Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Валютний курс

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Сутність валютного курсу
2. Види валютних курсів
3. Фактори впливу на коливання валютного курсу
4. Аналіз динаміки курсу національної валюти України (за 2009-2013 роки)
Висновок
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми дослідження. Розвиток економічних систем завжди супроводжується впливом різноманітних явищ, які мають сталий та змінний характер і призводять до позитивних або ж негативних наслідків. У сучасних умовах економічної глобалізації нагальним постає питання можливості передбачення будь-яких подій з метою отримання вигід або уникнення втрат як на загальнодержавному рівні, так і на рівні окремого суб’єкта господарювання. На сьогоднішній день неможливо перерахувати всі фактори, що впливають на економічну ситуацію на макрорівні (політична, економічна, соціальна ситуації як в середині країни, так і за її межами). У всій цій сукупності факторів важко переоцінити значимість валютного курсу, який стає одним з основних комплексних макроекономічних показників, що впливає не лише на зовнішньоекономічну діяльність країн, а й загалом на соціально-економічний розвиток.
Враховуючи нестабільність і непостійність сучасної економічної ситуації в країні та за кордоном, доволі перспективним є дослідження режимів валютного курсу, зіставлення їх дії в розвинених країнах та можливості ефективного використання цих режимів в Україні. Оскільки, забезпечення стійкого економічного зростання, підвищення рівня життя населення потребує постійного вдосконалення валютної системи країни.
Мета роботи. Викласти в короткій та доступній формі основний зміст поняття “валютний курс”; ознайомити з основними принципами його функціонування; систематизувати фактори впливу на валютний курс, а також встановлення його ролі для економічної стабільності України.
Об’єкт дослідження. Валютний курс як ціна будь-якої валюти, виражена через певну кількість іншої валюти.
Предмет дослідження. Валюта як грошова одиниця, що використовується для вимірювання величини вартості товару та динаміка її котирування, тобто встановлення курсу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження функціонування валютного курсу проводилися такими класиками економічної теорії як А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс. Враховуючи значимість валютного курсу для сучасної економіки, багато науковців займаються його дослідженням, серед яких Базилевич В. Д., Круш П. В., Савлук М. І., Асист. М. Я. У переважній більшості науковці досліджують валютний курс в умовах перехідних економік.
 
1. Сутність валютного курсу
 
Саме поняття “валютний курс ” похідне від визначення валюти. Перш за все, валюта, у широкому розумінні цього поняття, означає грошову одиницю будь-якої країни (долар, фунт стерлінгів, гривня тощо). Але найбільш прийнятним є визначення валюти як будь-яких грошових коштів, формування та використання яких прямо чи опосередковано пов'язано із зовнішньоекономічними відносинами. Оскільки міжнародні економічні відносини потребують виміру вартісного співвідношення валют різних країн, таким співвідношенням є валютний курс. Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях інших країн або в міжнародних розрахункових одиницях (СДР, євро).
Валютний курс у зовнішньоекономічній діяльності виконує надзвичайно важливі функції:
- інтернаціоналізації грошових відносин різних країн, що створює цілісну світову систему грошей;
- порівняння цінових структур і результатів виробництва окремих країн (зіставлення продуктивності праці, витрат виробництва, заробітної плати тощо) ;
- зіставлення вартостей (цін) національного і світового ринків, що дозволяє національні витрати порівнювати із суспільно необхідними інтернаціональними витратами праці;
- перерозподілу національного продукту між країнами в процесі здійснення ними зовнішньоекономічних зв'язків [5].
При встановленні валютного курсу необхідно враховувати рівень співвідношення валют у довгостроковому та короткостроковому періодах. У довгостроковому періоді виявляється вартісна основа валютного курсу як купівельна спроможність валют, що виражає середні національні рівні цін на товари, послуги, інвестиції. Таким чином, в основі базового курсу двох валют лежать пропорції обміну: зіставлення цін стандартного споживчого кошика (вибраного набору стандартних товарів і послуг).
У короткостроковому періоді часу визначається поточний курс валют як результат взаємодії на валютному ринку попиту на валюту і пропозиції валюти до продажу з боку учасників валютного ринку, включаючи державу в особі центрального банку країни. Поточний курс валют формується здебільшого на міжбанківському валютному ринку[5].
 
2. Види валютних курсів
 
На практиці вартісні пропорції обміну валют знаходять відображення у вигляді співвідношення купівельної спроможності валют.
Купівельна спроможність валюти являє собою сукупність товарів та послуг, які можна придбати за певну національну грошову одиницю. Паритет купівельної спроможності валюти означає співвідношення купівельної сили валют. Визначення курсу називається котируванням валюти. Існує кілька видів котирування валют: пряме, непряме, спот-курс, крос-курс, форвард-курс (див. Додаток №1).
Якщо одиниця іноземної валюти виражається у національній валюті, то йдеться про систему прямого котирування. Система прямого котирування валютних курсів застосовується в більшості країн.
При системі непрямою (зворотного) котирування, навпаки, одиниця національної валюти оцінюється певною кількістю одиниць іноземної валюти. Ця система котирування застосовується в Англії, де один фунт стерлінгів оцінюється в іноземних валютах. На сьогодні окрім англійського фунта стерлінгів непряме котирування використовують такі валюти: ірландський фунт стерлінгів, австралійський і новозеландський долари, евро.
Спот-курс – це ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни, встановлена на момент укладення товарної угоди за умови оплати на наступний робочий день після дня укладення угоди.
Форвард-курс -так званий попереджувальний, тимчасовий курс валют,
Фото Капча