Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Уявлення дітей про обов’язки як принцип життєдіяльності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Ціна: 
330 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
1. Теоретичні засади дослідження обов’язку як принципу життєдіяльності дошкільника
1.1. Аналіз підходів до поняття обов’язку у дошкільному дитинстві
1.2. Проблема формування почуття обов’язку у дошкільній педагогіці
2. Дослідження особливостей прояву і формування почуття обов’язку у старшому дошкільному віці
2.1. Аналіз спрямованості почуття обов’язку дітей дошкільного віку
2.2. Аналіз ролі батьків і сімейного виховання у формуванні почуття обов’язку дітей
2.3. Розробка і апробація методики формування і корекції сприйняття почуття обов’язку старших дошкільників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

Вступ: 

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку суспільства, як зазначено у Базовій програмі розвитку дитини «Я у Світі» основним завданням дошкільної освіти є не стільки озброєння дитини системою галузевих знань, скільки підготовка її до життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практично-умілі, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетом у вихованні найменших громадян нашої країни є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя.

Обов’язок як принцип життєдіяльності є необхідною умовою існування особистості в суспільстві. Люди зрозуміли це ще у давні часи і поступово суспільство виробило ряд норм і правил, дотримання яких вважають обов’язковим. У свою чергу, це передбачає формування певних рис особистості. Стосовно будь-якого виду діяльності, такою рисою є почуття обов’язку. Досвід попередніх поколінь доводить, що виховати у дітей почуття обов’язку з дитинства набагато легше, ніж у більш зрілому віці.

Найбільш актуальним формування почуття обов’язку стає у старшому дошкільному віці, перед вступом дитини до школи. Перед майбутнім першокласником висувається цілий ряд обов’язків: він повинен виконувати вимоги вчителя, неухильно дотримуватися режиму, підкорятися правилам поведінки. Однак через недостатню довільність і несформованість вольових якостей багато першокласників не можуть підкорити свою поведінку встановленим правилам. Частими є випадки, коли учням важко висидіти цілий урок, і замість того, щоб слухати вчителя, вони починають займатися своїми справами: малювати, гратися. Дитина може покинути клас посеред уроку зі словами: «Мені набридло, я хочу додому». Внаслідок цього з кожним роком вимоги, які пропонуються дошкільним педагогам щодо формування в старших дошкільників відповідальності, зростають. 

Вихователі і батьки нерідко вимагають від дитини старанності і виконання обов’язків, не проявляючи достатньої турботи про формування цих якостей. Завдання педагога повинно полягати в тому, щоб протягом виховання у старшому дошкільному віці навчити її свідомо керувати своєю поведінкою і сформувати у неї необхідні для цієї якості особистості, у тому числі почуття обов’язку. При цьому різні види і методи педагогічного впливу формують цілісну систему організації і розвитку відповідальності, у якій головне місце посідає вплив педагога-дошкільника. 

Стан дослідження проблеми. Питання формування почуття обов’язку і шля-хів педагогічного впливу з метою розвитку цієї якості досить широко висвітлене у фаховій літературі. Проблеми формування вольових якостей дітей досліджувалися Божович Л.М. [5], Ващенко Г. [7], Костюком Г. [9], Дубровіною І.В. [12], Лисіною М.І. [21], Мухіною В. С. [12, 21], Заброцьким М. М. [13] та ін. Дослідженню питання формування почуття обов’язку у дітей дошкільного віку присвячені роботи Бех І.Д. [4], Кононко О.Л. [17], Борисова З.Н. [8], Фасолько Т.С. [ 29] та ін.

Об’єкт дослідження – почуття морального обов’язку як вольова особистісна риса дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – вплив педагога на формування почуття обов’язку дітей старшого дошкільного віку у повсякденній роботі дитсадка.

Мета роботи – вивчити механізми впливу на формування почуття обов’язку дітей дошкільного і дослідити шляхи її корекції.

Відповідно до об’єкта і предмета дослідження нами було визначено наступні його завдання:

 • проаналізувати підходи до поняття обов’язку у дошкільному дитинстві;
 • узагальнити дослідження щодо проблеми формування почуття обов’язку у дошкільній педагогіці;
 • провести аналіз спрямованості почуття обов’язку дітей дошкільного віку;
 • з’ясувати роль батьків у формуванні почуття обов’язку дітей;
 • розробити і апробувати методику формування і корекції сприйняття почуття обов’язку старших дошкільників.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань нами використовувалися методи аналізу фахової наукової та періодичної літератури, методи спостереження, методики В.Г.Нечаєва, Т.О.Маркова та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

 

Список використаних джерел: 
 1. Андриади И.П. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие. – М.: Издат. центр «Академия», 1999. – 160 с.
 2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Яу Свпі» /М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. - [3-тє вид., випр.]. - К.: Світич, 2009. - 430 с.
 3. Басюк Н. А. Формування відповідальності у молодших школярів / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2005. – 294 с.
 4. Бех І.Д. Почуття обов’язку особистості як мета виховання // Початкова школа. – 1994. – №9-10.
 5. Божович Л. М. Личность и её формирование в детском возрасте. - М.: Наука, 1988. - 620 с.
 6. Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. - К.: Рад. школа. 1979. - 48 с.
 7. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: підручник для педагогів. - К.: Школяр, 1999. - 385 с.
 8. Виховання дошкільників в праці / Ред. З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, Н.М. Кот. – К., 1997. – 212 с.
 9. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. школа, 1976. – 269 с.
 10. Волков Б. Ф., Волкова Н. В. Методы изучения психики ребенка. - М., 1994. - 188 с.
 11. Гладких Л. П. Педагогические условия подготовки педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. - Курск, 2005. – 219 с.
 12. Дубровина И. В., Лисина М. И. Возрастные особенности психологического развития детей. - М.: Здоровье, 1982. - 338 с.
 13. Заброцький М. М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2002. – 112 с.
 14. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Изд-во УРАО, 1998. – 320 с.
 15. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 266 с.
 16. Климова К.А. О формировании ответственности у детей 6-7 лет. - В кн.: Формирование коллективных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста. - М.: Педагогика, 1988. - С. 328-353. 
 17. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) / О. Л. Колонко. - К.: Освіта, 1998. - 255 с.
 18. Лайзане С.Я. Диагностика уровня развития воли и внимания детей // Диагностика интеллектуального развития учащихся. - Рига, 1980. – 189 с.
 19. Морально-етичні засади формування зростаючої особистості / Ред.: М.В. Левківський; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2008. - 271 с.
 20. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: Нева, 1983. – 240 с.
 21. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. -5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2000. – 456 с.
 22. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. пед. вузов. - 640 с.
 23. Ореховский А. Ответственность и ее социальная природа. - Томск, 1988. – 184 с.
 24. Проблема формування соціальної відповідальності та її сутнісні характе-ристики / О.І. Шилова // Пробл. інж.-пед. освіти. - 2008. - N 21. - С. 240-248.
 25. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М.В. Савчин. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 280 c.
 26. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. - М.: Лестра, 1998. – 90 с.
 27. Сухинская Л. А. Возложение и принятие ответственности в условиях групповой деятельности // Психологическая теория коллектива / под ред. А.В. Петровского. - М.: Знание, 1979. - С. 94-104.
 28. Фасолько Т.С. Виховання почуття відповідальномті у дітей дошкільного віку // Оновлення змісту і методів початкової освіти: Наук. записки РДПІ. – Вип.8. – Рівне, 1999. – С.118-121.
 29. Фасолько Т.С. Відповідальність як характеристика соціальної компетент-ності дошкільника// Нова педагогічна думка. – 1999. - № 3 .- С.88-90.
6535
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (066) 185-39-18      Вконтакте Студентська консультація
 або телефонуйте: 066-185-39-18, 093-202-63-01 (цілодобово).