Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Утворення і розвиток "варварських короліств"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Передумови утворення варварських королівств
2. Варварські королівства у «темні віки»
2.1. Королівство франків
2.2. Королівство вестготів
2.3. Королівство вандалів
2.4. Королівство лангобардів
2.5. Королівство остготів
3. Внутрішній устрій варварських королівств (на прикладі вестготів і франків)
3.1. Вестготи
3.2. Франки
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Питання, які торкаються історичних коренів виникнення варварських королівств ще й до сьогодні до статньо не вивчені. Так, досить мало відомостей лишилося про такі королівства, як бургундське та лангобардське, а тому проблема вивчення стосунків між цими королівствами, роз’яснення питання, чи справді були вони «варварськими» є досить актуальною.

Мета роботи – визначити особливості розвитку варварських королівств від їх виникнення і до початку середніх віків, коли ці королівства цілком логічно перестали бути варварськими, вийшовши на світову арену як наймогутніші колоніальні держави.

Відповідно до мети роботи слід визначити наступні її завдання:

 • аналіз літературних джерел, періодичних фахових видань та художніх текстів епохи;
 • оцінка ролі різних факторів щодо розквіту й занепаду окремих королівств;
 • узагальнення інформації стосовно ролі варварських королівств у формуванні нової карти Європи.

При цьому об’єктом дослідження визначено історію варварських королівств у історичний період з IV по VIII ст., а предметом, відповідно, - власне королівства франків, вест- та ост-готів, вандалів та лангобардів.

Джерельною базою виконання роботи стали праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, а також художньо-історичні твори по досліджуваній проблемі. Окремо слід відзначити наступні праці – «Історію франків» Г. Турського, «Франки, вестготы, лангобарди в VI-VIII вв.» Ронина ст. К., «Древние германцы» ст. Н. Грекова та ін.

Останні два сторіччя існування Римської імперії збіглися із грандіозним процесом пересування народів, які населяли земні простори від маньчжурських степів до атлантичного узбережжя майбутньої Франції. Це було так зване Велике переселення народів, яке тривало з IV по VIII століття, у результаті якого багато німецьких та слов'янських племен, а також народів Азії, пройшовши тисячі кілометрів, потрапивши на незвичні й часто незнайомі для них землі Імперії, або залишалися там, даючи початок новим державам і народностям середньовіччя, або із часом непомітно зникали, розчиняючись серед місцевого населення, або ж поверталися назад, на свою батьківщину. 

Вихідним пунктом Великого переселення народів стали області, які примикають до північного Причорномор'я. Різні племена, що населяли цей регіон, уже давно мали досить тісні зв'язки з Імперією й античним світом взагалі. У Рим вони посилали хутро, рибу, зерно, а ввозили вина, тканини, предмети розкоші. 

З III століття до племен Причорномор'я почали приєднуватися східно-германські племена готів. Ті з них, хто розселився по Дністру, одержали назву вестготів (західних готів), а осілі в низов'ях Дніпра - остготів (східних готів). Дуже скоро готи почали тривожити нападами дунайські границі Імперії. Однак римській владі вдалося укласти ряд договорів із лідерами окремих готських племен, які зобов'язувалися служити Імперії як федерати і захищати її границі. 

Серед придунайських готів досить швидко стало поширюватися й християнство. Однак через досить короткий час Римська імперія відчула силу нових сусідів, однак внаслідок внутрішніх дезінтеграційних процесів рятувати цивілізацію було вже пізно.

 

Список використаних джерел: 
 1. Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью.//Из истории культуры средних веков и Возрождения. М., 1976.
 2. Всеобщая история государства и права / под ред. Батыра К.И. – М., 1993
 3. Гуревич А.Я. Проблема генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970.
 4. Гуревич А.Я.. Аграрный строй варваров.//История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1985. Т. 1.
 5. Гуревич А.Я.. Категории средневековой культуры. М., 1984.
 6. Гуревич А.Я.. Норвежское общество в раннее средневековье: проблемы социального строя и культуры.
 7. Гуревич А.Я.. Походы викингов. М., 1966.
 8. Древние германцы. Сборник документов./Сост. Б.Н. Грековым, С.П. Моравским и А.И. Неусыхиным. М., 1937.
 9. История государства и права зарубежных стран / под ред. Жукова О.А., Крашенинниковой Н.А. – М., 1996
 10. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. М., 1987.
 11. Корсунский А.Р. Готськая Испания. М., 1969.
 12. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств (до середины VI века). М., 1984.
 13. Курбатов Г.Л. История Византии (от античности к феодализму). М., 1984.
 14. Лебедев Г.С. Конунги - викинги (к характеристике типа ранньофеодального деятеля в Скандинавии).//Политические деятели античности, средневековья и нового времени. Л., 1983.
 15. Лебек С. Происхождение франков. V - IX века. Новая история средневековой Франции. М., 1993.
 16. Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М., 1979.
 17. Мельникова Е.А. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987.
 18. Неусыхин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к ранньофеодальному//Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968. Кн. I.
 19. Прокопий из Кесарии. Война с готами./Пер. С.П. Кондратьева. Вступ. статья.В. Удальцовой. М., 1950.
 20. Прокопий Кесарийский. Тайная история./Пер. С.П. Кондратьева.//Вестник древней истории. 1938. N4(5).
 21. Роде Ф. Роль христианства в европейской цивилизации.//Европейский альманах. М., 1993.
 22. Ронин ст.К. Франки, вестготы, лангобарди в VI - VIII вв.: политические аспекты самосознания.//Одиссей. Человек в истории. М., 1989
 23. Савело К.Р. Ранньофеодальная Англия. Л., 1977.
 24. Салическая правда./Пер. Н.П. Грацианского. М., 1950.
 25. Средневековье в его памятниках./Под ред. Д.Н. Егорова. М., 1913.
 26. Сюзюмов М.Я. Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии.//Византийские очерки. М., 1961.
 27. Турский Г. История франков./Изд. подготовила ст.Д. Савукова. М., 1987.
 28. Удальцова З.В. Италия и Византия в VI веке. М., 1959.
 29. Удальцова З.В., Осипова К.А. Отличительные черты феодальных отношений в Византии.//Византийский временник. М., 1974. Т. 36.
 30. Уколова ст.М. Античное наследие и культура раннего средневековья. М., 1984.
 31. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. / под ред. З.М.Черниловского. - М., 1998
 32. Хрестоматия по истории средних веков. / под ред. Грацианского и Сказкина. – М., 1993.
 33. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. - М., 1995
 34. Шервуд Е.А. От англосаксов к англичанам (к проблеме формирования английского народа). М., 1988.
11020
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).