілей школи в новій соціально-економічній ситуації є кардинальні зміни у трудовому навчанні та вихованні підростаючого покоління починаючи з початкової школи.

Система трудової підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до практичного впровадження знань, умінь та навичок на практиці, усвідомленого вибору майбутньої професії, виховання культури праці. Виховання культури праці в початковій школі є однією з головних умов становлення особистості молодших школярів і повинно розглядатися як наслідок розумового, морального, трудового, естетичного, фізичного виховання, як один із результатів комплексного підходу до навчання і виховання.

Урок трудового навчання - головний компонент процесу трудового виховання. Від творчої діяльності вчителя на уроках трудового навчання залежить успіх у вихованні і навчанні молодших школярів. Важливим є те, щоб засвоєні учнями знання як елементи праці переходили б в гнучкі уміння, раціональні способи, щоб навчальний результат уроку праці поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей, творчої ініціативи та самостійності.

Актуальність проблеми, її виключно важливе соціально-педагогічне значення, недостатність наукових розробок, спрямованих на її розв'язання, дали підстави для обрання теми дослідження і визначили його напрямок.

Об'єкт дослідження - процес трудового навчання і виховання учнів початкових класів.

Предмет дослідження - зміст і засоби трудового виховання учнів молодших класів у процесі проведення уроків трудового навчання.

Мета дослідження - теоретично обгрунтувати та практично перевірити зміст, засоби, методи ефективного трудового виховання молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності.

Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили його основні завдання:

 • уточнити загальні поняття і вимоги до урочної форму навчання;
 • проаналізувати сучасні типи і структуру уроків;
 • вивчити організацію навчальної діяльності учнів на уроці;
 • дослідити методичні засади формування загальнотрудових вмінь та навичок на уроках трудового навчання;
 • провести аналіз підходів до трудового виховання учнів 1-4 класів.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань застосовувався комплекс взаємопов'язаних методів, зокрема, вивчення праць педагогів, психологів, соціологів, офіційної документації, програм, підручників і методичних посібників; аналіз літератури з питань культури праці, програм 1-4 класів з трудового навчання; дослідно-експериментальна перевірка методики проведення занять з трудового навчання у 1-4 класах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел (35 найменувань), загальний обсяг роботи складає 44 сторінки.

 

Список використаних джерел: 
 1. Бондар В.І. Мета та завдання трудового виховання в допоміжній школі // Початкова школа. - №11. - 2006. - С. 45-47.
 2. Веремійчик І. М. Методика початкового навчання в початковій школі. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2004. – 276 с.
 3. Веремійчик І. М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посібник для вчителя. - К. : Педагогічна думка, 2003. - 112 с.
 4. Вержиковская Л.Г. Работа с бумагой и картоном в младших классах. - К.: Рад. школа, 1978. - 80 с.
 5. Вержиковська Л.Г. Засоби стимулювання формотворчої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2002. - №3. - С.128-134.
 6. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.
 7. Галагузова М.А. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся на уроках труда // Начальная школа. - № 7. - 1987. - С. 33-36.
 8. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.
 9. Гурасова А.М. Вопросы методики трудового обучения в начальных классах. - М.: Педагогика, 1997. - 298 с.
 10. Даниленко Л. Розвивальне навчання в системі педагогічних інновацій // Завуч. – 2002. - №20-21. – с.60-66.
 11. Денисенко Л. І., Тименко В. П. Трудове навчання: підручник. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 104 с.
 12. Дупак Н.В. Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності. - К., 1999. - 238 с.
 13. Колганова А.В. Трудовое обучение и воспитание младших школьников // Начальная школа. - № 4. - 2007. - с.75-78.
 14. Конышева Н.М. Трудовое обучения // Начальная школа. - № 4. - 1998. - С.12-13.
 15. Конышева Н.М. Формирование мировоззрения учащихся в курсе предмета трудового обучения // Начальная школа. - № 7. - 1996. - С. 13.
 16. Костенков П.П. Трудовое воспитание как педагогический процесс. - М.: Знание, 2002. - 194 с.
 17. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Генеза. – 1989. - 186 с.
 18. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1987. - 540 с.
 19. Майорова И.Г., Романова В.И. Дидактический материал по трудовому обучению. - М.: Просвещение, 1989. - 336 с.
 20. Маслов С.И. Оборудование уроков трудового обучения // Начальная школа. - №9. - 1990. - С.51.
 21. Маслов С.И. Развитие творческих возможностей младших школьников на уроках трудового обучения // Начальная школа. - №8. - 1989. - С.74.
 22.  Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. – К.,2001. – 608 с.
 23. Навчання і виховання учнів 2 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2003. - 608 с.
 24. Навчання і виховання учнів 3 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2004. - 512 с.
 25. Навчання і виховання учнів 4 класу: метод. пос. для вчителів / упор. Савченко О. Я. - К.: Початкова школа, 2002. - 640 с.
 26. Попова В.В. Из опыта проведения уроки трудового обучения // Начальная школа. - № 4. - 2004. - С.44-47.
 27. Разумна Г. І. Підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до естетичного виховання учнів основної школи: Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Херсонський держ. педагогічний ун-т. - Херсон, 2002. - 238 с.
 28. Савченко О.Я. Основні напрями реформування шкільної освіти // Шлях освіти. - 1998. - №1. - С.2-4.
 29. Трофанова М. П. Графічна підготовка молодших школярів у системі трудового навчання / Криворізький держ. педагогічний ун-т. - Кривий Ріг: Видавничий дім “Гарт”, 2006. - 128 с.
 30. Трудове виховання учнів допоміжної школи / за ред. Тишковець О. Г. - К.: Радянська школа, 1984. - С. 6-16.
 31. Трудове навчання. Майстровиті руки: підручник / під ред. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 244 с.
 32. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: посібник / упор. Веремійчик І. М. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 236 с.
 33. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”. 2000 р. – 544 с.
 34. Хорунжий В. І. Календарне планування з трудового навчання 1-4 класи. - Тернопіль: Підручники&Посібники, 2002. - 24 с.
 35. Шутяк В. Г. Методика трудового навчання в початкових класах: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Рівне, 2001. - 278 с.
 36. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. К.: Либідь, 1997. – 219 с.
6852
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.